Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten 20 mei 2021

Aanwezig:

Commissieleden: J. de Haan (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, I. van Koningsbruggen, A. Mulder en H. Gietelink-Swane.

Adviseur(s): F. Hensch, S. de Nie

Secretaris: J. Kalmijn en B. van Steen

Welstandskamer II

Kapteynstraat 19

Zaak 766464

plaatsen dakkapel voorzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 03-05-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, Plan Oost en Kamrad, bijzonder welstandsniveau, beschermd stadsgezicht.

Op basis van de welstandsnota bedraagt de toegestane breedte van de dakkapel maximaal 40% van de breedte van het dakvlak. In dit geval is dat 224 cm. Dat betekent dat de voorgestelde dakkapel te breed is. Aan de overige criteria voldoet de dakkapel wel, voor zover de positie ook is afgestemd op de dakkapel op nummer 23.

Indien breedte wordt aangepast tot maximaal 224 cm, kan het advies ambtelijk door de secretaris worden afgehandeld.

Conclusie: Negatief, tenzij

 

Neuweg 447

Zaak 742041

plaatsen dakkapel voorzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 03-05-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5D, Staatsliedenkwartier, gewoon welstandsniveau.

Het plan voorziet in het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak.

De commissie is verbaasd dat de woning in de aangepaste aanvraag 15cm hoger is geworden. De commissie vraagt de aanvrager de tekening aan te passen aan de werkelijke hoogtematen.

De commissie adviseert negatief over de voorgestelde dakkapel, omdat deze niet voldoet aan de objectcriteria van de welstandsnota voor gebieden met een gewoon welstandsniveau. Om een positief advies uit te kunnen brengen adviseert zij om de volgende aanpassing te doen:

  • De dakkapel dient 500mm afstand te bewaren tussen de bovenkant van de nok en de bovenkant van de dakkapel.
  • De dakkapel dient met de bovenstaande aanpassing te voldoen aan de objectcriteria voor dakkapellen in een luw welstandsgebied.

De breedte van de dakkapel en de hoogte van het boeideel zijn akkoord.

Conclusie: Negatief

 

Van Kretschmar van Veenlaan 92

Zaak 769766

wijzigen/vergroten dakkapel achterzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 06-05-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5A, Noord, gewoon welstandsniveau.

Het plan voldoet niet aan de objectcriteria voor dakkapellen aan de achterzijde. Aangezien het dak landschap aan de achterzijde verrommeld is ziet de commissie reden om af te wijken van de geldende criteria in de welstandsnota en stemt zij in met het plan.

Conclusie: Positief

 

Van Limburg Stirumstraat 19

Zaak 741189

plaatsen dakkapel voorzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 21-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5D, Staatsliedenkwartier, Gewoon welstandsgebied.

De hellingshoek van het dak bedraagt 30 graden. Conform de nota is hierop een dakkapel niet mogelijk.

De diverse dakkapellen in de nabije omgeving, zijn gerealiseerd voor de inwerkingtreding van de huidige nota. De commissie verwijst naar haar vorige advies d.d. 18 maart jl.

Conclusie: Negatief

 

Jan van der Heijdenstraat 26

Zaak 748718

plaatsen toegangsboog, 3 aanrijpaaltjes en handelsreclame

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 31-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2A, Over ‘t Spoor, Gewoon welstandsgebied

Los van het advies merkt de commissie op dat het plan strijdig is met het bestemmingsplan.

Hoewel de verrommeling door deze toevoeging nog verder toeneemt, is er uit welstandelijk oogpunt, geen zwaarwegend bezwaar tegen het plan.

Conclusie: Positief

 

Polluxstraat 16

Zaak 768991

plaatsen dakkapel voorzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 06-05-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, Plan Oost en Kamrad, bijzonder welstandsniveau, beschermd stadsgezicht

Bezoeker: architect en aanvrager

Los van het advies merkt de commissie op dat het plan strijdig is met het bestemmingsplan. De commissie adviseert positief, mits het Omgevingsteam instemt met de afwijking op het bestemmingsplan.

Conclusie: Positief

 

Rozenstraat 106

Zaak 738860

plaatsen dakopbouw

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 03-05-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsgebied

Bezoeker: architect

Conclusie: Positief

 

Siriusstraat 56

Zaak 757867

plaatsen zonnepanelen

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 07-05-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, Plan Oost en Kamrad, bijzonder welstandsniveau, beschermd stadsgezicht

Bezoeker: aanvrager

De commissie waardeert het gezamenlijke initiatief voor twee blokken. Echter, het voorgestelde plan levert een te druk en rommelig beeld op dat afbreuk doet aan de esthetische kwaliteit van het beschermde gezicht. De kenmerkende gebiedskarakteristieken (pag. 168) blijven door deze zonnepanelen niet in stand. Het aangezicht van het dakvlak wordt te veel aangetast.

Conclusie: Negatief

 

Neuweg 3, 3A, 3B, 3C        

Zaak 759028

wijzigen balkonhekken

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 30-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1D, Aanloopstraten, ontwikkelperiode: Cityvorming / interbellum, bijzonder welstandsniveau.

Bezoeker: architect

De aanvraag betreft het wijzigingen van het hekwerk van de Franse balkons naar balkons. Dit is uitgevoerd in afwijking van de vergunning. Het betreft een bijzonder welstandsgebied, maar gezien de al aanwezige verrommeling aan de achterzijde kan de commissie positief adviseren over deze hekwerken.

Het advies van de commissie richt zich enkel op het hekwerk en niet op interne wijzigingen.

Conclusie: Positief

 

Hazenstraat 60

Zaak 768972

plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 06-05-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4G, Schrijverskwartier, bijzonder welstandsniveau

Bezoeker

De dakkapel aan de voorzijde voldoet aan de criteria uit de welstandsnota, mits de onderkant van de dakkapel strookt met de dakkapel op nummer 62 en de aanwezige dakramen komen te vervallen, zodat de totale breedte van dakkapel + dakramen binnen de maten uit de criteria van de nota blijft.

De dakkapel aan de achterzijde komt in plaats van de bestaande geschakelde dakkapel.

Conclusie: Dakkapel voorzijde positief met voorwaarde, dakkapel achterzijde positief

 

Welstandskamer I

Oosterengweg 70

Zaak 709220

plaatsen gevelreclame en 2 baniermasten

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 30-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5B, Riebeeck, luw welstandsniveau.

Rectie commissie:

De commissie constateert dat met deze aanpassing nog niet aan alle criteria van de nota wordt voldaan. Één haakse en één vlakke reclame uiting is toegestaan. Ook moet de reclame uiting daar geplaatst zijn waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De reclame uiting op de luifel is derhalve niet akkoord, omdat er achter de luifel geen Albert Heyn zit. De andere reclame uitingen voldoen. Indien de reclame op de luifel uit de aanvraag wordt geschrapt, kan het advies ambtelijk door de secretaris worden afgehandeld.

Conclusie: Negatief, tenzij

 

Franciscusweg 10-10D/3 e.a.

Zaak 760525

verbouwen/wijzigingen t.o.v. eerder verleende vergunning

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 07-05-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 7A, Traditionele bedrijventerreinen, Luw welstandsniveau.

Bezoekers: architecten

De architecten lichten het plan, dat een wijziging is op een eerder verleende vergunning, toe.

De commissie beschikt pas staande de vergadering over de juiste stukken, die zullen worden nagezonden. De commissie is van mening dat de wijzigingen een verarming van het plan zijn. De architectonische en stedenbouwkundige principes van het ontwerp die helder en consequent waren worden nu, door individuele huurders wensen, losgelaten. De ritmiek wordt onderbroken, een luifel komt te vervallen, een ingang wordt verplaatst, er zijn minder garage deuren, etc.

De commissie adviseert noodzakelijke programmatische wijzigingen vorm te geven binnen de bestaande architectonische en stedenbouwkundige uitgangspunten, zodat het gebouw, ondanks wisselende huurders en gebruik niet verrommelt en een helder architectonisch behoud.

De commissie ziet een ander voorstel graag tegemoet.

Conclusie: Negatief

 

Graaf Wichmanstraat 130

Zaak 762178

plaatsen dakopbouw, dakkapel voorzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 20-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5A, Noord, gewoon welstandsniveau

Dakopbouw: De vrije hoogte intern in de kap bedraagt beduidend minder dan 200 cm. Daaruit volgt volgens de criteria uit de welstandsnota dat een dergelijke opbouw hier niet is toegestaan.

De nieuwe goot zou op 757 cm komen en daarmee net lager dan de bestaande nok. Die hoogte voldoet daarmee in principe. In de welstandsnota wordt verder ook aangegeven dat een opbouw tussen de schoorstenen dient te blijven. Ook hieraan voldoet het plan. Dichte panelen zijn niet toegestaan.

Dakkapel voorkant: Vanwege de flauwe dakhelling (minder dan 40 graden) is een dakkapel volgens de criteria uit de welstandsnota niet toegestaan. Omdat de breedte van de dakkapel minder is dan 50% van de breedte vaan het dakvlak zou de dakkapel op dat punt wel voldoen. De plaatsing van de dakkapel, vlak tegen de schoorsteen aan, is ongelukkig. De dakkapel is onzorgvuldig gedetailleerd. Een verholen goot zou passender zijn. Er worden ook forse loodslabben toegepast, die met een verholen goot kleiner kunnen zijn.

Ook toetsend aan de algemene gebiedscriteria komt de commissie tot een negatief advies. Er zit in de omgeving nergens een nokverhoging en geen dakkapel.

Conclusie: Negatief

 

Stalpaertstraat 40

Zaak 757851

verhogen nok, plaatsen dakkapel voorzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 18-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5A, Noord, gewoon welstandsniveau

 

De bestaande stahoogte is beduidend minder dan 200 cm en de dakhelling is te flauw om een dakkapel toe te staan volgens de criteria uit de welstandsnota. Bovendien wordt een dakopbouw voorgesteld die breder is dan de ruimte tussen de schoorstenen. De goot van de dakopbouw komt hoger uit dan de oorspronkelijke nokhoogte. Ook dat is strijdig met de criteria uit de welstandsnota. Ook zijn dichte panelen in de voorkant van de dakopbouw niet toegestaan. Op basis van de criteria in de welstandsnota adviseert de commissie daarom negatief.

Op basis van de algemene gebiedscriteria ziet de commissie geen aanleiding om positief kunnen te adviseren. Voorbeelden van dak opbouwen over de nok en dakkapellen in de Dorsmanstraat zijn niet gerealiseerd onder het huidige welstandsbeleid.

Conclusie: Negatief

 

Gezamenlijke commissie

 

Amperestraat 10

Zaak 734047

uitbreiden monumentaal pand, verbouwen naar 19 zorgeenheden met parkeergarage en erfafscheiding in strijd met bestemmingsplan, kappen 3 bomen, aanleggen uitrit

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 04-05-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2A, Over ‘t Spoor, Gewoon welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument

Bezoekers: aanvragers en architecten

De bespreking van het plan wordt beschouwd als vooronderzoek. Het is weliswaar een lopende aanvraag, maar het ontwerp is nog niet volledig en er zijn behoorlijk verstrekkende wijzigingen ten opzichte van het eerder ingediende plan. Volgens de indiener wordt er nog een nieuwe formele aanvraag omgevingsvergunning ingediend.

In grote lijnen is het plan voorstelbaar. En het plan heeft ten opzichte van de eerdere bespreking een mooie kwaliteitsslag gemaakt. Enkele algemene opmerkingen: de commissie ziet graag nog het stedenbouwkundig advies van de gemeente, vooral ten aanzien van het volume van het paviljoen. Verder wijst de commissie erop dat zij bij de (nieuwe) definitieve aanvraag meer inzicht wil krijgen  in de voorgestelde restauratieve aanpak, juist vanwege de insteek van het gegroeide karakter van het complex. De commissie adviseert verder om zoveel mogelijk groen en wateropvang in het plan te verwerken, wat gevelbegroeiing, daken en bestrating betreft. De al in het plan opgenomen groene gevel en  grasklinkers zijn in lijn met dit klimaatadvies evenals de zoekrichting naar het toepassen van zoveel mogelijk zonnepanelen.

Ten aanzien van het fabrieksgebouw: naast onderbouwing van het restauratieplan, ontvangt de commissie bij de definitieve aanvraag ook graag de beeldbepalende details, ook van de aansluitingen van bestaande deel op de nieuwe aanbouw. De ramen in de fabrieksgevel zijn kenmerkend en van monumentale waarde. Uitzagen van de ramen is vanuit monumentenzorg negatief. Mogelijk kan in plaats daarvan de vloer iets worden opgehoogd om beter uitzicht te bieden. Het wijzigen van de bovenramen in valramen is voorstelbaar.

Ten aanzien van de nieuwbouw: de nieuwe aanbouw heeft een verfijning die associaties oproept met negentiende-eeuwse architectuur die verfijnder is dan de monumentale fabriekshal. Tegelijkertijd wordt met de toepassing van T-vensters aansluiting gezocht bij de bestaande fabriekshal. De commissie mist ook voor het deel met entree en trappenhuis (beide immers nieuwbouw, maar geen reconstructie) nog een eenduidige, overtuigende insteek.

Ten aanzien van het paviljoen: de vorm en de positie zijn gewijzigd ten opzichte van het eerdere plan.

Positief is dat de entree nu vanuit de Amperestraat is gepositioneerd. Wel is het nu een forser volume waardoor er erg weinig tuin Ten aanzien van dit volume ontvangt de commissie graag het standpunt van de afdeling stedenbouw, naar mening van de commissie is het te groot voor die plek.

Alhoewel de commissie concludeert dat het plan op de goede weg is, zijn er nog te grote principiële punten die dienen te worden aangepast, alvorens de commissie kan instemmen met de ingeslagen weg.

Conclusie: Negatief / De commissie stemt niet in met de ingeslagen weg.

 

Vaartweg 42

Zaak 750530

bouwen schuur

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 18-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht

Bezoekers: aanvrager architect aannemer

Het ontwerp betreft een schuurtje in de tuin. De goot tussen de beide dakjes watert af met een afschot naar achteren. Er komt nog een waterspuwer. De materialen zijn resp. zwart rabat, onbehandeld rabat, Cedar shingles en Bitumen shingles op een bakstenen plint.

De commissie heeft waardering voor het charmante, zorgvuldig vormgegeven ontwerp. De commissie adviseert om voor de bitumendakbedekking een natuurlijker materiaal te kiezen, dat daarmee ook beter past bij de overige gekozen materialen. Het ontwerp staat of valt met een zorgvuldige detaillering; met name voor het tussenstukje behoeft dat nog een goede uitwerking met bijvoorbeeld een zinken dakgoot. Een aangepast plan ziet de commissie graag tegemoet.

Conclusie: Negatief

 

Monumentenkamer

 

Hoge Naarderweg 77A

Zaak 752384

uitbreiden woning aan zijgevel

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 24-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht

Bezoeker

Het plan past niet binnen de geldende objectcriteria uit de welstandsnota. Vanwege de geïsoleerde ligging en het feit dat deze woning deel uit maakt van een, in architectuur, samenhangend vormgegeven blok ziet de commissie reden om af te wijken van deze criteria. Het plan voegt zich naar de architectuur van het blok, de commissie stemt in met dit plan.

Conclusie: Positie

 

Kangoeroelaan 1

Zaak 748985

Vooronderzoek, vervanging kozijnen, realiseren 2 parkeerplaatsen in voortuin

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 15-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht

Bezoeker: aanvrager / ontwerper

De commissie waardeert het initiatief en acht het vervangen van de kozijnen door hardhout met HR++ glas voorstelbaar. Bij de definitieve aanvraag ontvangt de commissie graag de beeldbepalende details ter beoordeling. Vrijblijvend geeft de commissie ter overweging de parkeerplaatsen groener te maken met bijvoorbeeld deelverharding.

Conclusie: De commissie stemt in met de ingeslagen weg.

 

Den Ool 59

Zaak 752164

plaatsen zonnepanelen

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 25-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, Plan Oost en Kamrad, bijzonder welstandsniveau, beschermd stadsgezicht, Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument

De commissie houdt het advies aan omdat uit de tekening niet duidelijk is hoe de zonnepanelen worden gerangschikt ten opzichte van de bestaande dakramen. Het is van belang deze aanvraag zorgvuldig af te handelen aangezien dit de trendsetter zal worden voor alle met gesmoorde pannen gedekte laagbouw in het Kamrad. De commissie hecht aan een zorgvuldige inpassing van zonnepanelen op de daken van dit monumentale complex. De daken bezitten kwaliteit doordat ze zich manifesteren als dekens over de laagbouwblokken.

De commissie geeft alvast mee dat één rij liggende zonnepanelen, geheel mat zwart uitgevoerd met ook de bevestigingsmiddelen in mat zwart, in principe voorstelbaar is.

Conclusie: Aanhouden, graag een goede duidelijke professionele technische tekening op schaal

 

Kerkstraat 90

Zaak 748731

verbouwen monument naar 3 zelfstandige woningen, plaatsen daglichtkoepels

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 31-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1A, Stadshart, ontwikkelperiode: Villakern, bijzonder welstandsniveau, Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument

Bezoekers: aanvrager en ontwerper

Ten behoeve van de verbouwing naar drie woningen zijn zowel intern als extern ingrepen nodig.

Extern: de commissie adviseert voor de ventilatie een andere oplossing te zoeken dan de voorgestelde roosters in de gevels. Zij adviseert om te onderzoeken of hiervoor het rookkanaal te benutten is. De deuren voor de bergingen worden nog uitgezocht. De commissie adviseert deze ondergeschikt te maken aan de entreedeur. Mogelijk kunnen de fietsenstallingen worden samengevoegd in dat geval is er maar één bergingdeur nodig.

Intern: vanuit cultuurhistorie bezien is de inpassing van de badkamer voor een venster op de woonverdieping bezwaarlijk. Het maakt een te grote inbreuk op de ruimtelijkheid van de kamer-en-suite structuur. Het gestucte plafond van de kamer mag geen schade ondervinden. Op het inpassen van de natte cel moet nog verder gestudeerd worden. De commissie is positief over het voorgenomen herstel van de etalage en spreekt de wens uit dat de rolluiken, waarvan de graffiti verwijderd wordt van de gevel zullen verdwijnen.

Conclusie: Negatief

 

Langestraat 103A

Zaak 754870

plaatsen van dakramen in een monument

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 14-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1B, Historische buurt, ontwikkelperiode: agrarisch en industrialisatie, bijzonder welstandsniveau, Redengevende beschrijving van het rijksmonument

Conclusie: Positief

 

Neuweg 249

Zaak 757137

plaatsen 2 buitenunits airco

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 07-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4F, Plan Zuid, Tuindorp bloemenbuurt Zuid, bijzonder welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht, Redengevende beschrijving van het rijksmonument

 

De commissie adviseert negatief over de plaatsing van de buitenunits bij een monument en adviseert intern een oplossing te zoeken. Het betreft bovendien een Beschermd Gezicht, waarin de buitenunits de kwaliteit van de omgeving te veel aantasten.

Conclusie: Negatief

 

Sumatralaan 11

Zaak 755303

vervangen schoorsteen

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 13-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht

Bezoekers: aanvrager en architect

Het betreft het vervangen van een schoorsteen. Voorgesteld wordt de steenconstructie weg te halen en te vervangen door een lichtere constructie met een afwerking in steen strips. De commissie acht het ontwerp voorstelbaar. Het beeld zal niet wezenlijk veranderen en daarom is vanuit welstand tegen het plan in principe geen bezwaar. De commissie adviseert om de toe te passen steenstrips in overleg met de afdeling erfgoed te kiezen en ter plaatse te beoordelen in vergelijking met het bestaande metselwerk.

Conclusie: Positief, mits in de vergunning wordt opgenomen dat de steenstrips in overleg met afdeling erfgoed worden gekozen.

 

Van der Helstlaan 25

Zaak 757914

vervangen pannendak monument

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 30-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3A, Emmastraat, Bijzonder welstandsniveau, Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument

Met het oog op de ensemblewaarde adviseert de commissie om het type en de kleur van de pannen af te stemmen op de pannen op het belendende pand. De commissie adviseert om de definitieve keuze te maken in overleg met de afdeling erfgoed van de gemeente.

Conclusie: Positief, mits in de vergunning als voorschrift wordt opgenomen dat bemonstering met erfgoed wordt afgestemd.

 

Boomberglaan 45

Zaak 755313

muurdoorbraken met constructieve wijziging

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 21-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht, Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument

Bezoeker: aanvrager

De weg te breken wand tussen beide kleine slaapkamers is voorstelbaar, maar aantasting van de en-suite situatie van voor- en achterkamer met helderglas-in-lood deuren en kasten aan weerszijden niet. Deze is typerend voor de bouwtijd van het appartementenblok en heeft monumentale waarde. De commissie adviseert om de en-suite indeling als kenmerkende structuur te behouden. Het verplaatsen van de keuken naar de voormalige kleine slaapkamers ofwel de grote slaapkamer is overigens in principe voorstelbaar. De commissie adviseert nadrukkelijk te onderzoeken welke constructieve ingrepen daarvoor nodig zijn.

Conclusie: Negatief

 

Dit verslag omvat 12 pagina´s

Opgemaakt te Hilversum op 20 mei 2021

Secretaris CWM de heer B. van Steen / mw. J. Kalmijn

Voorzitter de heer J. de Haan