Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten 28 april 2022

Aanwezig:

 • Commissieleden: R. Petersma (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, A. Mulder, H. Gietelink-Swane
 • Adviseur(s): mw. De Nie (plantoetser), mw. Hensch (adviseur cultuurhistorie), mw. Portier (adviseur cultuurhistorie), mw. Atallah (adviseur cultuurhistorie), dhr. Van Schaijk (adviseur stedenbouw), dhr. Van Wilgenburg (plantoetser), dhr. Van Manen (juridisch adviseur), dhr. Van Heek (adviseur handhaving), dhr. Dix (bouwinspecteur)
 • Secretaris: Dhr. B. van Steen

 

Welstandskamer 2

Van Oldenbarneveltlaan 12

Legalisatie dakkapel      Legalisatieverzoek

4g, Schrijverskwartier, Bijzonder welstandsniveau

Bezoekers: Adviseur Handhaving

Het betreft een legalisatieonderzoek voor een dakkapel die zich in de bovenzijde van een mansarde-kap bevindt en over de hoek van de zijgevel naar de achtergevel wordt doorgetrokken.

Advies:

De commissie adviseert negatief op deze dakkapel. De reeds geplaatste dakkapel is een onwenselijk precedent voor de overige blokken met mansarde kappen met bijzonder welstandsniveau. De dakkapel past niet binnen de objectcriteria voor dakkapellen in de welstandsnota. Hierin staan o.a. richtlijnen t.a.v. de positie en de maat dat dakkapellen van randen zoals de nok, de dakvoet en hoekkepers los gehouden dienen te worden. De dakkapel is geplaatst in het bovenste dakvlak van een mansarde-kap, dit is niet akkoord. De dakkapel dient tevens minimaal 50cm afstand te houden (horizontaal gemeten) tussen de bovenkant van de dakrand en de hoekkepers.

Conclusie: Negatief advies

 

Lijsterweg 68

Zaak 850636      

verhogen nok, uitbreiden achterzijde    

2a, Over 't Spoor, Gewoon welstandsniveau

Bezoekers: Ja

Conclusie: Positief advies

 

Acaciapark 138 

Zaak 850337      

verduurzamen woning, renoveren achtergevel 

6b, Park Diependaal, Gewoon welstandsniveau

Bezoekers: Nee

Het plan betreft een uitbouw in de hoek aan de achterzijde van de woning.

Advies:

De commissie adviseert negatief op het voorliggende plan. Het huidige volume bestaat uit een volume dat van zichzelf al veel sprongen in de volumeopbouw heeft. Het toevoegen van een  verspringing ten opzichte van de aanwezige dakrand aan de achterzijde maakt het volume onrustiger. Het plaatsen van een aanbouw op deze plek dient rustig, ondergeschikt en passend bij de bestaande volume-opbouw te zijn. De toevoeging van een rvs-balustrade ten behoeve van een dakterras past hier om dezelfde reden niet bij.

De commissie kan zich een uitbreiding op die plek voorstellen. De goothoogte van het volume dient dan niet te verspringen. De balustrade is niet akkoord.

Conclusie: Negatief advies

 

Welstandskamer 1

 

IJsvogelstraat 4

Zaak 850356

samenvoegen panden

4a, Electrobuurt Zwaluwplein Liebergen, Bijzonder welstandsniveau

Bezoekers: Nee

De aangeleverde stenen zijn niet goed te beoordelen zonder de bestaande steen er naast te zien. De commissie maakt een afspraak de stenen ter plaatse te beoordelen en te voorzien van een advies.

Conclusie: Aanhouden

 

Silenestraat 15  

Zaak 850262      

bouwen 10 starterswoningen, wijzigen uitrit, aanleggen weg/parkeerplaatsen

2b, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau

Herhalingsplan: Ja (07-01-2021 / 23-09-2021)

Bezoekers: Architect en belanghebbende

Het plan betreft de transformatie van een binnenterrein tussen de huizen aan de Gijsbrecht van Amstelstraat, de Hortensiastraat, de Silenestraat en de Neuweg. Het terrein met bergingen zal worden omgevormd tot een woonerf met 10 eenheden van ongeveer 50m2. Het plan is eerder behandelt als vooronderzoek in 2021.

Advies:

De commissie is akkoord met de hoofdopzet van het plan. De terreininrichting is zorgvuldig, de opbouw en positionering van de wooneenheden zijn akkoord.

De commissie is nog niet overtuigd van de volgende punten, zij vraagt deze aan te passen voor een volgende behandeling in de vergadering van de CWM:

 • De enkele container vooraan op de punt van de heg, ter plaatse van de parkeerplekken, ligt in het zicht wanneer de bewoners het plangebied betreden. De commissie vraagt de architect een nette oplossing te presenteren waardoor de container netjes wordt weggewerkt of opgaat in de heg.
 • De commissie heeft zorgen over de levensvatbaarheid van de groene erfafscheidingen en de groene tuin aan de zuidzijde van het plan. De hoge stenen muren belemmeren het zonlicht. De commissie vraagt de architect hier een overtuigend plan voor te presenteren.
 • De commissie adviseert de boom ter plaatse van de doorgang ten noorden van de woningen te behouden en op een andere plek binnen het plangebied te plaatsen. Mocht de boom niet behouden kunnen blijven dan adviseert zij een nieuwe boom te plaatsen met dezelfde stamdiameter.
 • De commissie adviseert de dakvlakken volledig te bedekken met zonnepanelen voor een eenduidiger beeld op het dakvlak, de vijfde gevel. De commissie doet de suggestie de zonnepanelen te combineren met een sedumdak. Dit zorgt voor meer eenheid tussen de dakvlakken en komt de warmtehuishouding rondom de zonnepanelen ten goede.
 • De commissie is nog niet overtuigd van de detaillering van het plan. Over het algemeen genomen is de detaillering te schematisch. Het is niet goed te beoordelen of het gewenste kwaliteitsniveau gehaald wordt. De commissie vraagt om volledige en voldoende uitgewerkte detaillering om een goede beoordeling te kunnen doen.
 • De detaillering van de dakrand in combinatie met de zonnepanelen en de omkasting van de warmtepompen dient aangeleverd te worden.
 • De commissie heeft zorgen over plaatsing van het sedumdak onder deze steile hellingshoek. Het plaatsen van sedum onder deze hellingshoek kan betekenen dat het gehele pakket langzaam verzakt waardoor de architectonische kwaliteit en het aanzicht vanaf de buren aan de noordzijde achteruit gaat. De commissie vraagt de architect hier, in combinatie met de overige detaillering, een overtuigend plan voor te presenteren.

Conclusie: Negatief advies

 

Soestdijkerstraatweg 102 

Zaak 850446       vooronderzoek

vervolgonderzoek uitbreiding Dores Herstelzorg Hilversum          

3c, Soestdijkerstraatweg, Bijzonder welstandsniveau

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: architect

Het plan betreft de sloop van de villa die voor de zorgwoningen aan de achterzijde staat. In de plaats van de villa wordt een alzijdig appartementengebouw geplaatst. De entree komt in het tussengebied tussen de zorgwoningen aan de achterzijde en dit nieuwe volume.

Advies:

De commissie kan niet instemmen met dit voorstel. Zij is niet overtuigd van de sloop van de huidige villa die goed past in het straatbeeld van statige en representatieve villa’s aan de Soestdijkerstraatweg. Zij vraagt de architect te onderzoeken of de villa behouden kan blijven, eventueel met een extra kleiner volume elders op het perceel om toch aan de benodigde vierkante meters te komen.

Het nieuwe voorgestelde volume past niet in het beeld van statige villa’s aan de Soestdijkerstraatweg. Het volume presenteert zich als een alzijdig appartementencomplex zonder entree. De vormgeving en gebruikte materialen maken dat de bestaande bouw aan de achterzijde en de nieuwbouw samensmelten. De huidige heldere opbouw, van een representatieve villa met daarachter een apart vormgegeven bouwdeel, verdwijnt hiermee.

De commissie vraagt de architect de villa te behouden, of een volume terug te plaatsen dat zich voegt naar de villa’s aan de Soestdijkerstraatweg en als los element afleesbaar is ten opzichte van het achterliggende volume.

Conclusie: Stemt niet in met de ingeslagen weg

 

Schapenkamp 2

Zaak 850768      

Wijziging op de verleende vergunning voor het gebouw Silverpoint

1c, De Stad, Bijzonder welstandsniveau

Herhalingsplan: Ja (04-03-2021 / 01-04-2021 / 12-05-2021 / 24-06-2021 / 05-08-2021)

Bezoekers: architect

Het plan betreft een aanpassing van de verleende vergunning op twee punten. Als eerste een setback aan de zuidzijde (achterkant) zodat de buren aan deze zijde meer zonlicht zullen krijgen. Als tweede een aanpassing van de kozijnen aan de achterzijde en de westelijk georiënteerde zijgevel. Hier komt een tussenkalf met daaronder een glazen invulling in plaats van tot de vloer doorlopende deuren met glas als franse balkons.

Advies:

De commissie adviseert positief op de setback.

De commissie adviseert negatief op de aanpassing van de kozijnen aan de zijgevel t.p.v.de overgang tussen de voorgevel en de zijgevel die hier goed zichtbaar is vanaf de straat. Het veranderende beeld van de voorgevel naar de zijgevel tast de samenhang en de architectonische kwaliteit van het gevelbeeld aan, dit is niet wenselijk.

Aan de achterzijde is de aanpassing van de kozijnen akkoord vanwege de geringe zichtbaarheid vanaf de straat.

Conclusie: Negatief advies

 

Gezamenlijke commissie

 

Wisseloordlaan 6

Zaak 808300      

afgraven grond, nieuwbouw woning en bijgebouw

3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau

Bezoekers: nee

De aangeleverde stenen zijn niet goed te beoordelen zonder de overige kleuren en materialen er naast te zien. De commissie vraagt een complete set van te gebruiken kleuren en materialen (inclusief voegwerk) die tegelijkertijd te beoordelen zijn tijdens de vergadering.

Op voorhand merkt de commissie op dat de stenen erg donker lijken en wellicht teveel contrast geven ten opzichte van de overige materialen en de omgeving. Dit is niet goed te beoordelen.

Conclusie: Aanhouden

 

Kleine Drift 63

Zaak 850442       vooronderzoek

transformeren van de monumentale Rehobothkerk naar kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

2a, Over 't Spoor, Gewoon welstandsniveau, voorbescherming als gemeentelijk monument

Herhalingsplan: Nee (aanwijzing tot monument behandeld 14-04-2022)

Bezoekers: Architect en ontwikkelaar

Het plan betreft de transformatie van de Rehobothkerk (voorbeschermd als monument) naar een kinderdagverblijf. De architect, ontwikkelaar en gebruiker zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Het hoofdvolume wordt ingevuld met 4 kindergroepen. De zaal aan de westzijde wordt getransformeerd tot een buiten speelplaats en in het achterliggende deel komen nog eens twee kindergroepen.

Advies:

De commissie spreekt haar waardering uit voor de manier waarop deze transformatie vorm wordt gegeven door de aanwezigen en de zorgvuldigheid waarmee aan de opgave wordt gewerkt.. Het behoud van de kerk met een nieuw programma voor de wijk wordt als zeer positief ervaren.

De commissie kan zich vinden in de transformatie maar vraagt het plan nog aan te passen of verbeteren op de volgende punten alvorens zij kan instemmen met dit voorstel:

 • De afdeling cultureel erfgoed van de gemeente heeft een advies afgegeven ten aanzien van de transformatie van de Rehobothkerk. De commissie vraagt de architect puntsgewijs deze onderdelen langs te lopen en per onderdeel te verduidelijken hoe het plan zich verhoudt tot deze punten.
 • In het algemeen vraagt de commissie de architect middelen te gebruiken die het ervaren van de oorspronkelijke kerk en de gebruikte symbolische stijlmiddelen mogelijk maakt. De commissie ziet dit op onderdelen nog onvoldoende terug in het planvoorstel. Bijvoorbeeld, de doorlopende rollagen, de hoogte van de kerk, het bestaande plafond en bijvoorbeeld de subtiele hoogteverschillen in de plattegrond moeten afleesbaar blijven in het nieuwe plan. Zodoende kan het cultuurhistorische verhaal van de Rehobothkerk behouden blijven
 • Dit geldt ook voor de nevenruimte die in dit plan afgebroken wordt en dienst zal doen als buiten speelruimte. Deze buitenruimte dient nog afleesbaar te blijven als nevenruimte van de kerk.
 • De twee nieuwe verticale raamstroken in de westgevel doen afbreuk aan het architectonische spel van betonnen kaders met daartussen een metselwerk invulling. De commissie vraagt de architect te zoeken naar oplossingen die deze structuur afleesbaar houden.
 • De ramen met kaders aan de oostgevel zijn voorstelbaar. De uitvoering met deze dikke kaders overtuigt nog niet. Er dient aandacht te zijn voor de compositie van deze raamopeningen in combinatie met de architectuur van de kerk.
 • De pui achter de entree blijft zoveel als behouden, de routing wordt verlegd naar het midden van de kerk. Dit doet afbreuk aan het karakter van de oorspronkelijke kerkrouting. Deze dient als zodanig afleesbaar te blijven met twee ingangen aan beide zijden.
 • De commissie kan zich vinden in de keuze van een middengang, op de begane grond, tussen de groepen die naar het licht van het venster bij het nieuwe trappenhuis leidt.
 • Het orgel dient als element behouden te blijven op deze plek. Er dient gezocht te worden naar andere opties voor de overloop op de eerste verdieping en de aansluiting van de wand van de kindergroep op de bestaande kerkmuur.
 • De commissie vraagt de architect een idee te vormen om de kerkbanken te behouden voor het nieuwe plan.
 • De terreininrichting moet passen bij zowel de kerk als de nieuwe invulling. De commissie vraagt een terreininrichting te presenteren bij de volgende behandeling van het plan.
 • Ook de nieuwe detaillering moet passen bij zowel de kerk als de nieuwe invulling. De commissie vraagt de detaillering te presenteren bij de volgende behandeling van het plan. De detaillering moet recht doen aan het beoogde kwaliteitsniveau van het voorliggende plan en de visie op het maximaal zichtbaat laten van de karakteristiek van het voorbeschermde kerkgebouw.

De commissie ziet een aangepast plan tegemoet.

Conclusie: Stemt niet in met de ingeslagen weg

 

Prins Bernhardstraat 142-158   

Zaak 850329      

bouwen 29 appartementen, aanleggen uitrit     

1f, Dorpsranden, Gewoon welstandsniveau

Herhalingsplan: Ja (28-02-2019)

Bezoekers: Architect

Het plan betreft een nieuw woongebouw waarvoor een zestal bestaande woningen en de achterliggende smederij worden gesloopt. Het plan bevindt zich in het verlengde van de Kampstraat op een zichtlocatie. Het plan opent het straatprofiel om meer ruimte te geven aan de bocht van de Prins Bernhardstraat en laat ruimte voor de monumentale boom aan de oostzijde van het perceel.

Advies:

De commissie is niet overtuigd van de stedenbouwkundige analyse en de meegebrachte presentatie van de architect. Zij vraagt de architect de achterliggende stedenbouwkundige analyse te presenteren en het plan tijdig ter voorbereiding door de commissie aan te bieden voor een volgende behandeling. Zij houdt het plan aan vanwege het ontbreken van de stedenbouwkundige analyse en het ontbreken van de presentatie tijdens de voorbereiding van deze vergadering.

De commissie vraagt de gemeente te verduidelijken wat de huidige status van de smederij is. Deze is in het verleden meegenomen in een onderzoek voor mogelijke aanwijzing tot monument.

Conclusie: Aanhouden

 

Blesboklaan 2   

Zaak 850319      

uitbreiden woning en plaatsen bijgebouw          

3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, beschermd stadsgezicht

Herhalingsplan: Ja (17-03-2022)

Bezoekers: Nee

Het plan is aangepast naar aanleiding van de vorige behandeling in de vergadering van de CWM op 17 maart 2022. Het plan betreft een aanbouw van een atelier met sheddaken aan het bestaande hoofdvolume door middel van een lager tussendeel. De kenmerkende inspringing op de begane grond van het woonhuis is behouden.

Advies:

De commissie kan positief adviseren op de hoofdopzet en het behoud van inspringing op de begane grond van het woonhuis. De commissie houdt het plan aan vanwege het ontbreken van de beeldbepalende details (deze zijn te abstract, niet voorzien van maatvoering en tekst).

Het is niet duidelijk van welk materiaal de daklijst wordt gemaakt. Ook is niet duidelijk van welk materiaal de puien in het tussen deel worden gemaakt. De commissie adviseert slanke aluminium of stalen profielen te gebruiken in plaats van dikke houten stijlen. Dit komt de luchtigheid van het tussenstuk ten goede als schakel tussen het hoofdvolume en het atelier.

De commissie mist informatie over de afvoerpijpjes die mogelijk op het dak geplaatst worden, hierdoor komen mogelijk zonnepanelen te vervallen. Dit is niet wenselijk voor zowel de opbrengst van elektriciteit als het beeld van het dakvlak.

Bij een volgende behandeling in de vergadering van de CWM dient bemonstering aangeleverd te worden in combinatie met de gebruikte kleuren ter beoordeling door de CWM.

Conclusie: Aanhouden

 

Monumentenkamer

 

Badhuislaan 15A       

Zaak 850424       vooronderzoek

Rookgasafvoer ketelruimte Badhuislaan 15        

3d, stedelijk villagebied, Beschermd welstandsniveau, beschermd stadsgezicht, gemeentelijk monument

Herhalingsplan: Ja (31-03-2022)

Bezoekers: Aanvrager

De aanvrager presenteert tijdens de behandeling van het plan drie varianten voor het aanleggen van een rookgasafvoer.

De commissie adviseert negatief op optie 1 en 2. Optie 1 is te zichtbaar op de gevel van het badhuis gebouw (gemeentelijk monument) en doet afbreuk aan de monumentale waarde van de gevel. Optie 2 is te hoog en komt teveel in het zicht vanaf de straat en de omliggende bebouwing.

De commissie adviseert vooralsnog negatief op optie 3. De bocht van de pijp boven het dak is nog waarneembaar als storend element achter het Badhuis. Zij vraagt de aanvrager te onderzoeken of er via de garage een doorvoer naar het naastgelegen dak kan plaatsvinden. De afvoerpijp is in dat geval in het geheel niet zichtbaar vanaf de straat en maakt geen inbreuk op de verschijning van het Badhuis vanaf de straat. Zij vraagt de aanvrager deze optie te onderzoeken en adviseert vooralsnog negatief.

Conclusie: Negatief advies

 

Sterrelaan 10    

Zaak 850214      

Uitbreiden achterzijde  

3d, stedelijk villagebied, Beschermd welstandsniveau, beschermd stadsgezicht

Herhalingsplan: Ja (17-03-2022 / 14-04-2022)

Bezoekers: Ja

Advies:

De commissie is in principe akkoord met het voorstel. Zij mist nog een detail van de roede. Zij vraagt de aanvrager deze aan te leveren ter beoordeling door het secretariaat van de CWM.

Conclusie: Negatief advies, tenzij

 

Trompenbergerweg 43      

Zaak 808319      

Verbouwen/uitbreiden woning tuinhuis

3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, beschermd stadsgezicht

Herhalingsplan: Ja (03-03-2022)

Bezoekers: Ja

Advies:

Het plan is aangepast naar aanleiding van de vorige behandeling in de vergadering van de CWM. In de voor- en zijgevel worden de kozijnen vervangen door ML steel aluminium profielen met triple-glas die het stalen karakter van de huidige kozijnen benaderen (Aliplast Max Light type ‘Steel’)Dit dient verwerkt te worden op tekening.

De zonnepanelen moeten in het midden tussen de nok en de dakkapel getekend worden zodat zoveel als mogelijk dakvlak zichtbaar blijft.

De commissie vraagt de gemeente precies uit te zoeken of de voorgestelde aanbouw daadwerkelijk vergunningvrij uitgevoerd kan worden. Als dit zo is dient dit op tekening vermeld te worden. Mocht dit niet het geval zijn dan verzoekt de commissie de aanvrager het plan voor deze aanbouw ter beoordeling voor te leggen. De aanbouw is niet beoordeeld in deze vergadering.

Wanneer het plan aangepast wordt op bovenstaande onderdelen kan het secretariaat van de CWM het plan ambtelijk afhandelen.

Conclusie: Negatief advies, tenzij

 

Wagnerlaan 4   

Zaak 586122       Legalisatieverzoek

geplaatst vensterraam 1e verdieping van aangebouwde garage

3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, beschermd stadsgezicht

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Ja

Advies:

Het is niet duidelijk of met de plaatsing van dit kozijn monumentale waarden worden geschaad. Het illegaal aangebrachte raam dient verwijderd te worden tenzij een aanvraag omgevingsvergunning wordt aangevraagd met daarbij de volgende onderdelen:

 • een duidelijke geveltekening van de bestaande en nieuwe toestand (schaal 1:100 voorzien van maatvoering)
 • detaillering (schaal 1:5 voorzien van maatvoering) en kleurstelling van het nieuwe kozijn
 • foto’s van de achtergevel (zowel alleen het nieuwe kozijn als de gevel als geheel)
 • een onafhankelijk opgesteld bouwhistorisch onderzoek waaruit blijkt dat er met de plaatsing van dit kozijn geen monumentale waarden verloren gaan.

Conclusie: Negatief advies

 

Elzenlaan 45     

Zaak 850466      

plaatsen dakkapel zijgevel         

4f, Plan Zuid, bijzonder welstandsniveau, beschermd stadsgezicht

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Nee

Advies:

De commissie kan zich een dakkapel op deze positie goed voorstellen. De dakkapel voldoet nog niet aan de objectcriteria, zoals omschreven in de welstandsnota, voor dakkapellen met een bijzonder welstandsniveau. De dakkapel mag geen dichte delen in het raamvlak bevatten. Het dichte middendeel moet vervangen worden door een glazen deel. Het kozijnvlak dient tegelijkertijd ontworpen te worden met gelijke raamvlakken. Binnenwanden kunnen eventueel aansluiten op een dubbele kozijnstijl.

Wanneer het plan aangepast wordt op bovenstaande onderdelen kan het secretariaat van de CWM het plan ambtelijk afhandelen.

Conclusie: Negatief advies, tenzij

 

Gijsbrecht van Amstelstraat 120        

Zaak 850387      

plaatsen dakopbouw    

4f, Plan Zuid, bijzonder welstandsniveau, beschermd stadsgezicht

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Ja

Het plan betreft een dakopbouw op een wit gestukt winkelpand op de hoek van de Gijsbrecht van Amstelstraat en de Rozenstraat. De schuine kopgevel wordt opgetrokken terwijl de overige opbouw wordt voorzien van een schuine kap richting de straat.

Advies:

De commissie kan zich een opbouw met een optrekking van de kopgevel goed voorstellen. Zij adviseert vooralsnog negatief op het plan op basis van de onderstaande punten:

 • De schuine kap ligt te ver naar voren op het dakvlak. Hierdoor kunnen de buren op de Gijsbrecht van Amstelstraat niet goed aansluiten op dit voorstel vanwege de aanwezigheid van een dikkere dakrand op deze panden. De commissie vraagt het schuine dak verder terug op het dak te beginnen.
 • Het optrekken van de kopgevel is akkoord. De commissie adviseert een verbijzondering op te nemen in het stucwerk ter plaatse van de dakrand om aan te sluiten bij soortgelijke verbijzonderingen in hetzelfde bouwblok aan de Gijsbrecht van Amstelstraat. Het gebruik van aluminium kozijnen is akkoord.
 • De dakkapellen zijn te breed en passen niet binnen de objectcriteria voor dakkapellen aan de voorzijde in een bijzonder welstandsniveau. De dakkapellen mogen afzonderlijk maximaal 40% van de breedte van het dakvlak bedragen. Het gebruik van Keralit en kunststof kozijn doet afbreuk aan de architectuur van het blok. De commissie stelt voor houten kozijnen en een hout met zinken afwerking te gebruiken voor de dakkapellen. Door het gebruik van hout en zink komen het dakvlak en de dakkapellen meer los van de gestucte onderbouw met aluminium kozijnen.

Conclusie: Negatief advies

 

Graaf Florislaan 32    

Zaak 801961      

onderhoud gevels monumentaal pand 

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, beschermd stadsgezicht, gemeentelijk

monument

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Architect

Advies:

De commissie adviseert positief op het plan. Zij doet de suggestie het decoratieve element bovenop het fronton te herstellen zodat het oude beeld van het monument in ere wordt hersteld.

Conclusie: Positief advies

 

Spieghellaan 5  

Zaak 850417      

verbouwen monumentaal pand, plaatsen serre, zonnepanelen 

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, beschermd stadsgezicht, rijksmonument

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Eigenaren

Het plan betreft een interieur verbouwing op de begane grond en de verdieping. Bij de begane grond is een moderne serre aan de achterzijde ontworpen.

Advies:

De commissie kan zich een serre op deze plek goed voorstellen. De wijziging van het interieur op de begane grond is akkoord. De commissie adviseert negatief op het ontwerp van de serre. De serre met plat dak is aan de buitenzijde te hoog en is niet meer afleesbaar als ondergeschikt en terughoudend element. De serre laat te weinig ruimte aan de cordonlijst op de gevel, deze zal wegvallen door de hoge dakrand. De commissie adviseert de serre lager uit te voeren, tot maximaal de hoogte van het naastgelegen kozijn. Er dient aandacht te zijn voor een verfijnde detaillering die aansluit bij de verfijndheid van de architectuur van dit rijksmonument.

De commissie adviseert vooralsnog negatief op de wijzigingen van het interieur op de verdieping. De oorspronkelijke binnenwanden met houten kraaldelen, zichtbaar op de overloop, dienen behouden te blijven. De deur naar de slaapkamer (rechtsachter) sluit aan op deze kraaldelen, dit schaadt de cultuurhistorische waarde van de overloop in dit pand. De commissie adviseert de deur op dezelfde positie te handhaven als oorspronkelijk. Het plaatsen van binnenwanden om drie slaapkamers te maken is akkoord. De oorspronkelijke deuropening naar het halletje met de ladder naar zolder kan verplaatst worden ten behoeve van de nieuwe slaap- en badkamer. Het uiterlijk van de houten kraaldelen met de houten deuropeningen dient behouden te blijven ter plaatse van de overloop.

De commissie adviseert negatief op de zonnepanelen op het zijdakvlak. In het beschermde stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied zijn zonnepanelen alleen mogelijk op het achterdakvlak of op een plat dak. Het plaatsen van zonnepanelen op dit zichtbare dakvlak doet afbreuk aan de cultuurhistorische waarde van het dakvlak van dit rijksmonument. De zonnepanelen op het platte dakvlak van de nieuwe serre zijn wel akkoord.

Conclusie: Negatief advies

 

Vondellaan 14  

Zaak 850414      

verbouwen/uitbreiden pand, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht             

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, beschermd stadsgezicht

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Ja

Het plan betreft de verbouwing van een pand in het beschermde gezicht. Het gaat om een pand dat oorspronkelijk een mansarde-kap bevatte. Deze is in meerder verbouwingen gewijzigd met een geveloptrekking rondom, een wijziging van de gevelopeningen en een aanbouw aan de zij- en achtergevel.

Advies:

De commissie kan zich vinden in het principe van een historiserende verbouwing van de gevels van dit pand. Zij heeft nog de volgende opmerkingen:

 • Het principe van het terugbrengen van het middenrisaliet, tot en met het ophogen van de gootlijn, is akkoord. De commissie adviseert het risaliet in zijn geheel naar voren te trekken zodat dit ook als zodanig herkenbaar is.
 • De houten onderdorpels dienen een antraciet kleur te krijgen passend bij het trasraam. Dit past beter bij het karakter van de oorspronkelijk architectuur.
 • De gootlijn van de aanbouw dient terug te liggen ten opzichte van de voorgevellijn. De commissie adviseert de aanbouw verder terug te leggen zodat de aanbouw afleesbaar blijft als ondergeschikt element.

Conclusie: Negatief advies

 

’s-Gravelandseweg 27       

Zaak 850459      

Verbouwen monumentaal winkelpand 

1a, Stadshart, bijzonder welstandsniveau, gemeentelijk monument

Herhalingsplan: Ja (14-04-2022)

Bezoekers: Ja

Naar aanleiding van de vorige behandeling in de vergadering van de CWM is het plan voorzien van een bouwhistorische verkenning. Uit de aanvraag komt naar voren dat alleen de verbouwing van de achterzijde, de trappartij en de kelder voorliggen ter beoordeling door de CWM.

Advies:

De commissie is erg te spreken over de zorg en waardering die de eigenaar voor het pand uitspreekt. Zij waardeert het zorgvuldige bouwhistorische onderzoek  naar de ontwikkeling van het pand in de tijd dat is opgesteld door de architect.

De commissie kan instemmen met de keuze om de achterzijde opnieuw op te bouwen in aansluiting op het oorspronkelijk hoofdvolume. De commissie houdt het plan aan vanwege het ontbreken van de details en uitvoeringskeuzes die samenhangen met dit nieuwe plan. Er dient duidelijk gemaakt te worden hoe de beeldbepalende details eruit komen te zien en hoe de aansluiting op de monumentale onderdelen zorgvuldig vormgegeven en uitgevoerd wordt.

Conclusie: Aanhouden

 

Vermeerlaan 48         

Zaak 850176      

vervangen dakkapellen monumentaal pand      

4e, De Waaier, Bijzonder welstandsniveau, gemeentelijk monument

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Nee

Advies:

De commissie adviseert negatief vanwege het ontbreken van een juiste tekeningenset. In de begeleidende tekst wordt aangegeven dat de nieuwe dakkapel dezelfde maatvoering en uitvoering heeft als de bestaande dakkapel. Tegelijkertijd is in de tekeningen een bredere maat te zien (niet gemaatvoerd). Tevens is de detaillering niet dezelfde als de meegeleverde vergunningsaanvraag van de dakkapellen van de buren.

De commissie vraagt de aanvrager een consistente bouwkundige tekeningenset aan te leveren specifiek voor deze aanvraag waar de volgende onderdelen in te vinden zijn:

 • Bouwkundige gevelaanzichten bestaand en nieuw (schaal 1:100 voorzien van maatvoering)
 • Bouwkundige details nieuw (schaal 1:5 voorzien van maatvoering)
 • Foto’s bestaande dakkapel (zowel los als dakkapel als in relatie tot de buren)
 • De slechte staat van de dakkapel dient aangetoond te worden. De commissie is niet overtuigd dat het vervangen van de dakkapel de juiste oplossing is. Bij monumenten dient behoud en herstel het uitgangspunt te zijn tenzij behoud op geen enkele manier mogelijk is.

De bovenstaande onderdelen dienen aanwezig te zijn voordat de commissie deze aanvraag kan beoordelen voor dit gemeentelijk monument.

Conclusie: negatief advies

 

Dit verslag omvat 13 pagina´s

Opgemaakt te Hilversum op 28 april 2022

Secretaris CWM dhr. B. van Steen

Voorzitter de heer R. Petersma