Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten 20 januari 2022

Aanwezig:

Commissieleden:
J. De Haan (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, I. van Koningsbruggen, A. Mulder, H. Gietelink-Swane

Adviseur(s):
Y. Speksneijder (case-manager), S. de Nie (case-manager), C. van Noort (handhavingsjurist)

Secretaris:
B. van Steen

Welstandskamer 2                

IJsvogelstraat 4

Zaak 850008 (vooronderzoek)
gesplitste woning weer 1 woning van maken
4a, Electrobuurt Zwaluwplein Liebergen, Bijzonder welstandsniveau
Herhalingsplan: Nee
Bezoekers: Aanvrager

De commissie kan het zich goed voorstellen dat de twee adressen tot een worden samengevoegd. De verdere uitwerking moet wel aan de volgende randvoorwaarden voldoen:
•    De gevelindeling is op deze manier niet aangesloten bij de architectuur in de rest van deze mooie Hilversumse straat. De aansluitingen zijn niet realistisch (als voorbeeld de te smalle muurdam naast de nieuwe entreedeur). De nieuwe gevelindeling dient zich te voegen naar de tectonische en de architectonische verschijningsvorm van de straatgevels.
•    De details dienen zorgvuldig uitgewerkt te worden, passend bij de aanwezige details in de straat.
•    Er dient een idee gevormd te worden hoe het nieuwe metselwerk in te passen is in het bestaande metselwerk om geen rommelige gevel te maken. (bijvoorbeeld inboeten of juist wel verschillen maken)

Conclusie: Stemt in met de ingeslagen weg


Cornelis Drebbelstraat 29

Zaak 808316
verbouwen bijgebouw
4b, Plan Simon Stevin, Bijzonder welstandsniveau
Herhalingsplan: Nee
Bezoekers: Nee

De commissie adviseert negatief op de nieuwe pui in de garage deur. Het volledig open maken van de garagepui past niet bij de architectuur van het bouwblok met metselwerk vlakken in combinatie met relatief kleine gevelopeningen daarin. Een andere invulling van de gevel is voorstelbaar maar er dient dan wel aangesloten te worden bij de bestaande architectuur van het blok.

De ingrepen achter de voorgevel zijn akkoord.

Conclusie: negatief advies

Welstandskamer 1              

1e loswal 9

Zaak 807922 (vooronderzoek)        
nieuwbouw bedrijfsunits Layers te Hilversum    
7a, Traditionele bedrijventerreinen, Luw welstandsniveau
Herhalingsplan: Nee
Bezoekers: Aanvrager en architect

De commissie stemt in met de ingeslagen weg.

In de verdere uitwerking moet wel rekening gehouden worden met de volgende punten:
•    Hoekgebouw A is nog te weinig representatief voor de kop van een blok op de zichtlocatie van het plan. Het dichte deel achter de kop is te gesloten en het volume sluit niet goed aan op de omliggende openbare ruimte en bebouwing. Tevens is nog niet duidelijk waarom deze kop op dezelfde manier is uitgevoerd als de kop van blok B, aangezien de situatie totaal anders is.
•    De parkeerplaatsen (met name het binnengebied) blokkeren op een aantal plaatsen de entrees. De commissie vraagt te onderzoeken of er parkeerplaatsen kunnen komen te vervallen en of dat er een andere indeling van de parkeerplekken ontworpen kan worden. De ruimtelijke kwaliteit van het binnenterrein staat nu teveel onder druk door de enorme hoeveelheid parkeerplaatsen. Ook zou enige vergroening op zijn plaats zijn.
•    De blinde noordgevel van bouwblok B is geheel dicht en voegt geen kwaliteit toe aan de openbare ruimte. Dit dient verbeterd te worden.
•    Details ontbreken vooralsnog. Deze dienen aangeleverd te worden bij een aanvraag omgevingsvergunning.
•    Visuals toegespitst op het plan in het plangebied kunnen veel verduidelijken. De nu aangeleverde visuals passen niet bij het plan en zorgen voor verwarring.

Conclusie: Stemt in met de ingeslagen weg

Schapenkamp 110    

Zaak 802388 (vooronderzoek)    
herontwikkeling kantoorgebouw Schapenkamp    Vooronderzoek geregistreerd    
1e, inbreidingen, ontwikkelperiode: expansie, Bijzonder welstandsniveau
Herhalingsplan: Nee
Bezoekers: Architect

De architect licht het plan toe.

De commissie kan zich een herontwikkeling van het bestaande pand goed voorstellen. Zij kan nog niet instemmen met de ingeslagen weg. Zij vraagt de volgende onderdelen te onderzoeken:
•    De parcelering op de onderste verdiepingen zorgt voor een prettig ritme waar misschien nog een schaal verkleining mogelijk is om beter aan te sluiten met de korrel van het toekomstige stationsgebied. De bovenste laag doet als doorgetrokken doos deze ritmiek teniet. De commissie vraagt de aanvrager te onderzoeken hoe de bovenste laag de ritmiek kan versterken.
•    De entree is te weinig zichtbaar, de commissie vraagt de entree meer expressie te geven.
•    De aansluiting op straatniveau met de Kampstraat is te hard. De grondgebonden woningen ontsluiten aan de achterzijde. De commissie adviseert te onderzoeken of de woningen geen ontsluiting aan de straatzijde kunnen krijgen. Tevens sluit de gevel aan deze zijde niet aan bij de lage bebouwing aan de overzijde van de kampstraat. De commissie vraagt te onderzoeken hoe de volume opbouw van het pand kan aansluiten bij de omliggende bebouwing.
•    De aansluiting op de bestaande bebouwing is nu onduidelijk en nog niet vormgegeven.

Conclusie: Stemt niet in met de ingeslagen weg

Maartensdijkseweg 4     

Zaak 808161    
onderdoorgang onder het spoor bouwen t.b.v. fietsers/wandelaars en vee    
8b, Buitengebied, Gewoon welstandsniveau
Herhalingsplan: Ja (25/11)
Bezoekers: Architect, aanvrager

De architect licht het plan toe.

De commissie adviseert vooralsnog negatief op het plan. Zij waardeert de stappen die gemaakt zijn naar aanleiding van de vorige behandeling van het plan in de commissievergadering. Met name de oplossing om de taluds lager te krijgen werkt goed en zorgt voor meer openheid en veiligheid bij de onderdoorgang.

De eiken bekleding van de betonnen ligger is bedacht vanuit de bestaande eikenlaan. De commissie begrijpt de aanleiding om hier een ligger in een ander materiaal te maken maar de uitwerking hiervan in eiken brengt risico’s met zich mee. Het eikenhout is gevoelig voor vervuiling en vandalisme. Waarmee ook het beton vies gaat worden. De commissie vraagt om een oplossing te zoeken die ook na enige tijd een acceptabel beeld oplevert.

De commissie adviseert te onderzoeken of de hekwerken (Prorail) vloeiender kunnen lopen zodat een rustiger beeld ontstaat boven de onderdoorgang. De hekwerken zijn er vanwege  eigendomsgrenzen. Het is onwenselijk deze kadastrale grenzen in het landschap te laten zien.

Conclusie: negatief advies

Gezamenlijke commissie            

Beethovenlaan 26     
Zaak 807041
vervangende nieuwbouw
3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, bsg
Herhalingsplan: Ja (23/12 en als VO 16/09)
Bezoekers: Architect

Het advies is om de volgende voorwaarde op te nemen in de vergunning:

De baksteen en dakpan, voor aanvang bouw, ter bemonstering aanbieden bij de commissie.
 
Conclusie: Positief advies, voorwaarde bemonstering in de vergunning

Soestdijkerstraatweg 151  

Zaak 850025
aanleggen vlonderpad over Monnikenwater
8d, Monnikenberg, Ambitiedocument Monnikenberg (2013)
Herhalingsplan: Nee
Bezoekers: Nee

Conclusie: Positief advies

Bussumergrintweg 34

Zaak 850032    
vervangende nieuwbouw woning    
3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, bsg
Herhalingsplan: Ja (VO, 8 juli 2021)
Bezoekers: Nee

Het advies is om de volgende voorwaarde op te nemen in de vergunning:
De baksteen en dakpan, voor aanvang bouw, ter bemonstering aanbieden bij de commissie.

Tevens het pand uit 1949 voor de sloop te documenteren (in woord en beeld) in overleg met de afdeling Cultureel Erfgoed van de gemeente Hilversum. Het pand, mogelijk een noodwoning,  verdient aandacht vanwege het uitzonderlijke bouwsysteem en materiaal (aluminimum) gedurende de vroege naoorlogse jaren.

Conclusie: Positief advies, voorwaarden bemonstering en documenteren te slopen pand in de vergunning

Vreelandseweg 40

Zaak 807981 (vooronderzoek)    
vervanging brugdek 1e kanaalbrug 's Graveland    
7a, Traditionele bedrijventerreinen, Luw welstandsniveau
Herhalingsplan: Nee
Bezoekers: Aanvrager

Vooralsnog geen advies, gezien de cultuurhistorische, landschappelijke en ruimtelijke aspecten, onder andere vanwege een tweede exact gelijke brug over dit kanaal, adviseert de voorzitter dit plan te behandelen in de gezamenlijke commissie in plaats van in welstandskamer II.

Conclusie: doorgeschoven naar gezamenlijke commissie 27 januari

Orionlaan 62

Zaak 782804 (vooronderzoek)    
het bouwen van 4 woningen    
4d, Plan Oost, Beschermd welstandsniveau, bsg
Herhalingsplan: Nee
Bezoekers: Aanvrager en architect

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten.

De commissie kan zich het plan goed voorstellen en is in de basis positief. Zij kan nog niet instemmen met de ingeslagen weg en vraagt aandacht voor de volgende onderdelen:
•    De twee vrijstaande bosvilla’s zijn meer ingetogen van kleurstelling maar zijn nog teveel aan elkaar verwant. De commissie vraagt de architect te kijken of een lossere oriëntatie, kleurverschil en verschijningsvorm mogelijk is zodat een minder seriematig beeld ontstaat. De commissie is wel positief over de positie van achtertuinen aan achtertuinen.
•    De commissie is positief verrast door de visie op het voorterrein (tussen de woningen en het Goois Natuur Reservaat) als onderdeel van het bos. Een kwalitatief hoogwaardige uitwerking van het terrein is hierbij essentieel. De mogelijke plaatsing van een hekwerk door GNR op de grens van het natuurgebied zou afbreuk doen aan het concept. De commissie adviseert hierover contact met GNR op te nemen.
•    De architect geeft aan dat de zonnepanelen niet in het zicht op de hoofddaken geplaatst worden. De commissie geeft aan de architect mee dat zonnepanelen integraal mee ontworpen dienen te worden met het gebouw. Zonnepanelen op de rieten kap zijn in elk geval ongewenst.
•    Het schuingeplaatste witte twee onder een kap volume onderstreept het onderscheid met de achterliggende Orionlaan. Dit met riet gedekte volume begeleidt de wandelaar richting het natuurgebied, zoals de bungalow van architect Trappenburg deed die nu gesloopt wordt. De commissie is hierover positief.

Conclusie: Stemt niet in met de ingeslagen weg

Lage Naarderweg 45-47/Celebeslaan 2

Zaak 808200    
vervangen gevel    
3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, bsg
Herhalingsplan: Ja (VO 16/09 en 14/10)
Bezoekers: Aanvrager en architect

Conclusie: Positief advies


Bergweg 27
Zaak 850000
uitbreiden pand, wijzigen gevel
3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, bsg
Herhalingsplan: Nee (wijziging op vergunning 2019)
Bezoekers: Aanvrager en architect

Conclusie: Positief advies

Monumentenkamer                 

Javalaan 3

Zaak 806580    
uitbreiding woning en vervangen schuur
3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, beschermd stadsgezicht
Herhalingsplan: ja (23/12 en informeel 6/01, VO 24/06)
Bezoekers: Aanvrager en architect
        
Conclusie: Positief advies


Kometenstraat 63    

Zaak 801652    
uitbreiden woning (verdieping)    
4d, Plan Oost, Beschermd welstandsniveau, bsg
Herhalingsplan: Nee
Bezoekers: Ja

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten.

De uitbreiding van de woning aan de achterzijde tast de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische waarde van het symmetrische blok en daklandschap aan. Het daklandschap is van groot belang voor het beschermde stadsgezicht Hilversum Oost. De kwaliteit van het beschermde gezicht gaat door de toevoeging achteruit. De ruimte tussen de woningblokken gaat bovendien visueel verloren door het grotere volume aan de achterzijde van deze eindwoning van dit blok. De commissie adviseert negatief op het plan.

Conclusie: negatief advies


Blijdensteinlaan 4   

Zaak 795740    
wijzigen dak, plaatsen bijgebouw en toegangspoort
3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, bsg
Herhalingsplan: Ja (28-10-2021)
Bezoekers: Ja

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

De toegangspoort en het muurtje zijn te hoog ten opzichte van de erfafscheidingen in dit ensemble in het beschermde gezicht. De commissie adviseert de toegangspoort maximaal 1m hoog te ontwerpen. De penanten van het hek zijn te diep en daardoor te grof. De commissie adviseert de toegangspoort uit te voeren als een draaihek zodat de penanten minder diep kunnen worden uitgevoerd. Het tuinmuurtje is te hoog. De erfafscheiding dient qua hoogte afgestemd te worden op de naastgelegen percelen. Het metselwerk dient afgestemd te zijn op het hoofdhuis.

De vragen omtrent de oppervlakte en de plaatsing van het bijgebouw zijn opgehelderd. Het bijgebouw is positief.

Conclusie: negatief advies

Pieter de Hooghlaan 63     

Zaak 806392
verbouwen/uitbreiden woning
4e, De Waaier, Bijzonder
Herhalingsplan: Nee
Bezoekers: Nee

De commissie adviseert negatief op de dakkapel. De dakkapel voldoet niet aan de objectcriteria voor dakkapellen in een bijzonder welstandsniveau. De nieuwe dakkapel is onder andere te breed. De dakkapel dient te voldoen aan alle objectcriteria voor dakkapellen in de welstandsnota.

De commissie adviseert positief op de aanbouw met de luifel.

Conclusie: Negatief advies

Herenstraat 47    (gem. monument)

Zaak 808080    
plaatsen 2 dakramen en 2 interne trappen
1b, Historische Buurt, Bijzonder welstandsniveau
Herhalingsplan: Nee
Bezoekers: Nee

Conclusie: Positief advies


Mozartlaan 28     
Zaak 808052    
plaatsen toegangspoort    
3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau
Herhalingsplan: Nee
Bezoekers: Nee

De commissie adviseert negatief op de aanvraag voor een toegangspoort aan de Mozartlaan.

De toegangspoort sluit niet aan bij de naastgelegen toegangspoorten en erfafscheidingen aan de Mozartlaan. De toegangspoort mag in een beschermd welstandsgebied maximaal 1m hoog worden. De penanten dienen slanker en lager uitgevoerd te worden zodat deze beter aansluiten op de erfafscheidingen in de straat. Het beeld van het noordwestelijk villagebied als wandelpark waar tuinen en opritten visueel verbonden zijn met het publiek terrein wordt aangetast. De inbreuk op dit cultuurhistorische en stedenbouwkundig waardevolle beeld dient tot een minimum beperkt te worden.

Bij een volgende behandeling van het plan bij de commissie dienen goede tekeningen aangeleverd te worden. De huidige tekeningen bieden geen exacte informatie over de vormgeving.

Conclusie: Negatief advies


Nassaulaan 5    (gem. monument)

Zaak 850038    
plaatsen zonnepanelen monument    
2b, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstansniveau
Herhalingsplan: Nee
Bezoekers: Nee

De commissie adviseert positief op het plan en ziet dit als trendsetter voor de Nassaulaan nummer 3.

Conclusie: Positief advies

Van Lenneplaan 21    (gem. monument)

Zaak 796014 (Heroverweging)
plaatsen van een schuur        
3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, bsg
Herhalingsplan: Ja (18/11)
Bezoekers: Nee

De commissie kan ondanks het wegvallen van de schutting niet instemmen met het plan. De schuur blokkeert het doorzicht naar de achterzijde van de kavel. Doorzichten zijn kenmerkend voor het Noord Westelijk villagebied en dienen behouden te blijven. Tevens staat de schuur hier te dicht op het gemeentelijke monument. Het woonhuis is niet meer goed afleesbaar als losstaand pand. De schuur tast de cultuurhistorische waarde aan van het huis.

Conclusie: Negatief advies

Groest 23     (nabij gem. monument)

Zaak 802743    
plaatsen 3 parasols op terras    
1a, Stadshart, Bijzonder welstandsniveau
Herhalingsplan: Ja (6/1 per abuis in verkeerde kamer geagendeerd)
Bezoekers: Nee

Conclusie: Positief advies

Opgemaakt te Hilversum op 20 januari 2022
Secretaris CWM dhr. B. van Steen
Voorzitter de heer J. de Haan