Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten 25 november 2021

Aanwezig

Commissieleden:
J. De Haan (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, I. van Koningsbruggen, A. Mulder, H. Gietelink-Swane

Adviseur(s):
F. Hensch (adviseur cultureel erfgoed), Y. Speksneijder (bouwplantoetser), V. Yousif (bouwplantoetser), A. Ranga (bouwplantoetser), F. van Wilgenburg (bouwplantoetser)

Secretaris:
B. van Steen

Welstandskamer 1

Maartendijkseweg 4

Zaak 804842 vooronderzoek

onderdoorgang onder het spoor bouwen t.b.v.  fietsers/wandelaars en vee

Gebied 8b, Buitengebied, gewoon welstandsniveau

Bezoeker(s): Projectleider gemeente Hilversum, Landschapsadviseur gemeente Hilversum, Bouwplantoetser gemeente Hilversum, Beleidsadviseur Goois Natuur Reservaat, uitvoerende partij BAM

De ontwikkelaar en de landschapsarchitect zijn aanwezig om het plan toe te lichten. Het plan voorziet in het vervangen van de overweg door een onderdoorgang. De paden worden in kleur en materiaal doorgetrokken in de tunnel. De keerwanden worden laag uitgevoerd in beton zodat er zoveel als mogelijk doorzicht door de tunnel is ten behoeve van de veiligheid.

Advies:

De commissie waardeert het plan om zijn landschappelijke inpassing en dat de bestaande paden door worden getrokken in de onderdoorgang. Door de keerwanden lager uit te voeren voorziet de tunnel in een verbeterde veiligheid. De commissie is nog niet overtuigd van de uitwerking van het beton en “de knik” in de keerwanden.

De betonnen keerwanden sluiten, in afwerking en kleurgebruik, niet aan bij het omliggende landschap. De commissie vraagt de ontwerpende partij het plan aan te passen zodat dit meer passend is.

De knik in de betonnen keerwanden is ongelukkig geplaatst. Door de gekromde keerwanden ter plaatse van de knik over te laten gaan in een rechte keerwand oogt de knik vreemd. De commissie vraagt de ontwerpende partij te onderzoeken of de overgang minder abrupt kan plaatsvinden en of de ronding wel goed past binnen het omliggende landschap.

Conclusie: stemt niet in met de ingeslagen weg

Julianalaan 13

Zaak 803641

volledig renoveren en uitbreiden pand

Gebied 3a, Emmastraat, bijzonder welstandsniveau

Bezoeker(s): architect, aanvrager en bouwplantoetser gemeente Hilversum

Herhalingsplan: Vooronderzoek d.d. 16 september

De architect en de aanvrager zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies:

De commissie is nog niet overtuigd van de ingeslagen weg. Tevens merkt zij op dat de details ontbreken bij de aangeleverde stukken voor de vergadering.

De grote uitbouw is een samenvoeging van meerdere concepten. De tuingevel maakt gebruik van een traditionele verdeling met in het midden een groot modern vormgegeven venster. De zijgevel van de uitbouw is doorgetrokken vanuit het hoofdvolume met hetzelfde venster en dezelfde gevelafwerking. Het hoofdvolume en de uitbouw zijn niet duidelijk afleesbaar als een eigen volume. Het hoofdvolume heeft een eigen stijl, de commissie vraagt de architect de uitbouw een eigen samenhangende vormentaal te geven die eenduidig is zodat beide volumes los afleesbaar zijn.

Ook de nieuwe entree is een samenvoeging van meerdere concepten. De nieuwe gevels maken gebruik van een traditionele verdeling in combinatie met modern vormgegeven vensters. De commissie vraagt de architect de entree een eigen samenhangende vormentaal te geven die eenduidig is zodat het volume los afleesbaar is en tevens past bij de grote uitbouw.

De kozijnen van het hoofdvolume worden voorzien van luiken. Maar deze luiken zijn niet in samenhang met de gevel compositie als geheel ontworpen. De luiken komen in enkele gevallen voor de hemelwaterafvoer. Hierdoor ontstaat een rommelig beeld dat niet als een harmonisch geheel is ontworpen.

De aanpassing van de trappartij is akkoord. De verlaging van de raampartij tot onder de gootlijn is een verbetering. De commissie doet de suggestie een oplossing te zoeken aan de binnenzijde van de grote vensters om zowel de inkijk als het uitzicht naar anderen te beperken.

De nieuwe dakkapellen starten in de bovenzijde van de mansarde kap. Dit past niet bij de bestaande kapvorm en past tevens niet binnen de objectcriteria voor dakkapellen in een bijzonder welstandsniveau waar dakkapellen in het bovenste deel van een mansarde kap niet toegestaan zijn.

Conclusie: negatief advies

Colosseum 1

Zaak 795724

renoveren gebouw "Bill Bowerman Center"

Gebied 7b, Arenapark, bijzonder welstandsniveau

Bezoeker(s): architect en aanvrager

Herhalingsplan: d.d. 23-09-2021

De architect en de aanvrager zijn aanwezig om het plan toe te lichten:

Advies:

De commissie is akkoord met de plaatsing van de installaties. Doordat de lagere installaties tegen de gevel aan worden geplaatst zijn deze niet of nauwelijks zichtbaar vanuit de openbare ruimte.

De glazen roldeur op de begane grond is voorstelbaar mits deze op de juiste manier wordt ingepast in de gevel. De commissie vraagt de architect de huidige gevel, met horizontale banden en verticale metselwerk accenten meer intact te laten. De plaatsing van het kozijn en de omgang met de beeldbepalende elementen in de gevel dienen opnieuw onderzocht te worden.

De aanbouw op de tweede verdieping is te groot en te weinig ondergeschikt aan het glazen hoofdvolume. Het nieuwe glazen volume verstoord de compositie van het gebouw als geheel. Door de uitbouw zover naar de balustrade te plaatsen komt deze in conflict met deze balustrade en loopt het overstek buiten de achterliggende metselwerkgevel. Tevens voegt de aansluiting op de bestaande balustrade een nieuw detail toe dat niet past bij de architectuur van het pand. De commissie vraagt de architect de uitbouw kleiner te maken en los te houden van de balustrade waardoor de gevel richting de balustrade volledig open te zetten is in de stijl van de andere zijgevel. De verkleinde gevel dient binnen het ritme van de grote glazen bestaande gevel te passen.

Conclusie: negatief advies

Henry Mackenziepad 2

Zaak 778685 vooronderzoek

uitbreiden hoofdgebouw begane grond en 1e verdieping

Gebied 6B, Park Diependaal, gewoon welstandsniveau

Bezoeker(s): architect en aanvrager

Herhalingsplan: d.d. 30-09-2021

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies:

De plaatsing en hoogte van de nieuwe uitbreiding is akkoord, de aansluiting op de bestaande dakkapel is niet akkoord. Daarmee versmelten de volumes en zijn het bestaande hoofdhuis en de uitbreiding niet meer los afleesbaar. De nieuwe dakkapel aan de noordzijde past niet bij het nieuwe volume. Door de dakkapel hetzelfde vorm te geven als de dakkapellen op het bestaande volume versmelten het hoofdhuis en de uitbreiding en zijn deze niet meer los afleesbaar.

De commissie doet de suggestie de uitbouw niet aan te kappen op het bestaande volume en de kap recht af te “breken”. De bestaande dakkapel kan dan gedeeltelijk gebruikt worden als tussenlid en de zonnepanelen kunnen op de huidige positie blijven liggen.

Conclusie: stemt niet in met de ingeslagen weg

Van Ghentlaan 2B 10

Zaak 788420 vooronderzoek

Project Nieuw Zuid fase 2B

Gebied 5d, Staatsliedenkwartier, gewoon welstandsniveau

Bezoeker(s): 2 architecten, landschapsarchitect en ontwikkelaar

Herhalingsplan: d.d. 23-09-2021 en 14-10-2021

De (landschaps)architecten zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan behelst twee voorstellen. Beide voorstellen hebben een in elkaar geschoven volume, banjonet, dat hoger is in het westelijk deel en aan de oostzijde lager en verder terug ligt ten opzichte van de straat. Voorstel 1 maakt gebruik van een 7 laags volume aan de westzijde en een 6 laags volume aan de oostzijde dat een beuk verder terug ligt ten opzichte van de straat dan voorstel 2. Voorstel 2 maakt gebruik van dezelfde maat van 7 bouwlagen op het westelijke volume. Aan de oostzijde maakt het volume een sprong naar 5 lagen en ligt een beuk dichter op de straat.

Advies:

De commissie blijft moeite houden met dit relatief grote volume op het parkeerdek tussen de andere gebouwen. Het zou haar voorkeur hebben om het volume zowel lager als korter te maken. De architect ligt toe dat dat niet haalbaar is en dat zijn voorkeur uitgaat naar voorstel 2, waarmee het volume dat het dichtst op het naastgelegen blok staat 5 lagen wordt en het westelijk deel 7 lagen. Hiermee krijgt het noordelijke blok aanzienlijk meer zon dan met een 6 lagen hoog volume. De commissie acht het waardevol dat de sprong van twee lagen, die elders ook voor komt in het plan, behouden blijft in voorstel 2, dit biedt interessante architectonische articulatie mogelijkheden. Ook zou de commissie zich kunnen voorstellen dat door het verkleinen en/of verplaatsen van de parkeerbak de oostkant van de openbare ruimte c.q. het dek, minder stenig zou kunnen worden. De landschapsarchitect geeft aan dat zij daar ook mogelijkheden ziet, met name in de noord oost hoek van het plan. De commissie kan instemmen met voorstel 2.

Conclusie: stemt in met de ingeslagen weg (voorstel 2)

Bosdrift 96

Zaak 733485

vervangen van complex St. Carolus door twee nieuwe gebouwen en kappen 14 bomen

Gebied 4g, Schrijverskwartier, bijzonder welstandsniveau

Bezoeker(s): architect, aanvrager, 13 omwonenden en bouwplantoetser gemeente Hilversum

Herhalingsplan: d.d. 15-04, 24-06, 02-09, 30-09 en 11-11-2021

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten. Het plan is voorzien van detaillering van de balustrades, nieuw kleurgebruik van de dakkapellen en de positie van de dakkapellen is gewijzigd. De materialen worden getoond.

Advies:

De commissie is nog niet overtuigd van de uitvoering van de dakkapellen. De positionering is verbeterd door het maken van 1 extra dakpan tussen de dakkapellen in. De commissie geeft aan dat de dakkapellen nog steeds een te grote inbreuk doen op het dakvlak. De commissie vraagt de architect nogmaals te onderzoeken of er meer dakvlak zichtbaar kan worden. Ook vraagt zij te kijken naar de kleurstelling om de dakkapel kleiner te laten lijken. De kleurstelling is nu te contrastrijk waardoor de dakkapel zelf maar ook de panelen te zwaar ogen.

De detaillering van de balustrades zijn akkoord.

De materialen zijn akkoord. Het lichte voegwerk zorgt ervoor dat de gevel niet te veel aansluit bij de dakvlakken.

Conclusie: negatief advies

Gezamenlijke commissie

Utrechtseweg 58, Landgoed Kruisheide perceel 1

Zaak 783904

bouwen woning en bijbehorend bouwwerk, kappen 8 bomen, aanleggen uitrit

Gebied 3b, Utrechtseweg, bijzonder welstandsniveau

Bezoeker(s): bouwplantoetser gemeente Hilversum, architect en aanvrager

Herhalingsplan: d.d. 19-08, 23-09 en 11-11-2021

De architect en aanvrager zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies:

Het plan is aangepast aan de opmerkingen uit het verslag van de vergadering van de CWM van 11 november 2021, met uitzondering van het hek dat geen deel uitmaakt van deze aanvraag.

Het plan is akkoord mits de RAL-kleur van de boeidelen in RAL 9002 worden uitgevoerd. De tekeningen zijn voorzien van RAL-kleur 9002. Het plan is akkoord.

Conclusie: positief advies

Anthony Fokkerweg 103

Zaak 768506 vooronderzoek

oprichten antenne opstelpunt t.b.v. mobiele telecommunicatie geschikt voor sitesharing door Vodafone, KPN en T-Mobile

Gebied 5c, Röntgenstraat en omgeving, luw welstandsniveau

Bezoeker(s): bouwplantoetser gemeente Hilversum en aanvrager

Herhalingsplan: d.d. 30-09-2021

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige behandeling in de vergadering van de CWM van 30 september 2021. De brandweer is niet akkoord met de positie van de door de CWM voorgestelde plek.

Advies:

De commissie begrijpt niet waarom de door de CWM voorgestelde positie op de noordpunt van het overlooppunt niet akkoord is en de positie van het plan de enige andere mogelijkheid is voor deze zendmast.

De commissie blijft bij het negatieve advies van de vorige keer om stedenbouwkundige en landschappelijke redenen. De door de aanvrager gekozen positie is weliswaar vanuit brandveiligheid en waterberging ingegeven maar de ruimtelijke impact van een zendmast op deze positie is te groot. De zendmast staat achter de berg Anna’s Hoeve verscholen, maar volledig in het zicht vanaf de heuvel en voor de bewoners van het naastgelegen wijkje aan de Anton Philipsweg. Tevens staat de zendmast te krap ingeklemd tussen de zonnepanelen en de berg waardoor een onsamenhangend beeld ontstaat. De mast verstoort op die plek de relatie tussen berg, zuivering en de zonnepanelen van de rioolwaterzuivering.

De commissie zou graag in overleg treden, met de verantwoordelijken over mogelijke oplossingen van praktische bezwaren voor het bouwen van de antenne in de Noordpunt van het terrein

Conclusie: stemt niet in met de ingeslagen weg

Jacobus Pennweg 36

Zaak 755815

plaatsen antenne t.b.v. telecommunicatie

Gebied 3e, Noordelijk Villagebied, beschermd welstandsniveau, beschermd stadsgezicht

Bezoeker(s): Aanvrager

Herhalingsplan: d.d. 08-07, 30-09 en 11-11-2021

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies:

Het plan is verder uitgewerkt ten opzichte van de vorige behandeling in de vergadering van de CWM van 11 november 2021 en voorzien van een bouwkundige geveltekening.

De nieuwe tekeningen maken duidelijk dat de nieuwe buisantenne een te grote inbreuk maakt op de monumentale waarden van het rijksmonument. De buisantenne is te groot en dik in verhouding met het ondergelegen zinken dak en het volume van het rijksmonument. De commissie is niet akkoord met het plan en verwijst daarbij naar de objectcriteria voor installaties op monumenten. De commissie ziet geen mogelijkheden voor een nieuwe antenne van deze omvang op het dak van de watertoren.

Conclusie: negatief advies

Doodweg 9

Zaak 803380 vooronderzoek

verbouwing bestaande woning

Gebied 3e, Noordelijk Villagebied, beschermde welstandsniveau, beschermd stadsgezicht

Bezoeker(s): ja

Herhalingsplan: Vooronderzoek d.d. 21-01-2021

Het plan is aangepast aan de opmerkingen van de CWM in de vergadering van 21 januari 2021. De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies:

De commissie kan instemmen met de ingeslagen weg en ziet een uitgewerkte aanvraag tegemoet.

Conclusie: stemt in met de ingeslagen weg

BKP+ 1221

Zaak 1068622

Beeldkwaliteitsplan plus 1221

Bezoeker: Supervisor

De commissie is blij met de aanpassingen ten opzichte van het eerder voorgestelde BKP+ 1221 in de vergadering van 11 november 2021.

De commissie heeft nog de volgende detail-opmerkingen:

Algemeen:

De commissie vraagt aandacht voor de leesbaarheid van de tekst. Dit komt de toetsbaarheid ten goede.

3.2 Beeld:

Laatste bullet,: er dient benoemd te worden dat er in het grondpakket voorzieningen opgenomen worden ten behoeve van de groei van bomen en planten in het grondpakket.

3.2 Architectonische uitwerking:

Bullet 2, “willekeur” uit de tekst halen

3.3 Bouwhoogte:

Benoemen dat de gebiedspaspoorten dienen als toetsingscriteria.

3.3 Ligging:

3,2m terug naar de hoogte van 3,6m

3.3 Massa:

“hoogwaardige uitstraling” uit de tekst halen.

3.3 Dak- en kap beëindiging:

Laatste bullet laten vervallen

3.3 Architectonische uitwerking:

“gebouwen hebben een voornaam karakter” uit de tekst halen. Vervangen door “hoogwaardig, zorgvuldig en passend bij functie en locatie”.

3.3 Materiaal en kleur:

 “op verfijnde wijze” vervangen door “zorgvuldig en hoogwaardig”.

“en het slank detailleren van de bebouwing” laten vervallen.

“Matte keramische pannen” uitbreiden met materialen die passend zijn bij functie en locatie (bijvoorbeeld zink).

Conclusie: Stemt in met de ingeslagen weg

Monumentenkamer

Beethovenlaan 23 (gemeentelijk monument)

Zaak 801992

verduurzamen glaswerk monumentaal pand

Gebied 3d, Stedelijk Villagebied, gemeentelijk monument, beschermd stadsgezicht

Bezoeker(s): aanvrager

Conclusie: positief advies

De Rijklaan 1 (gemeentelijk monument)

Zaak 801680

wijzigen achtergevel of rechterzijgevel monumentaal pand

Gebied 3d, Stedelijk Villagebied, gemeentelijk monument, beschermd stadsgezicht

Bezoeker(s): architect

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies:

De commissie kan instemmen met voorstel 1 mits de volgende zaken aangepast worden. De dubbele deur aan de achtergevel vervangen door een enkele glazen deur. Dit past beter in de smalle gevelopening. De luiken ter plaatse van de oude kolenzolder dienen behouden te blijven. Het oorspronkelijke karakter van de zolder blijft daarmee behouden.

Conclusie: negatief advies

Bordetstraat 18 (gemeentelijk monument)

Zaak 806641

uitbreiden achterzijde en plaatsen 2 dakramen voorzijde monumentaal pand

Gebied 4a, Electrobuurt Zwaluwplein Liebergen, bijzonder welstandsniveau, gemeentelijk monument

Bezoeker(s): architect

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan voorziet in dakramen aan de voorzijde, een interne verbouwing en een uitbreiding aan de achterzijde.

Advies:

De interne verbouwing laat te weinig zichtbaar van het oorspronkelijke interieur waarmee de monumentale waarden van het pand worden aangetast. De interne verbouwing is op deze wijze niet akkoord.

De dakramen laten te weinig zichtbaar van het dakvlak. Het dakvlak is van grote waarde voor het monument. Een dergelijke hoeveelheid dakramen is niet akkoord.

De uitbreiding aan de achterzijde past niet bij het monument en tast de monumentale waarde te veel aan. Ook is de uitbouw niet ondergeschikt aan het hoofdvolume. De commissie kan zich een uitbreiding voorstellen, maar vindt het voorgestelde plan te grof, ook in de details (te forse boeidelen). De uitbouw contrasteert te ingrijpend met het monument en wijkt teveel af van wat in het gebied gebruikelijk is. De schuin gedachte aansluiting op het hoofdvolume is niet akkoord. De commissie vraagt de architect een meer passende uitbouw te ontwerpen die het monument afleesbaar laat en verwijst naar de objectcriteria voor aanbouwen uit de welstandsnota.

Conclusie: negatief advies

Welstandskamer 2

Koningsstraat 137

Zaak 806062

plaatsen dakopbouw

Gebied 2d, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, gewoon welstandsniveau

Bezoeker(s): bouwplantoetser gemeente Hilversum, architect en aanvrager

De architect en de aanvrager zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies:

Het plan geeft een nette beëindiging aan het bouwblok. De opbouw is in hoofdvolume, materiaal en kleur akkoord. De dakkapellen zijn niet akkoord.

De dakkapellen dienen te voldoen aan de objectcriteria voor dakkapellen. Dit dient op tekening aangegeven te worden. De dakkapel aan de achterzijde steekt door de gootlijn. Dit is niet akkoord. Een dakkapel is wel mogelijk echter, de dakkapel dient dan te beginnen in de dakgoot. De dakgoot dient ononderbroken door te lopen over het gehele volume.

De commissie doet de suggestie een loggia te maken ter plaatse van de dakkapel aan de achterzijde.

Wanneer het plan wordt aangepast aan het bovenstaande advies kan het secretariaat van de CWM het plan ambtelijk afhandelen.

Conclusie: Negatief advies, tenzij

Neuweg 73

Zaak 784989

verhogen nok, plaatsen 2 dakkapellen achterzijde

Gebied 2d, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, gewoon welstandsniveau

Bezoeker(s): bouwplantoetser gemeente Hilversum, architect en aanvrager

Herhalingsplan: d.d. 08-05-2021

Het plan is besproken in de vergadering van 5 augustus 2021. Het advies van deze vergadering is op onderdelen tegenstrijdig aan de objectcriteria. Het plan zal in de volgende vergadering van 9 december 2021 worden besproken in welstandskamer 1 waar een bredere commissie adviseert.

Conclusie: aanhouden

Schietspoel 12

Zaak 760076 vooronderzoek

opbouw huis

Gebied 1b, Veranderend dorp, bijzonder welstandsniveau

Bezoeker(s): architect en aanvrager

Het plan heeft invloed op het gehele complex, waarmee dit een stedenbouwkundig vraagstuk is. Het plan zal in de volgende vergadering van 9 december 2021 worden besproken in welstandskamer 1 waar een bredere commissie adviseert.

Conclusie: aanhouden

Dit verslag omvat 10 pagina´s

Opgemaakt te Hilversum op 25 november 2021

Secretaris CWM dhr. B. van Steen

Voorzitter de heer J. de Haan