Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten 3 februari 2022

Aanwezig:

Commissieleden:

J. De Haan (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, I. van Koningsbruggen, A. Mulder, H. Gietelink-Swane

Adviseur(s):

Y. Speksneijder (case-manager), S. de Nie (case-manager), F. Hensch (adviseur cultureel erfgoed), D. Van den Bosch (adviseur stedenbouw), A. Koenders (adviseur cultureel erfgoed), I. Tibosch (projectleider), S. Atallah (adviseur cultureel erfgoed), S. Melis (case-manager),

Secretaris:

B. van Steen

Welstandskamer 2

Bosdrift 14b

Zaak 850043

plaatsen dakopbouw met terras

4g, Schrijverskwartier, Bijzonder welstandsniveau

Herhalingsplan: Ja (VO 14/10/21)

Bezoekers: Aanvrager

Conclusie: Positief advies

Welstandskamer 1                      

Amersfoortsestraatweg 101

Zaak 805136      

uitbreiden woning achterzijde en vervangen dakbedekking         

8b, Buitengebied, Gewoon welstandsniveau

Herhalingsplan: Ja (06/01/22)

Bezoekers: Aanvrager en architect

Conclusie: positief advies

Beresteinseweg 2

Zaak 850066

verbouwen bedrijfspand naar 5 appartementen

7a, Traditionele Bedrijventerreinen, Luw welstandsniveau

Herhalingsplan: Ja (23/12/21)

Bezoekers: Architect

De commissie kan zich vinden in de wijzigingen van het pand. De commissie adviseert negatief op de terreininrichting. De terreininrichting is weliswaar waterdoorlatend maar het antraciete split oogt te stenig en komt een goede woonkwaliteit niet ten goede. De commissie vraagt te kijken naar mogelijkheden voor vergroening van het parkeer- en entreegebied zodat er een entreegebied ontstaat dat passend is bij het woonkarakter van het pand.

Conclusie: negatief advies

Kerkstraat 4

Zaak 808073      

verbouwen verdiepingen naar 2 appartementen

1a, Stadshart, Bijzonder welstandsniveau

Herhalingsplan: nee

Bezoekers: Architect

De commissie adviseert negatief op de aanpassingen in de kap en de plint.

De kap sluit door de nieuwe vorm niet meer aan op het dakvlak van Kerkstraat 2. De samenhang tussen de panden en het straatbeeld komt hiermee te vervallen. Het ligt volgens de commissie voor de hand om de bestaande kap te handhaven en #4 en #2 één dak te laten houden.

De toevoeging van een extra dakkapel is voorstelbaar. De commissie doet de suggestie de dakkapellen geheel af te werken met zink.

De winkelpui sluit aan de onderzijde te direct aan op de straat. Een borstwering zou dat kunnen verhelpen. Daarnaast geeft de voorgestelde nieuwe pui zowel de winkel als de bovengelegen woning geen representatieve entree. De oude pui (op de foto die de aanvrager mee indient) zou als referentie gebruikt kunnen worden bij het ontwerp van de nieuwe pui. De entree van de woning zou meer los gehouden moeten worden van de entree van de winkel. Ook verdient het aanbeveling om meer metselwerk toe te passen, zodat het pand tectonisch beter verbonden wordt me de grond.

Wel dient het metselwerk zorgvuldig uitgevoerd te worden (bakstenen en voegwerk) zodat dit zo goed als mogelijk aansluit bij het bestaande metselwerk.

Conclusie: negatief advies

Egelshoek 9C

Zaak 787226 (Vooronderzoek)

nieuwbouw woning na sloop alle bestaande opstallen

8b, Buitengebied, Gewoon welstandsniveau

Herhalingsplan: nee

Bezoekers: Nee

Het plan voor het maken van een vrijstaande woning op dit perceel is goed voorstelbaar.

Maar de commissie begrijpt het ontwerp niet, het mist een duidelijk en consequent uitgewerkt architectonisch idee. Het pand heeft o.a. door zijn vele kapvormen geen heldere hoofdvorm. Er is geen duidelijke hiërarchie in de compositie af te lezen. De bijgebouwen en aanbouwen zijn niet ondergeschikt aan het hoofdvolume. De dakkapel is veel te grof en groot. De installaties dienen inpandig te worden opgelost en de details missen verfijning.

Het materiaalgebruik is in principe voorstelbaar op deze plek.

De commissie adviseert om een ontwerp te maken voor dit huis waarin de criteria uit de welstandsnota (bldz. 136-137) leidend zijn.

Conclusie: stemt niet in met de ingeslagen weg

Henry Mackenziepad 2

Zaak 850078

uitbreiden achterzijde

6b, Park Diependaal, Gewoon

Herhalingsplan: Ja (VO 30/09/2021 en 25/11/2021)

Bezoekers: Ja

Tijdens het opmaken van het verslag zijn nieuwe stukken binnengekomen waarin de zonnepanelen in één vlak op het dakvlak van acht panelen aangebracht worden. Samen met de overige aanpassingen naar aanleiding van het advies van de CWM van 25 november 2021 adviseert de commissie positief op het plan.

Conclusie: positief advies

Maartensdijkseweg 4

Zaak 808161

realiseren onderdoorgang spoorlijn       

8b, Buitengebied, Gewoon welstandsniveau

Herhalingsplan: Ja (25/11/2021 (VO) en 20/01/2022)

Bezoekers: nee

Conclusie: Positief advies

Gezamenlijke commissie

Amperestraat 10

Zaak 790954

herbestemmen van de oude sigarenfabriek met 77 zorgwoningen en parkeergarage

4a, Electrobuurt Zwaluwplein Liebergen, Bijzonder welstandsniveau

Herhalingsplan: Ja (02/09 en 11/11 (daarvoor ook in VO behandeld)

Bezoekers: Architect en restauratiearchitect

De commissie adviseert onder voorwaarde positief op het voorliggende plan.

De kleur- en materiaalstaat van de villa ontbreekt nog; onafhankelijk kleuren onderzoek is niet verricht. De terreininrichting baart de commissie zorgen, vanwege de vele parkeerplekken. De overgangen tussen de looppaden en de parkeerstructuur is bovendien erg hard. Verharding voor de erker van de villa (monument) is zeer ongewenst, evenals de parkeerplekken naast de groenstrook en bij het paviljoen. De commissie vraagt te onderzoeken of meer auto’s ondergronds kunnen worden geparkeerd zodat er ruimte is voor meer vergroening, met name bij de villa.

Tijdens de opmaak van het verslag zijn aangepaste stukken ontvangen waarop de dakkapellen op de villa gelijk uitgevoerd worden. De commissie adviseert positief op de uitwerking van deze twee dakkapellen.

De volgende voorwaarden dienen in het besluit opgenomen te worden:

  • Een kleur- en materiaalstaat vanuit een onafhankelijk kleuren onderzoek en na overleg met Cultureel erfgoed dient aangeboden te worden aan de CWM ter beoordeling.
  • De definitieve terreininrichting dient aangeboden te worden aan de CWM ter beoordeling.

Conclusie: positief advies, twee voorwaarden opnemen in het besluit

s-Gravelandseweg 52      

Zaak 806582

kappen 1 boom, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht     

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, BSG

Herhalingsplan: Ja (23/12/2021)

Bezoekers: Architect

De commissie adviseert negatief op de sloop van het jaren 70 deel van het rijksmonumentale AVRO complex dat ontworpen is door Merkelbach en Karsten (1933-1940).

Het te slopen jaren 70 deel heeft een positieve monumentenwaarde. Door deze aanbouw te slopen kan de noord-westgevel  van het oorspronkelijke AVRO-gebouw worden hersteld. Hierdoor zal de iconische beleving van licht en ruimte vanuit de centrale hal weer in ere worden hersteld, evenals als de karakteristieke afleesbaarheid van functies (open verkeers- en ontmoetingsruimtes en gesloten studioruimtes). Sloop van de aanbouw herstelt tevens de groene zichtas tussen ’s-Gravelandseweg  en het Dudokpark.

De commissie merkt op dat door de eerdere sloop van het pand tussen het omroepgebouw en het Dudok Medisch Centrum een brede groene oude zichtas tussen de ’s-Gravelandseweg en het Dudokpark weer terug is. Deze is van grote cultuurhistorische waarde voor het monument. De geplande bouw van een groot nieuw volume in deze strook na sloop van het jaren 70 deel doet deze zichtas weer teniet, maar schaadt vooral de invloedssfeer van het rijksmonument.

Het nieuwe volume komt immers over de volle breedte en zeer dicht op het oorspronkelijke AVRO-gebouw te staan. Het schaadt de beleving van het rijksmonument en doet het beoogde doel van de restauratie (herstel open-gesloten; lichtinval; oorspronkelijke gevel zichtbaar maken en relatie tussen binnen en buiten) weer teniet. De Sloop van het jaren 70 deel zou op zich voorstelbaar zijn mits de oorspronkelijke structuur en karakteristieke vormentaal van het Merkelbach en Karsten pand weer tot zijn recht zouden komen. De jaren 70 aanbouw respecteert dit alles en heeft een positieve monumentwaarde. De commissie adviseert derhalve negatief op de sloop ervan.

Conclusie: negatief advies

Monumentenkamer  

’s-Gravelandseweg 33A (gemeentelijk monument)

Zaak 802719

plaatsen nieuwe pui met reclame            

1a, Stadshart, Bijzonder welstandsniveau

Herhalingsplan: Ja (13/12/2021 en 23/12/21)

Bezoekers: Aanvrager en huurder

De commissie herhaalt haar advies om te onderzoeken of restauratie van de oorspronkelijke pui mogelijk is.

Conclusie: Positief advies

Hilvertsweg 258    

Zaak 808046

uitbreiden woning zij- en achterkant     

4f, Plan Zuid, Beschermd

Herhalingsplan: Ja (VO 16/09/2021)

Bezoekers: Bouwkundig adviseur

Een uitbreiding aan de achterzijde en aan de zijkant van het woonhuis is voorstelbaar. De commissie adviseert echter negatief op deze uitwerking van het plan.

De uitbreiding komt te ver naar voren. De compositie van de zijgevel is daardoor niet meer evenwichtig. De nieuwe aanbouw komt strak op de negge van het smalle raam in de zijgevel. De aanbouw dient minimaal 1 hele steen naar achteren geplaatst te worden, zodat het raam een zelfstandig element in de gevel blijft.

De verhoudingen van de compositie van de achtergevel is niet evenwichtig. Er is te weinig metselwerk ten opzichte van de raamopeningen. De commissie kan zich een meer symmetrisch ontwerp met veel meer m2 metselwerk hier veel beter voorstellen. Ook het nieuwe raam boven het aanrecht verstoord het evenwicht in de compositie.

Conclusie: negatief advies

Jacobus Pennweg 30        

Zaak 807061      

plaatsen aanbouw zij- en achtergevel   

3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Architect en aanvrager

De commissie adviseert negatief op het plan voor de uitbouw van het woonhuis. De uitbouw is gepland aan de achter en zijgevel en sluit aan op de achtergevel van de begane grond van de helft van een symmetrisch twee onder een kap volume dat ontworpen is als een drive-in woning door architect Middag. Het gebouw bestaat uit twee lagen met een kap, maar aan de achterzijde, waar zich de drive in garage bevond, is het gebouw drie lagen plus en kap hoog. Hierdoor lijkt aan de achterzijde de uitbouw zich op de eerste verdieping te bevinden.

De uitbouw (een schuine scheg) sluit niet aan bij de architectuur van het pand. De schuine uitbouw loopt weliswaar mee met de erfgrens, maar is niet afgestemd op de ingetogen architectuur van het bestaande pand, de symmetrische compositie van de achtergevel en herkenbare typologie als drive-inwoning.

Ook worden de balkons met scheidingsmuur, die zich nu als kenmerkend middeldeel presenteren, gekoppeld aan de nieuwe uitbouw, waarmee zij hun zelfstandigheid verliezen.

De uitbouw voldoet ook niet aan de criteria voor aan- en uitbouwen in een beschermd situatie.

Conclusie: negatief advies

Lorentzweg 159    

Zaak 804620      

plaatsen zonnepanelen

4d, Plan Oost, Beschermd

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Nee

Het plaatsen van zonnepanelen is voorstelbaar. De commissie adviseert het plan aan te passen aan de zwart matte zonnepanelen die reeds op het dakvlak van #179 geplaatst zijn. Zonnepanelen zijn in twee rijen liggend mogelijk. De zonnepanelen dienen dan drie dakpannen afstand te houden tot de nok en 1 dakpan tot de goot.

#179 wordt aangemerkt als trendsetter voor de Lorentzweg 137 tot en met 187.

Conclusie: negatief advies, tenzij

Eemnesserweg 133           

Zaak 803083      

uitbreiden 1e verdieping achterzijde/opbouw   

4d, Plan Oost, Beschermd

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Nee

Voor dit blokje Eemnesserweg 123 tot en met 133 is deze uitbreiding al meerdere malen uitgevoerd. De uitbreiding voor #133 zorgt voor meer eenheid binnen het blok.

Voor andere huisnummers dan bovenstaand is deze uitbreiding ongewenst omdat het de volumeopbouw van de achtergevel aantast en het beschermde gezicht met de kenmerkende dakvlakken ontkracht.

Conclusie: positief advies

Boslaan 4      (gemeentelijk monument)

Zaak 850063

plaatsen bijgebouw/schuur       

3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Nee

Conclusie: positief advies

Boslaan 4     (gemeentelijk monument)

Zaak 850159

plaatsen hekwerk, toegangspoort en wijzigen uitrit

3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Nee

De commissie adviseert negatief op het plaatsen van dit hekwerk bij het gemeentelijk monument dat voor de verbouwing tot woonhuis een garagebedrijf (uit 1914) was.

De vormentaal van het hekwerk past niet bij de oorspronkelijke functie van het monument. Het hekwerk staat in de invloedsfeer van het monument en tast in zijn uitwerking de monumentale waarde aan van het pand.

Er dient een hekwerk ontworpen te worden dat past binnen de objectcriteria voor erfafscheidingen in beschermde gezichten in de welstandsnota en tevens de oorspronkelijke functie van het pand afleesbaar houdt. Hierdoor kan een hekwerk recht doen aan de samenhang met zowel de naastgelegen percelen als de  oorspronkelijke garagefunctie.

Conclusie: negatief advies

Dit verslag omvat 7 pagina´s

Opgemaakt te Hilversum op 3 februari 2022

Secretaris CWM dhr. B. van Steen

Voorzitter de heer J. de Haan