Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten

17 mei 2022

Aanwezig:

Commissieleden: R. Petersma (voorzitter), I. van Koningsbruggen, A. Mulder
Adviseur(s): mw. Hensch (adviseur cultuurhistorie)
Secretaris: Dhr. B. van Steen

Jupiterstraat 2

Zaak 850696
Plaatsen zonnepanelen
4d, Plan Oost, Plan Oost en Kamrad, Bijzonder welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht
Bezoekers: nee

Advies:
De commissie kan zich twee stroken zonnepanelen voorstellen. De commissie kan op basis van de aangeleverde informatie niet opmaken of de panelen horizontaal uitgelijnd zijn met de zonnepanelen op het voordakvlak van Lorentzweg 159. Op de tekeningen dient de relatie met Lorentzweg 159 bevestigd te worden, de maatvoering van de panelen op het dakvlak (ook de afstanden tot de dakranden en de dakkapel) dient aangegeven te worden op tekening evenals de kleur van de panelen als ‘mat zwart’.

Conclusie: negatief advies, tenzij

Neptunusstraat 34

Zaak 850674
Uitbreiden eerste verdieping achterzijde
4d, Plan Oost, Plan Oost en Kamrad, Bijzonder welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht
Bezoekers: nee
Advies:
De commissie adviseert vooralsnog negatief op het plan. De commissie kan zich een uitbreiding aan de achterzijde voorstellen maar is niet overtuigd van de uitvoering en de gevelcompositie met een dicht vlak naar de tuin gekeerd.
De gevelcompositie, van gevelvlakken met daarin gevelopeningen, gaat verloren met deze dichte gevel, de commissie adviseert een gevelopening in de achtergevel te maken die past bij de overige gevelopeningen in de achtergevel.
Een consequent getekende tekeningenset ontbreekt. Voor een volgende behandeling dient een complete tekeningenset te worden aangeleverd met daarop aangegeven materiaal, kleur en maatvoering en het metselverband. Het is de commissie tevens niet duidelijk hoe het dakterras wordt ontsloten: komen er deuren vanuit de slaapkamer naar het dakterras? Alle details van de geplande uitbreiding graag volledig inzichtelijk maken op de tekeningen.
Conclusie: Negatief advies

Albertus Perkstraat 59

Zaak 850747
Plaatsen geïsoleerd glaswerk
3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht, Rijksmonument
Bezoekers: nee

Advies:
De commissie kan akkoord gaan, onder voorwaarde dat het monumentenglas betreft dat, voor plaatsing, wordt beoordeeld door de afdeling Cultureel Erfgoed van de gemeente Hilversum.

Conclusie: Positief advies, voorwaarde opnemen in vergunning

Dudokpark 1

Zaak 850218
Plaatsen tijdelijke ventilatievoorzieningen voor periode van 2 jaar
3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht, Rijksmonument
Herhalingsplan: nee
Bezoekers: nee

Advies:
De commissie volgt het advies van de RCE, zij kan niet instemmen met dit voorstel. De voorgestelde ventilatie maakt teveel inbreuk op de monumentale waarden van het rijksmonument. De commissie is geenszins overtuigd van dit voorstel. Het raadhuis is immers niet slechts een functioneel gebouw maar een totaalontwerp / kunstwerk. De commissie mist een integrale visie op de verduurzaming van het raadhuis, ook inzake ‘tijdelijke’ voorzieningen, voor zowel exterieur als interieur.
Er zijn geen oplossingen in de puien mogelijk vanwege het belang van de kozijnen voor het monumentale gevelbeeld en de architectuurhistorische waarde van de originele stalen kozijnen. De commissie mist vertrouwen in de aanpak. Natuurlijk moeten ook monumenten aangepast worden aan de eisen van de tijd, maar dit voorstel doet te veel afbreuk aan het rijksmonument en getuigt van te weinig inzicht in zijn monumentale waarden.
De commissie is overigens niet overtuigd van de noodzaak van andere ventilatie-oplossingen naast wat reeds aanwezig is.
De commissie wordt graag meegenomen in het denken over mogelijke (ventilatie)ingrepen om gezamenlijk tot een aanpak te komen voor een duurzame toekomst van het raadhuis. Een totaalvisie daarop is absoluut noodzakelijk.

Conclusie: negatief advies

Parklaan 10

Zaak 850728
Vernieuwen dakbedekking, plaatsen zonnepanelen
3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht
Bezoekers: nee

Advies:
De commissie betreurt het vervangen van de rode leien door zwarte dakpannen. De leien zijn beeldbepalend in het beschermde stadsgezicht en zijn, net als de wit gestucte gevels, karakteristiek voor de enigszins abstracte architectuur van het pand. . De commissie doet de suggestie de rode
leien te behouden en rode zonnepanelen toe te passen. In elk geval adviseert de commissie de goede leien uit te sorteren en te verkopen, zodat deze beschikbaar blijven voor andere daken.
De commissie is nog niet overtuigd van het voorstel voor zonnepanelen. Zij mist details over de kleur (mat zwart) en over de aansluiting van de zonnepanelen op de dakpannen als over de aansluiting van de dakpannen op de voorgevel. Het voorstel van zonnepanelen in de kleur van het dakvlak valt of staat met het onderdetail dat ook in de kleur van het dakvlak moet zijn (hier kan geen loodslabbe zichtbaar zijn).

Conclusie: Negatief advies

Steijnlaan 14

Zaak 850593
Vervangen/ restaureren dak en schoorstenen monumentaal pand
3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht, Gemeentelijk monument
Bezoekers: nee

Advies:
De commissie kan akkoord gaan onder voorwaarde dat een oude en een nieuwe dakpan ter beoordeling worden voorgelegd aan de afdeling Cultureel Erfgoed van de gemeente Hilversum.
De commissie adviseert de goede dakpannen uit te sorteren en te verkopen zodat deze beschikbaar blijven voor andere daken.

Conclusie: Positief advies, voorwaarde opnemen in vergunning

Simon Stevinweg 130

Zaak 850511
Verbouwen zolder en plaatsen dakkapel achterzijde monumentaal pand
4b, Plan Simon Stevin, Bijzonder welstandsniveau, Gemeentelijk monument
Bezoekers: nee

Advies:
De commissie kan zich een dakkapel op het achterdakvlak voorstellen waarbij het achterliggende spant intact blijft. De commissie is nog niet overtuigd van het plan en vraagt de volgende punten te verduidelijken of aan te passen:
• Het overstek dat aan de voorzijde aanwezig is dient ook aan de zijkanten als overstek gebruikt te worden. Zo ontstaat een evenwichtig beeld van de dakrand op de dakkapel.
• De voorgestelde roedes geven een vreemd gevelbeeld. In de huidige achtergevel zijn geen roedes in vensters meer aanwezig. Een nieuwe dakkapel toevoegen met roedes is daarom niet akkoord.
• Het is voor de commissie niet te beoordelen of de dakkapel dezelfde is als de dakkapel van de buren op Simon Stevinweg 132. De commissie adviseert de dakkapel exact hetzelfde uit te voeren (maatvoering en details) en te plaatsen (horizontaal uitgelijnd, zelfde positie in de breedte op het dakvlak) als de dakkapel op nummer 132.
• De dakramen lijken te vervallen. Dit dient op tekening aangegeven te worden.

Conclusie: Negatief advies

Insulindelaan 9

Zaak 850289
Wijzigen uitritpoort
3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht
Bezoekers: nee

Advies:
De erfafscheiding een meter achter de erfgrens (zoals het OT aangeeft) past niet bij de functie van een poort als natuurlijke scheiding van publieke ruimte en privé. Het terugleggen van de erfafscheiding zorgt bovendien voor een rommelige overgang met verschillende soorten bestrating. De commissie adviseert daarom de poort op de erfgrens te plaatsen; het verbindingshekwerk tussen de poort en de heg kan hierdoor komen te vervallen.
De commissie adviseert positief op de uitvoering van het hekwerk, op basis van het feit dat het hekwerk voldoende transparant is. De commissie acht het niet nodig de erfafscheiding verder naar achteren te plaatsen en vindt de plaatsing op de erfgrens aan deze drukke verkeersader meer geëigend.

Conclusie: Negatief advies, tenzij

Bussumergrintweg 12

Zaak 850413
Verbouwen autoshowroom, plaatsen reclame
3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht
Bezoekers: nee

Advies:
De commissie mist een eenduidige set tekeningen waaruit blijkt welke veranderingen worden doorgevoerd op welke plek. De commissie houdt daarom het plan aan en vraagt de aanvrager tekeningen aan te leveren ten behoeve van een volgende beoordeling.
Daarbij mist de commissie informatie over de volgende onderdelen:
- Reclame uitingen (afmetingen, kleur en materialen)
- Reclamezuil (afmetingen, kleur en materialen)
- Gevolgen van het vervangen van de roldeuren voor de gevel
- Dakrand, wijzigt deze ook in detail?
- Gegevens van de hekwerken ontbreken

Conclusie: Aanhouden

Koomansstraat 13

Zaak 850567
Plaatsen zonnepanelen
4d, Plan Oost, Plan Oost en Kamrad, Bijzonder welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht
Bezoekers: nee

Advies:
De verticale positie van de zonnepanelen is akkoord. De commissie kan nog niet instemmen met de breedte van het legplan. De commissie vraagt de aanvrager een keuze te maken uit de volgende twee opties:
• Meer panelen over de volledige breedte van het eigen dakvlak leggen. Met aan beide zijden minimaal 50cm afstand tot de dakrand en de schoorsteen.
• Een rij minder panelen (2 stuks) plaatsen, zodat links van de schoorsteen ten minste 50cm afstand overblijft tussen de schoorsteen en de panelen. De commissie doet de suggestie rode panelen te plaatsen, passend bij het rode dakvlak in het beschermde gezicht.

Conclusie: Negatief advies, tenzij

Vondellaan 7

Zaak 850731
Plaatsen zonnepanelen
3d, Stedelijk Villagebied, Ensemble: Torenlaan en omgeving, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht
Bezoekers: nee

Advies:
De commissie kan zich zonnepanelen op de platte daken voorstellen. Het is echter niet duidelijk hoe ver de zonnepanelen boven de dakrand uit komen van het platte dak van het hoofdvolume en dat van de garage. Er dient aangetoond te worden dat dit tot een minimum beperkt wordt. De commissie vraagt een detailtekening van de dakranden van het platte dak en het hoofdvolume en de garage waarop duidelijk te zien is hoe hoog de panelen geplaatst worden ten opzichte van de dakrand. De commissie adviseert met het oog op de zichtbaarheid de panelen op de platte daken zo ver als mogelijk naar achteren en zo plat als mogelijk te leggen.
De panelen op het zijdakvlak zijn akkoord.

Conclusie: Negatief advies
Dit verslag omvat 5 pagina´s
Opgemaakt te Hilversum op 17 mei 2022
Secretaris CWM dhr. B. van Steen
Voorzitter de heer R. Petersma