Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten 29 april 2021

Aanwezig:

  • Commissieleden: J. de Haan (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, I. van Koningsbruggen, A. Mulder en H. Gietelink-Swane.
  • Adviseur(s):
  • Secretaris: J. Kalmijn en B. van Steen

 

Welstandskamer II

Mezenstraat 24

Zaak 752078

uitbreiden woning achterzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 23-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4A, Electrobuurt Zwaluwplein Liebergen, Bijzonder welstandsniveau

Reactie commissie:

Ondanks dat de uitbouw 35 cm te diep is uitgaande van de criteria in de welstandsnota, adviseert de commissie positief. In de omgeving is al veel is uitgebouwd, waardoor deze uitbouw niet bezwaarlijk detoneert.

Advies commissie: Positief advies.

 

Begoniastraat 36

Zaak 751085

vergroten dakopbouw

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 24-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt-Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau

Reactie commissie:

De voorgestelde asymmetrische opbouw past niet in de straat en het bouwblok. Hierop adviseert de commissie dan ook negatief.

Advies commissie: Negatief advies.

 

Casper Fagelstraat 7

Zaak 748707

plaatsen dakopbouw, uitbreiden 1e verdieping achterzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 24-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4G, Schrijverskwartier, Bijzonder welstandsniveau

Reactie commissie:

De eenheid van het blok wordt door de voorgestelde opbouw te veel aangetast, des te meer omdat het een zijgevel van het blok betreft.

Advies commissie: Negatief advies.

 

Mezenstraat 24

Zaak 741398

plaatsen dakkapel achterzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 24-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4A, Electrobuurt Zwaluwplein Liebergen, Bijzonder welstandsniveau

Reactie commissie:

De dakkapel mag in bijzonder welstandsniveau 60% van de breedte van het dakvlak beslaan. (zie pag. 152 van de nota) Omdat deze dakkapel breder is, adviseert de commissie negatief. Ook de afstand tot de nok voldoet niet, maar vanwege de specifieke situatie is de plaatsing op minder dan 50 cm uit de nok hier wel voorstelbaar. Een dakkapel zoals op het naastgelegen huis, met drie ramen en tussen de schoorstenen geplaats en op enige afstand van de nok, is voorstelbaar mits de dakkapel niet breder is dan 60% van de breedte van het dakvlak.

Advies commissie: Negatief advies.

 

Diamantstraat 69

Zaak 753949

uitbreiden woning

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 01-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt-Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau

Reactie commissie:

Het betreft een aanbouw, die vanwege de omvang niet is op te vatten als ondergeschikt. Bovendien mag op basis van de criteria in de welstandsnota (zie pag. 143) een aanbouw maximaal 30 cm hoger zijn dan de hoogte van de verdiepingsvloer van het hoofdgebouw. Ook stedenbouwkundig is het versmelten van deze volumes ongewenst.

Advies commissie: Negatief advies.

 

Egelshoek 8-22

Zaak 765169

plaatsen bestaande woonwagen

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 15-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5D, Staatsliedenkwartier, Gewoon welstandsgebied

Reactie commissie:

Het betreft het plaatsen van een woonwagen en ook het herinrichten van het terrein.

Op deze plek wordt de facto al geruime tijd min of meer welstandsvrij gebouwd. Gegeven dat feit, doet het voorgestelde bouwplan geen onevenredige afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit. Vanuit welstand bestaan er daarom geen zwaarwegende bezwaren tegen het plan.

Advies commissie: Positief advies.

 

Bussumerstraat 24D

Zaak 750743

plaatsen extra verdieping op bestaand dak

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 10-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1B, Historische buurt, Ontwikkelperiode: Contemporain, Bijzonder welstandsniveau

Reactie commissie:

Het plan is strijdig met het bestemmingsplan.

Een opbouw met een plat dak is in principe vanuit welstand voorstelbaar, mits deze in ieder geval niet meer dan 3 meter hoog is en een duidelijke set back van minimaal 1 meter heeft. De nu voorgelegde opbouw is te hoog en heeft een set back die wat de maat betreft niet overtuigt. De balustrade tast de architectuur van het blokje aan. De balustrade doet de werking van de set back te niet en verhoogt de toch al te forse bouwhoogte. Een balkonhek dat niet zichtbaar is vanaf de openbare weg, is voorstelbaar.

Advies commissie: Negatief advies.

 

Hermelijnlaan 47

Zaak 716933

Heroverweging, plaatsen dakkapel op het voordakvlak                 

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 22-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4G, Schrijverskwartier, Bijzonder welstandsniveau

Toelichting:

De commissie wordt bij monde van de gemeente door de architect geattendeerd op een aantal dakkapellen die in de omgeving al zijn gerealiseerd. Dit als referentie voor de aangevraagde dakkapel.

Het plan wordt met deze aanvullende gegevens opnieuw voorgelegd aan de commissie.

Reactie commissie:

Wat de breedte van de dakkapel betreft, houdt de commissie de criteria uit de nota aan, ondanks de bredere dakkapallen op het blok die al dan niet vergund zijn voordat de welstandsnota in werking trad.

De voorgestelde dakkapel moet wat breedte en detaillering betreft voldoen aan de criteria uit de welstandsnota. Bovendien zijn in het dakvlak ook dakramen geplaatst. Deze tellen mee in de maximaal te bebouwen breedte van het dakvlak. Omdat bij de bredere dakkapellen de onwenselijke situatie ontstaat dat de dakkapellen te dicht op elkaar komen, adviseert de commissie negatief.

Voorstelbaar is een dakkapel die uitlijnt met de ramen van de verdieping en identiek wordt uitgevoerd aan die van de buren (wat plaatsing, afmeting, detaillering, kleur en materiaal betreft). Een dakkapel die zich volledig voegt naar de criteria uit de welstandsnota is uiteraard ook mogelijk.

Advies commissie: De commissie handhaaft haar eerder afgegeven negatieve advies.

 

Nassaulaan 31

Zaak 755856

uitbreiden woning 1e verdieping zijgevel

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 16-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3A, Emmastraat, Bijzonder welstandsniveau

Bezoekers: aanvragers

Reactie commissie:

De aanvraag betreft een opbouw op het dak van de hal. De commissie constateert dat het plan een aanbouw aan het hoofdvolume betreft. De commissie toetst daarom het plan aan de criteria uit de welstandsnota die betrekking hebben op aanbouwen. (pag. 144) Hierin wordt een maximum hoogte gesteld van 3 meter vanaf maaiveld; ook mag de aanbouw niet hoger zijn dan 30 cm boven de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer. Hieraan voldoet de aanvraag niet.

Een uitbreiding van het hoofdvolume is wellicht voorstelbaar.

Advies commissie: Negatief advies.

 

Huygensstraat 92

Zaak 758618

plaatsen opbouw achterzijde

Bezoeker

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 30-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2A, Over ‘t spoor, Gewoon welstandsniveau

Bezoekers: aanvrager en tekenaar

Toelichting aanvrager/tekenaar:

Voor het plan voor een uitbreiding van het huis, is gekeken naar de aanbouwen in de omgeving. Er zijn veel verschillende uitwerkingen. De wijzigingen op de begane grond zijn vergunning vrij. 

Reactie commissie:

De commissie constateert dat het voorgelegde plan een aanbouw betreft, die volgens de indiener vergunningvrij is waarop een verdieping wordt gemaakt. Deze verdieping is afgedekt met een plat dak, dat hoger is dan de oorspronkelijke goot van de rij woningen aan de achterzijde. De verdieping ligt ongeveer 1,5 terug ten opzichte van de achtergevel van de uitbouw op de begane grond.

De achtergevel is conform de nota een voorgevel, omdat het terrein achter de achtertuin openbaar toegankelijk is.

De 2 lagen hoge uitbereiding van de woning dient volgens de nota in massa aan te sluiten bij de omringende bebouwing in ritme. Daarnaast moeten uitbreidingen worden toegevoegd als ondergeschikt element of opgenomen worden in de hoofdmassa.

Het voorliggende plan is niet ondergeschikt, onder meer omdat het platte dak hoger is gelegen dan de goot van het hoofvolume. Daarnaast is de verdieping op de aanbouw geen uitbreiding van het hoofdvolume, omdat het zich daar in vorm en massa van onderscheidt.

Ook doorbreekt de verdieping op de aanbouw de eenheid van de rij.

Advies commissie: Negatief advies.

 

Neptunusstraat 2

Zaak 714751

vergroten dakkapel achterzijde plaatsen 2 dakramen voorzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 18-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost en Kamrad. Beschermd stadsgezicht, bijzonder welstandsniveau.

Bezoeker: aanvrager

Reactie commissie:

De aan de commissie voorgelegde stukken, zijn niet toereikend om tot een gedegen oordeel te komen. De commissie houdt het plan daarom aan.

Advies Commissie: Aanhouden.

 

Gratamastraat 12

Zaak 720668

plaatsen dakopbouw en verbouwen achterzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 08-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4C, Noord, Bijzonder welstandsniveau.

Bezoekers: aanvragers en architect

Toelichting door de architect:

Het betreft de uitbreiding op de verdieping. De wijzigingen op de begane grond zijn vergunning vrij.

De uitbreiding wordt gericht op het achter gebied. De uitbreiding wordt opgetrokken in verticale houtelementen, waarmee het zich onderscheidt van het hoofdvolume en het duidelijk is dat het om een latere toevoeging gaat. De architect licht toe dat de uitbreiding binnen de contouren van het hoofdbouwblok valt en daarom is te beschouwen als uitbreiding van het hoofdvolume.

Reactie commissie:

De commissie constateert dat het voorgelegde plan in vormgeving het karakter van een aanbouw heeft. De commissie toetst het plan daarom aan de criteria uit de welstandsnota die betrekking hebben op aanbouwen. (pag. 145) De maximale hoogte van de aanbouw is 30 cm boven de hoogte van de eerste verdiepingsvloer van het hoofdvolume. Hier voldoet het plan niet aan. Wanneer het volume wordt vormgegeven als uitbreiding van het hoofdvolume, is een uitbreiding voorstelbaar.

Advies commissie: Negatief advies.

 

Welstandskamer I

Melkmeent 9

Zaak 757766

bouwen berging agrarische werktuigen

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 31-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 8B, Buitengebied, Gewoon welstandsniveau.

Advies commissie: Positief advies.

 

Willem Bontekoestraat 2 e.v.

Zaak 750749

isoleren dak, vervangen dakpannen

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 31-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5B, Van Riebeeck, Luw welstandsniveau.

Bezoekers: architect en aanvrager

Reactie commissie:

Het betreft het van buitenaf isoleren van het dak. Ook de dakpannen en zinken goten worden vervangen.

Bij deze eenvoudige, naoorlogse flats is de kwaliteit juist gelegen in de details. Dat het dak iets hoger wordt, is niet bezwaarlijk. De detaillering is wel van belang. De commissie adviseert de details voor de afwerking van het dak zo slank mogelijk te maken. De commissie doet de aanbeveling om in plaats van rockpanel keramische platen toe te passen, als dit in een bij de pannen passende kleur leverbaar is.

Advies commissie: Positief advies met aanbeveling.

 

Bodemanstraat 9B

Zaak 746909

verbouwen winkelpand

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 21-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4G, Schrijverskwartier, Bijzonder welstandsniveau.

Bezoekers: Aanvrager en uitvoerder

Toelichting:

In reactie op de vorige bespreking in de welstandscommissie is gekeken naar het verbeteren van de relatie tussen bovenbouw en plint. Er is gekeken naar de oorspronkelijke geglazuurde witte bakstenen en de verflagen op de puien. Op basis daarvan stelt de aanvrager voor om gebroken wit (RAL 9001) voor de vaste delen toe te passen en blauw voor de draaiende delen. Ook is gekeken naar het ritme van de kozijnen. De luifel is ooit gewijzigd. De oorspronkelijke betonluifel zal worden teruggebracht in oude glorie. Voor de profilering van de te vervangen kozijnen dienen de bestaande als uitgangspunt. Er komen slanke aluminium kozijnen. Voor de reclame uitingen wordt een aparte aanvraag ingediend.

Reactie commissie:

De commissie waardeert de zorgvuldige zoektocht en constateert dat er op een positieve manier is gereageerd op de opmerkingen uit de vorige bespreking. Ook spreekt de commissie haar waardering uit voor het ontwerp voor de nieuwe luifel.

Ten aanzien van de blauwe kleur stemt de commissie in met de het toepassen van de kleur op basis van het kleuronderzoek in situ. Tevens adviseert de commissie om een proefstukje op te zetten, om te zien of de kleuren in de praktijk goed bij elkaar passen. De commissie geeft in overweging om voor de dienstdeuren geen blauw maar een donker grijs toe te passen.

Advies commissie: Positief advies met aanbeveling.

 

Utrechtseweg 81

Zaak 756230

bouwen woning, kappen 3 bomen

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 19-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3B, Utrechtseweg, bijzonder welstandsniveau.

Advies commissie: Positief advies.

 

Kerkstraat 3

Zaak 623258

Het wijzigen van de voorgevel

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 26-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1A, Stadshart, Ontwikkelperiode Expansie, Bijzonder welstandsniveau.

Advies commissie: Positief advies.

 

Gezamenlijke commissie

Noodweg 31 (naast 27)

Zaak 710785

wijzigen gevels, plaatsen schoorsteen, onderkelderen pand

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 06-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 8B, Buitengebied, Gewoon

welstandsniveau

Bezoeker: architect

Advies commissie: Positief advies.

 

Johannes Gerardtsweg 17a en b

Zaak 736387

Vooroverleg, invulling bestaand kantoorpand/voormalig kerk

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 11-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, Larenseweg en omgeving, Beschermd stadsgezicht, bijzonder welstandsniveau.

Bezoeker: architect

Toelichting:

Het conceptplan betreft het inpassen van vier woningen in een voormalige kerk die in 1975 tot kantoorruimte met verdiepingen was getransformeerd. Aan de oostgevel worden dakkapellen toegevoegd, bewust speels en levendig gerangschikt, als doosjes. De westkant krijgt de entrees. De plint wordt licht, omwille van meer eenheid.

Reactie commissie:

De commissie waardeert het initiatief om in de voormalige kerk enkele woningen te realiseren. De insteek van grondgebonden woningen is een goed uitgangspunt.

De architectuur van het kerkgebouw is gebaseerd op een mooi en sterk concept van een driehoek met een rechthoekige doos. Dit concept moet bij de herbestemming tot woningen in tact blijven. De herbestemming biedt bovendien een kans om de stedenbouwkundige positie van het gebouw op de lengteas van de Coehoornstraat te herstellen door de entree in het verlengde ervan als zodanig in het plan op te nemen. Ten aanzien van het de kleur van de baksteen is het aan te bevelen, vanwege de stedenbouwkundige samenhang, ook te kijken naar de omringende bebouwing.

Opdat het concept van driekoek en doos beleefbaar blijft, adviseert de commissie het dakterras aan de westzijde ongedeeld te laten, zonder schuttingen en bomen en de dakvoet los te houden van de onderbouw.

Een dubbele rij dakkapellen is op hoofdlijnen voorstelbaar, maar levert in het huidige ontwerpt nog een te onrustig beeld op. De onderste rij dakkapellen steekt te ver uit het dak. Ook is het belangrijk dat de dakkapellen rank worden gedetailleerd. Verder vraagt de commissie  naar de mogelijkheid om het gebouw niet in de breedte in vier, maar in drie woningen op te delen of een deling in de lengte te bestuderen. Dat is vanuit de structuur van het kerkgebouw veel logischer. De commissie hecht aan een plan dat recht doet aan de structuur van het gebouw. Wellicht valt ook te overwegen om de eerste verbouwing, met de kolommen, kritisch te herzien?

De commissie ziet potentie in het schetsplan, maar op een aantal cruciale aspecten moet nog worden gestudeerd. Zo vraagt de commissie om te onderzoeken in hoeverre een ontwerp met drie woningen haalbaar is of wellicht juist zes. Er wordt gevraagd naar een logischer positionering van de dakkapellen en om te studeren op de mogelijkheid om de entree in de kopgevel functioneel in het plan op te nemen. Ook in kleur en materiaal zijn nog principiële keuzes te maken. Daarom stemt de commissie, ondanks dat zij het initiatief waardeert en potentie ziet in het plan, nu nog niet in met de ingeslagen weg.

Advies commissie: De commissie stemt nog niet in met de ingeslagen weg.

 

Landgoed Kruisheide perceel 1 Utrechtseweg 58

Zaak 730826

Vooronderzoek, nieuw te bouwen woning

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 31-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3B, Utrechtseweg, Bijzonder welstandsniveau, Redengevende omschrijving van het gemeentelijk monument (Tuin Larixlaan onder voorbescherming).

Bezoeker: aanvragers en architect            

Toelichting:

De nieuw te bouwen woning wordt iets terug van de weg gepositioneerd en zodanig dat monumentale bomen gespaard blijven. De vormgeving is afgestemd op de omringende bebouwing.

Daarom is gekozen voor een lichte onderbouw. Op de verdieping worden houten accenten toegepast om het pand rustig en respectvol in het groen in te passen. Ondanks dat in de welstandsnota baksteen wordt geadviseerd, kiest de architect voor stuc omdat dit beter in de omgeving past. Het huis krijgt een nadrukkelijke kap.

Reactie commissie:

De commissie ziet in het ontwerp een vrije vertaling van een vakwerkhuis, wat als principe voorstelbaar is. Het is in het ontwerp echter niet consequent doorvertaald naar alle gevels.

Het is naar de mening van de commissie beter om dit consistenter door te voeren. Het volume valt nu te veel in delen uiteen terwijl een compacte massa gevraagd wordt. De compositie van de voorgevel is nog niet overtuigend. Een prominentere begane grond is logischer en ook gewenst in de welstandsnota. Nu lijkt de verdieping bijna belangrijker. De schoorsteen is erg fors.

Refererend aan het criterium uit de welstandsnota voor dit gebied van een compacte en ongedeelde hoofdvorm, adviseert de commissie negatief op de veel te forse dakkapel. Deze doet het heldere concept teniet en voldoet niet aan de criteria uit de welstandsnota.

Dat de carport zover naar voren staat, heeft te maken met de monumentale bomen.. Echter de commissie vraagt wel nog nader te studeren op de positie van deze aanbouw. Deze is te weinig ondergeschikt en voldoet niet aan de criteria uit de nota.

Het materiaal – en kleurgebruik is naar het oordeel van de commissie wel erg contrastrijk. De commissie concludeert dat er nog teveel wordt afgeweken van de criteria voor gebied 3B in de welstandsnota.

Advies commissie: De commissie stemt nog niet in de ingeslagen weg.

 

Soestdijkerstraatweg 139

Zaak 729737

nieuwbouw 7 woningen met bijgebouw

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 21-04-2021

Beoordelingskader:

Woningen 1 t/m 3 : Ambitiedocument Monnikenberg

Woningen 4 t/m 7 : Welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3C,            Soestdijkerstraatweg, bijzonder welstandsniveau

Bezoeker: architect

Reactie commissie:

Tijdens de eerdere behandeling, op 28 januari, ontbrak het landschappelijk inrichtingsplan. Dit is nu wel aanwezig.

Alhoewel het formeel een aanvraag omgevingsvergunnning betreft, wordt de bespreking in de vergadering, in overleg met de architect, opgevat als vooroverleg c.q. collegiaal overleg. Het ontwerp is ter bespreking voorgelegd om een aantal principe-keuzes af te stemmen en heeft nog geen uitgewerkte ontwerpen op detailniveau.

Voor de twee-onder-een-kap wordt een beige of grijze kleur voorgesteld, naast zwart gebeitste rabatdelen. Het gaat om drie twee onder één kap woningen en één vrijstaande woning. Naar het oordeel van de commissie hoeven niet alle blokjes in dezelfde kleurstelling te worden uitgevoerd. De commissie ontvangt bij de definitieve aanvraag te zijner tijd graag de RAL nummers van de toe te passen kleuren en inzicht in de toe te passen materialen. Overigens kan de commissie zich zowel het beige als warm grijs voorstellen voor deze blokjes. Ook kroonlijsten en detailleringen hoeven niet voor beide blokjes identiek te zijn. Onderscheid is juist gewenst. Maar vanzelfsprekend heeft een slanke, verfijnde en elegante detaillering, die past bij de architectuur van het gebouw, de voorkeur van de commissie.

Voor de verdere uitwerking attendeert de commissie op het feit dat ventilatieroosters zorgvuldig moeten worden ingepast, dat de horizontale geleding helderder kan. De ramen op de verdieping dienen ondergeschikt te zijn aan die van de begane grond. Nadrukkelijk verwijst de commissie naar de criteria voor dit gebied zoals opgenomen in de welstandsnota. Zij verwijst daarom hier ook integraal naar haar advies van 28 januari 2021, waarin onder andere stond dat:”

“De commissie mist een duidelijke hiërarchie tussen de begane grond en de bovengelegen verdiepingen. De begane grond moet hoger uitgevoerd worden dan de eerste verdieping en dit ook laten zien in de gevels.”

Met betrekking tot het vrijstaande huis, waarvan overigens de plattegronden ontbreken, verwijst de commissie ook integraal naar haar eerdere advies van 28 januari:

“ De voorgevel zou zich meer op de Soestdijkerstraatweg moeten oriënteren. De vereiste duidelijke hiërarchie tussen begane grond en verdieping ontbreekt en de voorgestelde, tamelijk willekeurige en in het zicht geplaatste zonnepanelen verstoren de kap als monumentale beëindiging. De voorgestelde kleuren zijn te contrasterend.”

Een op basis van bovenstaande verder uitgewerkt plan ziet de commissie graag te zijner tijd tegemoet.

Advies commissie: de commissie stemt niet in met de ingeslagen weg.

 

Monumentenkamer

Laan Van Vogelenzang 8

Zaak 737271

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 01-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk villagebied, Beschermd welstandsniveau, Redengevende omschrijving van het gemeentelijk monument.

Bezoekers: aanvrager

Advies commissie: Positief advies.

 

Peerlkamplaan 12

Zaak 729972

verbouwen monumentale woning

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 20-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument (hoofdgebouw) en beschermd stadsgezicht.

Bezoekers: aanvrager en architect

Advies commissie: Positief advies.

 

Professor Poelsstraat 24

Zaak 751075

wijzigen kozijnen voor- en achterzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 09-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4A, Electrobuurt Zwaluwplein Liebergen, Bijzonder welstandsniveau, Redengevende omschrijving van het gemeentelijk monument.

Bezoeker: aanvrager

Toelichting:

De kozijnen worden vervangen en in uiterlijk teruggebracht naar de vermoedelijk oorspronkelijke staat. Dit wordt bij gebrek aan originele tekeningen, gebaseerd op kozijnen uit de buurt. Ook worden de kozijnen in hout uitgevoerd. De kleurcodes zijn wel bekend uit het archief en de betreffende kleuren zullen worden toegepast.

Reactie commissie:

De commissie waardeert het initiatief en de zorgvuldigheid van de aanpak. Het is een voorbeeld voor de buurt.

Advies commissie: Positief advies.

 

Oranjelaan 7a

Zaak 755893

isoleren dak, vernieuwen dakpannen monumentaal pand

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 26-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Ensemble: Van Lenneppark, Beschermd welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument en beschermd stadsgezicht.

Bezoeker: aanvrager

Advies commissie: Positief advies.

 

Hoge Larenseweg 303

Zaak 752110

dichtzetten balkon 1e verdieping achterzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 07-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, Larenseweg en omgeving, Beschermd stadsgezicht, bijzonder welstandsniveau.

Reactie commissie:

De aanvraag is strijdig met het bestemmingsplan. Ook voldoet de aanvraag niet aan de criteria voor aanbouwen zoals deze zijn vermeld in de welstandsnota. Hierin is opgenomen dat een aanbouw niet hoger mag zijn dan 30 cm boven de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van het hoofdvolume. Bovendien is de aanbouw niet ondergeschikt hetgeen eveneens een voorwaarde is. De voorgestelde aanbouw tast de kap aan, die een wezenlijk onderdeel van het rijks beschermd gezicht vormt. Ook de stedenbouwkundige ritmiek van de bestaande bakstenen uitbouwen in het bouwblok wordt met dit plan aangetast.

Advies commissie: Negatief advies.

 

Vaartweg 61

Zaak 742158

plaatsen zonnepanelen monumentaal pand

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 08-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het Gemeentelijk monument en beschermd stadsgezicht.

Reactie commissie:

Het voorstel voldoet niet aan de criteria die aangeven dat zonnepanelen minimaal 50 cm afstand moeten houden tot de dakranden, kepers of nok. Maar gezien de hoogte van het pand en de flauwe dakhelling kan de commissie er toch mee instemmen. De zonnepanelen liggen op het achterdakvlak.

Advies commissie: Positief advies.

 

Badhuislaan 15E

Zaak 752333

aanleggen dakterras

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 19-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het Gemeentelijk monument en beschermd stadsgezicht.

Reactie commissie:

Ter plaatse van het vegetatie-dak wordt nu een terras voorgesteld. Dat betekent dat ook het hekwerk moet worden aangepast. Indien het hek identiek met dezelfde detaillering wordt uitgevoerd als bij de buren, kan de commissie zich in het voorstel vinden.

Advies commissie: Positief advies, met voorwaarde.

 

Kroonlaan 28 t/m 62

Zaak 747666

vervangen/wijzigen dak monumentaal gebouw

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 25-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E,

villagebieden, Noordelijk villagebied, beschermd welstandsniveau, beschermd stadsgezicht, Redengevende beschrijving van het Gemeentelijk monument.

Reactie commissie:

Het betreft de renovatie van het hoge dak. Op hoofdlijnen kan de commissie zich vinden in de voorgenomen werkzaamheden. Echter het detail voor de dakrand van de kopgevel mist.

Indien het detail voor de dakrand van de kopgevel overeenstemmend met de goot verjongt, gaat de commissie daarmee akkoord. Wanneer het detail dienovereenkomstig wordt aangeleverd, kan de aanvraag gemandateerd door het secretariaat worden afgehandeld.

Advies commissie: Negatief advies, tenzij.

 

Herenstraat 43

Zaak 757123

samenvoegen winkel en café naar restaurant

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 30-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1D, Aanloopstraten, Ontwikkelperiode: Cityvorming / interbellum, Bijzonder welstandsniveau, Redengevende beschrijving van het Gemeentelijk monument.

Reactie commissie:

De aanvraag betreft alleen een wanddoorbraak. Hiertegen bestaat geen bezwaar.

Advies commissie: Positief advies.

 

Bachlaan 36

Zaak 755288

aanleggen terras met overkapping in achtertuin

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 01-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E,

villagebieden, Noordelijk villagebied, beschermd welstandsniveau, beschermd stadsgezicht.

Advies commissie: Positief advies.

 

Dit verslag omvat 13 pagina´s

Opgemaakt te Hilversum op 29 april 2021

Secretaris CWM de heer B. van Steen / mw. J. Kalmijn

Voorzitter de heer J. de Haan