Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten 8 juli 2021

Aanwezig:

Commissieleden: J. de Haan (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, A. Mulder en H. Gietelink-Swane.

Adviseur(s): F. Hensch, F. van Wilgenburg, I. Tibosch

Secretaris: J. Kalmijn en B. van Steen

 

Neptunusstraat 35

Zaak 778189

plaatsen zonnepanelen

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 14-06-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, Plan Oost en Kamrad, Bijzonder welstandsniveau en beschermd stadsgezicht.

Advies:

Het betreft beschermd stadsgezicht. Het dakenlandschap maakt daar deel van uit. Om het karakter te behouden adviseert de commissie hier een maximum van 6 panelen in de kleur van het dakvlak en in twee stroken. Eén strook met drie liggende panelen boven het dakraam, waarbij het midden van de panelen gelijk moet vallen met het midden tussen de onderkant van de schoorsteen en bovenkant van de dakramen. In de strook van drie panelen onder het dakraam dient in het midden van de panelen gelijk te vallen met het midden van de onderkant van het dakraam en de dakgoot. Dit zal als trendsetter voor deze blokken  worden.

Conclusie: Negatief tenzij.

 

Neuweg 106-108

Zaak 773049

Vooronderzoek, verbouwingsplan, aanpassing kap twee woningen aan de Neuweg

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 14-06-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt-Noord en Vitusbuurt, gewoon welstandsniveau

Bezoeker: architect

Voorstel is om de opbouw uit te voeren met zink om de bestaande constructie niet te zwaar te belasten.  Aan de achterkant worden iets terug liggende puien voorgesteld, waardoor een loggia ontstaat. In vormgeving is het ontwerp een knipoog naar het verleden.

Advies:

De commissie constateert de volgende aandachtspunten:

 • Zink als achtergevel past niet in de architectuur van het blok. Een baksteen gevel is meer op z’n plek.
 • Conform de nota (pag. 151 en 152) mag de breedte van de dakkapellen aan de voorzijde maximaal max 50% van de breedte van het dakvlak zijn. Ook voor de overige criteria voor dakkapellen verwijst de commissie naar de welstandsnota. De dakkapellen moeten daar aan voldoen.
 • Loggia’s / dakkapellen aan de achterzijde mogen maximaal 60%van de breedte van het dakvlak beslaan. De commissie adviseert ook voor de achterzijde de objectcriteria voor de loggia’s/dakkapellen.
 • De kleur grijs is alleen bedoeld voor de opbouw. Dit is voorstelbaar. De commissie adviseert het bestaande huis wel in de oorspronkelijke kleur houden.

Conclusie: De commissie stemt in met de ingeslagen weg, met inachtneming van bovenstaande punten.

 

Nieuwe Havenweg 51

Zaak 775695

verbouwen logistieke hal

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 14-06-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 7A, Traditionele bedrijventerreinen, Gewoon welstandsniveau

Bezoeker: architect

Conclusie: Positief advies

 

Jan van der Heijdenstraat 241

Zaak 765644

verbouwen winkelruimte begane grond naar woning, realiseren nieuwe entree bovenwoning, slopen toegangstrap en deel bestaande berging

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 01-06-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, Plan Oost en Kamrad, Bijzonder welstandsniveau.

Bezoeker: architect

Conclusie: Positief advies

 

Dahliastraat 32

Zaak 774557

uitbreiden woning achterzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 17-06-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt-Noord en Vitusbuurt, gewoon welstandsniveau

Bezoeker: architect

Conclusie: Positief advies

 

Stadhouderslaan 12

Zaak 768943

uitbreiden woning zij- en achtergevel, plaatsen dakkapellen voor- en zijgevel

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 17-06-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3A, Emmastraat, Bijzonder welstandsniveau

Bezoeker: architect en aanvragers

Advies:

De commissie spreekt haar waardering uit voor het herstel van symmetrie van de twee onder één kap.

Maar de dakkapellen voldoen niet aan de objectcriteria voor dakkapellen, voor zover dat afleesbaar is uit de tekening.

 • Dakkapel voorgevel: In bijzonder welstandsgebied kan de breedte van de dakkapel maximaal 40% zijn van de breedte van het dakvlak. (zie pag. 151 en 152 van de welstandsnota). Daaraan lijkt deze dakkapel te voldoen. Ook is er een dicht paneel toegepast, hetgeen volgens de criteria niet is toegestaan, maar omdat een soortgelijke oplossing bij de buren ook is toegepast wil de commissie hiervan afwijken.
 • Dakkapel achter: De commissie adviseert de maatvoering goed op tekening aan te geven. De maximale breedte is 60% van het dakvlak. Dat is nu niet goed af te lezen.
 • Dakkapel zijkant: deze is veel te breed. Volgens de criteria uit de welstandsnota kan de breedte van de dakkapel hier slechts 60% van de breedte van het dakvlak beslaan.
 • De detaillering van de dakrand van de uitbouw is te hoog.

Het plan is in grote lijnen voorstelbaar maar de dakkapellen moeten aan alle object criteria voor dakkapellen voldoen en dat is niet het geval.

Conclusie: Negatief advies

Welstandskamer I

 

Erfgooiersstraat 305 tm 507, Graaf Wichmanstraat 5 tm 51

Zaak 777600

wijzigen entreepuien

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 07-06-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5A, Noord, Gewoon welstandsniveau

Bezoeker: architecten

De aanvraag betreft de entreepuien en een kleurwijziging van de kozijnen en invullingen ervan. Kleurwijziging is op zich niet vergunningplichtig. Daarbij maakt de commissie de kanttekening dat een ernstig verstorende kleur wel als exces kan worden opgevat. Maar het geheel wordt nu wel aan de commissie voorgelegd. Ook wordt toegelicht dat er een kleuradvies is uitgebracht.

Advies:

De commissie adviseert om de voorgestelde kleur in beeld te brengen om het goed af te stemmen op de lichte baksteenkleur en met de andere woonblokken. De commissie ontvangt graag het kleuradvies. Tevens ontvangt zij graag informatie over de andere, al gerenoveerde blokken, die samen een eenheid vormen.

Conclusie: Aanhouden in afwachting van meer informatie.

 

Weg Over Anna's Hoeve 3 bouwveld 4.1 en 4.2.

Zaak 777485

Vooronderzoek, bouwen woongebouw

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 10-06-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 6D, Anna’s Hoeve, Gewoon welstandsniveau, Masterplan Anna’s Hoeve

Bezoekers: architect

Advies:

De commissie waardeert de meer evenwichtige compositie van het blok door het hoger doortrekken van de noordgevel. Op de muurpenanten van de verdiepingen wordt door de ontwerper nog gestudeerd. De verdere detaillering en uitwerking ziet de commissie graag in de definitieve aanvraag tegemoet.

Conclusie: De commissie stemt in met de ingeslagen weg.

 

Gezamenlijke commissie

Utrechtseweg 58, Landgoed Kruisheide perceel 5

Zaak 761314

nieuw te bouwen woning

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 07-06-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3B, Utrechtseweg, bijzonder welstandsniveau. Tuin Larixlaan rust voorbescherming op als gemeentelijk monument.

Advies:

De commissie stemt in met het ontwerp voor het huis. Wel ziet de commissie nog graag een bemonstering van de pannen en de toe te passen stenen tegemoet.

Ten aanzien van de poort adviseert de commissie negatief omdat deze te hoog is op basis van de criteria uit de welstandsnota.

Conclusie: Positief advies op het huis, maar nog bemonsteren van de pannen en de stenen.

Negatief advies op de erfafscheiding met de poort.

 

Trompenbergerweg 63

Zaak 730533

verhogen nok, plaatsen dakkapel voorzijde, wijzigen voorgevel

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 07-07-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht.

Bezoeker: architect

Advies:

De commissie ziet een in positieve zin sterk gewijzigd plan dat beter is ingebed in de omgeving.

Zij maakt de volgende opmerkingen waarop zij graag nog aanpassingen ziet.

 • Het raam op de tweede verdieping in de kopgevel is naar verhouding te hoog.
 • De eigenwijze dakkapel aan de straatzijde voldoet niet aan het bestemmingsplan. Desondanks acht de commissie de dakkapel uit oogpunt van ruimtelijke kwaliteit voorstelbaar.
 • De dakkapellen aan de tuinzijde dienen aangepast te worden aan de criteria uit de welstandsnota (pag. 151 en 152). Onder meer omdat ze nu te dicht op de goot gesitueerd zijn.
 • De commissie heeft vraagtekens bij het hergebruiken van de bestaande gele baksteen. Het is op zich een passende aanpak. Als het hergebruik niet lukt, adviseert de commissie dezelfde stenen erbij te zoeken.

De commissie attendeert aanvrager op het feit dat vanuit de gemeente door het omgevingsteam nog gereageerd moet worden op de dakkapel aan de straatzijde, die afwijken van het bestemmingsplan.

De commissie ziet graag een op bovengenoemde punten aangepast plan tegemoet.

Conclusie: Negatief advies.

 

Bussumergrintweg 34

Zaak 765613

Vervangende nieuwbouw woonhuis

Betreft vooroverleg.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 27-05-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied, pag. 67

Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht.

Bezoeker: architect

Advies:

De commissie ziet een meer evenwichtig plan waarmee positief gereageerd is op de opmerkingen uit de vorige bespreking.

Conclusie: De commissie stemt in met de ingeslagen weg, met de opmerking dat de detaillering even verfijnd dient te zijn als de opzet van het plan.

 

Zinniastraat 2-56 en 1-33, Primulastraat 1-19, Asterstraat 4-14 en 16-54

Zaak 777610

wijzigen woonkamerkozijnen, buitendaks isoleren daken, vervangen draaiende delen

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 09-06-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4F, Plan Zuid, Tuinwijk Plan Zuid, bijzonder welstandsniveau, Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument en Beschermd stadsgezicht.

Bezoeker: architect

Advies:

In grote lijnen is het naar het oordeel van de commissie een zorgvuldig plan. Zij vraagt nog aandacht voor:

 • De wijze waarop de ventilatieroosters in de gevels worden verwerkt.
 • De aansluiting van de goten op de kopgevel
 • De te vernieuwen pannen. Deze zouden niet te schril moeten afsteken met bestaand.

Verder ziet de commissie graag nog een complete set tekeningen van o.a.:

 • de ventilatieroosters (niet in het raam)
 • de voordeuren met deurbeslag en briefklep passend bij het monument
 • ingekorte goot

En bemonstering van

 • Ventilatieroosters in steen
 • Keuze dakpan
 • Brievenbus, deurknop
 • Voegwerk
 • Steen rollaag

Wellicht kan hierin worden voorzien in de vorm van een proefwoning.

Conclusie: aanhouden

 

Monumentenkamer (15.00 uur – 17.45uur)

Larenseweg 172

Zaak 774719

isoleren dak, vervangen dakpannen monumentaal pand

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 31-05-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, Larenseweg en omgeving, bijzonder welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument en Beschermd stadsgezicht.

Bezoekers: aanvrager en tekenaar

Toelichting:

Voorgesteld wordt de pannen te vervangen en het dak te isoleren aan de buitenkant. De pannenlijn blijft binnen de goot vallen. Ook enkele onderdelen van houten kozijnen worden vervangen of hersteld.

De nieuwe pannen komen alleen aan de kant van de tuin.

De dakkapel wordt vervangen. Daar komt ook isolatieglas in, zoals al eerder is uitgevoerd bij de ramen in de gevels.

Advies:

De commissie ziet een plan met veel goede intenties. Echter de commissie heeft nog niet de volledige stukken om goed een advies te kunnen formuleren. Ook niet ten aanzien van de te vervangen dakkapel. De commissie ziet graag de aanvullende volledige tekeningen met detailleringen tegemoet.

Conclusie: Aanhouden.

 

Jacobus Pennweg 16

Zaak 755815

plaatsen antenne t.b.v. telecommunicatie

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 02-06-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het rijksmonument en Beschermd stadsgezicht.

Bezoekers: aanvragers

Toelichting:

Het dak is in de oorlog verloren gegaan. Dak met piron is gereconstrueerd bij het plaatsen van een zendmast. De antenne is in de kunststof Piron opgenomen. Aanvrager is voornemens een grotere antenne te plaatsen, die niet in de bestaande piron past. Daarom wordt de piron vervangen en vergroot en verdikt.

Advies:

De commissie adviseert een nieuw en passend ornament/Piron te laten ontwerpen, door een architecte met affiniteit met de 19e eeuw, dat kan dienen als camouflage van de nieuwe grotere antenne en om daarbij het origineel (niet wat er nu zit) als uitgangspunt te nemen. Het enkel vergroten/verdikken van de bestaande camouflage is geen goed uitgangspunt, omdat daarmee de onderlinge verhoudingen van de piron verloren gaan. De commissie ziet graag een nieuw voorstel tegemoet.

Conclusie: Negatief advies

 

Celebeslaan 5

Zaak 766194

Vooronderzoek, bouw garage met terrasoverkapping, sloop bestaande garage, carport en overkapping

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 09-06-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht.

Bezoeker: aanvrager

Garage en carport worden gesloopt. Plan is om het nieuwe bouwwerk te bouwen in houtskeletbouw met een kap met pannen zoals op het hoofdgebouw. De gevel die vanaf de straat te zien is, wordt van dezelfde soort baksteen als het hoofdgebouw. De andere kanten grenzen aan het erf van de buren en worden van hout. Aanvrager heeft al overlegd met de buren en zij kunnen zich hier in vinden.

Vanwege de al aanwezige bebouwing is het doorzicht al heel marginaal.

Advies:

Omwille van het zo min mogelijk beperken van het doorzicht geeft de commissie in overweging de garage met een plat dak af te dekken. Maar omdat het omgevingsteam al positief is en er nauwelijks een verdere aantasting is van doorzicht, is een kap ook voorstelbaar.

Conclusie: De commissie stemt in met de ingeslagen weg.

 

Rossinilaan 56

Zaak 769720

plaatsen erfafscheiding en poorten

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 09-06-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument en Beschermd stadsgezicht.

Bezoekers: aanvragers

Advies:

Voorgesteld wordt: een hek van 1.20 cm en bij de entrees poeren van 1.50 m met 2 hekken van 4 m breed en 2 loopdeuren.

Voor de poeren worden dezelfde stenen gebruikt als die voor het huis. Voor het realiseren van balkons hebben de aanvragers bij het huis passende stenen laten maken.

In het bestemmingsplan is een hek van 1.20 cm toegestaan. Omdat het logisch voorkomt en architectonisch beter klopt om de poeren iets hoger uit te voeren dan het hekwerk, kan de commissie meegaan in het voorstel om de poeren 1.50 cm hoog te maken. De poeren worden 60 x 60 cm. Dat is voorstelbaar. Er worden bakstenen van 20 gemaakt. Het wordt dus net iets meer dan 60 cm. (vanwege de voeg) De toegangshekken zijn naar binnen draaiend. De poeren worden afgedekt met hardsteen.

De commissie kan zich vinden in het plan. De stukken zijn niet heel inzichtelijk maar alles bij elkaar is het plan wel te begrijpen.

Als het plan op dit advies wordt aangepast, kan het ambtelijk worden afgehandeld.

Conclusie: Niet akkoord tenzij de hekken overal maximaal 1.20 cm hoog zijn en de poeren maximaal 1.50 cm.

                        

Bergweg 40 P1

Zaak 774742

plaatsen van fietsbeugels

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 14-06-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht.

Bezoeker: aanvrager

Conclusie: Positief advies

 

Kerkstraat 82

Zaak 738872

verbouwen monument pand naar winkelruimte begane grond en 38 appartementen op verdiepingen

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 03-07-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1A, Stadshart, Ontwikkelperiode: Wederopbouw, Bijzonder welstandsniveau, Redengevende omschrijvingen van het gemeentelijk monument.

Bezoeker Aanvrager en architect

Advies:

Het gesprek met de commissie wordt beschouwd als vooroverleg voorafgaand aan de definitieve aanvraag. Het plan is eerder behandeld op 27 mei jl.

Aandachtspunten:

 • Vliesgevel. De commissie is verheugd over het nieuwe voorstel met betrekking tot de vliesgevel. De wanden worden niet meer tot aan de vliesgevel doorgetrokken. De details van de aansluiting van de vloeren op de vliesgevel boven de entree zijn niet aangepast. De commissie kan niet instemmen met deze detaillering en verzoekt om ook hier een oplossing te zoeken waarbij de transparantie van de bestaande vliesgevel blijft behouden.
 • Entreepartij. Deze is als idee voorstelbaar en doet recht aan het oorspronkelijke gebouw. Ook hiervan is een nadere uitwerking en detaillering nog gewenst om een gedegen advies te kunnen geven.
 • Nooduitgang: De commissie kan zich in principe vinden in het ontwerp voor de nooduitgang. Hiervan ontvangt de commissie graag nog de aangepaste tekeningen en detaillering.
 • Privacy schermen. De commissie vraagt zich af waar deze precies worden geplaats en wat de gedachte achter de betreffende plaatsing is. Ook hier graag een nadere uitwerking en detaillering zodat een gedegen advies mogelijk is.

Op hoofdlijnen is het plan, op de genoemde punten na, voorstelbaar; voor een gedegen advies mist de commissie nog gegevens met een gedetailleerde uitwerking hoe oud en nieuw nu precies op elkaar gaat aansluiten in dit monument. Daarom houdt zij het plan aan in afwachting van meer informatie.

Conclusie: Aanhouden

 

Burgemeester Gülcherlaan 34

Zaak 770949

Vooronderzoek, plaatsen zonnepanelen

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 28-05-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument en Beschermd stadsgezicht.

Advies:

Waarschijnlijk zijn de zonnepanelen niet of nauwelijks zichtbaar en vormen zij geen aantasting van de cultuurhistorische waarde van het beschermde gezicht. Bij de definitieve aanvraag ziet de commissie graag een doorsnedetekening waarin duidelijk is in hoeverre de zonnepanelen zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Conclusie: De commissie stemt in met de ingeslagen weg.