Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten 19 augustus 2021

Aanwezig:

Commissieleden: R. Lubbers (voorzitter), A. Mulder, H. Gietelink-Swane, twee leden van Mooi Noord Holland

Adviseur(s): N. Van den Bedum (Groest 69), R. van Manen (Groest 69), I. Tibosch (Dolf van der Lindenlaan 19), D. de Bode (Albertus Perkstraat 87, Ceintuurbaan 2A, Graaf Florislaan 7)

Secretaris: B. van Steen & Y. Salomons
 

Welstandskamer II

Jan van der Heijdenstraat 44 en 46

Zaak 791185

uitbreiden eerste verdieping achterzijde

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4A, Electrobuurt Zwaluwplein Liebergen, Bijzonder welstandsniveau

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

Conclusie: Positief advies

Langestraat 57C

Zaak 694394

deel winkelpand ombouwen naar appartement

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1A, Stadshart, Ontwikkelperiode 3: Cityvorming / Interbellum, Bijzonder welstandsniveau.

Het plan behelst het verbouwen van een deel van de winkelruimte tot appartement.

Advies:

De commissie kan zich voorstellen dat een deel van de winkelruimte omgebouwd kan worden tot een klein appartement. De commissie is nog niet overtuigd van de uitvoering van het plan.

De bestaande koelcel wordt omgebouwd tot berging, daarnaast komt een deur met een halletje. Daarmee blijft er nog maar weinig ruimte over voor een venster naar het woongedeelte van het appartement. De gevel oogt zo erg gesloten en is niet representatief voor de achterliggende woonfunctie. De woning richt zich te weinig op de openbare ruimte.

De commissie doet de suggestie de berging en de entree te combineren zodat er meer ruimte komt voor een groot raam waardoor meer contact mogelijk is tussen binnen en buiten. De gevel heeft ontwerpaandacht nodig, de commissie vraagt de architect de criteria in de geldende welstandsnota (criteria onder periode 3, Cityvorming in gebied 1 Centrum) te gebruiken voor het ontwerp. Tevens doet de commissie de suggestie de slaapkamer een raam te geven dat uitkomt op een buitenruimte in plaats van een daklicht.

De commissie voegt als laatste toe dat de woonkwaliteit van het plan erg mager is. Ondanks dat dit geen welstandscriterium is vraagt de commissie het plan voor de toekomstige bewoners meer leefbaarheid in het plan te verwerken.

Conclusie: stemt niet in met de ingeslagen weg

 

Welstandskamer I

Dolf van der Lindenstraat 19

Zaak 789320

bouwen 12 woningen

Beoordelingskader: welstandsnota, gebied 6D, Anna’s Hoeve, masterplan Anna’s Hoeve, gewoon welstandsniveau

De ontwikkelaar is aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies:

De punten uit het verslag van de CWM van 4 maart 2021 zijn verwerkt. De commissie kan daarmee instemmen met het plan.

Conclusie: Positief advies

Colosseum 4

Zaak 787298

plaatsen van een nieuwe dubbele deur in een bestaande gevel en het slopen van binneninrichting (wanden / vloer / plafond)

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 7B, Arenapark, Masterplan Arenapark, Bijzonder welstandsniveau

Conclusie: Positief advies

 

Neuweg 87A

Zaak 788269

een constructieve vereenvoudiging tov de op 10-2-2021 verleende vergunning (kenmerk 700702)

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau

Conclusie: Positief advies

 

Gezamenlijke commissie

Groest 69

Zaak 760835

Realiseren van een nieuw te bouwen politiekantoor

Beoordeelde stukken in het zaaksysteem tot en met datum: 19-08-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1A, Stadshart, Ontwikkelperiode 6: Contemporain, Bijzonder welstandsniveau.

De architect en de aanvrager zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies:

Bij het ingediende plan is de volledige detailtekeningen set aanwezig. De commissie is van mening dat er tegemoet is gekomen aan de opmerkingen met betrekking tot het exterieur uit het verslag van de vergadering van de CWM van 5 augustus:

 • De commissie is akkoord met het toepassen van folie voor de blindering van de entreehal en de kleedruimtes. Bij een mogelijke interne functiewijziging in de zorgt dit voor flexibiliteit.
 • De na de vergadering aangeleverde aangepaste detaillering van de verticale glasstroken zorgt voor een grotere diepte- en schaduwwerking van het glas. Hiermee ontstaat er zo veel als mogelijk geleding in de gevel. Deze details zijn akkoord.
 • De commissie kan meegaan in de uitleg van de architect over de installaties aan de Kampstraat en de Spuisteeg. Wanneer deze aan de straatzijde zouden worden omsloten door een scherm komt dit scherm dicht op de dakrand te staan en zorgt dit voor een hoge gevelwand aan de straatzijde. Het laten vervallen van het scherm geeft het meest rustige beeld vanaf de straat. De installaties zullen worden gespoten in een lichtgrijze kleur.

De commissie adviseert twee voorwaarden op te nemen in de vergunning:

 • De materialen dienen ter bemonstering voorgelegd te worden aan de commissie. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met het secretariaat over de afhandeling van deze voorwaarde.
 • Er dient, voorafgaand aan uitvoering van de gevel, een mock-up (1 op 1) gemaakt te worden van een gevelelement ter beoordeling door de commissie.

Conclusie: Positief advies, voorwaarden opnemen in de vergunning

 

Utrechtseweg 113A

Zaak 774499

nieuwbouw woning

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3B, Utrechtseweg, Bijzonder welstandsniveau.

De commissie is onder de indruk van het plan en is zeer benieuwd naar het eindresultaat.

Conclusie: Positief advies

Utrechtseweg 58, Landgoed Kruisheide perceel 1

Zaak 783904

bouwen woning en bijbehorend bouwwerk, kappen 8 bomen, aanleggen uitrit

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3B, Utrechtseweg, Bijzonder welstandsniveau, Redengevende omschrijving van het gemeentelijk monument (Tuin Larixlaan onder voorbescherming).

Advies:

Het plan is aangepast aan de opmerkingen uit het vorige verslag van de CWM. De commissie is nog niet overtuigd van het plan.

De hiërarchie tussen het hoofdgebouw en het bijgebouw is nog onvoldoende. De commissie vraagt de architect het bijgebouw lager (100mm tot 200mm) uit te voeren zodat deze onder de gootlijn valt. Hiermee is het bijgebouw duidelijk afleesbaar als ondergeschikt volume, conform de gebiedscriteria van gebied 3B.

De dakkapel, die niet binnen de objectcriteria in de geldende welstandsnota past, is buiten beschouwing gelaten aangezien deze als vergunningvrij is aangeduid.

De gebruikte kleuren zijn te contrasterend. De criteria in de welstandsnota geven aan dat het kleurgebruik terughoudend dient te zijn. De commissie ziet graag een aangepast voorstel tegemoet.

De gebruikte materialen en kleuren dienen ter beoordeling aan de commissie voorgelegd te worden. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via het secretariaat van de CWM.

Conclusie: Negatief advies

 

Utrechtseweg 58, Landgoed Kruisheide perceel 4

Zaak 776595

bouwen woning, aanleggen uitrit

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3B, Utrechtseweg, Bijzonder welstandsniveau, Redengevende omschrijving van het gemeentelijk monument (Tuin Larixlaan onder voorbescherming).

De commissie kan instemmen met het plan. Zij vraagt aandacht voor een nette aansluiting van de nokken bij de gekozen dakpan.

De commissie adviseert de volgende voorwaarde op te nemen in de vergunning:

 • De gebruikte materialen dienen ter beoordeling aan de commissie voorgelegd te worden. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via het secretariaat van de CWM.

Conclusie: Positief advies, voorwaarde opnemen in de vergunning

 

Albertus Perkstraat 87

Zaak 780607

moderniseren, verbouwen, verduurzamen woning, plaatsen zonnepanelen

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied,  Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht

De architect en de aanvrager zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan behelst het energetisch verbeteren van de huidige villa. Het dak wordt aan de buitenzijde geïsoleerd en krijgt drie nieuwe dakkapellen. De buitenwanden worden voorzien van een isolatielaag met daaroverheen stucwerk.

Advies:

De commissie waardeert het dat de huidige villa uit 1958 behouden blijft voor het beschermde stadsgezicht. De commissie is echter nog niet overtuigd van het voorgestelde plan.

Bij de positionering van de oorspronkelijke dakkapellen is in het ontwerp aandacht voor uitlijning boven de ramen op de begane grond en daarmee deelsymmetrie in de gevel. In de nieuwe positionering van de dakkapellen lijkt de plaatsing willekeurig in de gevel. Dit geeft een onsamenhangend beeld wat het rustige karakter van de woning teniet doet. De roedeverdeling in de dakkapellen lijkt niet passend bij het karakter van de oorspronkelijke woning. De commissie vraagt de architect de compositie hier op aan te passen met aandacht voor de ondergelegen raamopeningen en deelsymmetrie van de voor- en achtergevel.

De commissie is nog niet overtuigd van de detaillering van de dakkapellen. De voorgestelde kozijnprofielen passen niet in de criteria van de welstandnota voor beschermd stadsgezicht. In de huidige staat van de woning is sprake van een scala aan kozijnprofielen. De commissie spreekt desondanks haar voorkeur uit voor hout.

De zonnepanelen op het dakvlak aan de achterzijde zijn in principe voorstelbaar. Echter is de positionering niet akkoord. De zonnepanelen dienen voldoende afstand (minimaal 50cm) te houden tot de beeldbepalende onderdelen van het dakvlak (nok, goot, dakrand, dakkapel, dakraam, schoorsteen, etc.). Tevens dient de compositie van de zonnepanelen aan te sluiten bij het rustige karakter van het lange dakvlak.

De commissie vraagt de kaders rondom de kleine raamopeningen aan de voorzijde naast de deur terug te laten komen in het nieuwe gevelbeeld. Hiermee krijgt de entreegevel extra kwaliteit. De architect geeft aan dit te kunnen doen in het nieuwe stucwerk, de commissie ziet dit graag tegemoet in de nieuwe stukken.

Conclusie: Negatief advies
 

Johannes Geradtsweg 17A en B

Zaak 771649

Verbouwen kantoorgebouw naar woningen in beschermd stads- of dorpsgezicht

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, Larenseweg en omgeving, Beschermd stadsgezicht, bijzonder welstandsniveau.

De architect en ontwikkelaar zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

In goed overleg met de architect en de ontwikkelaar ziet de commissie deze behandeling als collegiaal overleg. De voorgelegde stukken behelzen de studie naar een andere indeling van de begane grond. Met een andere ontsluiting naar de woningen.

Advies:

De commissie heeft waardering voor het behoud van het markante kerkgebouw. Het behoud van het aanzicht van de “A-gevel” vanuit de Coehoornstraat is behoudens waardig in het beschermde stadsgezicht.

De commissie is door de zoektocht overtuigd van de variant van de 4 grondgebonden woningen met de ontsluiting aan de noordwestgevel. De commissie is echter nog niet overtuigd van de uitvoering en vraagt de architect en de ontwikkelaar de volgende punten te onderzoeken voor een volgend overleg:

 •   De laatste gevel, die op 10 juni gepresenteerd werd, is niet overtuigend. Doordat de woningen gespiegeld zijn en de kap tot en met de bovenste laag volumes extra krijgt gaat de vorm van de kap verloren. De commissie vraagt de kap opnieuw te ontwerpen, waarbij de kap van de A-vorm zo veel mogelijk als vlak afleesbaar blijft.  Bij de bovenste verdieping is de aanbeveling om het dakvlak intact te laten zodat hier de kenmerkende kap en nok zichtbaar blijven. De zuidoostgevel moet een veel rustiger beeld gaan tonen dan nu het geval is, zie hiervoor ook het vorige verslag.
 • De kopgevels krijgen slaapfuncties aan de gevel op de verdieping. De commissie vraagt de architect te onderzoeken of het mogelijk is de indeling van de kopwoning aan de Coehoornstraat (en eventueel ook aan de andere zijde) te differentiëren ten opzichte van de tussenwoningen, met als resultaat dat de glasgevel in ‘de A’ een meer bewoond karakter in het interieur krijgt (geen trappenhuis) en op die manier de transparantie van de voorgestelde glasgevel beter gewaarborgd is en blijft.
 • Het volume dient behouden te blijven en mag niet verdwijnen tussen schuttingen en andere erfafscheidingen. De commissie vraagt de architect de erfafscheidingen en de (semi)-openbare ruimte mee te ontwerpen en deze te zien als een collectieve ruimte. Hierdoor blijft de oorspronkelijke vorm van het pand zichtbaar op deze plek.

Conclusie: Negatief advies (stemt niet in met de ingeslagen weg)

 

Monumentenkamer

Ceintuurbaan 2A

Zaak 779730

plaatsen zonnepanelen op clubhuis

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk villagebied, Beschermd welstandsniveau, beschermd stadsgezicht.

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

Conclusie: Positief advies

 

Regentesselaan 7

Zaak 768962

plaatsen erker achterzijde monumentaal pand

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk villagebied, Beschermd welstandsniveau, redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument en beschermd stadsgezicht.

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten.

Conclusie: Positief advies
 

Sterrelaan 64

Zaak 785018

herbouw badkamer achterzijde

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied,  Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan behelst het vervangen van de huidige uitbouw op de eerste verdieping vanwege een overschrijding van de perceelgrens van deze uitbouw.

Advies:

De commissie is verheugd dat de oude uitbouw (geplaatst net na de bouw van het hoofdhuis in 1904) terug geplaatst wordt. Zij merkt op dat de voorgestelde detaillering afwijkt van de originele detaillering. De commissie adviseert de nieuwe uitbouw uit te voeren conform de originele detaillering en ziet de aangepaste stukken tegemoet.

Conclusie: negatief advies
 

Sterrelaan 9

Zaak 781741

plaatsen zonnepanelen

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied,  Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht

Advies:

De commissie kan instemmen met plaatsing van zonnepanelen op de daken van het pand aan de Sterrelaan 9. Echter kan zij niet instemmen met de plaatsing van alle panelen aangezien de aanvraag niet voldoet aan de huidige objectcriteria voor panelen in beschermde situaties in de geldende welstandsnota.

Zonnepanelen zijn niet toegestaan op de zijdakvlakken van het pand. De zonnepanelen op het hellende dak van het bijgebouw achter het hoofdhuis zijn akkoord.

De zonnepanelen op het platte dak van de dakkapel aan de oostzijde van het hoofdgebouw zijn akkoord mits deze zover als mogelijk naar achteren worden geplaatst. Daarmee zijn deze nagenoeg niet zichtbaar vanaf de straat. De twee zonnepanelen op de dakkapel aan de westzijde van het hoofdgebouw zijn niet akkoord. De hellingshoek van deze panelen zorgt er voor dat de panelen boven de dakrand uit komen en zichtbaar zijn vanaf de straatzijde. Dit is niet akkoord.

Conclusie: negatief advies
 

Graaf Florislaan 7

Zaak 789242

aanbouw achterkant van woning

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Ensemble Graaf Florislaan, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht, Redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan behelst een uitbreiding van het woonhuis met een aanbouw aan de achterzijde. Deze uitbreiding is gebaseerd op de in een eerder stadium aanwezige plantenkas.

Advies:

Een aanbouw op die plek aan het gemeentelijke monument is voorstelbaar. De commissie is echter niet overtuigd van het huidige voorstel.

De aanvraag refereert aan de oude plantenkas. Deze typologie wordt echter niet volledig omarmt en is daarmee niet als zodanig afleesbaar. Door het gebruik van metselwerk en dezelfde raamopeningen met luiken in dit volume smelt de aanbouw aan het hoofdgebouw vast. Tevens is de uitbouw te groot en grof uitgevoerd. De bovenstaande zaken maakt dat de aanbouw niet meer ondergeschikt is aan het hoofdvolume. Het oude, nog gaaf zijnde, hoofdhuis is hiermee niet meer afleesbaar.

De commissie vraagt de aanvrager het ontwerp aan te passen, en te ontwerpen als ondergeschikt  bouwdeel zodat het zich onderscheidt van het hoofdvolume en anders wordt gematerialiseerd, als suggestie wijst de commissie op de archieftekeningen.

Conclusie: negatief advies
 

s-Gravelandseweg 82a

Zaak 741628

legalisering plaatsing erfafscheiding en ophoging tuin bij gemeentelijk monument

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht, Redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument.

Het plan betreft het plaatsen van grijze betonstapelblokken als keerwand aan de straatzijde met daarbovenop een groene haag.

Advies:

Het betreft geen welstandsexces, echter kan de commissie niet instemmen met het plan aangezien het niet voldoet aan de objectcriteria voor erfafscheidingen in beschermde situaties.

De keerwand is niet uitgevoerd in metselwerk of hout en sluit daarmee niet aan bij de erfafscheidingen van de buren aan de ’s-Gravelandseweg of de Trompenbergerweg. De hoogte van de keerwand is akkoord, mits daarbovenop niet een extra hekwerk geplaatst wordt. De groene haag is akkoord.

Conclusie: negatief advies
 

Surinamelaan 21

Zaak 769017

plaatsen zonnepanelen monumentaal pand

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht, Redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

Conclusie: Positief advies
 

Albertus Perkstraat 82

Zaak 784936

plaatsen erfafscheiding

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied,  Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht

De commissie kan instemmen met het voorgestelde hekwerk. Zij vraagt in de uitvoering aandacht voor natuur inclusieve oplossingen. Als voorbeeld noemt zij ingrepen voor egels die de verschillende achtertuinen, door het aanbrengen van een Heras hekwerk, niet meer kunnen doorkruisen.

Conclusie: Positief advies
 

Eemnesserweg 208A

Zaak 784360

verbouwen winkelruimte naar woning

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, Plan Oost en Kamrad, Bijzonder welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht

Conclusie: Positief advies

 

Zonnelaan 11

Zaak 787277

dakkapel plaatsen, zonnepaneel of -collector plaatsen, bijbehorend bouwwerk bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, uitrit aanleggen of veranderen

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied,  Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht                         

Het plan behelst het uitbreiden van de woning op de begane grond, het verleggen van de oprit, het vervangen van de rode pannen door grijze, het plaatsen van zonnepanelen en het vervangen van de bestaande dakkapel.

Advies:

Vanuit de waarden van het beschermde stadsgezicht kan de commissie niet akkoord gaan met het verleggen van de oprit naar de andere zijde van het woonhuis. Doordat de bestaande entree blijft bestaan komt er aan beide zijden van het huis verharding. Dit kan niet conform de gebiedscriteria in de welstandsnota, die extra verharding in voortuinen tegen gaat. Het groene en parkachtige karakter van het Stedelijk Villagebied gaat hiermee verloren.

Het terugbrengen van de oorspronkelijke hoogte van de entree levert geen verbetering op van het beeld van de zijgevel en is niet akkoord. Doordat de dakrand verspringt verliest de gevel zijn samenhang.

De nieuwe garage en de carport zijn tevens niet akkoord aangezien deze het doorzicht naar de achterzijde van de kavel belemmeren. Deze doorzichten zijn een kwaliteit van het beschermde stadsgezicht.

Bijgebouw 1 is akkoord, evenals de bijkeuken. De bijkeuken komt in de plaats van het bestaande bijgebouw 2. Dit doorzicht was daarmee al verdwenen.

De commissie kan instemmen met zonnepanelen in het beschermde stadsgezicht. Echter zijn zonnepanelen binnen de criteria van de huidige welstandsnota niet mogelijk op de zijdakvlakken van de woning. Deze dienen aan de achterzijde van de woning geplaatst te worden of op platte daken.

Het kleurgebruik van alle onderdelen van de woning is te contrasterend. Het kleurgebruik dient, conform de welstandsnota, meer terughoudend te zijn.

De dakkapel is niet akkoord, de dakkapel voldoet onder andere niet aan de volgende onderdelen uit de objectcriteria in de welstandsnota:

 • Dichte delen zijn niet toegestaan in het kozijnvlak. Dit dient uitgevoerd te worden als 1 kozijn.
 • Ventilatieroosters zijn, in een beschermd welstandsniveau, niet toegestaan in het glasvlak.
 • Het boeideel is hoger dan 200mm, dit is niet akkoord.
 • De dakkapel dient na aanpassing van bovenstaande onderdelen tevens te voldoen aan de andere onderdelen in de criteria voor dakkapellen in een beschermd welstandsniveau.

De commissie kan instemmen met de kleurwijziging omdat hiervoor geen criterium in de welstandsnota is opgenomen. De commissie betreurt de kleurwijziging van de karakteristieke rode pannen naar grijze pannen.

Het verwijderen van de schoorsteen is akkoord.

Er is nog geen advies op de strijdigheid met het geldende bestemmingsplan beschikbaar. Dit kan van invloed zijn op het voorliggende plan. De commissie vraagt dit advies af te wachten zodat het advies van de CWM en het advies op het bestemmingsplan integraal meegenomen kan worden in de toekomstige aanpassingen.

De commissie nodigt de aanvrager en architect uit voor de vergadering van de welstandscommissie als bovenstaande onderdelen zijn aangepast.

Conclusie: negatief advies

 

Torenlaan 27

Zaak 777631

plaatsen kap en zonnepanelen op berging

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Ensemble Torenlaan en omgeving, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht

Conclusie: Positief advies

 

Bremlaan 2

Zaak 784959

plaatsen carport met zonnepanelen

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3B, Utrechtseweg, Bijzonder welstandsniveau, Redengevende omschrijving van het rijksmonument

Het plan behelst het uitbreiden van het hedendaagse volume, achter het rijksmonument, met een carport voorzien van zonnepanelen op het platte dak.

Advies:

De commissie kan niet instemmen met het plan. De grote hedendaagse uitbreiding van het rijksmonument staat op dit moment volledig achter het hoofdvolume en blijft los van het rijksmonument. Het originele woonhuis, met rieten kap, is daarmee als geheel te ervaren vanaf de straat en de oprit. Door de toevoeging van de carport komt de hedendaagse uitbreiding naar voren. Hiermee omsluit dit volume het rijksmonument. Daarmee is het rijksmonument niet meer los te zien en gaat de hiërarchie, alsook monumentale waarde, verloren.

De zonnepanelen zijn op de bestaande platte daken voorstelbaar, mits in perspectief vanuit de straat niet zichtbaar.

Conclusie: negatief advies

 

Afsluiting 17:45 uur

 

Opgemaakt te Hilversum op 19 augustus 2021

Secretaris de heer B. van Steen

Vv. Voorzitter de heer R. Lubbers