Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten 18 november 2021

Aanwezig

Commissieleden:
J. De Haan (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, I. van Koningsbruggen, A. Mulder, H. Gietelink-Swane
Adviseur(s):
S. de Nie (case-manager), E. van Schaijk (adviseur stedenbouw)
Secretaris:
J. Vroons & B. van Steen

Welstandskamer 2

Noorderweg 68

Zaak 790192
plaatsen nieuwe kozijnen
Gebied 2a, Over ‘t Spoor, gewoon welstandsniveau
Bezoeker(s): gemachtigde

Het plan is eerder op 16 september 2021 en op 14 oktober 2021 aan de commissie voorgelegd. De commissie had zij nog opmerkingen over een aantal nieuw te plaatsen raamopeningen. De aanvrager is vandaag aanwezig om toelichting te geven, waar de commissie blij om is.
De commissie constateert dat het plan is aangepast conform het advies t.a.v. de compositie van de nieuwe gevelopeningen. Op dit onderdeel adviseert de commissie positief. Zeker nu het raam achter de noodtrap komt te vervallen.
Wat betreft het vervangen van de bestaande kozijnen voor exact dezelfde kozijnen (d.w.z. zelfde profilering, detaillering en materiaal- en kleurgebruik) is vanzelfsprekend akkoord. Maar het is commissie nog steeds niet duidelijk of het voorgestelde profiel van de nieuwe kozijnen exact dezelfde is als de bestaande kozijnprofielen. Zij handhaaft op dit punt haar advies van 16 september 2021.
Wanneer er middels een overzicht van bestaande en nieuwe detaillering, inclusief maatvoering, aangeleverd wordt, dan kan het plan gemandateerd door het secretariaat worden afgehandeld.
 
Conclusie: niet akkoord, tenzij.

St. Vitusstraat 29A

Zaak 799192
Plaatsen dakopbouw
Gebied 2b, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, gewoon welstandsniveau

De commissie constateert dat het de eerste dakopbouw in dit specifieke blok zal zijn. Dit betekent dat de dakopbouw als een trendsetter voor dit hele blok zal worden gezien. Het is dus zaak dat dit plan voldoende kwaliteit heeft om als trendsetter te kunnen dienen.
De welstandsnota stelt dat er bij dakopbouwen gestreefd wordt naar uniforme exemplaren. Herhaling binnen een blok van dezelfde architectuur brengt rust en samenhang. Geconstateerd wordt dat er op de St. Vitusstraat 17 en 19 al een dakopbouw (vergund) is gerealiseerd. Deze dakopbouw heeft een ander kapvorm, namelijk een mansardekap, dan hier nu wordt voorgesteld (afgeknot zadeldak).
Hoewel de St. Vitusstraat 29 niet in hetzelfde blok ligt als de St. Vitusstraat 17 en 19, is de woning wel onderdeel van het karakteristieke straatbeeld. Daarnaast is een mansardekap de oorspronkelijke kapvorm in deze straat en passend bij het dorpse karakter en architectuur van dit gebied.
De commissie constateert dat er op het bouwblok aan de overzijde van de straat, op de St. Vitusstraat 60-62 wel dakopbouwen in de vorm van een afgeknot zadeldak (vergund) zijn gerealiseerd. De commissie ziet deze als trendsetter voor dat specifieke bouwblok, maar niet als referentie voor de gehele straat wegens hierboven genoemde redenen.
De commissie kan zich een dakopbouw voorstellen, maar vindt het afgeknotte zadeldak niet passend bij de oorspronkelijke architectuur. Zij kan zich een dakopbouw voorstellen in de vorm van een mansardekap, met dezelfde hoogte en hellingshoeken als de St. Vitusstraat 17 en 19. Op deze wijze wordt de samenhang, het dorpse en oorspronkelijke karakter van het straatbeeld behouden.  
Conclusie: negatief advies

Kolenstraat 14

Zaak 798304
Plaatsen dakopbouw
Gebied 2b, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, gewoon welstandsniveau
Bezoeker(s): aanvrager en gemachtigde

Het plan is eerder op 14 oktober 2021 aan de commissie voorgelegd. De commissie was destijds niet akkoord met het plaatsen van de dakopbouw dicht op de rand bij de hoek aan de straatzijde. De architect geeft een korte toelichting op het gewijzigde plan. Er worden twee opties voorgelegd: een optie waarbij de hoek van de opbouw de hoek van de gevel volgt (blad 2A), en een optie waarbij de opbouw een rechte hoek maakt (blad 3). Het dakterras is komen te vervallen.
De commissie staat positief tegenover de eerste optie, waarbij de dakopbouw de gevel volgt. Zij staat niet positief ten opzichte van het hoge staande raam en adviseert de ramen overal hetzelfde te houden. Daarnaast constateert de commissie nog een paar foutjes in het tekenwerk: de details van het hekwerk van het vervallen dakterras staan nog op tekening en er is doorvalbeveiliging getekend in de ramen waar dit niet nodig is.
Wanneer het plan in een compleet en kloppend dossier van optie “Blad 2A” wordt aangeleverd, waarbij het hoge raam is vervangen door een raam zoals aan de zijgevel, dan kan deze gemandateerd door het secretariaat worden afgehandeld.

Conclusie: niet akkoord, tenzij

Gijsbrecht van Amstelstraat 154-156

Zaak 739164
Verbouwen, wijzigen gevels panden
Gebied 2b, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, gewoon welstandsniveau

Het plan is eerder op 18 maart en 30 september aan de commissie voorgelegd.
De commissie constateert dat het plan is aangepast in overeenstemming met het laatste advies. Op basis hiervan adviseert de commissie positief.

Conclusie: positief advies

Welstandskamer 1

Diepeweg 39A

Zaak 795119
Wijzigen voorgevel
Gebied 1f, Dorpsranden (Agrarisch en Industrialisatie), gewoon welstandsniveau
Bezoeker(s): Architect

Het plan is eerder op 30 september 2021 aan de commissie voorgelegd. De afgelopen keer had de commissie nog twijfels over de kozijnindeling, de inrichting van de voorzijde en het nog iets te fletse kleurgebruik. De architect geeft een korte toelichting op de wijzigingen aan het plan en hoe er gereageerd is op het vorige advies. Aan de voorzijde worden nu naar binnen openslaande deuren voorgesteld. De gekozen kleur is zandkleurig (RAL 1002) en leemkleurig (RAL 8003), zoals de tegels aan de voorzijde. De kliko’s zijn verplaatst naar de zijkant, met toestemming van de buren.

Advies
De commissie staat positief tegenover de wijzigingen aan het plan. De voorgestelde gevelcompositie is een verbetering, waarop de commissie positief adviseert. Ook de voorgestelde kleuren zijn een verbetering en adviseert de commissie positief op de leembruin (RAL 8003). Alleen de voorgestelde RAL 1002 vindt zij te vol geel en adviseert deze te wijzigen naar RAL 1001.  
De commissie adviseert de roze muur betongrijs te schilderen en daarbij de voorgestelde begroeiing van de voorzijde door te laten lopen tot over deze muur.
De commissie begrijpt dat de twee parkeerplekken aan de voorzijde behouden moeten blijven, maar ze geeft aan het jammer te vinden dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit.
Wanneer de aanvraag aan bovenstaande punten aangepast is en als een complete set is ingediend, kan het secretariaat van de CWM het plan ambtelijk afhandelen.

Conclusie: negatief advies, tenzij

Kerkstraat 74 en 74A

Zaak 780346
verbouwen bestaande pand tot winkel met daarboven 9 appartementen
Gebied 1a, Stadshart (Villakern), bijzonder welstandsniveau
Bezoeker(s): architect

Het plan is eerder op 5 augustus 2021 en 14 oktober 2021 aan de commissie voorgelegd. De commissie sprak afgelopen keer haar waardering uit voor het vernieuwde ontwerp en het ambitieniveau. Zij had naar aanleiding van het vorige plan destijds nog een aantal opmerkingen, waarop de architect heeft gereageerd met aanpassingen:
•    De commissie constateert dat bij de brievenbus en bellentableau nu metselwerk is toegepast. Zij adviseert positief op dit detail;
•    De reclame-uiting is integraal mee ontworpen in deze aanvraag en voldoet aan de objectcriteria in de welstandsnota die voor reclame-uitingen gelden. De commissie adviseert op basis hiervan positief op dit punt. Maar zij doet graag nog de suggestie om de ruimte tussen de reclame en de onderdorpel een gelijke hoogte te geven als de ruimte tussen de kozijnen op de bovenliggende verdiepingen;
•    Op de voorgestelde positie van de zonnepanelen adviseert de commissie positief;
•    De detaillering van de onderkant van de toegangsdeuren is aangepast. De commissie vindt het een mooie oplossing en adviseert positief op dit detail;
•    Het detail van de aansluiting met de dakpannen van de belending is aangeleverd. Ook op dit detail adviseert de commissie positief;
•    De commissie houdt twijfels bij de technische detaillering van de gevel met betrekking tot de waterhuishouding (minimale overstekken). Ze is er wel van overtuigd dat de voorgestelde details de standaard detaillering is van het voorgestelde product. Op basis hiervan adviseert de commissie positief op deze voorgestelde details. Zij doet graag nog de suggestie om de overstekken gelijk te trekken met de ruime maat van de latei.  
•    Een gedelegeerd lid van de commissie heeft de bemonstering ontvangen en middels foto’s met de gehele commissie gedeeld. De commissie adviseert positief op het materiaal- en kleurgebruik;

Conclusie: positief advies

Gezamenlijke commissie

Catharina van Renneslaan 10  

Zaak 788100 vooronderzoek
plan voor het bouwen van 6 short stay studios
Gebied 3e, Noordelijk Villagebied, beschermde situatie, beschermd stadsgezicht
Bezoeker(s): aanvrager en architect

De architect geeft een korte toelichting op het plan. Het betreft een vooronderzoek voor het bouwen van een volume met zes short-stay studios aan het bestaande gebouw. De units zijn iets los van het maaiveld gehouden, voor enerzijds de waterhuishouding en anderzijds het effect van loskomen van de omgeving. De massa is verspringend vormgegeven om het beeld minder massief te laten zijn. De kozijnen zijn, zoals in het bestaande gebouw, slank geprofileerd en donker. Het hekwerk bij de balkons is uitgevoerd in transparant glas.
Advies
Inpassing in de omgeving
De commissie constateert dat het bestaande gebouw in een karakteristiek landschap gesitueerd is. Dit karakteristieke landschap is een herinnering van één van de eerste buitenplaatsen van Hilversum, oorspronkelijk Berg en Dal (1861), later (1869) Wisseloord geheten; na de Tweede Wereldoorlog herverkaveld tot villagebied. De commissie is van mening dat dit heuvelachtige villalandschap met herinneringen aan de buitenplaats - die in de naam van de studio doorleeft uitgangspunt voor het ontwerp zou moeten zijn. De huidige omgeving zal de inpassing van de massa mede moeten bepalen. De commissie ziet bijvoorbeeld dat de bestaande appartementen rondom het terrein zullen gaan uitkijken op de nieuwe bebouwing.
Het is de commissie aan de hand van de stukken en de presentatie niet voldoende helder wat de visie is op de landschappelijke inpassing van de nieuwe bebouwing. Ook in de rendering is de omgeving niet goed gepresenteerd. Ze begrijpt uit de mondelinge toelichting wel de praktische overwegingen die er gemaakt zijn, maar omdat het landschap op deze plek zo’n belangrijke rol speelt, is een visie op de landschappelijke inpassing van belang om overtuigd te raken van het plan. Dat is zij op dit moment nog niet.
Massa
De commissie begrijpt uit de toelichting dat er planologische toezeggingen zijn gedaan over de toegestane toevoeging van de massa. De commissie is er echter niet van overtuigd dat het voorgestelde plan op de juiste plek staat en de juiste vorm heeft. Het is onwenselijk dat een toevoeging van de massa het groene karakter van de omgeving nog verder onder spanning brengt. De commissie vraagt ook hierom naar massastudies in relatie tot de omgeving. Zij vraagt zich bijvoorbeeld af of er een studie is gedaan naar het toevoegen van massa doormiddel van een extra laag op de bestaande bebouwing, of naar het opknippen van het nieuwe volume in bijvoorbeeld tiny houses. Ook hier begrijpt de commissie de wens om een koppeling te houden van het bestaande gebouw met de studio’s. Maar vraagt zij om deze wens niet als enige uitgangspunt te hanteren voor de positionering en vormgeving van de massa.   
Architectuur
De nieuwe toevoeging is op dit moment vrij hybride: in opzet sluit het aan bij de orthogonaliteit van de bestaande bebouwing, maar in architectuurtaal maakt het zich hiervan los. Dit maakt onder andere dat de voorgestelde vormgeving niet passend is bij het voorgestelde ambitieniveau. Het gebouw lijkt nu te veel op een tijdelijke uitbreiding. De commissie adviseert hier een helderdere keuze in te maken.
Conclusie
De commissie staat niet negatief tegenover het toevoegen van short-stay studios, maar is nog niet overtuigd van de landschappelijke inpassing, de positie en vormgeving van de massa en de gekozen architectuur in relatie met het gebouw. Zij zou de architect willen uitnodigen om te studeren vanuit het heuvelachtige (villa)landschap en vanuit de gedachte hoe deze short-stay’s een positieve bijdrage kunnen leveren aan de plek en niet enkel een utilitaire oplossing zijn. De commissie wordt de volgende keer graag meegenomen in de uitgangspunten en de overwegingen die tot het ontwerp hebben geleid.

Conclusie: stemt niet in met de ingeslagen weg

Emmastraat 24A, Nassaulaan 6C (gemeentelijk monument)

Zaak 804627
wijziging t.o.v. verleende omgevingsvergunning 731618
Gebied 3a, Emmastaat, bijzonder welstandsniveau
Bezoeker(s): ja

Op het plan is eerder (15 april 2021) positief geadviseerd, waarna de aanvraag vervolgens vergund is. Ten opzichte van het vergunde plan worden vandaag een aantal wijzigingen voorgelegd. Deze wijzigingen hebben hoofdzakelijk te maken met de wens om het pand verder te verduurzamen doormiddel van isolatie. Daarnaast worden er wijzigingen aan de gevelcompositie voorgesteld.

Advies
De commissie kan zich in principe de wijzigingen ten opzichte van het vergunde plan voorstellen. Maar heeft op een aantal punten nog opmerkingen:
Consequenties van het isoleren van het dak
De commissie staat positief tegenover het isoleren van het dak. De boeiingen van het dak worden hierdoor dikker. De verhouding tussen de schulplijst en het groene deel is nu vanuit cultuurhistorisch en architectonisch oogpunt te veel uit verhouding. De commissie adviseert om de schulplijst en het groene deel van het boeideel beter in verhouding te maken. Daarnaast adviseert de commissie vanuit cultuurhistorisch oogpunt, de lijst aan de achterzijde niet te schulpen maar juist recht te detailleren.
De commissie heeft twijfels over het detail van de dakgoot. Het lijkt erop dat het water naast de goot valt op de wijze waarop het nu getekend is. Het blijkt dat de detailtekening van de goot nog niet helemaal kloppend is en zal worden aangepast. Daarbij geeft de commissie mee dat zij de kraal van de goot iets prominenter zou kunnen zijn.
Dakkapellen
De boeiboorden bij de dakkapellen zijn te hoog; deze dienen beduidend lager te worden, zodat deze passen binnen de objectcriteria in de welstandsnota (maximaal 200 mm).
Gevelwijziging
Het wijzigen van het raam in de zijgevel naar een deur vindt de commissie voorstelbaar. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt is een zijdeur bij deze typologie niet vreemd. De commissie doet graag de suggestie om de oorspronkelijke luiken die bij de ramen hoorden te labelen en op te slaan.
De commissie adviseert positief over de wijziging van de grote deur.
Geconstateerd wordt dat de koekoek verdwijnt door de voorgestelde wijziging. Van deze wijziging ziet zij graag nog een detailtekening (bestaand en nieuw). Dit geldt ook voor het voorstel om de bovenlichten te herstellen. De commissie ziet hiervoor  graag op tekening wat precies het voorstel is en hoe dat in detail wordt uitgewerkt.
Warmtepomp
De commissie constateert dat er installaties voor o.a. een warmtepomp tegen de monumentale gevel wordt geplaatst. De welstandsnota geeft aan dat installaties vanuit de openbare ruimte niet zichtbaar aan of nabij een monument en bij voorkeur inpandig moeten worden geplaatst. Een consequentie van het inpandig plaatsen van een warmtepomp is dat er een gat in de monumentale gevel gemaakt moet worden. Dit is vanuit behoud van de monumentale waarden uiteraard niet wenselijk. De commissie adviseert te onderzoeken of de installatie voor de warmtepomp in een bijgebouw te plaatsen is.

Vloerverwarming
De commissie adviseert positief over het plaatsen van een betonvloer in verband met vloerverwarming op de begane grond. De monumentale waarde van het pand wordt hiermee niet onevenredig aangetast.

Conclusie: negatief advies

Dalweg 21D

Zaak 802128 vooronderzoek
Balkon veranderen in een slaapkamer
Gebied 3d, Stedelijk Villagebied, beschermde situatie, beschermd stadsgezicht
Bezoeker(s): nee

De aanvraag betreft een uitbouw op de eerste verdieping waarmee een groot deel van het balkon wordt dichtgezet en de ruimte tussen de opbouwen van de verschillende woningen komt te vervallen.

Advies:
Het plaatsen van deze dakopbouw is in strijd met de gebiedscriteria in de welstandsnota en is niet akkoord.
Vanuit cultuurhistorie bekeken betekent de opbouw een aantasting van het groene en open karakter van het gebied.
De voorgestelde uitbreiding van het volume van de eerste verdieping tast het tijdsbeeld, de ritmiek en de samenhang van het ensemble van zeven semi-vrijstaande villa’s (Dalhof) aan.. Deze woningen aan de Dalweg zijn als een ensemble rond een hof in een groen binnenterrein ontworpen; ze geven een rustig gevelbeeld met verbindingen op de begane grond met daarboven losse dakopbouwen van hout. Deze samenhang gaat verloren. Door het plaatsen van deze opbouw versmelten de bestaande opbouwen tot één volume. Waardoor bovendien de begane grond ondergeschikt wordt aan de eerste verdieping hetgeen eveneens in strijd is met de gebiedscriteria.

Conclusie: stemt niet in met de ingeslagen weg

Monumentenkamer

Lindenheuvel 16

Zaak 689037
bouwen bijgebouw (berging)
Gebied 3d, Stedelijk Villagebied, beschermde situatie, beschermd stadsgezicht
Bezoeker(s): architect

Conclusie: positief advies

Koninginneweg 37 (gemeentelijk monument)

Zaak 796040
onderhoud monumentaal pand
Gebied 3d, Stedelijk Villagebied, beschermde situatie, beschermd stadsgezicht

Advies:
De commissie is akkoord met het plan. De volgende voorwaarde dient opgenomen te worden in het besluit:
De uitvoering dient plaats te vinden in nauwe samenwerking met en met toestemming van de afdeling cultureel erfgoed van de gemeente Hilversum.

Conclusie: positief advies, voorwaarde opnemen in de vergunning

Middenweg 3 (gemeentelijk monument)

Zaak 786114
Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen
Nieuwe dakpannen plaatsen.
Gebied 3d, Stedelijk Villagebied, beschermde situatie, beschermd stadsgezicht
Bezoeker(s): aanvrager

De commissie adviseert positief op het leggen van speciaal op maat gemaakte dakpannen aan de voorzijde van het monument en stemt in met standaard monierpannen op het achterdakvlak.
De commissie waardeert de inspanning die de eigenaren zich troosten om de oorspronkelijke dakpannen opnieuw na te maken zeer!

Conclusie: positief advies

Hilvertsweg 182 (gemeentelijk monument)

Zaak 757180
het uitbreiden aan de achterzijde van een monumentale woning
Gebied 4f, Plan Zuid, beschermde situatie, beschermd stadsgezicht
Bezoeker(s): ja

Advies:
De commissie kan zich een uitbreiding aan de achterzijde voorstellen. Het plan is te hoog waardoor de uitbouw niet meer ondergeschikt is en waardoor de achtergevel te ingrijpend wordt aangepast en zodoende de monumentale waarde van het pand aantast. De diepte van de uitbouw en het hergebruik van de bestaande kozijnen zijn akkoord.
De aanbouw dient lager uitgevoerd te worden. De bovenkant van de nieuwe uitbouw dient samen te vallen met de onderkant van de bestaande rollaag boven de deur naar de tuin.
Wanneer het plan aan de bovenstaande opmerkingen wordt aangepast kan het secretariaat het plan ambtelijk verder afhandelen.

Conclusie: negatief advies, tenzij

Godelindeweg 18 (gemeentelijk monument)

Zaak 797400
uitbreiden monumentale woning achterzijde
Gebied 3e, Noordelijk Villagebied, beschermde situatie, beschermd stadsgezicht
Bezoeker(s): ja

De commissie is akkoord met het plan. De volgende voorwaarde dient opgenomen te worden in het besluit:
De uitvoering dient plaats te vinden in nauwe samenwerking met en met toestemming van de afdeling cultureel erfgoed van de gemeente Hilversum.

Conclusie: positief advies, voorwaarde opnemen in de vergunning

Van Lenneplaan 21 (gemeentelijk monument)

Zaak 796014
Plaatsen van een schuur
Gebied 3d, Stedelijk Villagebied, beschermde situatie, beschermd stadsgezicht
Bezoeker(s): nee

Het plan behelst een aanvraag voor een bijgebouw op het zij-erf naast een gemeentelijk monument. Het bijgebouw wordt achter de schutting geplaatst. Van deze schutting is geen omgevingsvergunning gevonden.
Het plan voor het bijgebouw voldoet niet aan de gebiedscriteria voor bijgebouwen in een beschermd welstandsniveau. Doorzichten naar de achterkant van de kavel dienen zoveel mogelijk behouden te blijven. Het bijgebouw tast het doorzicht aan. Van de schutting is geen vergunning gevonden. De commissie hoopt dat de schutting in de toekomst ooit een keer zal verdwijnen, waarmee de doorzichten hersteld worden. De commissie beoordeelt het bijgebouw dan ook zonder de aanwezigheid van de schutting.

De commissie adviseert om het bijgebouw achter de achtergevel van het woonhuis te plaatsen, conform de nota, om de, voor het beschermde stadsgezicht behoudens waardige doorzichten, te behouden.

Conclusie: negatief advies

Zeedijk 38A (gemeentelijk monument)

Zaak 798328
aanvraag huisnummerbesluit, aanpassen achtergevel
Gebied 1d, Aanloopstraten (cityvorming / interbellum), bijzonder welstandsniveau
Bezoeker(s): nee

Het plan betreft een reeds geplaatste uitbreiding van de bestaande dakkapel aan de achterzijde op de tweede verdieping en een aanpassing van de uitbreiding van de uitbouw op de eerste verdieping.
Beide ingrepen zijn voorstelbaar. De uitwerking mist echter de verfijning die een gemeentelijk monument vraagt van nieuwe toevoegingen aan het volume.

De uitbouw op de eerste verdieping is wat diepte betreft akkoord. Deze is minder diep uitgevoerd dan vergund en past meer bij de schaal van het hoofdvolume. De nieuwe gevel is niet akkoord. De nieuwe gevelindeling past niet bij de architectuur van het monument en mist verfijndheid in de detaillering van de dakrand. Deze onderdelen dienen gewijzigd te worden. In de huidige toestand doen zij afbreuk aan de monumentale waarden van het pand.

De dakkapel op het achterdakvlak van de tweede verdieping is in breedte- en hoogtemaat voorstelbaar. De verfijndheid mist in de uitwerking van de dakkapel. De volgende onderdelen dienen aangepast te worden zodat deze past binnen de objectcriteria en past bij het monument:

  • Een dicht deel in het kozijnvlak is niet toegestaan. De dakkapel moet voorzien worden van één doorlopend kozijnvlak met een gelijke raamverdeling.
  • Het overstek moet tussen de 100mm en 200mm komen te liggen.
  • De dakkapel is in zijn geheel slordig uitgevoerd en doet afbreuk aan de monumentale waarden van het pand. De uitwerking moet een verfijning krijgen die passend is.

Conclusie: negatief advies

Dit verslag omvat 10 pagina´s
Opgemaakt te Hilversum op 18 november 2021
Secretaris CWM mw. J. Vroons / dhr. B. van Steen
Voorzitter de heer J. de Haan