Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten 17 februari 2022

Aanwezig:

Commissieleden:

J. De Haan (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, I. van Koningsbruggen, A. Mulder, H. Gietelink-Swane

Adviseur(s): dhr. Van den Bosch (adviseur stedenbouw), mw. De Nie (case manager), mw. Ranga (case manager), mw. Koenders (adviseur cultuurhistorie), mw. Van Noort (juridisch adviseur handhaving)

Secretaris:

B. van Steen

Welstandskamer 2

Kleine Drift 25        

Zaak 850039 (legalisatie)

plaatsen 2 dakkapellen + airco/warmtepomp Legalisatie             

2a, Over 't Spoor, Gewoon welstandsniveau

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Ja

Het plan betreft een aanvraag voor twee dakkapellen op het zijdakvlak, een warmtepomp op het dak van de achterste dakkapel en zonnepanelen.

Advies:

De warmtepomp op de dakkapel past niet binnen de objectcriteria voor installaties volgens de welstandsnota. De commissie adviseert negatief op de plaatsing van de warmtepomp. Deze dient aan de achterzijde of intern geplaatst te worden.

De commissie constateert dat de zonnepanelen niet geplaatst zijn in overeenstemming met de verleende vergunning. De panelen passen binnen de objectcriteria voor panelen in de welstandsnota. Binnen een gewoon welstandsniveau worden er geen nadere eisen gesteld aan het plaatsen van zonnepanelen. De commissie adviseert dan ook positief op de zonnepanelen.

De twee dakkapellen zijn, inclusief overstek, te breed en overschrijden de maximale breedte van 60% van het dakvlak gemeten over het midden van de dakkapel. De commissie acht twee dakkapellen voorstelbaar maar adviseert negatief op het voorstel vanwege de overschrijding van de maximale breedte.

Conclusie: Negatief advies

 

Libellemeent 91     

Zaak 850160     

samenvoegen 2 dakkapellen      

5f, De Meent, Luw welstandsniveau

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Ja

Advies:

Het samenvoegen van de twee dakkapellen zodat een nieuwe dakkapel ontstaat die overhoeks op het dakvlak geplaatst wordt past niet binnen de objectcriteria voor dakkapellen in de welstandsnota. De dakkapel wordt te breed en er wordt onvoldoende afstand gehouden tot de randen van het dak.

Daarnaast is deze dakkapel geen “ondergeschikte toevoeging aan het dakvlak”. Het dakvlak is nauwelijks nog waarneembaar als vlak. Er dreigt hier meer een verdieping te ontstaan.

De commissie adviseert negatief.

Conclusie: negatief advies

 

Neuweg 120             

Zaak 850225      (vooronderzoek)

dakopbouw        

2b, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Ja

De commissie vraagt zich af of het plan binnen de regels van het bestemmingsplan past. De opbouw heeft een goothoogte van +/- 10m terwijl in het bestemmingsplan een maximale hoogte vermeld wordt van 6m. De commissie vraagt de gemeente deze vraag op te helderen.

Advies:

De commissie kan niet instemmen met de ingeslagen weg. De samenhang van het bouwblok, van 5 aaneengesloten woningen, gaat verloren door de komst van een nieuwe nokhoogte en goothoogte. Ook past het plan niet binnen de objectcriteria voor dakopbouwen vanwege de beperkte interne stahoogte in de bestaande toestand van minder dan 2m.

Conclusie: Stemt niet in met de ingeslagen weg

 

Cornelis Drebbelstraat 29           

Zaak 808316

verbouwen bijgebouw

4b, Plan Simon Stevin, Bijzonder welstandsniveau

Herhalingsplan: Ja (20/01)

Bezoekers: Ja

Het plan voor de wijziging van de gevel van de garage is gewijzigd. Beide voorstellen van de aanvrager sluiten te weinig aan bij de architectuur van de naastgelegen bouwblokken waarin relatief kleine kozijnen geplaatst zijn in baksteen vlakken. Tijdens de vergadering laat de aanvrager een aantal varianten zien. Één daarvan bestaat uit een metselwerk gevel met daarin een kozijn. Die variant sluit het beste aan bij de bestaande architectuur van de straat.

De commissie ziet met belangstelling de uitwerking daarvan, inclusief alle detailleringen, tegemoet

Conclusie: Negatief advies

 

Hoge Larenseweg 171     

Zaak 850138     

plaatsen dakopbouw, verbouwen 1e verdieping

2a, Over 't Spoor, Gewoon welstandsniveau

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Ja

Advies:

De commissie acht een dakopbouw voorzien van een mansarde kap voorstelbaar. De uitwerking dient dan wel exact hetzelfde uitgevoerd te worden als de eerder vergunde dakopbouw op nummer 225 met dezelfde goothoogte, nok hoogte en dakhellingen.

Over de getimmerde voorgevel kan de commissie niet positief adviseren. De gevel valt nu in delen uit elkaar. Het ligt voor de hand om de gevel boven de kozijnen op de eerste verdieping op te metselen op een zelfde manier als dat op de begane grond is gedaan.

De commissie adviseert negatief.

Conclusie: Negatief advies

 

Welstandskamer 1                  

Arena 301    

Zaak 850109     

wijzigen entrees

7b, Arenapark, Bijzonder welstandsniveau

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Ja

Het plan voorziet in twee nieuwe entreeluifels aan de voor- en achterzijde van een onderwijsgebouw met aanpassingen van de puien.

Advies:

De commissie adviseert om de architect die het gebouw in eerste instantie ontworpen had, te raadplegen voor deze verbouwing.

Entree Noordzijde:

Het voorstel ontkent de kwaliteiten van de bestaande architectuur. In de bestaande situatie vormt de bovenverdieping van het gebouw al een soort “natuurlijke” luifel voor de entree. Door het toepassen van heel veel kolommen en door de schuin weglopende gevel te negeren wordt de nieuwe luifel (die overigens geen luifel is maar een soort pergola) een vreemd element dat afbreuk doet aan het gebouw en de openbare ruimte. Ook de belettering heeft geen enkele relatie met de architectonische uitgangspunten.

Entree zuidzijde, sporthal:

Ook hier wordt de bestaande situatie genegeerd. Het betreft hier een tussenlid van één laag tussen twee grotere volumes. (een rode bakstenen en een wit gestucte, waarbij het wit gestucte onder een hoek met het bakstenen volume staat)

Door het nieuwe voorstel wordt de compositie verstoord. De bestaande boom komt heel dicht bij de nieuwe luifel te staan, de nieuwe kolommen maken de openbare ruimte nog krapper, het tussenlid wordt ontkend en de diagonaal in de entree ook. De plaatsing van de belettering maakt het geheel nog rommeliger. De commissie kan zich hier prima een luifel voorstellen die wat meer aandacht vestigt op de entree, maar die moet zich dan wel relateren aan de aanwezige architectuur.

Conclusie: Negatief advies
 

Havenstraat 95      

Zaak 799719     

verbouwen winkel naar woning

2b, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau

Herhalingsplan: Ja  (09/12)

Bezoekers: Ja

Conclusie: Positief advies
        

Oude Doelen 3-7   

Zaak 795799 & 795784

verbouwen panden naar winkel en appartementen         

1b, Veranderd Dorp, Bijzonder welstandsniveau

Herhalingsplan: Ja (9/12)

Bezoekers: Ja

De commissie constateert dat de tekeningen voor de Oude Doelen 3-7 incompleet zijn en dat er nog onduidelijkheden zijn in de bouwbesluit toets. De commissie vraagt ook het plan voor de Kerkstraat 8 tegelijkertijd met deze aanvraag te behandelen vanwege de ruimtelijke relatie tussen de plannen. De commissie houdt het plan aan.

Conclusie: Aanhouden

 

Larenseweg 155   

Zaak 850042     

wijzigen constructie, gevel en gevelreclame        

2a, Over 't Spoor, Gewoon welstandsniveau

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Nee

De aanvraag behelst het plaatsen en weghalen van reclame onderdelen en het wijzigen van de entreepui.

Advies:

De commissie adviseert negatief op de reclame-uitingen. De objectcriteria voor reclame laten per gevel ruimte voor 1 haakse (70x70cm) en 1 vlakke reclame-uiting. Gevel A en D voldoen niet aan deze criteria uit de welstandsnota. Gevel B voldoet wel. Het verwijderen van de gele vlakken is ook akkoord.

De objectcriteria voor reclame geven de mogelijkheid om 3 vlaggenmasten te plaatsen. De 3 vlaggenmasten op het dak komen te hoog voor de omliggende bewoners. De commissie adviseert negatief op de vlaggenmasten op het parkeerdek en adviseert positief op de 3 vlaggenmasten bij de oostgevel.

De gele lichtlijn past niet bij het karakter van deze woonbuurt. Een lichtlijn heeft een bedrijfsmatig karakter dat niet past in een woonwijk. De commissie adviseert negatief op de gele lichtlijn.

Conclusie: Negatief advies
 

Neuweg 9    

Zaak 850044     

bouwen 34 appartementen        

1e, Inbreidingen, Gewoon welstandsniveau

Herhalingsplan: Ja (VO 15/08/2019 en aanvraag 27/01/22)

Bezoekers: Ja

De commissie is blij verrast met de wijzigingen die de architect en de aanvrager gemaakt hebben na de vorige behandeling van het plan in de vergadering van 27 januari.

Advies:

De commissie is akkoord met de volumeopbouw en de basis van de materiaalkeuze. Zij vraagt de architect de volgende onderdelen verder te onderzoeken:

  • De stalen gevelbekleding wordt voorgesteld als zwart. De commissie vraagt de architect te onderzoeken of een meer terughoudende bruinige tint beter past bij de overige materialen van het pand en vooral bij de belendingen.
  • Het hout (Fraké) is onbehandeld voorgesteld en zal op termijn vergrijzen. Door het gebruik van loggia’s zal dit onregelmatig gebeuren. De commissie vraagt de architect het hout te behandelen zodat dit een meer natuurlijk karakter krijgt passend bij de overige materialen van het voorstel en dat karakter ook behoud.
  • De balustrades worden verzinkt voorgesteld. Het zink spoelt vaak af wat een minder fraai uiterlijk geeft. De commissie adviseert de balustrades te coaten in een kleur die past bij het hout en het donkere staal.

De commissie ziet graag een volledige bemonstering met alle kleuren en materialen tegemoet.

De bemonstering dient ter beoordeling aan de commissie aangeboden te worden. Voor de afhandeling hiervan kunt u een afspraak maken via secretariaatwelstand@hilversum.nl.

Conclusie: negatief advies

Gezamenlijke commissie

Larenseweg 1

Zaak 850045

verbouwen busremise

2a, Over 't Spoor, Gewoon welstandsniveau

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Nee

Het plan betreft het dicht leggen van de onderhoud sleuven in het interieur en de aanpassing van 3 van de overheaddeuren naar twee overheaddeuren.

Advies:

De commissie kan zich de aanpassingen in het gebouw als gevolg van elektrificatie van het busvervoer goed voorstellen. Zij vraagt de huidige interieursituatie te documenteren met goede foto’s. De busremise is niet beschermd als monument, maar maakt deel uit van een grotendeels als monument beschermd terrein dat  de geschiedenis van openbaar transport in het Gooi sinds het stoomtijdperk laat zien. Het is van belang dat het verhaal van deze plek bekend blijft; de transformatie is te beschouwen als nieuwe laag.

De commissie begrijpt niet waarom de kenmerkende ritmiek van de overhead deuren verstoord moet worden. Door drie deuren samen te voegen tot twee deuren, gaat de regelmaat van de tien historische deuren op rij verloren. Heel graag gaat de commissie hierover met de aanvrager in overleg.

De commissie adviseert negatief op dit voorstel.

Conclusie: Negatief advies

 

Monumentenkamer                               

Hoogstraat 2            

Zaak 850009      (vooronderzoek)

plaatsen van een opbouw op 1ste verdieping     

2b, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Ja

De plaatsing van een uitbreiding van de eerste verdieping betekent geen aantasting van monumentale waarde van de naastgelegen monumenten op de Havenstraat 16 en Gasthuisstraat 8.

De opbouw aan de achterzijde is van een zelfde kwaliteit als de aanwezige bebouwing in de omgeving.

De commissie adviseert positief.

Conclusie: stemt in met de ingeslagen weg
 

Beethovenlaan 23              

gemeentelijk  monument

Zaak 850081

restaureren hekwerk, verlichting en poeren

3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, bsg

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Ja

Advies:

De commissie adviseert negatief op dit voorstel. De aanpassing van de toegangspoort conform de materialisatie van het woonhuis (gemeentelijk monument) tast de cultuurhistorische waarde van het monument en het beschermde gezicht aan. De poort verbeeldt in zijn bescheidenheid immers de overgang tussen de openbare ruimte van het villapark en het privédomein van huis en tuin.

De hoogte van de poeren is akkoord, mits deze op dezelfde manier worden afgewerkt, in volledig metselwerk in dezelfde steen, zoals de ze nu ook zijn opgebouwd. Het afdekken van de poeren met natuursteen trekt de poort te veel bij het hoofdhuis waardoor het onderscheid in materiaal tussen het hoofdvolume en ondergeschikte bouwdelen vervaagt.

De commissie kan zich een verbreding van de toegangspoort voorstellen. Echter door de maat af te stemmen op de hoofdentree van het huis komt het smalle overgangskarakter van de poort te vervallen.. De commissie vraagt de rechter poer (vanaf de weg gezien) minder ver te verplaatsen zodat het smalle karakter behouden blijft, maar en de doorgang wel breder wordt voor voertuigen.

Conclusie: Negatief advies
 

Zeedijk 38A               

gemeentelijk monument

Zaak 798328      (legalisatie)

Legalisatie appartement bovenste verdieping inclusief gevelwijzigingen                

1d, Aanloopstraten, Bijzonder welstandsniveau

Herhalingsplan: Ja (18/11/21 en 27/01/22)

Bezoekers: Ja

Het plan is aangepast aan het vorige advies van de CWM van 27 januari 2022. De commissie adviseert positief op het plan.

Conclusie: Positief advies
 

Lavendelplein 12  

Zaak 850148     

wijzigen kozijnen monumentale voormalige Oranjeschool                           

4f, Plan Zuid, Beschermd welstandsniveau

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Nee

De commissie kan zich vinden in het voorstel. De commissie vraagt de volgende voorwaarde in het besluit op te nemen:

Een proefstuk van het kleurvoorstel dient aan de commissie op locatie aangeboden te worden ter beoordeling.

Een afspraak voor de beoordeling kan gemaakt worden door een e-mail te sturen aan secretariaatwelstand@hilversum.nl.

Conclusie: Positief advies, voorwaarde opnemen in de vergunning

 

Burgemeester van Hellenberg Hubarlaan 16           

Zaak 850110     

plaatsen dakraam

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, bsg

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Nee

Conclusie: Positief advies

Burgemeester van Hellenberg Hubarlaan 16           

Zaak 850108     

vervangen/vergroten dakkapel zijgevel

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, bsg

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Nee

De zijgevel is zichtbaar vanuit de openbare ruimte. Het ontwerp voldoet niet aan de criteria voor dakkapellen in een beschermde situatie (objectcriteria welstandsnota pg. 151-152).

Conclusie: Negatief advies

 

Irisstraat 62

Zaak 806840     

verhogen nok

4f, Plan Zuid, Beschermd welstandsniveau, bsg

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Nee

De aanvraag betreft een dakkapel op een nog gaaf eenlaags rijtje historische woningen in het beschermde stadsgezicht. De commissie wacht het advies van het omgevingsteam af.

Conclusie: Aanhouden

 

Neptunusstraat 57             

Zaak 850171     

plaatsen zonnepanelen

4f, Plan Zuid, Beschermd welstandsniveau, bsg

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Nee

De commissie gaat ervan uit dat de zonnepanelen op dezelfde manier geplaatst worden als de zonnepanelen bij de buren op nummer 59 en dat het dezelfde zonnepanelen zijn in maat, matzwarte kleur, afwerking en bevestigingsmaterialen.

Conclusie: Positief advies

 

Jacobus Pennweg 1           

Zaak 850172     

plaatsen zonnepanelen

3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, bsg

Herhalingsplan: Nee

Bezoekers: Nee

Advies:

De commissie adviseert negatief op de zonnepanelen op het voordakvlak. Zonnepanelen zijn in het noordelijk villagebied alleen toegestaan op het achterdakvlak of op een plat dak.

De commissie kan zich de zonnepanelen op het platte dak van het bijgebouw voorstellen mits deze zo vlak als mogelijk (m.b.t. de afwatering) worden geplaatst en uitgevoerd worden in matzwart met bevestigingsmaterialen in dezelfde kleur.

Wanneer het plan aangepast wordt aan de bovenstaande opmerkingen kan het plan door het secretariaat ambtelijk afgedaan worden.

Conclusie: Negatief advies, tenzij

 

Badhuislaan 10      

Zaak 1046936    (legalisatie)

legalisatieonderzoek: restanten van banieren

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau

De vier stokken passen niet bij de architectuur van het pand en doen afbreuk aan de architectuur. De stokken nodigen uit tot het plaatsen van banieren.  Banieren passen niet binnen de objectcriteria voor reclame-uitingen in de welstandsnota. Reclame-uitingendienen beperkt te blijven binnen het beschermde gezicht Noordwestelijk villagebied en terughoudend te zijn.  De stokken zijn dus functieloos en ontsieren de gevel de commissie adviseert dan ook negatief op dit legalisatieonderzoek.

Conclusie: Negatief advies

 

Herenstraat  10    

gemeentelijke monument

Zaak 1046948 (legalisatie)

legalisatieonderzoek: geplaatste banners

1a, Stadshart, Bijzonder

De twee vlakke reclame-uitingen passen niet binnen de objectcriteria voor reclame-uitingen in de welstandsnota. De twee reclame-uitingen passen wel goed bij de symmetrische compositie van de gevel. De commissie adviseert positief op het legalisatieonderzoek omdat de plaatsing van de banners in lijn is met  de symmetrische gevel van het monument.

Conclusie: Positief advies

 

Jacobus Pennweg 4-6      

Zaak 1046931 (legalisatie)

Legalisatieonderzoek: doek op tuinmuur

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd

De twee reclame-uitingen passen niet binnen de objectcriteria voor reclame-uitingen in de welstandsnota. Het doek is te breed en is niet gepositioneerd nabij de entree van het gebouw. Het geplaatste bord achter de schutting is te hoog geplaatst.

De commissie adviseert negatief op het legalisatieonderzoek omdat de reclame-uitingen niet passen binnen de objectcriteria in de welstandsnota en vanwege het ontbreken van de relatie met de entree van het pand.

Conclusie: Negatief advies
 

Neuweg 194            

  gemeentelijke monument

Zaak 1046932 (legalisatie)

Legalisatieonderzoek: reclameborden

4f, Plan Zuid, Beschermd

De reclame past niet binnen de objectcriteria voor reclame-uitingen in de welstandsnota. Het bord is te groot in hoogte en breedte; de hoeveelheid reclame tast de monumentale waarde van het pand aan.

Tevens constateert de commissie dat er zonwering aanwezig is boven de ramen op de begane grond. De grote metalen bakken van de zonwering passen niet bij de architectuur van het pand en tasten de monumentale waarden aan. De commissie adviseert hier ongevraagd negatief op en adviseert dit onderdeel mee te nemen in de handhaving.

Conclusie: Negatief advies
 

Noorderweg 8       

gemeentelijke monument

Zaak 1046938 (legalisatie)

Legalisatieonderzoek: twee reclame banners

2a, Over 't Spoor, Gewoon

De twee verticale banieren op de voorgevel doorbreken de karakteristieke horizontale spekbanden en tasten de monumentale waarden van het pand aan. De commissie adviseert negatief op de twee banieren en vraagt reclame-uitingen die de architectuur van het pand respecteert.

De commissie constateert dat er airco-units geplaatst zijn op het platte dak van de aanbouw. Deze zijn geplaatst in het zicht en tegen het monument aan. De positie van de airco-units is niet conform de objectcriteria voor installaties. Deze dienen aan de achterzijde of inpandig geplaatst te worden. Tevens tasten de airco-units de monumentale waarden van het pand aan vanwege de plaatsing in het zicht en dichtbij de zijgevel van het monument. De commissie adviseert hier ongevraagd negatief op en adviseert dit onderdeel mee te nemen in de handhaving.

De dobbelsteen op de lage aanbouw is akkoord als los element dat evenwichtig op het dakvlak is geplaatst.

Conclusie: Negatief advies
 

Kerkstraat 43A       

gemeentelijke monument

Zaak 1034509 (legalisatie)

Legalisatieonderzoek: reclame-uiting

De commissie adviseert negatief op de reclame-uitingen.

De vlakke reclame hoog op de gevel is te groot en is te hoog geplaatst. Reclame-uitingen dienen tot maximaal het geveldeel boven de pui beperkt te blijven. De vlakke reclame doet afbreuk aan de architectuur van het monument.

Een haakse reclame is voorstelbaar mits deze binnen de objectcriteria voor reclame-uitingen in de welstandsnota valt. De maximale afmetingen zijn 70x70cm en de positie en plaatsing dient afgestemd te worden op de reclame-uitingen van Just Brands.

De commissie constateert dat de reclame-uitingen van de naastgelegen Ziggo/Vodafone winkel ook niet voldoen aan de objectcriteria voor reclame-uitingen. Deze dienen teruggebracht te worden tot 1 haakse reclame en 1 vlakke reclame. De commissie adviseert hier ongevraagd negatief op en adviseert dit onderdeel mee te nemen in de handhaving.

Conclusie: Negatief advies
 

Opgemaakt te Hilversum op 17 februari 2022

Secretaris CWM de heer B. van Steen

Voorzitter de heer J. de Haan