Bezwaar gemeentelijke belastingen

Heeft u vragen over de aanslag, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Belastingen via 14 035. U kunt ook mailen: belastingen@hilversum.nl

Let op: Om u sneller te kunnen helpen, is het handig uw burgerservicenummer (BSN), subjectnummer en aanslagnummer alvast bij de hand te houden als u belt.

Bent u het niet eens met een aanslag, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Overlijden belastingplichtige

Bij overlijden van de persoon die de belasting moet betalen worden de erfgenamen aansprakelijk gesteld. Op de aanslag staat dan 'De erven van'.

Bestaat de wens om de belastingplicht voor het eigendom op een andere naam te stellen, dan kan dit alleen via een officiële wijziging in het kadaster. Deze wijziging loopt via de notaris en hieraan zijn kosten verbonden.

Wanneer

Binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet. De gemeente is wettelijk verplicht om voor het eind van het jaar uitspraak te doen. Maakt u na die 6 weken bezwaar, dan verklaart de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk'. Dit houdt in dat u niet in beroep kunt gaan tegen de inhoud van de uitspraak. U kunt alleen beroep aantekenen tegen het feit dat uw bezwaar niet ontvankelijk is verklaard. De termijn van 6 weken begint vanaf de dagtekening (datum)  van de aanslag(en). De dagtekening staat op het aanslagbiljet.

Kosten bezwaar

Geen

Hoe maak ik bezwaar

Direct bezwaar maken

U kunt eenvoudig zelf een bezwaarschrift indienen. U kunt dit schriftelijk doen of de Digitale Belastingbalie. Daarin geeft u duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de aanslag(en). Het bezwaarschrift moet in het Nederlands zijn opgesteld.  Voorwaarde is dat de volgende punten in uw bezwaarschrift zijn opgenomen:

  • dagtekening (de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft)
  • uw naam en adres
  • de motivatie waarom u bezwaar maakt
  • het aanslagnummer van de belastingaanslag en de soort belasting
  • uw handtekening

Na verzending van uw bezwaarschrift krijgt u per mail een ontvangstbevestiging met een zaaknummer. Dit zaaknummer kunt u gebruiken wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft.

De uitspraak op uw bezwaar ontvangt u voor het eind van het jaar. Als uw bezwaarschrift in de laatste 6 weken van het jaar is ingediend, dan ontvangt u een uitspraak binnen de eerste 6 weken van het nieuwe jaar.

Let op! Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. Wilt u uitstel van betaling dan kunt u dit aangeven op het bezwaarformulier. U kunt alleen uitstel krijgen over het bedrag waartegen uw bezwaar is gericht.

In beroep bij de rechtbank

Wordt uw bezwaar afgewezen, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. De kosten hiervoor (griffiekosten) zijn eerst voor uw rekening. Krijgt u gelijk, dan ontvangt u deze kosten terug. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de beschikking waar in uw bezwaarschrift naar wordt verwezen.

Kosten beroep

Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffiekosten betalen. Deze kosten krijgt u terug als de rechter u gelijk geeft.

Machtiging

Stuurt iemand anders (bijvoorbeeld een boekhoudbureau of belastingadviseur) het bezwaarschrift in? Dan moet u de indiener machtigen om dit voor u te doen. Deze ondertekende machtiging moet met het bezwaarschrift worden meegestuurd.

Contact

Telefoonnummer 14 035
Mail: belastingen@hilversum.nl
Vermeld uw BSN-nummer, subjectnummer en/of aanslagnummer of houdt deze bij de hand tijdens het bellen