Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten 3 maart 2022

Aanwezig:

Commissieleden:

J. De Haan (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, I. van Koningsbruggen, A. Mulder, H. Gietelink-Swane

Adviseur(s): mw. De Nie (plantoetser), mw. Speksnijder (plantoetser), dhr. Van Wilgenburg (plantoetser), mw. Bouwhuijzen (plantoetser), mw. Koenders (adviseur cultuurhistorie), mw. Hensch (adviseur cultuurhistorie), dhr. v/d Tillaart (adviseur stedenbouw), dhr. Jabri (projectleider)

Secretaris:

Mw. J. Vroons

Welstandskamer 2

Jan Steenlaan 6    

Zaak 850227       (vooronderzoek)

dakopbouw op achterzijde van woning

4e, De Waaier, Bijzonder welstandsniveau

Bezoekers:  (architect)

Het plan betreft een vooronderzoek naar het verleggen van het achterdakvlak tussen de twee dwarskappen. Tevens is het voornemen om, vergunningsvrij, een aanbouw aan de achterkant van de woning te realiseren. De woning staat in een gebied met een bijzonder welstandsniveau.

De commissie kan zich vinden in het voorgestelde plan m.b.t. het verleggen van het achterdakvlak. Zij is minder enthousiast over de wijze waarop de vergunningsvrije uitbouw aan de achterzijde is vormgegeven. Zij maakt van de gelegenheid gebruik om de aanvrager op de bijzondere structuur en architectuur van het bouwblok te wijzen. De drie “kappen” die door twee woningen gebruikt worden geven dit blok en de woning iets curieus en unieks. De gekozen compositie ontkent die aanwezige architectuur en dat vindt de commissie jammer. Zij hoopt dat, ondanks dat de uitbouw vergunningsvrij gerealiseerd kan worden, de aanvrager verleid kan worden tot het maken van een ontwerp dat de bestaande architectuur niet ontkend, maar daarop reageert.

De commissie ziet een verder uitgewerkt plan, inclusief detaillering, graag tegemoet

Conclusie:          stemt in met de ingeslagen weg.

J.H.B. Koekkoekstraat 10             

Zaak 850003      

uitbreiden woning achterzijde  

2b, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau

Bezoeker: Ja (aanvrager)

Het plan is eerder op 23 september 2021 als vooronderzoek aan de commissie voorgelegd. Met het aangepaste plan is er gereageerd op de opmerkingen uit het vorige advies. De commissie adviseert dan ook positief op het plan, onder de voorwaarde dat de luiken komen te vervallen. Hierdoor is er meer metselwerk zichtbaar tussen de gevelopeningen en sluit het beter aan bij de achtergevels van de belendingen.

Conclusie:          positief advies, onder de voorwaarde dat de luiken komen te vervallen

Eemnesserweg 82, 84     

Zaak 850201      

plaatsen dakkapel voorzijde      

4a, Electrobuurt, Zwaluwplein, Liebergen, bijzonder welstandsniveau

Bezoekers: Ja (aanvragers)

Het plan betreft een gekoppelde dakkapel op het voordakvlak. De woningen staan in een gebied met een bijzonder welstandsniveau.

De commissie heeft waardering voor de gezamenlijke aanpak en staat positief tegenover een lage en gekoppelde dakkapel. Maar zij constateert dat de dakkapel niet geheel voldoet aan de objectcriteria die er vanuit de welstandsnota aan dakkapellen in een bijzonder welstandsgebied gesteld worden. Het maximale percentage van de breedte van het dakvlak, dat in beslag genomen mag worden door dakramen en dakkapellen is 40%. De breedte van de dakkapellen én de dakramen samen overschrijdt dit percentage ruimschoots.

De commissie staat positief tegenover het plan, maar adviseert het plan aan te passen zodat deze volledig voldoet aan de bovengenoemde objectcriteria.

Conclusie:          negatief advies

Cornelis Drebbelstraat 29           

Zaak 808316      

verbouwen bijgebouw 

4b, Plan Simon Stevin, Bijzonder welstandsniveau

Bezoekers: aanvragers

Conclusie:          Positief advies                                

Welstandskamer 1                      

2e Loswal 1

Zaak 850208       (vooroverleg)

Nieuwbouw doe het zelf wasboxen en stofzuigplekken

7a, Traditionele bedrijventerreinen, Luw welstandsniveau

Bezoekers: Ja (gemachtigde)

Het plan betreft het realiseren van een vijftal (auto)wasboxen en stofzuigplekken. De locatie bevindt zich in een gebied met een luw welstandsniveau. De gemachtigde geeft een korte toelichting op het plan.

Advies

De commissie staat positief tegenover het plan. Zij doet de aanbeveling om geen techniekruimte tussen de wasboxen te positioneren maar deze te integreren met de techniekruimte aan het einde. Het plan zal hierdoor veel overzichtelijker en sociaal veiliger worden. Wanneer de techniekruimte die nu tussen de wasboxen is gepositioneerd ook voor constructieve stabiliteit zorgt, dan kan de commissie zich daar een windverband voorstellen.

De commissie kan instemmen met de ingeslagen weg en ziet een uitgewerkt en compleet plan (inclusief detaillering, kleur- en materiaalgebruik, verlichtingsplan, reclame-uiting, vormgeving van het hekwerk; uiteraard voorzien van maatvoering) met interesse tegemoet.

De commissie adviseert om nota te nemen van de criteria voor reclame uitingen.

Conclusie:          Stemt in met de ingeslagen weg

Beresteinseweg 2

Zaak 850066      

verbouwen bedrijfspand naar 5 appartementen

7a, Traditionele Bedrijventerreinen, Luw welstandsniveau

Bezoekers: Ja (architect)

Het plan is eerder op 23 december 2021 en op 3 februari 2022 aan de commissie voorgelegd. Er is nu een inrichtingsplan aan de aanvraag toegevoegd. Geconstateerd wordt dat er abusievelijk betonklinkers in plaats van gebakken klinkers worden vermeld op de tekening. Ook ontbreekt de maatvoering. Wanneer op tekening het gebruik van betonklinkers wordt gewijzigd naar gebakken klinkers en de maatvoering wordt toegevoegd, kan het plan verder door het secretariaat worden afgehandeld.

Conclusie:          Negatief advies, tenzij

Rading 175 

Zaal 850088       

herbouw vliegtuigloods

8c, Zonnestraal, Bijzonder welstandsniveau

Bezoekers: Ja (gemachtigde)

Conclusie:          positief advies

Gezamenlijke commissie

Kerkstraat 87A en B           (gemeentelijk monument)

Zaak 850064      

verbouwen/wijzigen 2 appartementen monument naar te verhuren kamers

1a, Stadshart, Bijzonder welstandsniveau

Bezoekers: Ja

Het plan betreft een wijziging van een vergunde situatie uit 2019. De transformatie zal niet naar drie appartementen zijn maar naar te verhuren kamers. De wijzigingen aan de bebouwing zijn intern.

Het pand heeft weinig interne monumentale waarde. Met de voorgestelde wijzigingen wordt de monumentale waarde van het pand niet onevenredig aangetast. Op basis hiervan is het advies positief.

 Conclusie:          Positief advies

Doodweg 9 

Zaak 850069      

verbouwing woning      

3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, BSG

Bezoekers: Ja

Het plan is eerder op 25 november 2021 als vooronderzoek aan de commissie voorgelegd.

De commissie constateert dat het plan is uitgewerkt conform het vorige advies. Op basis daarvan is het advies positief

Conclusie:          Positief advies

Spoorstraat 12       (gemeentelijk monument)

Zaak 802094       (Vooronderzoek)

inbreiding/uitbreiding 6 appartementen             

1e, Inbreidingen, Gewoon welstandsniveau

Herhalingsplan:  Ja (10/06/21 onder zaak 694387)

Bezoekers: Ja

Het plan is eerder op 10 juni 2021 als vooronderzoek aan de commissie voorgelegd. De commissie besloot destijds het advies op het plan aan te houden, vanwege het ontbreken van tekeningen van de bestaande toestand en een bouwhistorische waardestelling. Bij wijzigingen aan een monument zijn de architectuur- en cultuurhistorische waarden van het gebouw leidend en de basis waarop de commissie kan beoordelen of de monumentale waarden worden behouden of versterkt.

De ontbrekende informatie is inmiddels bij de stukken gevoegd. Er wordt een korte toelichting gegeven over de algemene (technische) staat van het monument, de monumentale waarde in hoofdlijnen en de voorgestelde wijzigingen aan de bebouwing.

Advies

De commissie stelt voorop dat zij erg blij is met de voornemens om het monument te gaan restaureren. Zij kan zich ook goed voorstellen dat er, om het project haalbaar en rendabel te maken,  massa aan het monument wordt toegevoegd. Maar, de commissie ziet ook dat de restauratie van het monument enerzijds en het toevoegen van meer m3 anderzijds een zeer complexe ontwerpopgave is. Deze complexe ontwerpopgave vraagt om een analyse van de structuur en de compositie van het oorspronkelijke monument. Vanuit die analyse zal dan een ontwerp gemaakt moeten worden dat recht doet aan het monument. Dat ontwerp gebaseerd op een analyse ontbreekt op dit moment.

Het lijkt alsof de toegevoegde volumes enkel vanuit praktische en economische motieven zijn toegevoegd, zonder een visie die voortkomt uit de analyse van wat er wezenlijk is voor het monument.

De commissie noemt een aantal zaken die naar haar idee op z’n minst geadresseerd zouden moeten worden.

Gevels en dakenlandschap

De commissie geeft mee dat het monument meer is dan alleen de gevel. De toren met de lichtmast valt meteen op en het zou schitterend zijn wanneer deze in volle glorie, terug zou kunnen komen. Maar ook het gesloten dakenlandschap – als vijfde gevel – is kenmerkend voor dit monument. Met de nieuwe massa is de lange dwarskap onvoldoende leesbaar en herkenbaar. Ook de toevoeging van de grote dakramen tasten deze karakteristiek aan. Met andere woorden, de kap is in de monumentale structuur een essentieel element die met de nieuwe toevoegingen niet in waarde mag inboeten.

Plasticiteit en gevelarchitectuur

Het monument heeft een plastische gevel. De commissie denkt dat wanneer het nieuwe volume wat abstracter wordt vormgegeven deze monumentale waarde meer tot z’n recht komt. Het nieuwe volume zou meer dienend en minder concurrerend moeten zijn met het monument. De commissie adviseert te zoeken naar een architectuur die dienend is en kies hierbij een materiaal dat hoogwaardig is.

Samenvattend

De commissie staat positief tegenover het plan om het monument te restaureren. Ze staat ook niet negatief tegenover het toevoegen van nieuw volume. Maar om een goede afweging te kunnen maken tussen de herbestemming en de waarde van het monument, heeft de commissie een ontwerpvisie nodig. Wat voorligt is een complexe ontwerpopgave welke een zekere mate van deskundigheid vereist. De commissie ziet een aangepast plan met veel interesse tegemoet

 Conclusie:          stemt niet in met de ingeslagen weg

Monumentenkamer                             

Bordetstraat 18    (gemeentelijk monument)

Zaak 806641      

uitbreiden achterzijde en plaatsen 2 dakramen voorzijde monument

Electrobuurt Zwaluwplein Liebergen, Bijzonder welstandsniveau

Bezoekers: Ja (architect)

Het plan is eerder op 25 november 2021 en 27 januari 2022 aan de commissie voorgelegd. De afgelopen keer adviseerde de commissie om het plan in zijn totaliteit meer te benaderen vanuit de karakteristieken van het beschermde stadsgezicht en monumentale waarde van het pand. Vanwege deze monumentale waarden en omdat dit plan zou gaan functioneren als trendsetter voor het beschermde gezicht – moet de uitbouw ondergeschikt zijn en vanuit de karakteristieken van het monument ontworpen worden.

Dakramen

In het vorige advies was er al positief geadviseerd op de dakramen.

Interne verbouwing en uitbouw

Met het aangepaste plan is de uitbouw meer ondergeschikt geworden aan het monumentale hoofdgebouw. Ook blijft er een substantieel deel van de oorspronkelijke gevel behouden, waardoor het monument leesbaar blijft. De commissie kan instemmen met de grotendeels glazen pui van de uitbouw. Echter de hoogte van de uitbouw is te hoog, waardoor deze niet ondergeschikt is. De commissie acht het goed voorstelbaar als het hoogste gedeelte van de uitbouw (c.q. de bovenzijde van de daktrim op het boeiboord) strookt met de  onderzijde van de rollaag boven de kozijnen.

Hierdoor blijft er voldoende verwantschap met het monument. Hiermee grijpt de commissie terug op haar eerdere advies om aansluiting te zoeken bij de karakteristieke latei/rollaag en gevelopeningen van het monument.  

De diepte van de uitbouw past binnen het bestemmingsplan. Maar de commissie begrijpt niet waarom de uitbouw nu precies deze diepte (er staat een maatlijn van 4500 mm en een maatlijn van 5206 mm) heeft.

Conclusie:          negatief advies

Boslaan 4     

Zaak 850159      

plaatsen hekwerk, toegangspoort en wijzigen uitrit        

3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, BSG

Bezoekers: Ja (aanvrager)

Het plan is eerder op 3 februari 2022 aan de commissie voorgelegd. De afgelopen keer adviseerde de commissie een hekwerk te ontwerpen dat past binnen de objectcriteria voor erfafscheidingen in beschermde gezichten en tevens de oorspronkelijke functie van het pand afleesbaar houdt.

 

Met het aangepaste ontwerp is het hekwerk beter passend binnen de criteria van de welstandsnota en verwijst het ontwerp meer naar de cultuurhistorie van deze plek. Het is de commissie niet duidelijk hoe de overgang tussen het 1,00 meter hoge hekwerk en de 1,50 meter hoge toegangspoort zal zijn. De commissie ziet graag nog op tekening aangetoond dat de dubbele horizontale lijnen die het hekwerken hebben goed op elkaar aansluiten en of er dubbele stijlen komen. Ook ziet zij graag op een situatietekening waar het hekwerk precies komt.

Conclusie:          aanhouden

Erfgooiersstraat 29             (gemeentelijk monument)

Zaak 850111      

Plaatsen schuur met overkapping en zonnepanelen

4c, Noord, bijzonder welstandsniveau

Bezoekers: Ja (plantoetser)

Het plan betreft het plaatsen van een bijgebouw met plat dak op het achtererf. Op het platte dak zullen zonnepanelen worden geplaatst. De woning en het erf waarop het bijgebouw geplaatst zal worden is een gemeentelijk monument en staat in een gebied met een bijzonder welstandsniveau. Het bijgebouw tast de monumentale waarde niet onevenredig aan en is passend binnen de objectcriteria die er vanuit de welstandsnota aan bijgebouwen binnen bijzonder welstandsniveau gesteld worden. Op de zonnepanelen wordt ook positief geadviseerd, onder de voorwaarde dat deze plat op het dak van het bijgebouw worden geplaatst.

 Conclusie:          positief advies met voorwaarde

Burgemeester van Hellenberg Hubarlaan 11           

Zaak 850076      

sloop van een serre en bouw van een veranda  

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, BSG

Bezoekers: Ja (aanvrager)

Het plan betreft het realiseren van een veranda op de fundering van een bestaande serre aan de zijgevel van de woning. De bestaande serre is in slechte staat en zal gesloopt worden. De woning valt binnen het beschermde stadsgezicht waarvoor een beschermd welstandsniveau geldt.

De commissie kan zich een veranda in plaats van een serre aan de zijgevel in principe voorstellen. De veranda is dieper dan normaliter is toegestaan binnen het beschermde stadsgezicht, maar omdat de footprint hetzelfde blijft als de bestaande situatie én een veranda een meer transparant karakter heeft dan de bestaande uitbouw is deze overschrijding hier voorstelbaar.

Om volledig te kunnen beoordelen of de waarde van het beschermde stadsgezicht al of niet worden aangetast ontbreekt er nog te veel informatie. Hiervoor ziet de commissie graag alle beeldbepalende principedetails met maatvoering van o.a. de aansluiting van de houten kolommen met het dak, de dakrand, de aansluiting met het maaiveld, aansluitingen van de veranda met de gevel etc.

De commissie houdt het plan aan en ziet de nodige informatie om tot een volledige advisering te komen graag tegemoet.

Advies:                aanhouden.

Orchideestraat 7  

Zaak 1079036 (legalisatie n.a.v. handhaving)     

plaatsen fietsenberging op oprit

4f, Plan Zuid, Beschermd welstandsniveau, BSG

Bezoekers: Nee

Het plan is eerder op 23 december 2021 aan de commissie voorgelegd en is toen aangehouden omdat het de commissie onduidelijk was of het om een erfafscheiding of om het plaatsen van een fietsenberging ging. Nu blijkt dat het om de plaatsing van een fietsenberging op een oprit gaat. De woning en bijbehorende oprit vallen in het beschermde stadsgezicht waarvoor een beschermd welstandsniveau geldt.

De fietsenberging bestaat aan de voorzijde uit getimmerd hout en staat met een houten deur of poort tegen de zijgevel van de woning. Hierdoor lijkt het bijgebouw een aanbouw te worden. De zijkant van de fietsenberging bestaat uit gaas en het dak is van doorzichtig golfplaat.

Geconstateerd wordt dat het plan niet voldoet aan de objectcriteria die er vanuit de welstandsnota binnen beschermd welstandsniveau aan zowel aanbouwen als bijgebouwen worden gesteld. Voor zowel een bijgebouw als een aanbouw wordt een zorgvuldige en op het hoofdgebouw afgestemde detaillering en materialisering gevraagd. Dat is nu, met het huidige timmerwerk, gaas en golfplaten dak niet het geval.

Wanneer de fietsenberging zich meer als een bijgebouw presenteert, dus los van de zijgevel, dan is hout als materialisatie voorstelbaar. Hout kan immers passend zijn bij het tuin- of erfkarakter. Dan zal de detaillering wel veel zorgvuldiger moeten zijn, zodat de bebouwing de waarde van het beschermd stadsgezicht niet aantast.

Conclusie           Negatief advies

Jacobus Pennweg 30        

Zaak 807061      

plaatsen aanbouw zij- en achtergevel   

3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, BSG

Bezoekers: Ja (architect en aanvrager)

Het plan is eerder op 3 februari 2022 aan de commissie voorgelegd. Met het aangepaste plan is er gereageerd op de opmerkingen uit het vorige advies. Op basis hiervan adviseert de commissie positief op het plan.  

Conclusie:          Positief advies 

Hilvertsweg 258    

Zaak 808046      

uitbreiden woning zij- en achterkant     

4f, Plan Zuid, Beschermd welstandsniveau, BSG

Het plan is eerder op 3 februari 2022 aan de commissie voorgelegd. Met het aangepaste plan is er gereageerd op de opmerkingen uit het vorige advies. Op basis hiervan adviseert de commissie positief op het plan. 

Conclusie:          Positief advies

Trompenbergerweg 43 

Zaak 808319      

verbouwen/uitbreiden woning en tuinhuis          

3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau

Bezoekers: Ja (architect en aanvragers)

Het plan betreft de verbouw en uitbreiding van een woning en verbouw van een bijgebouw. De woning staat in beschermd stadsgezicht waar een beschermd welstandsniveau geldt.

Het beleid binnen het beschermd stadsgezicht is consoliderend en dient ertoe waardevolle karakteristieken van het gebied te beschermen en te versterken en ontwikkelingen zorgvuldig in te passen in de huidige situatie. Dat betekent dat de huidige architectuur en karakteristieken van de woning uitgangspunt zijn bij wijzigingen aan de bebouwing en vraagt dit aandacht op het niveau van zorgvuldige architectonische uitwerking.

Het betreft een twee onder één kap woning met grotendeel stalen kozijnen met een specifieke ijle architectuur. De gevelcompositie, het lijnenspel en de rankheid van de (stalen) kozijnen dragen bij aan dit beeld. De commissie constateert dat de voorgestelde wijzigingen een afbreuk doen aan de architectuur van de woning die onderdeel uitmaakt van een twee onder één kap.

Uitbouw

Naast de gebiedsgerichte criteria hanteert de commissie ook objectgerichte criteria binnen een beschermd welstandsniveau voor aanbouwen. Uitgangspunt hierbij is dat een aanbouw een ondergeschikte toevoeging is aan het hoofdgebouw waardoor de hoofdvorm duidelijk herkenbaar blijft. Met de voorgestelde uitbouw, waarbij ook het karakteristieke balkon verdwijnt, is dit niet het geval. De aanbouw is over de volle breedte van de gevel en de kap van de aanbouw loopt tegen de onderdorpels van de bovenliggende ramen aan. Ook de karakteristieke gemetselde penant verdwijnt met deze aanbouw. De combinatie van de massa, de vorm en de vormgeving van de aanbouw maakt deze geen ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw meer en tast deze de karakteristiek van de woning te veel aan. De commissie kan zich een aanbouw voorstellen, maar deze zal wel recht moeten doen aan de architectuur van de woning en zich op een dusdanige manier tot de woning verhouden, dat de bestaande kwaliteiten intact blijven of verbeterd worden.

De commissie adviseert negatief op deze wijziging.

Raam voorzijde vervangen door deur

De gevelcompositie van de woning is eenvoudig en in balans. Dit geldt ook voor de gevelcompositie aan de voorzijde. Door het raam te vervangen door een (achter)deur wordt de gevelcompositie te veel verstoord. De commissie adviseert negatief op deze wijziging.

Vervangen van de kozijnen

Een belangrijk onderdeel van de architectuur van deze woning is het gebruik van ranke en slanke stalen kozijnen. De commissie begrijpt de wens om te verduurzamen en de bouwfysische problemen die stalen kozijnen met zich meebrengen. Echter het beeld dat ontstaat door het gebruik van houten profielen is wezenlijk anders dan het huidige ijle en verfijnde beeld. De criteria voor kozijn en gevel wijzigingen in beschermde situaties (blz. 155) wijzen erop dat wijzigingen geen inbreuk mogen maken op de architectuur en het tijdsbeeld van de oorspronkelijke gevel. De voorgestelde wijzigingen doen dat wel, doordat de maat van de kozijnen veel dikker is dan die van stalen kozijnen.

De commissie doet de suggestie om te kijken naar het gebruik van slanke aluminium kozijnen en het toepassen van monumentenglas of dun isolatieglas. De commissie adviseert negatief op deze wijziging.

Zonnepanelen

Zonnepanelen op het voordakvlak zijn in beschermde gebieden niet toegestaan.

Zonnepanelen op het achterdakvlak zijn binnen dit beschermd gebied volgens de welstandsnota toegestaan. De plaatsing van de zonnepanelen zou iets meer op afstand van de dakkapel mogen, zodat er meer dak zichtbaar is en het dak als een zelfstandig element herkenbaar is. De commissie adviseert negatief op deze wijziging.

Wijzigingen bijgebouw

Een vergroting van het bijgebouw acht de commissie voorstelbaar, maar ook hier verdwijnen de bestaande beschermde karakteristieken, de nieuwe achtergevel heeft niets met de bestaande architectuur te maken. De commissie adviseert negatief op deze wijziging.

Conclusie:          negatief advies

Mauritslaan 25     

Zaak 807920      

het bouwen van een uitbouw op 1ste verdieping aan de achterzijde van de woning         

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, BSG

Bezoekers: Nee

Het plan betreft een uitbouw op de eerste verdieping en een legalisatie van een dakopbouw op de tweede verdieping. De woning staat in het beschermde stadsgezicht waarbinnen een beschermd welstandsniveau geldt.

Uitbouw eerste verdieping

De commissie constateert dat deze uitbouw voldoet aan de gebiedsgerichte criteria die er vanuit de welstandsnota aan aanbouwen worden gesteld. Doordat de aanbouw in hoogte onder de bestaande goot blijft, is deze voldoende ondergeschikt aan de hoofdmassa. De commissie gaat er van uit dat de kleur conform bestaand is. 

Dakopbouw/dakkapel tweede verdieping

De commissie constateert dat de dakopbouw/dakkapel op de tweede verdieping niet voldoet aan de objectcriteria die er vanuit de welstandsnota aan zowel dakopbouwen als dakkapellen worden gesteld binnen beschermd welstandsniveau. De commissie beschouwt het object als een laag in het dak geplaatste dakkapel. Door zowel de maat, de plaatsing als de vormgeving voldoet de dakkapel niet aan het algemene uitgangspunt dat een dakkapel een ondergeschikte toevoeging aan het dakvlak moet zijn.

 Conclusie:          negatief advies

Gijsbrecht van Amstelstraat 209          

Zaak 850165      

isoleren zijgevel

4f, Plan Zuid, Beschermd welstandsniveau, BSG

Conclusie:          positief advies

Dit verslag omvat 9 pagina´s

Opgemaakt te Hilversum op 3 maart 2022

Secretaris CWM mw. J. Vroons

Voorzitter de heer J. de Haan