Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten 11 november 2021

Monumentenkamer (deel 1)

Parklaan 10

Zaak 796542
wijzigen kozijnen
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 20-09-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht.
Bezoeker: geen

Advies
De kozijnwijzigingen met bijbehorende detaillering zijn akkoord. De nieuwe dakramen zijn voorstelbaar. De commissie adviseert de dakramen af te stemmen op de ondergelegen dakkapellen.
De buitenste twee dakramen dienen in het midden gecentreerd boven de dakkapellen geplaatst te worden.
De commissie doet de suggestie dat dit voor het middelste dakraam ook te doen.
Wanneer de aanvraag aan bovenstaande punten aangepast is, kan het secretariaat van de CWM het plan ambtelijk afhandelen.

Conclusie: Negatief advies, tenzij

Dotterstraat 19

Zaak 759920
Bezwaar plaatsen dakkapel achterzijde
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 18-10-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4F, Plan Zuid, Tuinwijk Plan Zuid, Bijzonder welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht.
Bezoeker: Olaf Claasen

Advies
Het plan is ten onrechte getoetst aan een beschermd welstandsniveau bij de behandeling van de aanvraag op 29 april 2021. Het plan voor de dakkapel op het achterdakvlak is horizontaal uitgelijnd met de eerder geplaatste dakkapel op Dotterstraat 23 . Verder voldoet het plan aan de objectcriteria voor dakkapellen in een bijzonder welstandsniveau. Het plan is akkoord.

Conclusie: Positief advies

Jacobus Pennweg 16

Zaak 755815, plaatsen antenne t.b.v. telecommunicatie
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 27-10-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het rijksmonument en Beschermd stadsgezicht.
Bezoeker: aanvragers

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies
De commissie zou zich wellicht een buisantenne kunnen voorstellen.Maar om dat goed te kunnen beoordelen heeft zij een geveltekening op schaal nodig. Er is nu enkel een fotoshop montage beschikbaar. Het gaat om de afweging in hoeverre de monumentale waarden van de watertoren worden geschaad door de antenne. De commissie kan zich nu geen volledig beeld vormen van de impact van de buisantenne op de monumentale watertoren. Hierdoor kan de commissie niet anders dan negatief adviseren op de huidige aanvraag.
De commissie geeft de aanvrager in lijn met haar eerdere adviezen mee de antenne op een dusdanige manier te ontwerpen dat het karakteristieke beeld van de oorspronkelijke watertorenbekroning zo dicht als mogelijk wordt benaderd.

Conclusie: Negatief advies

Van de Sande Bakhuyzenstraat 113

Zaak 801442
plaatsen dakkapel voorzijde
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 19-10-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, Plan Oost en Kamrad, Bijzonder welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht.

Het plan voor een dakkapel in het voordakvlak past niet binnen de objectcriteria voor dakkapellen aan de voorzijde in een bijzonder welstandsgebied.
Onder andere de volgende onderdelen zijn niet in overeenstemming met de objectcriteria in de welstandsnota:
-    De dakkapel is te breed. De breedte kan maximaal 40% van het dakvlak bedragen.
-    De dakkapel is te hoog. De hoogte kan maximaal 1,2m bedragen
-    Het boeideel is te hoog. Deze kan maximaal 200mm bedragen.
-    Bij meerdere dakkapellen op hetzelfde bouwblok een regelmatige rangschikking op een horizontale lijn aanhouden.
Het plan dient na aanpassing van bovenstaande onderdelen te voldoen aan de objectcriteria voor dakkapellen aan de voorzijde in een bijzonder welstandsgebied.
Wanneer de aanvraag aan bovenstaande punten aangepast is, kan het secretariaat van de CWM het plan ambtelijk afhandelen.

Conclusie: Negatief advies, tenzij
Welstandskamer 2         

Rozenstraat 22

Zaak 797076
plaatsen dakopbouw, uitbreiden achterzijde
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 07-10-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt-Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau.
Bezoeker: aanvrager en gemachtigde

De gemachtigde geeft een korte toelichting op het plan. Als referentie voor het plan wordt de vergunde situatie van de Violenstraat 92-92 gebruikt.

Advies
Hekwerk achterzijde
Het hekwerk aan de achterzijde t.b.v. het dakterras is niet passend binnen het vigerende bestemmingsplan. Er is nog geen uitspraak vanuit de gemeente of zij wil meewerken aan afwijken van het bestemmingsplan. De commissie onthoudt zich op dit moment dan ook van advies op het hekwerk.
Opbouw
De commissie constateert dat de maatvoering van de Rozenstraat 22 anders is dan de maatvoering van de referentie aan de Violenstraat. Onder andere is er in de nokhoogte een groot verschil. De welstandsnota geeft aan dat er gestreefd wordt naar een herhaling van uniforme exemplaren, wat rust en samenhang brengt. In dit geval betekent dat er gestreefd wordt naar een gelijkvormige mansardekap in deze buurt. Omdat de opbouw in dit specifieke bouwblok de eerste en daarmee trendsetter zal zijn, kijkt de commissie extra kritisch of deze gelijkvormigheid bereikt wordt. Met een verschil van bijna één meter in de nokhoogtes tussen het plan en de referentie, is de commissie daar nog niet van overtuigd.    
Dakkapellen
De voorgestelde dakkapellen voldoen niet aan de criteria die er vanuit de welstandsnota aan dakkapellen worden gesteld. Onder andere de breedte van de dakkapellen is te groot en de boeiboorden zijn te hoog. De commissie adviseert te dakkapellen aan te passen aan de objectcriteria die voor dakkapellen zijn opgenomen in de welstandsnota (p. 150 – 152).

Kortom, de commissie staat positief tegenover het plan, maar heeft op bovengenoemde punten nog opmerkingen. Wanneer het plan aan bovenstaande punten aangepast wordt kan het secretariaat van de CWM deze aanvraag ambtelijk afhandelen.
 
Conclusie: negatief advies, tenzij

Welstandskamer 1

Beresteinseweg 36

Zaak 786087
Vooronderzoek Herontwikkeling Beresteinseweg 36/38
Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 21-10-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 7A, Traditionele bedrijventerreinen, Luw welstandsniveau.
Bezoekers:     architect

Het plan betreft een vooronderzoek voor de herontwikkeling van een garage naar woningen. De architect geeft een korte toelichting op het plan. De idee van het plan is aansluiten op de bestaande schaal, een relatie leggen tussen de dakkappen in de omgeving en het voortzetten van de groenstructuur. Er wordt een verbinding gemaakt tussen het achterliggende groen en het water. Daarnaast wordt er een collectieve binnenplaats gecreëerd tussen de woon-werk units. Deze binnenplaats ligt op de halfverdiepte parkeergarage. De binnentuin is te bereiken via een opgang vanuit de garage en een hellingbaan naast de ingang van de parkeergarage aan de Beresteinseweg.

Reactie van de commissie
De commissie kan zich het concept en de daarbij behorende schematische verbeeldingen prima voorstellen op deze plek. Ook het toevoegen van een eigen identiteit is passend. Maar de commissie heeft twijfels over hoe dit zich verhoudt tot een stedenbouwkundige context. Daarvoor mist zij stedenbouwkundige uitgangspunten en randvoorwaarden.
Verbinding: doorzichten, bouwhoogte en positie
Een onderdeel van het concept is het creëren van een verbinding tussen het groen en het water. Dit idee wordt door de commissie ondersteund. In dat licht is een half verdiepte parkeerbak een belemmering van dit idee. Daarnaast belemmert de hoogte van de bebouwing in combinatie met de afstand van de bebouwing tot elkaar dit idee ook. De hoogte van de parkeerbak en de nauwe spleet tussen de bebouwing beperkt nu de zichtlijn. De commissie adviseert het plan naar de bosrand toe meer transparanter te maken. Hiermee wordt het concept ondersteund. Dit is nog een ontwerpopgave, waarbij de commissie adviseert om de parkeerbak volledig ondergronds te maken en de bebouwing aan de bosrand minder hoog en wellicht losser te positioneren. Daarnaast ligt de entree van de parkeergarage te prominent in het zicht, waardoor het idee van een verbinding verstoort wordt. De commissie adviseert een andere locatie van de entree van de parkeergarage te onderzoeken.
Architectuur
De commissie kan een verschil van karakter aan de buitenzijde van het blok en het meer intiemere binnenterrein zich goed voorstellen. Maar ze ziet ook dat de plattegronden van de blokken nog niet vastliggen. De commissie begrijpt dat dit onderdeel is van het flexibele concept, maar zij geeft aan dat deze wijzigingen in de plattegrond tot uitdrukking komen in de architectuur, zoals in de gevelopeningen en gevelcompositie. De commissie mist hier een visie op en constateert dat de architectuur op dit moment nog te weinig relatie heeft met de woonfunctie en te veel module-architectuur en te schematisch is.
Daarnaast geeft de commissie aan dat de gebiedscriteria die er in de welstandsnota voor dit gebied zijn geformuleerd, gebaseerd zijn op traditionele bedrijventerreinen. Zij vraagt de gemeente, ook in relatie tot de eerdergenoemde stedenbouwkundige uitgangspunten en randvoorwaarden, een toetsingskader voor de beeldkwaliteit de formuleren.
Conclusie
De commissie kan zich het concept prima voorstellen, maar ziet tegelijk een aantal zaken die het concept niet ondersteunen. Zoals het half-verdiepte parkeerdek, de entree van de parkeergarage, de hoogte en positionering van de bouwmassa aan de boszijde. Deze opmerkingen leveren wat de commissie betreft nog ontwerpopgaves op waar nog verder op gestudeerd moet worden. Wat daar bij zal helpen is een stedenbouwkundige visie op de totale strook met een heldere beeldkwaliteitskader.

Conclusie: stemt niet in met de ingeslagen weg

Bosdrift 96

Zaak 733485
vervangen van complex St. Carolus door twee nieuwe gebouwen en kappen 14 bomen
Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 21-10-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4G, Schrijverskwartier, Bijzonder welstandsniveau.
Bezoekers: aanvrager en architect. Een aantal buurtbewoners als toehoorders.

Het plan is meerder keren aan de commissie voorgelegd. De afgelopen keer is het plan op 30 september besproken. De commissie zag duidelijke verbeteringen in het plan, maar vond ze de details niet consequent uitgetekend, er ontbraken details en ook miste de detaillering verfijning.
De dakkapellen waren te grof en te hoog, waardoor er te weinig dakvlak zichtbaar was. Ook miste er nog kleur- en materiaalmonsters.
De architect geeft een korte toelichting op de wijzigingen van het plan in relatie tot het vorige advies. Het plan is doorgelopen op consistentie in de detaillering en waar nodig aangepast. De dakranden zijn een stuk slanker geworden en voorzien van een zinken kraal. De zonwering is overal niet zichtbaar weggewerkt. Qua materialisatie wordt er gekozen voor Tuille du Nord dakpannen en een Wasserstrich baksteen. De dakkapellen zijn slechts een fractie aangepast, vanwege de daglichttoetreding. De detaillering van de letters bij de entree zijn aangepast en hebben meer verfijning gekregen.

Advies
Het plan blijft een oefening in hoe met architectonische middelen van twee grote volumes zo klein en bescheiden mogelijke volumes te maken. De commissie wil graag nogmaals onderstrepen dat alle architectonische middelen dan ook hiervoor moeten worden ingezet.

Dakkapellen
De commissie constateert dat er nog onvoldoende is gereageerd op de hoogte van de dakkapellen. Er is nog steeds onvoldoende dakvlak zichtbaar. De commissie vindt dit een heel belangrijk onderdeel van het plan, omdat de hoeveelheid zichtbaar dakvlak medebepalend is voor de aansluiting bij de karakteristieken van de omgeving. Zij adviseert de dakkapellen significant kleiner te maken, zodat er voldoende dakvlak zichtbaar blijft.

Kleur- en materiaalkeuze
De commissie mist een subtiliteit in de kleurstelling. Door overal dezelfde gebroken witte kleur toe te passen, wordt de nuance uit het ontwerp gehaald. En dat is jammer. De dakkapellen worden daardoor onnodig lomper. Ook van de kleurkeuze van de roosters tussen de kozijnen is de commissie nog niet overtuigd.
De commissie constateert dat de voorgestelde steen in de bemonstering veel donkerder is dan in de visuals wordt voorgesteld. Ook in de vorige behandeling was de kleur van de gevels veel lichter dan nu wordt voorgesteld. Dit vindt de commissie geen goede ontwikkeling, omdat het gebouw hiermee zwaarder en groter gaat lijken, terwijl het gebouw al erg groot is voor zijn omgeving.

Bovendien is de juiste kleur van de steen belangrijk voor de aansluiting in zijn omgeving. De commissie adviseert nog eens goed naar de steenkeuze te kijken.
Voor een definitieve beoordeling van de materialen en kleuren dienen de beeldbepalende materialen beoordeeld te worden door een afgevaardigde van de commissie. Er kan contact met het secretariaat worden opgenomen om hiervoor een afspraak te maken.

Detaillering
De commissie constateert dat er behoorlijke aandacht is gegeven aan de verfijning en consistent maken van de details. Behalve de balkonranden; deze blijven achter t.o.v. de detaillering van de overstekken, waardoor ze nog niet goed meedoen met de lijnwerking van de architectuur en daarmee nog niet goed bij het gebouw passen. Deze detaillering dient nog aangepast te worden.

Conclusie:     negatief advies

Gezamenlijke commissie

Utrechtseweg 58, Landgoed Kruisheide perceel 1

Zaak 783904, bouwen woning en bijbehorend bouwwerk, kappen 8 bomen, aanleggen uitrit
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 19-10-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3B, Utrechtseweg, Bijzonder welstandsniveau, Redengevende omschrijving van het gemeentelijk monument (Tuin Larixlaan onder voorbescherming).
Bezoekers:     aanvrager en architect

Het plan is eerder op 10 juni 2021, 19 augustus 2021 en 23 september 2021 aan de commissie voorgelegd. De afgelopen keer constateerde de commissie dat het bijgebouw nog onvoldoende was verlaagd om afleesbaar te zijn als ondergeschikt volume. En ontbrak informatie over de uitrit, deze is van belang vanwege de beschermde status van de tuin. Daarnaast miste de commissie kleurnummers om de voorgestelde kleuren goed te beoordelen. Tevens vroeg de commissie om bemonstering van de voorgestelde materialen en kleuren.
De architect geeft een korte toelichting op het plan. Het bijgebouw is verlaagd en er is een overzicht van de kleuren en materiaalgebruik toegevoegd. Tevens is er een voorstel voor het hekwerk en poort.

Advies
Ondergeschiktheid bijgebouw
De commissie constateert dat het bijgebouw inderdaad wat is verlaagd, maar dat dat door de vormgeving van o.a. de boei nog niet voldoende als ondergeschikt afleesbaar is. De commissie en de architect komen tot de overeenstemming om de boeilijst horizontaal af te snijden, waardoor deze onderdelen elkaar niet meer raken. De commissie ziet een aangepast detail tegemoet.
Kleurgebruik
De commissie constateert uit de kleur- en materialenoverzicht dat het kleurbeeld erg grijs en donker is. De welstandsnota geeft in de gebiedscriteria (p. 1) aan dat de daken en gevels voornamelijk in aardkleuren zijn uitgevoerd. De commissie is er nog niet van overtuigd dat de gekozen materiaal- en kleurkeuze aansluit bij de gebiedscriteria. Zij vraagt daarom hier nogmaals goed naar te kijken en om ook de dakpannen (ook in relatie tot de andere kleuren en materialen) te laten zien in de bemonstering.
Hekwerk
De commissie constateert dat het gekozen hekwerk niet passend is binnen de objectcriteria die er vanuit de welstandsnota aan erfafscheidingen worden gesteld. Deze stellen (de maximale hoogte voor erfafscheidingen binnen bijzonder welstandsniveau op 1,00 meter. De commissie adviseert het hekwerk hierop aan te passen.

De commissie is op dit moment nog niet volledig overtuigd van het plan, maar ze heeft vertrouwen dat, wanneer op de bovenstaande opmerkingen wordt gereageerd, er een plan komt dat passend is bij de ruimtelijke kwaliteiten van dit bijzondere gebied. Zij ziet een aangepast plan (inclusief bemonstering) dan ook met interesse tegemoet.

Conclusie:     negatief advies

Johannes Geradtsweg 17

Zaak 771649
Verbouwen kantoorgebouw naar woningen
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 25-10-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, Larenseweg en omgeving, Beschermd stadsgezicht, bijzonder welstandsniveau.
Bezoeker: architect en eigenaren

Het plan is eerder op 29 april 2021, 10 juni 2021, 19 augustus 2021 en 30 september aan de commissie voorgelegd. De afgelopen keer sprak de commissie haar waardering uit voor de kwaliteit die behaald is. De commissie was in hoofdlijnen positief over het plan, maar had voor de uitwerking nog een paar opmerkingen. Onder andere over de wens om meer verfijning aan de poort toe te voegen, een uitgewerkt inrichtingsterrein, aandacht voor de aanheling van het metselwerk bij de verdwenen raamopeningen. Ook vroeg de commissie veel aandacht voor de detaillering, kleur- en materiaalgebruik en wilde dit graag bemonsterd zien.

Advies
De commissie constateert dat er grotendeels tegemoet is gekomen aan de opmerkingen uit het eerdere advies. Zij adviseert daarom positief op de toegangspoort, de uitgewerkte detaillering en de gekozen oplossing voor het metselwerk bij de verdwenen raamopeningen. Daarnaast heeft zij de verder uitgewerkte terreinindeling gepresenteerd gekregen (deze dient nog wel via OLO aan het dossier te worden toegevoegd). Ook hierop adviseert de commissie positief, onder de voorwaarde dat het muurtje van haag bij de entree komt te vervallen.
De commissie is op het moment echter nog niet overtuigd van het kleur- en materiaalgebruik. Zij mist nog een visie op het kleurgebruik in relatie tot de architectuur en maakt daar de volgende opmerkingen over:
•    de commissie adviseert om geen Western Red Cedar te gebruiken, maar om een betere en geoliede houtsoort te kiezen. Daarnaast geeft de commissie aan twijfels te hebben of het bemonsterde plankje daadwerkelijk Western Red Cedar is.
•    De kleurstelling moet meewerken met de kwaliteiten van de bestaande architectuur. Wanneer de hele puivulling van de (voormalige) kapel en de kozijnen worden geschilderd in RAL 9001, dan ontkracht dit het oorspronkelijke ontwerp van het gebouw. De commissie adviseert om met de kleur- en materiaalkeuze de bestaande architectuur te ondersteunen en vraagt derhalve de kleuren te heroverwegen.
De commissie vindt het een mooi plan worden, maar kan op basis van het materiaal- en kleurgebruik nog geen definitief positief advies uitbrengen. Zij ziet een aangepast plan met veel interesse tegemoet.

Conclusie:     negatief advies

Lijsterweg 20A-A1-A2

Zaak 794310
transformatie monumentale sigarenfabriek naar 6 Appartementen
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 04-10-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2A, Over ‘t Spoor, Gewoon welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument (voorbescherming).
Bezoeker: architect en eigenaren

Het pand is een gemeentelijk monument. Dat betekent dat de commissie naast het beoordelen of het plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand, ook bekijkt of het plan de monumentale waarde aantast.
Het plan is eerder op 14 mei 2020 als vooronderzoek aan de commissie voorgelegd. De commissie kon destijds instemmen met de ingeslagen weg, maar gaf tegelijk een aantal belangrijke aandachtspunten mee. De architect geeft een korte toelichting op het plan en de wijzigingen ten opzichte van het vooronderzoek in mei ’20.

Advies
De commissie kan zich nog steeds een nieuw zinken volume dat over het bestaande monument wordt geschoven voorstellen. Ook heeft de commissie nog steeds veel waardering voor de gestelde ambitie en de bijbehorende detaillering. Ook over het nieuwe voorstel met de rasters voor de terreininrichting is de commissie positief, omdat er nu een meer industrieel beeld ontstaat.  
De vorige keer had de commissie een opmerking gemaakt over de schijnbaar willekeurige vensteropeningen, die een te onrustig beeld gaven. De gevelcompositie is aangepast en geeft een veel rustiger beeld nu.

Echter, de commissie blijft dezelfde bezwaren houden op de kopgevels zoals tijdens het vooronderzoek in mei 2020 ook het geval was: het zichtbaar houden van slechts twee bakstenen muren doet te veel afbreuk aan het monument. Het oorspronkelijke gebouw verwordt daarmee tot twee muren. Een oplossing zou kunnen zijn om een deel van de muur aan de voorzijde (en wellicht ook de achterzijde) te behouden hierdoor ontstaat er een sterker geheel waarvan het industriële karakter dan ook beter afleesbaar is.
De architect geeft aan verschillende studies te hebben gedaan naar behoud van een deel van de muur, maar dat dan het zinken vlak te veel uiteenvalt. Tevens geeft de architect aan dat uit eigen onderzoek de conclusie getrokken is dat de muur aan de kopgevels geen monumentale waarde bevat.
De commissie is door het ontbreken van zowel de ontwerpstudies als de (niet onafhankelijke) bouwhistorische studies er niet van overtuigd geraakt dat monumentale waarden leidend zijn geweest voor het ontwerpplan. De commissie ziet de verbinding tussen de twee schijven metselwerk essentieel voor het afleesbaar houden van het monument.

Conclusie
De commissie heeft veel waardering voor het concept en de architectonische ambitie van het plan. Zij is er echter niet van overtuigd dat de monumentale waarde, de afleesbaarheid en de ‘genius loci’ voldoende gerespecteerd worden. Zij vraagt de architect om ofwel de commissie te overtuigen door de gedane studies te laten zien, ofwel door heroverweging van haar advies over behoud van een verbinding tussen de twee gemetselde schijven in een nieuw plan.

Conclusie:     negatief advies

Monumentenkamer (deel 2)

Graaf Florislaan 36

Zaak 799715
Vooronderzoek verbouwing
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 19-10-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Ensemble: Graaf Florislaan, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht (#34 is gemeentelijk monument)
Bezoeker: architect en aanvrager

De architect en de eigenaar zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies
De twee dakkapellen met zinken tussenlid, in het steile hoger gelegen dakvlak, zijn niet akkoord. Deze zijn uitgevoerd in dezelfde stijl als de dakkapellen op de lager gelegen dakvlakken. Daarmee verdwijnt de karakteristieke hiërarchie van een hoog smal hoofdvolume met steile kap en een lager volume daarnaast. De commissie vraagt de architect een dakkapel te ontwerpen als een bescheiden toevoeging, die het karakteristieke beeld in tact houdt.  Een andersvormig tussenlid is tevens niet akkoord. Dit verstoort het rustige beeld van het hoge dakvlak. De nieuw te ontwerpen dakkapel dient een hoge mate van verfijning te hebben in het materiaalgebruik en de detaillering die past bij het pand, het ensemble en het beschermde stadsgezicht.
De dakkapellen op aan de achterzijde van het lage dakvlak doen geen afbreuk aan de waarden van het ensemble en het beschermde stadgezicht. Deze zijn akkoord.
Het tussenlid tussen de nieuwe (vergunningvrije) uitbouw en de bestaande berging doet geen afbreuk aan de waarden van het ensemble en het beschermde stadgezicht. Deze is akkoord.

Conclusie: stemt niet in met de ingeslagen weg

Waldecklaan 25

Zaak 726998
uitbreiden monumentaal pand achterzijde, plaatsen tuinhuis
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 19-10-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3A, Emmastraat en omgeving, Bijzonder welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument.
Bezoeker: aanvrager

De eigenaar en de architect zijn aanwezig om het plan toe te lichten. Het plan voor het tuinhuis en de aanbouw zijn aangepast aan het advies van de CWM d.d. 4 februari 2021.

Advies
Voor het tuinhuis is in materiaal aansluiting gezocht bij het hoofdvolume (gemeentelijk monument). De commissie kan zich vinden in de materialen. Echter, zij is nog niet overtuigd van het dakvlak. Door het sedumdak wordt het dakpakket erg dik en de opening in het dakvlak erg smal. De commissie vraagt de architect het dakraam te laten vervallen en een aaneengesloten dakvlak te maken. De commissie kan zich het tuinhuis verder goed voorstellen.
De aanbouw is in principe akkoord. De commissie adviseert het detail van de dakrand nader te onderzoeken. Deze bevat een erg dik boeideel dat de verfijning mist. Het detail sluit niet goed aan op de verfijnde details van het gemeentelijke monument.

Conclusie: negatief advies

Naarderstraat 96

Zaak 800797
vervangen dak monumentaal pand
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 28-10-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument.
Bezoeker: aanvrager

Conclusie: Positief advies

Eemnesserweg 7A

Zaak 799182
plaatsen glazen wand, vervangen glas monumentaal pand
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 18-10-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4A, Electrobuurt Zwaluwplein Liebergen, Bijzonder welstandsniveau, Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument.
Bezoeker: geen

Advies
Het detail van de stalen ramen, waarmee de achterzetramen komen te vervallen, is akkoord.
De commissie kan nog niet instemmen met de glazen binnenwand op de wand met het kunstwerk. De commissie waardeert het dat het kunstwerk in ere wordt hersteld. Echter, het is niet duidelijk hoe de aansluiting van de nieuwe glaswand op de muur met het kunstwerk gaat zijn. Blijft er een opening bestaan? In de tekst op de tekening wordt aangegeven dat de wand los komt te staan van het kunstwerk. Echter, het is niet te zien hoe de aansluiting wordt opgelost. De commissie ziet details van de aansluiting van de binnenwand tegemoet bij een volgende behandeling door de CWM.

Conclusie: negatief advies

Neptunusstraat 15

Zaak 799711
plaatsen dakramen voorzijde, vervangen glaswerk
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 05-10-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, Plan Oost en Kamrad, Bijzonder welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht.
Bezoeker: geen

Advies
De dakramen aan de voorzijde zijn akkoord.
De dakkapel aan de achterzijde is niet akkoord. De dakkapel voldoet niet aan de objectcriteria voor dakkapellen aan de achterzijde in een bijzonder welstandsniveau. Onder andere de volgende onderdelen voldoen niet aan de objectcriteria voor dakkapellen (welstandnota p. 152):

  • De dakkapel is te breed. De breedte kan maximaal 60% van het dakvlak bedragen.
  • Dichte delen zijn niet toegestaan in het kozijnvlak
  • Details van de aanvraag ontbreken. Deze dienen aangeleverd te worden bij een volgende behandeling.

Het plan dient na aanpassing van bovenstaande onderdelen te voldoen aan de objectcriteria voor dakkapellen aan de voorzijde in een bijzonder welstandsgebied.

Conclusie: negatief advies

Celebeslaan 5

Zaak 801441
uitbreiden achterzijde, bouwen nieuwe garage
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 20-10-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht.
Bezoeker: geen

Conclusie: Positief advies


Sterrelaan 64

Zaak 785018
herbouw badkamer achterzijde
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 27-10-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied,  Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht
Bezoeker: architect

Conclusie: Positief advies

Graaf Florislaan 28

Zaak 792842
plaatsen zonnepanelen
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 13-10-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Ensemble: Graaf Florislaan, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht
Bezoeker: aanvrager

Conclusie: Positief advies

Dit verslag omvat 15 pagina´s
Opgemaakt te Hilversum op 11 november 2021
Secretaris CWM mw. J. Vroons / dhr. B. van Steen
Voorzitter de heer J. de Haan