Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten 6 januari 2022

Aanwezig:

Commissieleden:

J. De Haan (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, I. van Koningsbruggen, A. Mulder, H. Gietelink-Swane

Adviseur(s):

S. De Nie (case-manager), Y. Speksneijder (case-manager)

Secretaris:

J. Vroons

Monumentenkamer                              

Zonnelaan 11           

Zaak 806061 (vooronderzoek)  

verplaatsen inrit + berging + vervangen dakpannen       

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, beschermd stadsgezicht

Bezoekers: architect en aanvrager      

Het plan is eerder op 19 augustus 2021 en 14 oktober 2021 aan de commissie voorgelegd. De afgelopen keer heeft de commissie opmerkingen gemaakt over de verhouding ten opzichte van de gebiedscriteria en de waarden van het beschermde stadsgezicht van de nieuwe oprit, de carport, het plaatsen van zonnepanelen en de kleurstelling. De architect geeft een korte toelichting op de wijzigingen aan het plan en de wijze waarop er op het vorige advies is gereageerd.

Advies

Ten eerste spreekt de commissie haar waardering uit over de wijze waarop er ontwerpend is onderzocht hoe om te gaan met de gebiedscriteria en het behoud van de waarden van het beschermde stadsgezicht. Ook is zij positief over het resultaat. De commissie maakt de volgende opmerkingen op het plan:

 • Met de dakkapel en het verwijderen van de schoorsteen stemde de commissie de afgelopen keer al in.
 • Door de wijzigingen in de tuininrichting met een voetpad naar de voordeur en meer groen op de erfgrenzen en het laten vervallen van de carport verhoudt de voorgestelde oprit aan de rechterzijde van het huis zich beter tot de woning,  de gebiedscriteria en de waarden van het beschermd stadsgezicht. De commissie stemt in met het verplaatsen van de oprit.
 • Het bijgebouw in de achtertuin past binnen de object- en gebiedscriteria en tast de waarde van het beschermde stadsgezicht niet aan. De commissie stemt in met de positie en vormgeving van het bijgebouw.
 • De commissie stemt in met de gewijzigde kleurstelling van de kozijnen (donkergroen), maar niet met het wijzigen van de rode dakpannen naar grijze dakpannen. De commissie handhaaft haar advies dat het wijzigen van de karakteristieke rode dakpannen naar grijze dakpannen zich niet verhoudt tot de gebiedscriteria en de waarden van het beschermd stadsgezicht.

  Conclusie:          stemt in met de ingeslagen weg, mits de karakteristieke oranje/rode dakpannen behouden blijven.

Burgemeester van Hellenberg Hubarlaan 9               

Zaak 806395      

plaatsen zonnepanelen

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, beschermd stadsgezicht

Bezoek: aanvrager

Het plan is eerder op 13 december 2021 aan de commissie voorgelegd, waarbij geen bezoekers aanwezig waren. Gebleken is dat de aanvrager graag een toelichting wilde geven op het plan. Hij wordt vandaag hiervoor in de gelegenheid gesteld. Het betreft het plaatsen van matte zwarte zonnepanelen in een strook aan de bovenzijde van zowel het voordakvlak als het achterdakvlak.

Advies

De commissie wordt gevraagd om bouwplannen te toetsten aan de door de gemeenteraad vastgestelde Welstandsnota 2014. Hierin zijn criteria opgenomen waaraan een plan moet voldoen. Voor kleinere plannen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, zijn objectcriteria opgenomen. Omdat de woning in het  Rijksbeschermde stadsgezicht met beschermd welstandsniveau valt, geldt het criterium voor het plaatsen voor zonnepanelen “aan een achterkant op een hellend of een plat dak (niet aan een gevel of wand)”. De commissie kan op basis van de vigerende criteria niet positief adviseren op de plaatsing van zonnepanelen op het voordakvlak.

De commissie handhaaft haar advies van 13 december 2021 waarin positief wordt geadviseerd op het plaatsen van zonnepanelen op het achterdakvlak, maar negatief op het plaatsen van zonnepanelen op het voordakvlak. Wanneer het plan aan het bovenstaande advies aangepast wordt kan het secretariaat van de CWM het plan ambtelijk afhandelen.

Conclusie:          negatief advies, tenzij

De Rijklaan 1             

Zaak 801680      

wijzigen achtergevel of rechterzijgevel van een monument         

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, beschermd stadsgezicht, gemeentelijk monument

Bezoekers: architect en aanvrager

Het plan is eerder op 25 november 2021 aan de commissie voorgelegd. Destijds kon de commissie instemmen met “voorstel 1”, mits:

 • de dubbele deur aan de achtergevel vervangen wordt door een enkele glazen deur
 • de luiken ter plaatse van de oude kolenzolder behouden blijven.

De architect geeft een korte toelichting op de wijzigingen aan het plan en de wijze waarop er is gereageerd op het vorige advies.

Advies

Het pand betreft een gemeentelijk monument  in een Rijks beschermd stadsgezicht. De commissie kijkt daarom zeer kritisch naar de wijzigingen aan de bebouwing. Meer specifiek of de monumentale waarde van het pand en de waarde van het beschermde stadsgezicht niet onevenredig worden aangetast.

De commissie constateert dat de dubbele deur aan de achtergevel is vervangen door een enkele deur. En dat de luiken ter plaatse van de oude kolenzolder behouden blijven. Zij kan zich dan ook in principe vinden in de voorgestelde wijzigingen. Maar om te kunnen beoordelen of hierdoor inderdaad de monumentale waarden niet worden aangetast, is het noodzakelijk om detailtekeningen te ontvangen van zowel de bestaande als nieuwe situatie van alle gewijzigde elementen (inclusief maatvoering en materiaalaanduiding). Daarnaast vraagt de commissie aandacht voor de juiste positie van het kalf bij het nieuwe raam achter de luiken. De gekozen positie van het kalf verhoudt zich nu niet goed tot de architectuur van het monument. Voor een onderbouwd advies vraagt de commissie om correcte detailtekeningen van deur, luiken en het raam (kalf op juiste plek) daarachter.

Conclusie:          negatief advies

Hilvertsweg 108A

Zaak 801989      

plaatsen dakopbouw    

4f, Tuinwijk Zuid Bloemenbuurt, Beschermd- en bijzonder welstandsniveau, beschermd stadsgezicht

Bezoekers: Nee

Het plan betreft een dakopbouw in de vorm van een mansarde dak en het plaatsen van een hekwerk op een aanbouw aan de achterzijde ten behoeve van een dakterras. Het pand ligt binnen het beschermde stadsgezicht.

Dakopbouw

De welstandsnota geeft aan dat er gestreefd wordt naar een herhaling van uniforme exemplaren, die rust en samenhang brengen. Een gelijkvormig bouwvolume is bij het buurpand (Hilvertsweg 110)  vergund gerealiseerd. De voorgestelde nok en knik van de mansardekap is op gelijke hoogte als bij nummer 110. De voorgestelde detaillering, materiaal- en kleuren voldoen aan de objectcriteria. Op basis hiervan adviseert de commissie positief op de dakopbouw

Dakkapel

De dakkapel staat nu vrij willekeurig op het dakvlak, waardoor de compositie van aan de voorzijde wordt verstoord. De commissie adviseert de dakkapel te centreren boven het ondergelegen raam op de eerste verdieping. Daarnaast doet de commissie de dringende aanbeveling om houten kozijnen in plaats van kunststof kozijnen toe te passen. Op basis hiervan adviseert de commissie negatief op de dakkapel.

Hekwerk

Het materiaal- en kleurgebruik van het hekwerk aan de achterzijde op de aanbouw voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Op basis hiervan adviseert de commissie positief op het hekwerk.

Wanneer het plan aan het bovenstaande advies aangepast wordt kan het secretariaat van de CWM het plan ambtelijk afhandelen.

Advies:                negatief advies, tenzij 

Vaartweg 59             

Zaak 808040      

wijzigen kozijn erker monument

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, beschermd stadsgezicht, gemeentelijk monument

Bezoekers: betrokken plantoetser

Het plan betreft het wijzigen van het kozijn van een erker van een gemeentelijk monument, gelegen binnen het Rijks beschermde stadsgezicht. De wijziging betreft het terugbrengen van de driedeling met een gelijkend profiel zoals bij het buurpand, Vaartweg 61. De commissie constateert dat het een monument betreft waar in de loop der jaren al veel aan is verbouwd. De commissie is zeer positief over het terugbrengen van de oorspronkelijke driedeling in het kozijn van de erker. Maar de commissie is negatief over het voorstel om het kozijnprofiel van nummer 61 exact te kopiëren, omdat dit vrij grof is. Deze grove profilering en detaillering past niet bij de architectuur van het monument. Uitgangspunt in de aanpak van monumenten is immers het behouden of herstellen van waarden. De commissie adviseert om naast de driedeling ook de oorspronkelijke slankere profilering en detaillering van de erker terug te brengen.

Advies:                negatief advies

Gezamenlijke commissie                      

Emmastraat 24A-Nassaulaan 6C          

Zaak 804627      

wijziging t.o.v. verleende omgevingsvergunning 731618

3a, Emmastraat, Bijzonder welstandsniveau, gemeentelijk monument

Bezoekers: architect

Het plan is eerder op 18 november 2021 aan de commissie voorgelegd. Het plan betreft wijzigingen op een eerder verleende vergunning voor een gemeentelijk monument. De afgelopen keer kon de commissie zich de wijzigingen voorstellen, maar had zij nog op een paar punten opmerkingen. De architect geeft een korte toelichting op de aanpassingen aan het plan. De schulplijst, het detail van het boeideel van de dakkapel en de dakgoot zijn gewijzigd. De wijziging van de koekoek is op tekening aangeleverd. De warmtepomp behorend bij het achterhuis is niet vanaf de straat zichtbaar. Het is nog onzeker of er een warmtepomp nodig zal zijn bij het voorhuis; deze is daarom niet onderdeel van deze aanvraag. 

De commissie constateert dat er met het aangepaste plan voldoende gereageerd is op haar advies, waardoor de monumentale waarde van het pand niet onevenredig wordt aangetast. Op basis hiervan adviseert de commissie positief op het plan.

Conclusie:          Positief advies

Havenstraat 16      

Zaak 797699      

verbouwen monument naar winkelruimte begane grond en 4 appartementen   

2b, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau, gemeentelijk monument

Bezoekers: Ja (architect)

Het plan is eerder op 9 december 2021 aan de commissie voorgesteld. De commissie had veel waardering voor het zorgvuldige onderzoek en ontwerp en had nog een aantal opmerkingen en suggesties. De architect geeft een korte toelichting op de wijzigingen aan het plan en de wijze waarop er gereageerd is op het vorige advies.

Advies

De commissie constateert dat er met de terreininrichting schets tegemoet gekomen is aan het advies om een buitenruimte te maken die het monument overtuigender laat spreken. De commissie ziet deze terreininrichting dan ook als onderdeel van de monumentale waarde. Zij adviseert positief op de schets en de gestelde ambities, onder voorwaarde dat deze terreininrichting technisch verder wordt uitgewerkt en wordt uitgevoerd in nauw overleg met de afdeling cultureel erfgoed.

De commissie constateert dat de wijzigingen aan de loggia’s conform het advies van de commissie zijn doorgevoerd. Op basis hiervan adviseert de commissie positief op het plan.

Conclusie:          positief advies, onder de voorwaarde van een uitgewerkt terreininrichting

Lijsterweg 20A-A1-A2      (gem. monument)

Zaak 794310      

transformatie monumentale sigarenfabriek naar 6 appartementen        

2a, Over 't Spoor, Gewoon welstandsniveau, gemeentelijk monument

Bezoekers:  architect

Het plan is eerder aan de commissie voorgelegd. De afgelopen keer, op 9 december 2021, is geadviseerd dat wanneer de aanvraag wordt aangepast naar “variant A”, het secretariaat van de CWM het plan ambtelijk kan afhandelen. Door het secretariaat is geconstateerd dat de voorgevel is gewijzigd naar “variant A”, maar de achtergevel niet. Daarom wordt het plan vandaag alsnog voorgelegd aan de commissie.

Advies

Met het herbestemmen van een monument moet het verhaal van het gebouw leesbaar en begrijpelijk blijven. In dit kader adviseert de commissie de achtergevel binnen hetzelfde concept, hetzelfde verhaal, te houden als de voorgevel. Namelijk de bestaande opening als uitgangspunt houden, waarbij het zink bijvoorbeeld tot de onderdorpel van het bestaande raam loopt, maar in ieder geval zoveel metselwerk in de voor en achtergevel dat het volume niet uit elkaar valt in twee “dikke muren”, maar dat het als geheel metselwerk gebouw afleesbaar blijft.

Wanneer ook de achtergevel wordt aangepast naar variant A, kan het secretariaat van de CWM het plan ambtelijk afhandelen.

De uitvoering dient plaats te vinden in nauwe samenwerking met en met instemming van de afdeling cultureel erfgoed van de gemeente Hilversum. Waarbij de detaillering verder consequent is uitgewerkt en er wordt aangesloten op de bestaande detaillering.

Advies:                negatief advies, tenzij

Amersfoortsestraatweg 111   

Zaak 807862      

bouwen transformatorstation met zonnepanelen, erfafscheiding en 2 uitritten in grondwaterbeschermingsgebied          

8b, Buitengebied, Gewoon welstandsniveau

Bezoekers: Nee

Het plan betreft het bouwen van een onderstation binnen buurtschap Crailo. Het kwaliteitsteam Crailo heef het ingediende plan voorzien van een positief advies. De CWM Hilversum onderschrijft dit onderstaande advies inclusief de kanttekeningen:

Passage uit verslag kwaliteitsteam Crailo | 1 december 2021 inzake onderstation Crailo

Aanpassing ontwerp onderstation Liander

- De leden van het kwaliteitsteam Crailo zijn met aanpassing van de laatste opmerkingen akkoord met het voorstel voor het onderstation van Liander. Het akkoord wordt gegeven onder voorbehoud van nadere afstemming over de inpassing en de plaatsing van het hekwerk om het gebouw heen. Deze inpassing wordt separaat besproken door Team C met de architecten en Liander.  

NB: de CWM Hilversum maakt graag van de gelegenheid gebruik om een aandachtspunt naar voren te brengen. Het lijkt de commissie verstandig om goed naar de haalbaarheid van de detaillering te kijken. Als voorbeeld noemt zij de smalle latten waar de zware Mulder dakpannen aan zullen hangen en de kale (Iroko) hoekoplossing.

Conclusie:  positief advies

Hoflaan 10  

Zaak 808159 (vooronderzoek)

uitbreiding gymzaal de Klimopschool    

3e, Noordelijk Vlllagebied, Beschermd welstandsniveau, beschermd stadsgezicht

Bezoekers: architect

Het plan is eerder op 12 mei 2021 en op 22 juli 2021 aan de commissie voorgelegd. De afgelopen keer sloot de commissie niet uit dat er extra volume gebouwd wordt. Maar zij gaf aan dat de karakteristieke verfijnde vormgeving van het ensemble meer gerespecteerd zou moeten worden. Zij wees daarbij op het belang van het markante complex binnen het beschermde stadsgezicht.

De architect geeft aan de hand van een analyse van het gebouw een toelichting op het plan. Het plan is om de bestaande nok te verleggen en te verhogen, waardoor de verdieping wordt opgetopt met een eenduidig afleesbaar volume. De dakkapellen zijn komen te vervallen wegens strijdigheden met het vigerende bestemmingsplan. Daarnaast zijn de gevelopeningen geanalyseerd. Uit deze analyse zijn drie mogelijke gevelbeelden naar voren gekomen, waarvan de voorkeur gevelbeeld 1 is. Tot slot wordt het materiaalgebruik en de detaillering zoals in de bestaande situatie voorgesteld.

Advies

De commissie heeft veel waardering voor de analyse. Door op deze wijze de uitbreiding van het volume uit te breiden is meteen ook het probleem met de entree opgelost. Ondanks dat de commissie in basis positief is over het plan, maakt zij nog enkele opmerkingen. Immers, de school en het gebied verdienen de voorgestelde ambitie en kwaliteit.

 

 • Door te kiezen voor een uitbreiding van het bestaande volume, is het essentieel om zo min mogelijk verschil te gaan zien tussen bestaand en nieuw. De aansluitingen bestaand en nieuw vragen extra aandacht bij de verdere uitwerking van het plan. De commissie vraagt in deze nadrukkelijk aandacht voor de detaillering.
 • de commissie adviseert om de gevelcompositie overtuigender maken. De voorgestelde smalle gevelopeningen in de zijgevel verwijzen typologisch meer naar een basiliek dan naar een school. Maar ook de voorgevel kan nog meer overtuiging in de compositie hebben. Het bestaande gebouw bezit een bepaalde ritmiek die aanleiding kan zijn voor deze verfijning.

Kortom, de commissie kan instemmen met de ingeslagen weg, onder voorwaarde dat er bij de verdere uitwerking van het plan gereageerd wordt op bovenstaande opmerkingen. De commissie ziet een verder uitgewerkt plan met interesse tegemoet, waarbij zij ook graag overhoekse perspectieven verbeeld ziet.

Conclusie:          stemt in met de ingeslagen weg

Welstandskamer 1                                

Amersfoortsestraatweg 101     

Zaak 805136      

uitbreiden woning achterzijde en vervangen dakbedekking       

8b, Buitengebied, Gewoon welstandsniveau

Bezoekers: architect en aanvrager

Het plan betreft het vervangen van de bestaande aanbouw door een nieuwe volume uitbreiding aan de achterzijde. De nieuwe uitbreiding betreft een laag met een kap, welke aansluit op de bestaande kap. In de kap wordt een samengestelde dakkapel in de hoek van het dak geplaatst. Uitgangspunt bij de uitbreiding is de bestaande architectuur en detaillering.

Advies

De commissie staat positief tegenover de volume-uitbreiding, waarbij het uitgangspunt is om de bestaande architectuur en bestaande detaillering in ere te herstellen. De commissie is positief over het behoud van de oorspronkelijke dakbedekking. Maar zij maakt nog een aantal opmerkingen op een aantal punten van het plan:

 • Wanneer het uitgangspunt is om aan te sluiten bij de bestaande architectuur en detaillering dan moet dit consequent zijn doorgevoerd. De commissie ziet in de uitwerking nog een aantal details die niet helemaal aansluiten bij de bestaande situatie. Bijvoorbeeld, de overstekken die groter kunnen zijn (dakranddetails) en detail 6 mist wat verfijning. Ook de nok blijft nu gelijk, wat niet logisch is omdat aanbouwen ondergeschikt zouden moeten zijn.
 • De commissie merkt op dat het dak van de bestaande garage niet tot de gevel van de garage loopt. Zij doet de suggestie om de verlenging van het dak tot de gevel meteen in deze aanvraag omgevingsvergunning op te nemen. Kortom om alle wensen en plannen in één vergunning aan te vragen. De uitvoering kan dan gefaseerd worden.
 • De dakkapel in de hoek van het dak is niet passend binnen de criteria van de welstandsnota. De commissie staat hier dan ook niet positief tegenover. Door de vloeiende vormgeving van het dak en het toepassen van een leien dak zou het volgens de commissie wellicht kunnen, mits er een overtuigend beeld ontstaat. Om de commissie hiervan de overtuigen zal dit dan ook goed (en overhoeks) in beeld moeten worden gebracht. 
 • De zuidelijke achtergevel en de zijgevel van de uitbouw op de begande grond heeft in het voorgestelde plan niet de allure en het karakter van het oorspronkelijke huis. De onderbouw komt nu te veel los van het huis en de bestaande architectuur. De commissie is nog niet overtuigd van de compositie van de achtergevels op de begane grond en adviseert meer metselwerk op de hoek toe te passen. Zij doet de suggestie om ook het rechterraam te vervangen door metselwerk en zo op zoek te gaan naar een architectuur die past bij het oorspronkelijke gebouw.

Kortom, de commissie is enthousiast over het idee om de uitbreiding in de stijl van de oorspronkelijke architectuur te ontwerpen. Maar de uitwerking is nu nog niet consequent genoeg om de commissie volledig te overtuigen. De commissie ziet een aangepast plan, waarbij er gereageerd is op bovenstaande opmerkingen, met veel interesse tegemoet.

Advies:                negatief advies

Zeverijnstraat 16  

Zaak 807058 (vooronderzoek)  

verbouw Mercedes-Benz autobedrijf    

7a, Traditionele bedrijventerreinen, Luw welstandsniveau

Bezoekers: Nee

Het plan betreft een verbouw van een bedrijfsgebouw in een gebied met een luw welstandsniveau. De commissie constateert dat de bestaande situatie is getekend zonder de reclame-uitingen die op StreetView te zien zijn. Zij gaat er bij de beoordeling van het plan van uit dat de bestaande reclame zal worden verwijderd. Wanneer er nog reclame-uitingen worden toegevoegd, zullen deze nog door de commissie beoordeeld moeten worden. Zij adviseert op voorhand de reclame-uitingen conform de welstandsnota en geïntegreerd vorm te geven als onderdeel van de architectuur.

De wijzigingen aan het bedrijfsgebouw zijn passend binnen de gebiedscriteria die er vanuit de welstandsnota worden gesteld aan plannen binnen gebied 7a, traditionele bedrijventerreinen. Op basis hiervan stemt de commissie in met de ingeslagen weg.  Zij ziet met interesse een verder uitgewerkt plan tegemoet.  

Advies:                Stemt in met de ingeslagen weg

Utrechtseweg 95

Zaak 807921 (vooronderzoek)  

bouw woning   

3b, Utrechtseweg, Bijzonder welstandsniveau

Herhalingsplan: Ja, 759604 (15/07) en 795148 (28/10)

Bezoekers: Ja (architect of aanvrager? Dhr. Bloksma)

Het plan is eerder op 15 juli 2021 en op 28 oktober 2021 aan de commissie voorgelegd. De afgelopen keer werd er een nieuw ontwerp gepresenteerd, waarop de commissie enkele opmerkingen had gemaakt. De commissie kon zich de typologie van een schuurwoning voorstellen op deze locatie, maar was nog niet overtuigd van de uitwerking. Zij gaf enkele opmerkingen op het plan mee voor verdere uitwerking.

De aanvrager geeft een korte toelichting op de wijzigingen aan het plan. Voornamelijk de terreininrichting en de wijzigingen in de gevelcompositie worden toegelicht.

Advies

Omdat de gekozen typologie en architectuur afwijkt van wat de welstandsnota voorschrijft voor dit gebied, is het van belang – wil de commissie gemotiveerd afwijken van de nota – dat er een volledig overtuigend beeld ontstaat. Zij constateert dat er nog onvoldoende is gereageerd op de punten uit het vorige advies:

Typologie en gevelcompositie

De commissie constateert dat het topje in de gevel van de bovenste verdieping is komen te vervallen. Ook is er minder glas toegepast. Ondanks dat dit een positieve bijdrage oplevert op het beeld, is de compositie nog niet overtuigend. De compositie mist hiërarchie en aansluiting bij de gekozen typologie. De gevel lijkt nu wat willekeurig. De commissie adviseert om de typologie van een schuurwoning beter te analyseren en op basis hiervan de gevelcompositie te bepalen. Ook heeft zij tal van vragen over de toe te passen materialen, de uitwerking van de detaillering, kortom zij zou graag een beter inzicht willen hebben in wat er nu precies wordt voorgesteld en waarom het een goed idee is om op bepaalde punten van de criteria uit de nota af te wijken.

Materiaal- en kleurgebruik

Het huis wordt door de gekozen kleuren en materialen een vrij grijs, donker en grauw huis. De commissie constateert dat dit niet passend is binnen de welstandsnota. De commissie kan zich voorstellen dat dit een bewuste keuze is vanuit het concept dat het huis op moet gaan in zijn omgeving. Echter, moet zij – wil zij gemotiveerd afwijken van de nota – volledig overtuigd raken van de architectuur. Dat is op dit moment nog niet zo, omdat er te veel onderdelen (van compositie tot de detaillering) nog onvoldoende doordacht of duidelijk zijn.

Er wordt gesproken over rijk metselwerk met een diepliggende voeg. De commissie kan zich dit in basis goed voorstellen, maar ziet dit niet terug in de tekeningen. Principe details zijn niet noodzakelijk bij een vooronderzoek, maar kunnen wel helpen bij het overtuigen van het beeld.

Ook het toepassen van kunststof kozijnen is niet passend bij zowel de gekozen woningtypologie als bij de gebiedscriteria uit de welstandsnota. De commissie adviseert om houten kozijnen toe te passen.

Terrein inrichting

De commissie heeft met de ingediende terrein inrichting een iets beter beeld gekregen over hoe de woning zich in de omgeving manifesteert. Maar mist nog informatie over de vormgeving van de toegang i.c.m. de bestaande tuinmuur. Deze ontvangt de commissie graag bij de volgende behandeling.

Bijgebouw

De commissie constateert dat het bijgebouw buiten de aanvraag wordt gehouden. Om te zorgen dat het bijgebouw meteen goed aansluit bij het hoofdgebouw doet de commissie de suggestie om het bijgebouw meteen integraal mee te ontwerpen.

Kortom, de commissie handhaaft haar vorige advies. Zij denkt nog steeds dat een voorgestelde typologie mogelijk is op deze plek, maar is nog onvoldoende overtuigd. Er is te weinig gereageerd op de eerder gemaakte opmerkingen. Daarnaast wordt de commissie te weinig meegenomen – zowel in beeld als motivatie – wat de achterliggende redenen hiervoor zijn. Dit levert een onvoldoende overtuigend beeld op, waardoor de commissie niet gemotiveerd kan afwijken van de welstandsnota.

Conclusie:          stemt niet in met de ingeslagen weg

Groest 23

Zaak 802743

Plaatsen drie parasols op terras

1a, Stadshart, Bijzonder welstandsniveau

Bezoekers: Nee

Het plan betreft de legalisatie van een drietal gefundeerde parasols. Gebleken is dat de parasols in de invloedsfeer van een gemeentelijk monument gepositioneerd zijn. Het plan blijkt abusievelijk in de welstandskamer in plaats van de monumentenkamer geagendeerd te zijn.  Het plan wordt aangehouden en zal de eerstvolgende keer in de monumentenkamer behandeld worden.

Conclusie:          aanhouden

Welstandskamer 2

Anthony Fokkerweg 76J               

Zaak 808203      

uitbreiden woning achterzijde  

5c, Röntgenstraat en omgeving, Luw welstandsniveau

Bezoekers: gemachtigde

Het plan betreft het uitbreiden van de woning aan de achterzijde over de gehele hoogte van de woning. De woning staat in een gebied met een luw welstandsniveau. De volume-uitbreiding aan de achterzijde is niet passend binnen de objectcriteria die de er vanuit de welstandsnota aan aanbouwen worden gesteld, maar is wel mogelijk binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan. De commissie beschouwt de volume-uitbreiding als een uitbreiding van het hoofdvolume.

Het hoofdvolume van dit blok heeft een hele heldere compositie met gestempelde ramen in een strak stramien. De compositie aan de achterzijde is met kleinere raampartijen anders dan aan de voorzijde. Geconstateerd wordt dat de raamgrootte en compositie van de raampartijen zoals aan de voorzijde ook aan de achterzijde worden voorgesteld. Hierdoor wordt de compositie en de ritmiek aan de achterzijde te veel verstoord. De commissie adviseert positief op het plan, mits de bestaande grootte, positie, materialisering en detaillering van de raampartijen als bestaand worden toegepast.

Wanneer het plan aan het bovenstaande advies aangepast wordt kan het secretariaat van de CWM het plan ambtelijk afhandelen.

De commissie hecht eraan de afdeling stedenbouw erop te wijzen dat dit in de ogen van de commissie een omissie is in het bestemmingsplan. De architectonisch en stedenbouwkundig ontworpen doorgang in het blok, levert iets grotere kavels/bouwvlakken op, waardoor deze forse uitbreiding opeens wel binnen het bestemmingsplan valt, terwijl dat in de ogen van de commissie nooit de bedoeling kan zijn geweest. De commissie dringt er wederom bij de gemeente op aan om bij nieuwbouwplannen ervoor te zorgen dat de ambities, die er vaak zijn op stedenbouwkundig en architectonisch gebied, niet vergeefs zijn, omdat het bestemmingsplan die ambities niet honoreert. Waardoor zorgvuldig ontworpen gebouwen door uitbereidingen die het bestemmingsplan wel mogelijk maakt hun architectonische en stedenbouwkundige kwaliteiten verliezen.

Conclusie:          negatief advies, tenzij

Anthony Fokkerweg 78A          

Zaak 808204      

uitbreiden woning achterzijde  

5c, Röntgenstraat en omgeving, Luw welstandsniveau

Bezoekers: gemachtigde

Het plan betreft het uitbreiden van de woning aan de achterzijde over de gehele hoogte van de woning. De woning staat in een gebied met een luw welstandsniveau. De volume-uitbreiding aan de achterzijde is niet passend binnen de objectcriteria die de er vanuit de welstandsnota aan aanbouwen worden gesteld, maar is wel mogelijk binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan. De commissie beschouwt de volume-uitbreiding als een uitbreiding van het hoofdvolume.

Het hoofdvolume van dit blok heeft een hele heldere compositie met gestempelde ramen in een strak stramien. De compositie aan de achterzijde is met kleinere raampartijen anders dan aan de voorzijde. Geconstateerd wordt dat de raamgrootte en compositie van de raampartijen zoals aan de voorzijde ook aan de achterzijde worden voorgesteld. Hierdoor wordt de compositie en de ritmiek aan de achterzijde te veel verstoord. De commissie adviseert positief op het plan, mits de bestaande grootte, positie, materialisering en detaillering van de raampartijen als bestaand worden toegepast.

Wanneer het plan aan het bovenstaande advies aangepast wordt kan het secretariaat van de CWM het plan ambtelijk afhandelen.

De commissie hecht eraan de afdeling stedenbouw erop te wijzen dat dit in de ogen van de commissie een omissie is in het bestemmingsplan. De architectonisch en stedenbouwkundig ontworpen doorgang in het blok, levert iets grotere kavels/bouwvlakken op, waardoor deze forse uitbreiding opeens wel binnen het bestemmingsplan valt, terwijl dat in de ogen van de commissie nooit de bedoeling kan zijn geweest. De commissie dringt er wederom bij de gemeente op aan om bij nieuwbouwplannen ervoor te zorgen dat de ambities, die er vaak zijn op stedenbouwkundig en architectonisch gebied, niet vergeefs zijn, omdat het bestemmingsplan die ambities niet honoreert. Waardoor zorgvuldig ontworpen gebouwen door uitbereidingen die het bestemmingsplan wel mogelijk maakt hun architectonische en stedenbouwkundige kwaliteiten verliezen.

Conclusie:          negatief advies, tenzij

 

Opgemaakt te Hilversum op 6 januari 2022

Secretaris CWM mw. J. Vroons

Voorzitter de heer J. de Haan