Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten 17 maart 2022

Aanwezig:

Commissieleden:

J. De Haan (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, I. van Koningsbruggen, A. Mulder, H. Gietelink-Swane

Adviseur(s): mw. De Nie (plantoetser), mw. Hensch (adviseur cultuurhistorie), mw. Koenders (adviseur cultuurhistorie), Dhr. Volkers (adviseur landschap en ecologie)

Secretaris:

Mw. J. Vroons & Dhr. B. van Steen

Monumentenkamer                             

Trompenbergerweg 57C

Zaak 850010       (vooronderzoek)

aanbouw realiseren aan de achterzijde van de woning  

3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, BSG

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Nee

Het plan betreft een aanbouw aan de achterzijde in beschermd stadsgezicht, gelegen aan de achterzijde en in de schuine aansluiting met de garage.

Advies:

Het is de commissie niet duidelijk hoe de aanbouw aansluit op de bestaande gootlijn en de bestaande garage. De geveltekeningen zijn niet duidelijk en de details lijken niet te corresponderen met de overzichtstekening. Alvorens de commissie een advies kan uitbrengen dient de aanvrager de tekeningen te verduidelijken op de bovenstaande onderdelen.

Conclusie: Aanhouden

Sterrelaan 10           

Zaak 850214      

uitbreiden achterzijde   

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, BSG

Bezoekers: Architect en aanvrager

De architect licht het plan voor het uitbreiden van één van de twee onder één kap woningen toe.

Advies:

Het betreft hier de sloop-nieuwbouw van een bestaande uitbouw die bij beide woningen van de twee onder één kap in de bestaande situatie gelijk en symmetrisch is.

De commissie hanteert de criteria uit de welstandsnota voor aanbouwen in beschermde situaties (p.145).

De symmetrie van het volume en de achtergevel gaat met deze ingreep verloren. Dit is een verdere  achteruitgang van de oorspronkelijke architectuur.

Het plan voldoet niet aan de criteria voor aanbouwen in beschermde situaties.

Zo is de aanbouw te breed, te diep en niet afgestemd op het hoofdgebouw.

Zowel het hoofdvolume als de uitbreiding zijn door deze ingreep niet meer als losstaande elementen afleesbaar.

De kleuren wijken te veel af van die van het hoofdhuis..

De detaillering is in zijn algemeenheid te grof. Als voorbeeld neemt de commissie de daktrim die erg groot is en niet past bij de verfijnde uitwerking van het hoofvolume.

Conclusie: Negatief advies

Zonnelaan 11        

Zaak 850273      

uitbreiden woning, plaatsen bijgebouw met veranda     

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, BSG

Bezoekers: Ja

Advies:

Het plan is aangepast aan de opmerkingen van de commissie d.d. 6 januari 2022. De commissie is blij verrast met de toevoeging van de rode dakpannen. De commissie adviseert positief op het plan.

Conclusie: Positief advies

Burgemeester Andriessenstraat 2A  

Zaak 808054      

verbouwen kantoorruimte naar woning

1a, Stadshart, Bijzonder welstandsniveau

Bezoekers: Ja

Advies:

Het plan doet geen afbreuk aan de monumentale waarden van de naastgelegen gemeentelijke monumenten aan de ’s-Gravelandseweg en de Burgemeester Andriessenstraat. De commissie adviseert positief op het voorstel.

Conclusie: Positief advies

Kerkstraat 10 – Oude Doelen 7           (gemeentelijk monument)

Zaak 850002

verbouwen verdiepingen naar 2 woningen

1a, Stadshart, Bijzonder

Bezoekers: Nee

De commissie kan zich vinden in dit voorstel. Zij constateert dat er soms wel monumentenglas wordt voorgesteld en soms niet. Alle ramen in de voorgevel van het monument dienen uitgevoerd te worden met monumentenglas om zodoende een samenhangend beeld te bewerkstelligen.

Wanneer het plan aan bovenstaande opmerking aangepast wordt kan het secretariaat van de CWM het plan ambtelijk afhandelen.

Dat geldt vanzelfsprekend niet voor de achterzetramen t.p.v. het glas in lood.

Conclusie: Negatief advies, tenzij er in de voorgevel overal monumentenglas wordt toegepast.

Mozartlaan 28

Zaak 808052      

plaatsen toegangspoort              

3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, BSG

Bezoekers: Ja

De tekeningen zijn verder uitgewerkt ten opzichte van de behandeling d.d. 20 januari 2022.

Advies:

De commissie constateert dat het plan niet past binnen de objectcriteria voor erfafscheidingen in de welstandnota. De overschrijding van de hoogte is voorstelbaar mits de hoogte maximaal 1,5m bedraagt. De commissie vraagt de aanvrager het hekwerk zo laag als mogelijk uit te voeren om het karakter van het rijks beschermde stadsgezicht als villa-  en wandelpark zoveel als mogelijk te behouden.

Het hekwerk is in de uitvoering te grof en past niet bij het landelijke karakter van het huis. De commissie vraagt de aanvrager een hekwerk te ontwerpen met poeren die smaller zijn en met een zorgvuldig ontworpen stalen hekwerk dat in zijn eenvoud past bij het hoofdhuis en de beleving van privé groen vanaf de openbare weg respecteert. .

Conclusie: Negatief advies

Kerkstraat 82                        (gemeentelijk monument)

Zaak 738872      

verbouwen monumentaal pand naar winkelruimte begane grond en 38 appartementen op verdiepingen             

1a, Stadshart, Bijzonder welstandsniveau

Bezoekers: Ja (o.a. ambtelijk adviseur cultuurhistorie)

De commissie is niet overtuigd van met name de verticale detaillering en mist informatie om het geheel te beoordelen in relatie tot alle ingrepen in de transformatie van dit monument.

De commissie vraagt bij de volgende behandeling een toelichting door de bij dit plan betrokken architect en zou graag wat meer informatief over de context van deze detaillering willen hebben.

Conclusie: Aanhouden

Insulindelaan 9       

Zaak 850289      

Wijzigen uitritpoort       

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Nee

Het plan betreft het plaatsen van een antraciet gekleurd dubbel draaihek aan de Insulindelaan.

Advies:

Het is de commissie niet duidelijk hoe het hekwerk precies in elkaar komt te zitten. De details van het hekwerk en de lamellen ontbreken en het is de commissie niet duidelijk hoe het hek draait in combinatie met de oplopende kavel er achter. Bovendien zijn de tekeningen van het hekwerk niet gemaatvoerd.

De commissie ziet bij de volgende behandeling de bovenstaande onderdelen verwerkt in de bij de aanvraag aangeleverde stukken.

Conclusie: Aanhouden

Gezamenlijke commissie

MFA Hilversum Zuid - Irisstraat

Zaak 1105923     (vooronderzoek)

bouw multifunctionele accommodatie  

4f, Plan Zuid, Beschermd welstandsniveau, BSG

Bezoekers: Ja (o.a. projectleider)

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan betreft de bouw van een multifunctionele accommodatie op de plek van het afgebrande buurthuis en de bestaande Paulusschool. De locatie bevindt zich achter de Rijksmonumentale Clemenskerk en sluit tevens aan op het beschermde gezicht van de Bloemenbuurt.

Advies:

De commissie is niet overtuigd van de uitgangspunten waarop de ontwerpkeuzes zijn gemaakt. Het ontwerp roept veel vragen op. Onderstaand advies benoemt een aantal aspecten die de commissie problematisch acht.

In de presentatie komt naar voren dat de plek van deze multifunctionele accommodatie gezien moet worden als een verbijzondering in het beschermde stadsgezicht Zuid. De verbijzonderingen daar hebben een vrijstaand karakter en weken zich los van het bouwblok-patroon.. De gekozen vorm van de accommodatie gaat echter uit van het afmaken van het bouwblok, maar is wel onderbroken door een parkeerterrein aan de straat wat het idee van een gesloten bouwblok weer ontkend. Deze keuze is niet helder en overtuigt niet.

De architectonische compositie van het geheel overtuigt ook niet. Er wordt gebruik gemaakt twee materialen en van veel vormen die een geheel vormen maar zich ook willen onderscheiden. Het is niet duidelijk welke keuzes gemaakt zijn en hoe deze keuzes passen bij de functies binnen de accommodatie en in relatie tot de buurt. Als voorbeeld noemt de commissie de combinatie van horizontale en verticale elementen in de gevel, de sheddaken, maar ook de vormen en het materiaal.

Enerzijds presenteert het gebouw zich als een schaal-vergroting (net als andere collectieve gebouwen in deze buurt), maar anderzijds probeert het een gesloten bouwblok te maken met een straatwand. Maar beiden wordt niet overtuigend vormgegeven.

De Papaverstraat loopt als een zichtas vanuit Dudoks  Bloemenbuurt in de richting van de accommodatie. De verbijzondering die daar nu is voorgesteld, is dubbelzinnig vormgegeven, in tegenstelling tot de wijk zelf, waar elk perspectief vanuit de openbare ruimte een heldere beëindiging heeft.

Bij het ontwerp van het schoolplein is niet goed gekeken naar de routing van de scholieren, noch naar de werking van de pleintjes. De overgang van de straat naar het klaslokaal lijkt niet goed doordacht maar vraagt wel om een zorgvuldige uitwerking.  De commissie vraagt zich ook af wat de betekenis is van de verticale glasstroken: welke functie wordt er beoogd achter deze glasvlakken en hoe past dit idee in de overgang tussen straat en klaslokaal en binnen het gekozen architectonische concept?

De commissie vraagt de architect heldere keuzes te maken voor dit multifunctionele gebouw op deze plek aan de hand van de gestelde uitgangspunten en passend binnen de welstandsnota.

Conclusie: Stemt niet in met de ingeslagen weg

Wilgetak - Jan Blankenlaan 8   

Zaak 1105925     (Vooronderzoek)

bouw school     

4b, Plan Simon Stevin, Bijzonder welstandsniveau

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Ja (o.a. projectleider)

De school wordt voorgesteld als blok tussen de Duivenschool (rijksmonument) en de Apostolische kerk (gemeentelijk monument). De architect is aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies:

De commissie begrijpt de nieuw ontstane stedenbouwkundige compositie niet. Waar de Dudokschool een lange introductie maakt naar het “torentje” met duiventil, lijkt het nieuwe volume dit thema te ontkennen. Het nieuwe gebouw zou de compositie met aan de ene kant de Kleuterschool en aan de andere kant de Apostolische kerk moeten versterken en interessanter maken. Ook het lage muurtje van de school zou hierin een rol kunne spelen.

Het is de commissie niet duidelijk hoe het plan zich verhoudt tot de naastgelegen monumenten.. De commissie vraagt in alle facetten van het ontwerp rekening te houden met de positie van het nieuwe volume ten opzichte van de naastgelegen volumes, de straat, het pleintje en de architectuur van de naastgelegen bebouwing. De architectuur daarvan is veel fijner, meer gearticuleerd en kleurrijker dan op de 3D beelden is getekend.

Mede als gevolg van de stedenbouw is de commissie ook niet overtuigd van de terreininrichting. De fietsenstalling is om het Trafohuisje geplaatst. Dit maakt deze plek nog rommeliger. De parkeerplaatsen aan de voorzijde onttrekken het gebouw aan zijn omgeving. De parkeerplaatsen zijn gelegen in de groenstrook die bij de naastgelegen school en kerk zo duidelijk de overgang van openbare ruimte naar gebouwen begeleidt. Zoals dat op zoveel plekken in de wijk ook zo is, De parkeerplaatsen doorbreken deze ruimtelijke kwaliteit.

Ook de architectonische uitwerking van het gebouw heeft weinig relatie met de omgeving. Vanuit de Noord-pijl zijn de keuzes voor materiaal en gevel compositie nog wel te begrijpen, maar vanuit de context niet.

De commissie vraagt aandacht voor het natuur- en ecologisch inclusief bouwen in het ontwerp. De door Dudok ontworpen duiventil bovenop de toren van de Duivenschool kan daarvoor als inspiratie dienen.

De commissie denkt dat een goede stedenbouwkundige analyse, waarin de monumenten leidend zijn, zou kunnen leiden tot een verfijnd, subtiel en overtuigend plan.

Conclusie: Stemt niet in met de ingeslagen weg             

Blesboklaan 2

Zaak 850319      

uitbreiden woning en plaatsen bijgebouw

3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, BSG

Bezoekers: Ja (architect)

Het plan betreft het bouwen van een atelier en het toevoegen van een slaapkamer en keuken. Het atelier staat niet los van het huis maar wordt als nieuwe aanbouw verbonden met de woning. De kavel ligt in het beschermd stadsgezicht met een beschermd welstandsniveau. De architect is aanwezig en geeft een korte toelichting op het plan.

Advies

De commissie kan zich het atelier in deze verschijningsvorm voorstellen. Ook kan zij zich voorstellen dat het atelier wordt gekoppeld aan het woonhuis. Van de wijze waarop dit verbindende element wordt voorgesteld is zij echter nog niet overtuigd.

De criteria die er voor aanbouwen in de welstandsnota binnen beschermd gebied zijn opgenomen (p. 145) geven aan dat een uitbreiding als ondergeschikt element vormgegeven dient te worden. Daarbij dient de hoofdvorm van het gebouw duidelijk afleesbaar te blijven, waarbij de aanbouw in beginsel uitgevoerd moet worden met tussenlid. Ook zal de architectonische uitwerking en detaillering afgestemd moeten zijn op het hoofdgebouw.

Aanbouw c.q. tussenlid

Het deel tussen het atelier en het woonhuis is onvoldoende ondergeschikt aan het woonhuis. Het grote volume van het tussenlid en de wijze waarop deze aangrijpt op de bestaande woning maken het hoofdhuis onvoldoende afleesbaar. Dat komt doordat het volume naast dat het te groot is, ook voor de zuidgevel langs gaat. Dit tussenlid grijpt op meest karakteristieke plek (de dubbele loggia) van de woning aan. Het tussenlid is daarmee niet ondergeschikt én maakt het hoofdhuis onvoldoende afleesbaar.

Luifel

De commissie constateert dat het bestaande huis zeer karakteristiek is. Het huis kenmerkt zich door onder andere de verfijning in de horizontale belijning en detaillering. De voorgestelde luifel is ten opzichte van de bestaande detaillering te grof. Zij adviseert de luifel meer de verfijning van het hoofdhuis te geven.

Samenvatting

De commissie kan zich het atelier voorstellen, maar is niet overtuigd van het verbindende element. Er zal nog verder gestudeerd moeten worden op de wijze waarop het atelier aan het hoofdhuis verbonden gaat worden. Daarbij zal de uitbreiding een ondergeschikt element moeten zijn, waarbij de hoofdvorm van het woonhuis duidelijk afleesbaar blijft, en zal de architectonische uitwerking en detaillering afgestemd moeten worden op het hoofdgebouw. Tot slot geeft de commissie de suggestie mee om natuurinclusief bouwen onderdeel te maken van het plan.

Conclusie: negatief advies

Paulus van Loolaan 4B

Zaak 850336 (Vooronderzoek) 

aangepast woningbouwplan Paulus van Loolaan 4b                      

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau

Bezoekers: Ja (architect)

Het plan is eerder op 27 januari 2022 als vooronderzoek aan de commissie voorgelegd. De commissie constateerde destijds dat door de voorgestelde grote wijzigingen t.o.v. de vergunde situatie, het plan als een nieuw plan bekeken moest worden. Zij adviseerde om binnen de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt en binnen de gebiedscriteria die er voor dit gebied (3d, Stedelijk Villagebied) gelden, een nieuw huis te ontwerpen. Daarbij heeft de commissie gevraagd het ontwerp meer in de context (omgeving, inclusief bomen) te presenteren. De architect geeft een korte toelichting op het aangepaste plan.

Advies

De commissie vindt het plan ten opzichte van de vorige keer een verbetering. Het plan is nu duidelijk een huis met een eigen architectuur. De gekozen architectuur wijkt, voor wat betreft materialisatie, af van de criteria uit de nota. Om beargumenteerd van de criteria te kunnen afwijken, zal de commissie volledig overtuigd moet zijn van de toegevoegde hoge ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp. Dat is zij op dit moment nog niet. Zij vraagt daarbij aandacht voor het volgende:

 • De schoorsteen staat nu rechts van de nok, waardoor er links van de schoorsteen een reepje gestucte gevel ontstaat. Dit reepje verstoort de compositie. Door de schoorsteen bijvoorbeeld links van de nok te plaatsen wordt dit verholpen. Bovendien krijgt hierdoor het balkon een verankering en kan het raam op de begane grond wat meer ‘vlees’ rondom krijgen.
 • De compositie van de achtergevel levert een onevenwichtig beeld op. Er dient wat de commissie betreft nog verder gestudeerd worden op de manier waarop de aanbouw aansluit op de achtergevel.
 • Het voorgestelde geprepatineerde zink als dakbedekking wijkt af van de criteria uit de nota. De commissie vraagt zich af of er niet beter voor lei of vlakke dakpannen gekozen kan worden, passend binnen de welstandsnota. De architect geeft aan dat er met het gekozen zink verfijndere detaillering gerealiseerd kan worden. De commissie geeft nogmaals mee, dat wil zij geargumenteerd afwijken van de criteria uit de nota, zij volledig overtuigd moet zijn van de toegevoegde ruimtelijke kwaliteit. Dit geldt ook voor de keuze voor de materialisatie van de overige elementen, zoals de kozijnen.
 • De voorgestelde dakkapel voldoet niet aan de objectcriteria die er vanuit de welstandsnota aan dakkapellen binnen beschermde gebieden worden gesteld. Geadviseerd wordt om de dakkapel zodanig aan te passen dat deze wel voldoet aan de objectcriteria.  
 • De commissie heeft twijfels bij de materialisatie van de aanbouw. Door deze geheel wit te stuken, voegt het zich te veel bij het hoofdgebouw. De commissie adviseert te studeren op andere materialisatie als het hoofdgebouw, zodat er een verschil ontstaat tussen hoofdgebouw en aanbouw.
 • De commissie geeft de suggestie mee om natuur inclusief bouwen onderdeel te maken van het plan.
 • Tot slot herhaalt de commissie het advies om het plan het ontwerp meer in de context (omgeving, inclusief bomen) te presenteren en daar ook op af te stemmen.

Kortom, de commissie stemt in met de ingeslagen weg voor wat betreft de hoofdopzet. De compositie van de voor- en de achtergevel, evenals de aansluiting en de materialisatie van de aanbouw, vragen nog nadere studie. Om van de criteria die in de welstandsnota zijn gesteld beargumenteerd af te kunnen wijken, dient de commissie volledig overtuigd te raken van de toegevoegde kwaliteit van het plan. Zij vraagt hierbij aandacht voor de materialisatie, detaillering en ook de terreininrichting.

Conclusie: stemt in met de ingeslagen weg

Middenweg 7          

Zaak 807522       (Vooronderzoek)

gevelwijziging woning voorzijde en zijgevels incl wijziging dak   

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, BSG

Bezoekers: Ja (architect)

Het plan betreft een totale ‘make-over’ van de bestaande woning. De woning staat in het beschermde stadsgezicht, waar een beschermd welstandsniveau geldt. De architect geeft een korte toelichting op het plan.

Advies

De commissie kan zich een totale make-over van de woning voorstellen en vindt een bungalow een voorstelbare typologie op deze plek. Zij is echter nog niet volledig overtuigd van de uitwerking van het plan en maakt de volgende opmerkingen:

 • In het beschermde stadsgezicht is het dak als vijfde gevel met een nadrukkelijke kap een belangrijk element. Platte daken worden incidenteel bij het type woning bungalow toegestaan. Maar dan moet het platte dak wel een verbetering zijn ten opzichte van het huidige flauw hellende dak. Zoals het nu wordt voorgesteld, als een vlak EPDM dak, betekent dit geen verbetering van de vijfde gevel. De commissie doet de suggestie voor een groen plat dak, waardoor het dak meer passend is bij het groene karakter van het villagebied.
 • De commissie is niet overtuigd van het gekozen formaat van de steenstrips. Zij heeft twijfels of deze zich goed verhouden tot de compositie van het huis.
 • De commissie heeft twijfels over de materialisatie en de (bouwtechnische) detaillering zoals deze nu wordt voorgesteld. Deze is nu niet in overeenstemming met de criteria die er voor dit gebied in de welstandsnota zijn opgenomen. Om van de criteria die in de welstandsnota zijn gesteld beargumenteerd af te kunnen wijken, dient de commissie volledig overtuigd te zijn van de ruimtelijke, toegevoegde kwaliteit van het plan binnen het beschermde gebied. Dat is zij nu niet.

Kortom, de commissie kan zich op deze plek een typologie van een bungalow in de voorgestelde massa voorstellen. Zij constateert dat het plan op punten afwijkt van de criteria uit de welstandsnota. Om van de criteria die in de welstandsnota zijn gesteld beargumenteerd af te kunnen wijken, dient de commissie volledig overtuigd te raken van de grote ruimtelijke toegevoegde kwaliteit van het plan dat passend moet zijn binnen het beschermde gebied. Dat is zij nu nog niet, zij ziet een aangepast plan met interesse tegemoet. Zij vraagt bij de verdere uitwerking aandacht voor het dakenlandschap, materialisatie en detaillering.

Conclusie: stemt niet in met de ingeslagen weg

Larenseweg 1          

Zaak 850045      

verbouwen busremise  

2a, Over 't Spoor, Gewoon welstandsniveau

Bezoekers: Ja (gemachtigde)

Het plan is eerder op 17 februari 2022 aan de commissie voorgelegd. De commissie heeft de afgelopen keer aangegeven dat het pand deel uitmaakt van een grotendeels als monument beschermd terrein. Daarnaast gaf zij aan niet de noodzaak te zien om de huidige kenmerkende ritmiek van de overhead deuren te verstoren. De regelmaat van deze oorspronkelijke deuren op rij gaat daarmee verloren. De combinatie van de verstoring van deze ritmiek binnen de invloedsfeer van erfgoed en het niet overtuigd zijn van de noodzaak ervan, maakte het advies op het voorstel de afgelopen keer negatief.

De gemachtigde voor Connexxion geeft een korte toelichting op de achtergrond van de verbreding van de overheaddeuren. De bussen worden steeds meer elektrisch met batterijpakketten op het dak, waardoor er minder ónder de bus onderhoud gepleegd zal worden en meer onderhoud zal zijn óp de bus. Hiervoor zullen zij tussen de spanten in plaats van onder de spanten gesitueerd moeten worden.

Hoewel de commissie het verlies van de regelmaat van de oorspronkelijke deuren op rij betreurt, kan zij op basis van de uitleg van de noodzaak akkoord gaan met de gedeeltelijke verbreding van de deuren.

De commissie constateert echter ook dat de voorgestelde deuren verlaagd zijn. De gemachtigde heeft hier geen directe verklaring voor. Zijn vermoeden is dat hier een constructieve reden voor is. De commissie geeft aan dat de bestaande situatie waarin de constructie de overheaddeuren omkadert beeldbepalend is. Deze situatie dient behouden te blijven. Omdat de constructie in het zicht is, is dit een beeldbepalend detail dat de commissie graag ter beoordeling wil zien.

Kortom, de commissie is akkoord met het voorstel mits de hoogte van de stalen profielen behouden en in het zicht blijft. Een detailtekening dient hiervoor aangeleverd te worden.

Conclusie: negatief advies, tenzij

Welstandskamer 1                      

Fabritiuslaan 29    

Zaak 850285      

plaatsen 2 bijgebouwen en 1 dakkapel 

4e, De Waaier, Bijzonder welstandsniveau

Bezoekers: Ja (architect)

Het plan betreft het verbouwen van een woning binnen een gebied met een bijzonder welstandsniveau. Er worden verschillende ingrepen voorgesteld, waaronder een aanbouw aan de achterzijde, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, plaatsen van een dakraam, het vernieuwen van de entree en enkele gevelwijzigingen. De architect geeft een korte toelichting op het plan.

Advies

De algemene indruk van de commissie op het plan is dat het heel veel verschillende ingrepen zijn die weinig samenhang met elkaar hebben. De huidige tweekapper is op zichzelf een heel helder gebouw. De voorgestelde ingrepen missen een coherent concept, waarmee het heldere beeld van de tweekapper te veel wordt verstoord. Het plan is in zijn geheel niet overtuigend. De commissie zal op enkele wijzigingen wat dieper ingaan om dit standpunt te verhelderen. Deze zijn niet uitputtend maar dienen als nadere toelichting.

Voorgevel

 • De dakkapel aan de voorzijde voldoet niet aan het algemene objectcriterium dat dakkapellen in het bovenste dakvlak van een mansardekap niet zijn toegestaan. De commissie adviseert negatief op het plaatsen van de dakkapel op dit voordakvlak.
 • Het entreeportaal komt in het voorstel tegen de mastgoot aan. Deze mastgoot in een kenmerkend onderdeel van de tweekapper en dient door te lopen. Geadviseerd wordt om het nieuwe portaal in ieder geval onder de mastgoot te maken. Het portaal dient een ondergeschikt element te zijn; dit dient in massa, materialisatie en detaillering tot uitdrukking te komen.
 • De nadrukkelijke kap is een karakteristiek element van de bestaande tweekapper. Met de voorgestelde ingrepen wordt deze te veel doorsneden. De commissie adviseert om veel terughoudender om te gaan met de doorbrekingen van de kap. Het grote dakraam, welke tot de nok doorloopt, tast het dak te veel aan.

Zijgevel

 • Een bloemkozijn vindt de commissie hier voorstelbaar, maar dat moet wel afgewogen worden in een totaal plan.

Achterzijde

 • Voor de aanbouw aan de achterzijde geldt hetzelfde uitgangspunt als het entreeportaal aan de voorzijde: deze dient ondergeschikt te zijn aan het hoofdvolume. En ook hier geldt, om dat te bereiken dient de aanbouw onder de mastgoot gehouden worden. Daarnaast denkt de commissie dat de ondergeschiktheid van de aanbouw het best bereikt door deze uit te voeren met een tussenlid. Er ontstaat nu een optelling van uitbreidingen aan de achterkant die onwenselijk is.
 • De warmtepomp dient intern opgelost te worden.

Samenvattend

De commissie ziet met de voorgestelde wijzigingen geen nieuwe samenhang ontstaan. Zij heeft op een aantal wijzigingen een reactie gegeven om dit te illustreren. Deze voorbeelden zijn echter niet uitputtend. De commissie adviseert om meer te redeneren vanuit de karakteristieken van de bestaande bebouwing en vanuit daar, doormiddel van coherent uitgangspunt, ingrepen voor te stellen. Zij ziet een aangepast plan met interesse tegemoet.

Conclusie: negatief advies

Van Riebeeckweg 212   

Zaak 850331      

plaatsen berging/bijgebouw     

8d, Monnikenberg, Ambitiedocument Monnikenberg (2017)

Bezoekers: Ja (gemachtigde)

Het plan betreft het plaatsen van een opslag voor medische zuurstof. Er zijn hiervoor twee bulktanks nodig. Het plan valt binnen het gebied wat is beschreven in het ambitiedocument Monnikenberg (2017). De commissie constateert dat zij deze bebouwing niet benoemd staat in het Actualisatie Masterplan Monnikenberg (2017). De bebouwing komt daarmee voor de commissie als een verrassing.

De gemachtigde geeft aan dat de locatie erg doordacht is en rekening houdt met de bereikbaarheid van (zeer grote) vrachtwagens en de strenge huidige wet- en regelgeving voor vloeibaar zuurstof (PGS9). Deze locatie blijkt de enige plek op het terrein te zijn waar voldaan zou kunnen worden aan deze vernieuwde wet- en regelgeving. De gemachtigde laat een in een korte presentatie zien hoe er bij deze locatie is gekomen.

De commissie bedankt voor de verhelderende presentatie. Maar ze is er nog niet van overtuigd dat de gekozen oriëntatie, de gekozen uitvoering en de gekozen landschappelijke inpassing (de wet- en regelgeving in ogenschouw nemend) de meest optimale is. De commissie wil graag benadrukken dat er in het verleden met elkaar heel hard is gewerkt aan de beste landschappelijke inpassing van alle gebouwen in dit gebied – één van de kernuitgangspunten voor de hoge ruimtelijke kwaliteit van deze unieke locatie. De commissie zou het erg jammer vinden als deze noodzakelijke utilitaire installatie zich daar niet ruimtelijk in voegt. Het zou zonde zijn als dit een vreemde toevalligheid in het geheel zou krijgen.

In dit deelgebied van Monnikenberg is de orthogonale plaatsing en uitvoering van alle gebouwen uitgangspunt. Het zou dan ook voor de hand liggen om de richting van deze installatie gelijk te houden met de orthogonaliteit van het ziekenhuis zelf en de overige installatie onderdelen.

Zij vraagt de gemachtigde om de bij het masterplan betrokken landschapsarchitectenbureau (Bosch Slabbers) nogmaals naar de inpassing te laten kijken met het doel het gebouw beter landschappelijk ingepast te ontwerpen als onderdeel van het grotere geheel. Vanzelfsprekend binnen de regelgeving en binnen het landschappelijke ontwerp.

De commissie ziet de uitkomst hiervan met veel interesse tegemoet.

Conclusie: negatief advies

Arena 301

Zaak 850109      

wijzigen entrees

7b, Arenapark, Bijzonder welstandsniveau

Bezoekers: Ja (architect)

Het plan is eerder op 17 februari 2022 aan de commissie voorgelegd. De architect geeft een korte toelichting op de wijzigingen aan het plan. De commissie constateert dat het plan is uitgewerkt naar aanleiding van het vorige advies. Op basis daarvan is het advies positief.

Conclusie: positief advies

Dit verslag omvat 11 pagina´s

Opgemaakt te Hilversum op 17 maart 2022

Secretaris CWM mw. J. Vroons & dhr. B. van Steen

Voorzitter de heer J. de Haan