Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten 30 september 2021

Aanwezig

  • Commissieleden: J. De Haan (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, I. van Koningsbruggen, A. Mulder, H. Gietelink-Swane
  • Adviseur(s): F. Hensch
  • Secretaris: J. Vroons & B. van Steen

Welstandskamer II

Bijenmeent 120

Zaak 798334
plaatsen zonnepanelen op zijmuur
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 24-09-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5F, De Meent, luw welstandsniveau
Bezoeker: aanvrager

De commissie wordt gevraagd om bouwplannen te toetsten aan de door de gemeenteraad vastgestelde Welstandsnota 2014. Hierin zijn criteria opgenomen waaraan een plan moet voldoen. Voor kleinere plannen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, zijn objectcriteria opgenomen. De objectcriteria voor zonnepanelen gaan er van uit dat zonnepanelen een toevoeging aan een dakvlak zijn. Hiermee voldoen de objectcriteria hier niet als toetsingskader, omdat de aanvraag gaat over het plaatsen van panelen op een muur. In dat geval wordt er door de commissie ook de gebiedscriteria gehanteerd. Hierin wordt gesteld dat toevoegingen in stijl in afwerking afgestemd moet worden op het hoofdgebouw, rij of cluster. En dat materialen en kleuren degelijk en terughoudend zijn. Bovendien wanneer de toevoeging in het zicht van de openbare ruimte is, in samenhang moet zijn met de rij of het cluster.
De commissie is van mening dat het huidige voorstel onvoldoende rekening houdt met de huidige gevelcompositie en kenmerkende gevelplastiek. Daarmee is er geen sprake van een toevoeging die is afgestemd op het hoofdgebouw of in samenhang is met het cluster. De commissie denkt dat er best mogelijkheden zijn om panelen op gevels te plaatsen, maar dan zou dit de gevelcompositie en plastiek niet mogen verstoren of zelfs moeten verbeteren. Zij doet de suggestie om hier samen met een architect een ontwerp voor te maken.

Conclusie: negatief advies

J.H.B. Koekkoekstraat 10

Zaak 775912
Vooronderzoek, uitbreiden woning achterzijde
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 23-09-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt-Noord en Vitusbuurt, gewoon welstandsniveau
Bezoeker: architect en aanvrager

De architect geeft een korte toelichting op het plan. In de bestaande situatie zijn de achtergevels van de woningen in de straat nogal afwisselend. Met het plan wordt getracht ruimte toe te voegen op een wijze die passend is bij de woning. De dakvorm van de voorzijde wordt gespiegeld naar de achterzijde en voorzien van een daklijst. De contouren van de woning worden gestukt. Daarin wordt een zinken dakopbouw geschoven. Hierdoor ontstaat een nieuwe vorm met een opzichzelfstaande toevoeging.   

Advies
De commissie heeft veel waardering voor de intentie om de verrommeling van het achter gebied tegen te gaan. En begrijpt ook dat een toevoeging passend bij de woning een kwaliteit kan opleveren. Maar de woning is onderdeel van een twee-onder-één kap, waarbij symmetrie kenmerkend is. Daarom adviseert de commissie om de toevoeging aan de achterzijde wat betreft de massa af te stemmen op de reeds gerealiseerde toevoeging van de buren. Een ander kenmerk van deze woningen is dat er een hiërarchie bestaat tussen de begane grond en de bovenliggende verdiepingen, waarbij de begane grond beduidend hoger is dan de verdiepingen erboven. Dat is in het voorliggende plan aan de achterzijde niet meer leesbaar, door het deels naar beneden trekken van de eerste verdiepingsvloer. In het aangepaste plan zal de kenmerkende hiërarchie afleesbaar moeten zijn.  
De commissie maakt hierbij de nadrukkelijke opmerking dat dit advies onder voorbehoud van overeenstemming met de afdeling stedenbouw wordt gegeven. De commissie ziet en aangepast plan met interesse tegemoet.
 
Conclusie: stemt niet in met de ingeslagen weg

Gijsbrecht van Amstelstraat 154-156
Zaak 739164
verbouwen, wijzigen gevels panden (bemonstering)
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 24-09-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsgebied

Het plan is eerder op 18 maart 2021 aan de commissie voorgelegd. De afgelopen keer heeft de commissie om bemonstering van beeldbepalende materiaal- en kleurgebruik gevraagd. Vandaag wordt de bemonstering van stenen getoond. Om een definitief akkoord te kunnen geven is het belangrijk om het totaalbeeld te kunnen beoordelen. Daarvoor ziet de commissie graag bemonstering van de combinatie baksteen, zetwerk voorportaal, het Iroko houtwerk en kleur schilderwerk.

Conclusie: negatief advies

Welstandskamer I

Erfgooiersstraat 305 tm 507, Graaf Wichmanstraat 5 tm 51

Zaak 777600
wijzigen entreepuien (bemonstering)
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 07-06-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5A, Noord, Gewoon welstandsniveau

Het plan is eerder op 8 juli 2021, 5 augustus 2021 en 23 september 2021 aan de commissie voorgelegd. De keuze voor de kleur komt heel nauw. Het is belangrijk dat deze niet te licht en te flets is. Daarnaast is het belangrijk dat de kleur passend is bij de bestaande rode baksteen en de gekozen kleur wit. Een sample van Trespa Steel Blue is door een gemandateerd commissielid op afstand beoordeeld en akkoord bevonden. Op basis hiervan adviseert de commissie positief op het plan.

Conclusie: positief advies

Kleine Drift 65A

Zaak 788290
vernieuwen loods/units, beoordelen steenmonsters (bemonstering)
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 18-08-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2A, Over ’t Spoor, Bijzonder welstandsniveau

Op het plan is eerder op 2 september 2021 positief geadviseerd, onder voorwaarde van het aanleveren van het detail van de geïntegreerde ventilatieoplossing en de bemonstering van de beeldbepalende materialen en kleuren. Deze zijn door een gemandateerd commissielid op afstand beoordeeld en akkoord bevonden. Op basis hiervan adviseert de commissie positief op het plan.

Conclusie: positief advies

Anthony Fokkerweg 103

Zaak 768506
Vooronderzoek, oprichten antenne opstelpunt t.b.v. mobiele telecommunicatie geschikt voor sitesharing door Vodafone, KPN en T-Mobile
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 24-09-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 6D, Anna’s Hoeve, Masterplan Anna’s Hoeve, Gewoon welstandsniveau
Bezoeker: aanvrager
Het plan behelst een aanvraag voor een zendmast, uitgevoerd in verzinkt staal in een vakwerk constructie. De aanvrager licht toe dat de positionering van de zendmast voortkomt uit het overloopgebied van de waterzuivering, hier mag de zendmast niet komen te staan. De voorgestelde positie van de zendmast is gelegen tussen de berg Anna’s Hoeve en de naastgelegen installatie met zonnepanelen.


Advies
De commissie kan zich het plaatsen van een verzinkt stalen vakwerk zendmast met groene installaties op het maaiveld goed voorstellen. Echter kan zij niet instemmen met de positionering. De nu gekozen positie is weliswaar vanuit brandveiligheid en waterberging ingegeven maar de ruimtelijke impact van een zendmast op deze positie is te groot. De zendmast staat achter de berg Anna’s Hoeve verscholen, maar volledig in het zicht vanaf de heuvel en voor de bewoners van het naastgelegen wijkje aan de Anton Philipsweg. Tevens staat de zendmast te krap ingeklemd tussen de zonnepanelen en de berg waardoor een onsamenhangend beeld ontstaat. De nu gedachte mast verstoord op die plek de relatie tussen berg, zuivering en de zonnepanelen van de rioolwaterzuivering.
De voorkeur van de commissie gaat uit naar de eerder gekozen positie in de noordpunt van het perceel (nummer 52 in de aangeleverde stukken), ten noorden van de zonnepanelen. Op deze plek markeert de zendmast de samenkomst van de hei, het bos, fiets- en wandelpaden en het overloopgebied van de waterzuivering. Deze plek volgt volkomen logisch de stedenbouwkundige en landschappelijk structuur die al aanwezig is in het zoekgebied. De commissie denkt dat het goed mogelijk is om een technische oplossing te maken (een terp, dijkje, plint) om de mast toch in het overloopgebied te plaatsen.
De commissie vraagt de aanvrager te onderzoeken of er oplossingen mogelijk zijn om de bezwaren van de brandweer en de waterzuivering op te lossen, zodat de positionering van de zendmast bijdraagt aan een betere beleving van het landschap in plaats van die te verstoren.

Conclusie: stemt niet in met de ingeslagen weg

Diepeweg 39A

Zaak 795119
wijzigen voorgevel
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 15-09-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1B, Historische buurt, Ontwikkelperiode: agrarisch en industrialisatie, bijzonder welstandsniveau
Bezoeker: architect

Het plan bestaat uit het verbeteren van de gevel van een industrieel pand waarin wonen is toegestaan. Aan de voorzijde worden twee kozijnen toegevoegd onder de bestaande hijsbalk.

Advies
De commissie kan zich een gevelwijziging goed voorstellen voor dit industriële pand. Het plaatsen van het kozijn aan de voorzijde op de verdieping is akkoord, onder meer omdat deze verwijst naar de oorspronkelijke functie van het gebouw.
Het kozijn daaronder (op de begane grond aan de voorzijde) past niet bij deze architectuur. De indeling van het kozijn past niet bij het industriële uiterlijk van het pand, omdat deze meer de typologie van een woonhuis volgt, zo is bijvoorbeeld de borstwering te hoog. De commissie adviseert om aansluiting te zoeken bij de bestaande grote dubbele deur.
De parkeerplaats aan de voorzijde, voor de bestaande garagedeur, en de opstelplaats voor kliko’s zijn van grote invloed op de kwaliteit van de ruimte. De commissie vraagt voor de volgende behandeling hier een kwalitatief inrichtingsplan te ontwerpen wat samen met de nieuwe pui de ruimte voor het pand versterkt. De commissie doet de suggestie de parkeerplaats aan de voorzijde te verplaatsen en hier wellicht een tuin te maken.
Het kleurgebruik is nu nog te flets. De commissie ziet graag een meer sprankelend ontwerp dat aansluit bij de kleuren in de straat.

Conclusie: negatief advies

Violenstraat 124 en 126

Zaak 793049
het plaatsen van 2 dakopbouwen
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 25-08-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt-Noord en Vitusbuurt, gewoon welstandsniveau
Bezoeker: aanvrager en architect

Het plan behelst een aanvraag voor het ophogen van een dubbel woonhuis met mansarde-kap. De huizen zijn van oorsprong dezelfde. #126 is in het verleden voorzien van wit stucwerk en een nieuw kozijn aan de voorzijde op de begane grond.

Advies
De commissie kan zich een ophoging van het dubbele woonhuis, met behoud van de mansarde kap, goed voorstellen. Zij waardeert de gezamenlijke aanvraag voor beide woningen waardoor het samenhangende beeld behouden blijft.
Het volledig wit keimen van het pand is niet akkoord. De architectonische waarde van de gebruikte kleuren en materialen van het huis op nummer 124 gaat hiermee verloren.
De commissie kan instemmen met het naar boven doortrekken van hetzelfde metselwerk zoals dat nog aanwezig is op nummer 124. Hetzelfde metselwerk verband, een gelijkende gevelsteen en dezelfde voeg dient gebruikt te worden zodat een eenduidig beeld ontstaat. De commissie kan zich voorstellen dat dit metselwerk ook boven de gevelstuc op nummer 126 te zien is.
De kleurstelling is niet helder. De commissie kan zich voorstellen als alle nieuwe uitbereidingen in schoon metselwerk worden gemaakt aan de voorzijde, dat dan de nu witte stuc op # 126 dan in een meer bijpassende kleur geschilderd kan worden, waardoor een meer samenhangend beeld ontstaat.
Over de gevels aan de achtkant adviseert de commissie positief.
De dakkapellen voldoen niet aan de objectcriteria uit de welstandsnota. De dakkapellen zijn onder andere te breed. De dakkapellen dienen aangepast te worden aan de objectcriteria voor dakkapellen aan de voorzijde in een gewoon welstandsniveau (pag. 151 welstandsnota 2014, onder hoofdstuk 5 objecten).

Conclusie: negatief advies

Bosdrift 96

Zaak 733485
vervangen van complex St. Carolus door twee nieuwe gebouwen en kappen 14 bomen
Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 27-09-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4G, Schrijverskwartier, Bijzonder welstandsniveau.
Bezoekers: aanvrager en architect. Een aantal buurtbewoners als toehoorders.

Advies
De commissie ziet duidelijke verbeteringen in het plan sinds de laatste behandeling
De hoofdopzet van de gebouwen, met een verlaagde kap voorzien van (geschakelde) dakkapellen, met de brasserie en de voorgestelde entreepartijen is akkoord. De aangeboden tekeningenset van de details is echter niet consequent uitgetekend en de ingrepen in de gevels ten behoeve van ventilatie zijn nog niet duidelijk. Tevens zijn er geen materiaalmonsters aanwezig. Deze onderdelen dienen bij een volgende behandeling aangeleverd te worden voor een volledige beoordeling.
Daarnaast ontbreekt de verfijning in de details. De details van de balustrade naast de entree ontbreken, deze dienen aangeleverd te worden. De getekende dakkapellen zijn te grof. De commissie vraagt de architect te onderzoeken of de bovenkant van de dakkapellen kan zakken zodat deze minder hoog uitgevoerd kunnen worden zodat meer dakvlak zichtbaar blijft. Het horizontale detail over de woning scheidende wand in het midden van de dakkapel ontbreekt nog. De algehele compositie van de dakkapellen op het dak dient in de gaten gehouden te worden bij de aanpassingen na aanleiding van bovenstaand advies.

Conclusie: negatief advies

Franciscusweg 10 D 3

Zaak 795807
bouwen 4 bedrijfshallen
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 20-09-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 7A, Traditionele bedrijventerreinen, Luw welstandsniveau.
Bezoeker: architect

De architect geeft een korte toelichting op het plan. Er is eerder voor deze locatie een vergunning verleend voor het bouwen van bedrijfshallen. Op deze vergunning is later een wijziging aangevraagd, maar deze is weer ingetrokken. Het is gebleken dat deze plannen niet haalbaar meer waren in verband met gestegen bouwkosten. De opgave bij de voorliggende nieuwe aanvraag is het plan goedkoper uit te voeren met dezelfde ontwerpuitgangspunten. Het programma bestaat nu uit vier grote units binnen één gebouw. Hierdoor zijn er minder entrees ten opzichte van de vorige plannen. Daarnaast is de vorm gewijzigd van een U-vormige footprint naar een langgerekte footprint. Het gevelbeeld aan de Franciscusdreef is nog steeds een metselwerkplint met sandwichpanelen erboven. In de sandwichpanelen zijn een reeks ramen gedacht. De gevel aan de achterzijde, tegenover fase 2, is meer gesloten. Het onbebouwde gebied is niet openbaar, maar zal niet worden afgesloten en is dus wel openbaar toegankelijk.

Advies
De commissie constateert dat er enerzijds wordt voortgeborduurd op de vormgeving van de vorige plannen. Maar anderzijds ziet zij dat er essentiële elementen, die het pand een meer menselijke maat en ruimtelijke kwaliteit gaven, zijn komen te vervallen. Een voorbeeld hiervan is de gevel G3. Het valt de commissie op dat deze zeer lange gevel erg gesloten is vormgegeven. De bijna 100 meter lange blinde gevel heeft ernstige negatieve consequenties voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied tussen de twee gebouwen. De ruimte wordt zeer unheimisch door het gebrek aan kwaliteit in zowel de gevel zelf als de onbebouwde ruimte. Ook de beleving vanuit het gebouw aan de overkant is roept vraagtekens op.
Door de lengte van de bebouwing en de afstand tussen de bebouwing krijgt de onbebouwde ruimte tussen fase 1 en fase 2 het karakter van een straat. De kwaliteit van een dergelijke straat hangt af van de inrichting van de onbebouwde ruimte en de kwaliteit en karakter van de gevels. Daarbij is het dus ook belangrijk te weten hoe fase 2 gaat worden. Van de architect begrijpt de commissie dat het huidige kantoor gewijzigd gaat worden naar een dichte plint met pas vanaf 5 meter boven maaiveld gevelopeningen. De ruimtelijke kwaliteit van een dichte corridor van 100 meter lang 20 meter breed met tot 5 meter hoog blinde gevels, met aan weerszijden dwars parkeren is, zelfs op een industrieterrein, Hilversum onwaardig. Hiervoor moet een andere oplossing gevonden worden.
De entrees aan de Franciscusweg zijn gewijzigd. Het is daardoor belangrijk om meer aandacht te geven aan de gevelcompositie in relatie tot de entrees en menselijke maat. De commissie adviseert om het midden van de gevelcompositie te accentueren.
Daarnaast begrijpt de commissie de situering van de blokken ten opzichte van de richting van de straten niet. Ook zal er een overtuigend inrichtingsplan voor de openbare ruimte ontworpen moeten worden.
De commissie vraagt aandacht voor de stedenbouwkundige positionering van het gebouw. Zij begrijpt dat er om de kosten te drukken zo veel mogelijk haakse hoeken in de plattegrond moeten zitten. Het lijkt de commissie echter logischer om aan te sluiten bij de structuur en richting van fase 2. Zij denkt dat op die manier de onbebouwde ruimten meer kwaliteit kunnen krijgen.
Kortom, de commissie adviseert negatief op het voorliggende plan. Zij ziet een aangepast plan graag tegemoet, waarbij er gereageerd wordt op de volgende punten:
•    Het inzichtelijk maken van de relatie tussen de bebouwing van fase 1 en 2 m.b.t. de gevelindeling G3 en de onbebouwde ruimte. De commissie vraagt specifieke aandacht voor een meer natuur-inclusief ontwerp van zowel de bebouwde als onbebouwde ruimte.
•    Het inzichtelijk maken van de terreininrichting, waarbij de commissie de suggestie doet om een landschapsarchitect hierbij te betrekken
•    Het minder gesloten maken van gevel G3
•    Een aangepaste gevelcompositie van gevel G1 met bijvoorbeeld meer aandacht voor het middendeel.

Conclusie: negatief advies

Henry Mackenziepad 2

Zaak 778685
Vooronderzoek, uitbreiden hoofdgebouw Henry MacKenziepad 2 op de begane grond en 1e verdieping
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 16-09-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 6B, Park Diependaal, gewoon welstandsniveau.
Bezoeker: architect en opdrachtgever

De architect geeft een korte toelichting op het plan. Het plan betreft een uitbreiding van een woonhuis uit 2015. Het is een huis dat in zijn vorm en vormgeving zeer zelfstandig presenteert. Er is daarom gekozen om de aanbouw als een zelfstandige toevoeging vorm te geven in zink en hout. Het karakter van de aanbouw is gesloten aan de zijgevel en krijgt een zachter karakter naarmate deze richting het huis vouwt. De kopgevel is van hout. Een ander onderdeel van het plan is de overhoekse vergroting van de dakkapel.  

Advies
De commissie constateert dat het bestaande huis bijzondere kwaliteiten heeft. In de vormgeving is dit zeer precies, stijl zuiver en consequent ontworpen. Met de keuze om de aanbouw als een zelfstandig element vorm te geven is de commissie het eens, maar met de manier waarop dat nu wordt voorgesteld niet, omdat de aanbouw de bestaande kwaliteiten niet versterkt maar verzwakt. De commissie vindt bijvoorbeeld dat de aanbouw zich nu niet voldoende loswerkt van het hoofdhuis. De aanbouw staat te dicht op de kopgevel. Zij adviseert om nog eens goed te kijken naar hoe dit is opgelost bij het risaliet aan de voorzijde van het huis.  
Ook adviseert de commissie om de dakkapel niet overhoeks te vergroten, omdat dit het architectonische heldere beeld sterk verstoord. Zij doet de suggestie om een dakkapel in het noordelijke dakvlak te plaatsen. Tevens dienen de zonnepanelen mee ontworpen te worden en ook op tekening gezet.
Kortom, de commissie kan een zelfstandig vormgegeven toevoeging in het voorgestelde volume en in voorgestelde architectuur voorstellen maar zij denkt dat dan de bestaande kwaliteiten van het huis het vertrek punt van een ontwerp zouden moeten zijn.
De commissie ziet een aangepast plan met interesse tegemoet.

Conclusie: stemt niet in met de ingeslagen weg.

Gezamenlijke commissie

Johannes Geradtsweg 17a en b

Zaak 771649
verbouwen kantoorgebouw naar woningen in beschermd stads- of dorpsgezicht
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 16-09-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, Larenseweg en omgeving, Beschermd stadsgezicht, bijzonder welstandsniveau.
Bezoeker:  architect en eigenaren

Het plan is eerder op 29 april 2021, 10 juni 2021 en 19 augustus 2021 aan de commissie voorgelegd. De afgelopen keer was de commissie overtuigd geraakt van de variant met 4 grondgebonden woningen met de ontsluiting aan de noordwestgevel. Zij vroeg nog punten m.b.t. het dakvlak, de kopgevels en de onbebouwde ruimte te onderzoeken. De architect geeft een korte toelichting op de wijzigingen van het plan. De dakkapellen zijn uit het plan gehaald, zodat het beeld rustiger is. In plaats hiervan worden er dakramen geplaatst en is er één grote dakkapel die toegang geeft tot het dakterras. De schuttingen bij de tuinen zijn komen te vervallen, waardoor er een meer gedeeld erf ontstaat. Achter de tuin loopt een pad en vouwt het groen om het gebouw heen. Tot slot is er een poort geïntroduceerd, waarin ook de brievenbussen en pakketbox in opgenomen kunnen worden.  
Advies
De commissie spreekt haar waardering uit voor de stappen die er elke keer gemaakt worden. Hierdoor is er veel kwaliteit behaald. De commissie is in hoofdlijnen positief over het plan. De verdere uitwerking en detaillering ontbreekt op dit moment nog. De commissie geeft voor de uitwerking de volgende punten mee:
•    De poort is een  goede toevoeging in het plan, maar is op het moment nog te grof en manifest. Zorg voor meer verfijning in de toegangspoort, passend bij de architectuur van het gebouw;
•    Zorg voor een uitgewerkt terreininrichtingsplan, waarbij ook aandacht is voor verzachting en vergroening van de verharde ruimte aan de noordoostzijde
•    De commissie constateert dat er aan de voorgevel waar raamopeningen verdwijnen metselwerk aangeheeld moet worden. Dit zal heel zorgvuldig moeten gebeuren. Een suggestie is om te onderzoeken of de bestaande gevelopeningen niet behouden kunnen blijven.
•    De commissie vraagt bij de verdere uitwerking veel aandacht voor detaillering, kleur- en materiaalgebruik. Zij vraagt tevens bij de volgende behandeling van het plan bemonstering van de voorgestelde kleuren en materialen

Conclusie: negatief advies

Monumentenkamer

Graaf Florislaan 7

Zaak 789242
aanbouw achterkant van woning
Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 15-09-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Ensemble Graaf Florislaan, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht, Redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument
Bezoeker: architect en aanvrager

Het plan is eerder op 19 augustus 2021 aan de commissie voorgelegd. De commissie heeft destijds geadviseerd om de aanbouw als ondergeschikt bouwdeel te ontwerpen, zodat het zich onderscheidt van het hoofdvolume. Ook is een ander materiaalgebruik geadviseerd, waarbij als suggestie de commissie op de archieftekeningen heeft gewezen.
De architect geeft een korte toelichting op de wijziging:
Het oppervlakte van de aanbouw is aan weerszijden verkleind. Daarnaast is de materialisatie gewijzigd. Er is gekozen voor niet te veel historiserend ontwerp, maar wel met een subtiele verwijzing naar de lattenstructuur behorend bij de voormalige serre. Aan de zonzijde is de aanbouw zo veel mogelijk transparant, terwijl aan de noordzijde de aanbouw vrij gesloten is.

Advies
De commissie ziet een grote verbetering ten opzichte van het vorige plan. Zij ziet dat de aanbouw veel meer los is gemaakt van het hoofdhuis. De commissie kan zich het voorgestelde volume, de plint en de voorgestelde materialisatie goed voorstellen. Echter, de commissie vindt het plan nog iets te hybride; het hinkt nog op twee gedachten. Er is bijvoorbeeld in het materiaalgebruik gekozen voor een abstractie, terwijl met de kleur van plint en kozijnen aansluiting met het hoofdhuis wordt gezocht. De commissie adviseert om met de kleur van de kozijnen, en ook in de zwaarte van de kozijnprofielen, de aanbouw nog meer te abstraheren. Waardoor de gehele aanbouw hetzelfde verfijnde karakter krijgt als het monument, maar zich daarvan wel onderscheidt.

Conclusie: negatief advies

Jacobus Pennweg 16

Zaak 755815
plaatsen antenne t.b.v. telecommunicatie
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 20-09-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het rijksmonument en Beschermd stadsgezicht.
Bezoeker: aanvragers

Het plan is eerder op 8 juli 2021 aan de commissie voorgelegd. De commissie adviseerde een nieuw en passend ornament te ontwerpen, waarbij de oorspronkelijke beëindiging het uitgangspunt zou moeten zijn. Ook gaf zij aan dat het enkel vergroten of verdikken van de bestaande piron als camouflage van de antenne geen goed uitgangspunt is. De commissie constateert dat het nieuwe plan voor de  piron een verschraling van het beeld betekent; hij is te groot, te grof en te nadrukkelijk.
De monumentale waarde van de watertoren worden o.a. gevormd voor de verfijning van de architectuur en daarmee samenhangende detaillering. De oorspronkelijke bekroning van het dak had deze verfijning ook en viel bijna weg tegen de lucht. De subtiele bekroning stond daarmee veel beter in verhouding tot de toren zelf. Met de huidige piron is deze verhouding al enigszins aangetast, maar met de voorgestelde  vergroting verhoudt de piron zich niet meer vanzelfsprekend  tot de toren. Daarom vindt de commissie het huidige voorstel een te grote aantasting van de monumentale waarde.
Zij adviseert zo dicht mogelijk bij de originele beëindiging te blijven, en spreekt de voorkeur uit voor  het intern plaatsen van de antenne, waar waarschijnlijk voldoende ruimte is.

Conclusie: negatief advies

Koninginneweg 24

Zaak 774524
uitbreiden woning
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 22-09-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau.
Bezoeker: aanvrager en architect

Het plan is eerder op 5 augustus 2021 en op 16 september 2021 aan de commissie voorgelegd. Met het aangepaste plan is tegemoet gekomen aan de opmerkingen in het vorige advies. Zij merkt tot slot nog wel op dat er discrepanties zitten tussen het 3D-model en de bouwtekeningen. Op basis van de bouwtekeningen, brengt de commissie een positief advies uit.
Conclusie: positief advies

Vaartweg 127A

Zaak 787806
uitbreiden woning
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 15-09-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht.
Bezoeker: architect

De commissie constateert dat met het plan de waarde van het beschermd stadsgezicht niet worden aangetast. Het plan voldoet ook aan de criteria die vanuit de welstandsnota aan aanbouwen worden gesteld. Op basis hiervan adviseert de commissie positief op het plan.

Conclusie: positief advies  

Laan van Vogelenzang 8

Zaak 798384
wijzigen kozijnen monumentaal pand
Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 22-09-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Ensemble Blijdensteinlaan / Laan van Vogelenzang, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht, Redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument
Bezoeker: aanvrager

Het plan betreft het wijzigen van kozijnen en ramen van een gemeentelijk monument. De commissie ziet grote zorg voor het pand en heeft daar veel waardering voor. Het is de taak van de commissie om te beoordelen of de monumentale waarde van het pand niet worden aangetast. Uitgangspunt zijn hierbij behoud van het samenhangende monumentale beeld en oorspronkelijk materiaal. Hieruit vloeit voort dat de commissie pleit voor zo veel mogelijk behoud of restauratie van de oorspronkelijke vormgeving en materialisatie, ook in detaillering en profilering van de kozijnen.

Op basis hiervan zijn de voorgestelde wijzigingen beoordeeld:
•    Het plaatsen van een achterzetraam bij de glas-in-loodramen in de erker aan de voorgevel is akkoord
•    Het plaatsen van HR++ glas in het bestaande kozijn van de erker (zonder roedes!) aan de voorgevel is akkoord.
•    Het plaatsen van HR++ glas in bestaande kozijn, met nieuw raamhout en zonder roedes, van de erker aan de zijgevel is akkoord.
•    Het plaatsen van monumentenglas met roedes in bestaande ramen en kozijnen van het raam op de eerste verdieping aan de voorgevel is akkoord.
•    Het vervangen van het bestaande dubbelglas door HR++ glas zonder opdeklatten aan het dichtgezette balkon aan de achterzijde is akkoord
•    Het vervangen van het bestaande dubbelglas door HR++ glas zonder opdeklatten bij het losse raam naast het balkon is akkoord
•    Het vervangen van het glas door monumentenglas met behoud van bestaande ramen en kozijnen van het losse raam aan de linker zijgevel is akkoord
•    Het vervangen van het enkelglas door HR++ met aluminium wienersprosse in de dakkapel is niet akkoord. De commissie adviseert om de oorspronkelijke detaillering en profilering te behouden doormiddel van het toepassen van monumentenglas in de roedes.
Indien het plan op deze manier wordt aangepast kan het plan gemandateerd door de secretaris, in samenspraak met de afdeling cultuurhistorie, worden afgehandeld. Als op een andere wijze wordt gereageerd, wil de commissie het plan graag opnieuw ter beoordeling ontvangen.

Conclusie: negatief advies, tenzij

Eemnesserweg 288

Zaak 788199
plaatsen airco unit, platte dak aan achterzijde woning
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 21-09-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, Plan Oost en Kamrad, Beschermd stadsgezicht, bijzonder welstandsniveau.

De commissie constateert dat met het plan de waarde van het beschermd stadsgezicht niet worden aangetast. Het plan voldoet ook aan de criteria die vanuit de welstandsnota  aan het plaatsen van installaties worden gesteld. Op basis hiervan adviseert de commissie positief op het plan.
 
Conclusie: positief advies

Mauritslaan 2

Zaak 797039
plaatsen zonnepanelen
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 21-09-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht.

De commissie wordt gevraagd om bouwplannen te toetsten aan de door de gemeenteraad vastgestelde Welstandsnota 2014. Hierin zijn criteria opgenomen waaraan een plan moet voldoen. Voor kleinere plannen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, zijn objectcriteria opgenomen. De objectcriteria voor zonnepanelen zijn te vinden onder de criteria voor “Object 7, dakramen en panelen” (p. 163). Omdat de woning in het beschermde stadsgezicht met beschermd welstandsniveau valt, geldt het criterium voor het plaatsen voor zonnepanelen “aan een achterkant op een hellend of een plat dak (niet aan een gevel of wand)”. De commissie kan op basis van de vigerende criteria niet positief adviseren op de plaatsing van zonnepanelen op het voordakvlak.

Conclusie: negatief advies

Diependaalselaan 193

Zaak 774772
plaatsen zonnepanelen
Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 23-09-2021
Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4F, Plan Zuid, Tuinwijk Plan Zuid, Beschermd stadsgezicht, bijzonder welstandsniveau.

De commissie wordt gevraagd om bouwplannen te toetsten aan de door de gemeenteraad vastgestelde Welstandsnota 2014. Hierin zijn criteria opgenomen waaraan een plan moet voldoen. Voor kleinere plannen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, zijn objectcriteria opgenomen. De objectcriteria voor zonnepanelen zijn te vinden onder de criteria voor “Object 7, dakramen en panelen” (p. 163). Omdat de woning in het gebied 4F valt, geldt het criterium voor het plaatsen voor zonnepanelen “panelen zijn aan voorzijde mogelijk, indien de kenmerkende gebiedskarakteristieken
in stand blijven”. De commissie kan op basis van de summiere beschikbare informatie niet beoordelen of met het plan de gebiedskarakteristieken in stand blijven. Zij mist geveltekeningen, kleuren foto’s van de bestaande situatie en een legplan waarbij de maatvoering van de panelen en de afstanden tot de nokken en de kepers goed zijn aangegeven.
Conclusie: aanhouden


Dit verslag omvat 13 pagina´s
Opgemaakt te Hilversum op 30 september 2021

Secretaris mevrouw J. Vroons & de heer B. van Steen
Voorzitter de heer J. De Haan