Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten 15 april 2021

Aanwezig:

Commissieleden: J. de Haan (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, I. van Koningsbruggen, A. Mulder en H. Gietelink-Swane.

Adviseur(s):

Secretaris: J. Kalmijn en B. van Steen

 

Welstandskamer II

Herenstraat 24

Zaak 751990

plaatsen overkapping dakterras 3e verdieping

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1A, Stadshart, Ontwikkelperiode: Contemporain, Bijzonder welstandsniveau                                                                                   

Advies commissie: Positief advies.

 

Stephensonlaan 45

Zaak 749967

plaatsen 6 deuren in achtergevel

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5A, Noord, gewoon welstandsniveau

Advies commissie: Positief advies.

 

Hilvertsweg 97

Zaak 746886

verbouwen winkelruimte naar woonruimte

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau

Reactie commissie:

Het betreft alleen het balkonhek. Over de overige wijzigingen wordt door de commissie niet geadviseerd.

Advies commissie: Positief advies.

 

Laanstraat 3A

Zaak 751970

vergroten balkon achterzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1B, Historische buurt, Ontwikkelperiode: Cityvorming/ Interbellum, Bijzonder welstandsniveau                                                                                                             

Reactie commissie:

Het betreft alleen het vergroten van het balkon aan de achterzijde. Deze uitbreiding is op zich voorstelbaar echter de materialisering is niet passend voor gebied 1B. De welstandsnota schrijft hier voor dat wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking moeten worden afgestemd op het hoofdvolume. De commissie adviseert het hekwerk uit te voeren in witgeschilderd hout.

De commissie ziet een aangepast plan graag tegemoet. Indien deze voldoet aan de genoemde voorwaarde kan de aanvraag gemandateerd door het secretariaat worden afgehandeld.

Advies: Niet akkoord tenzij het hekwerk wordt uitgevoerd in witgeschilderd hout.

 

Prieellaan 2

Zaak 740689

Aanbouw begane grond

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, ambitiedocument Monnikenberg (2017), bijzonder welstandsniveau

Bezoeker: aanvrager en uitvoerder

Toelichting:

De aanvrager heeft met de architect van het oorspronkelijke ontwerp van het huis overlegd en enkele uitgangspunten meegekregen. Het nu voorliggende ontwerp is daar een variatie op.

Reactie commissie:

Een uitbouw is in principe voorstelbaar, aangezien het bestemmingsplan dat hier toelaat. Echter de voorgestelde aanbouw is te groot op basis van de criteria uit de welstandsnota. De aanbouw, die aan de zijkant en achterkant wordt toegevoegd, blijft nu niet ondergeschikt. Ook is door de aanbouw het hoofdvolume niet meer goed afleesbaar, onder meer omdat de hele hoek van het hoofdvolume wordt ingebouwd.

Het initiële thema van erkers en luifels in het bouwblok wordt door de aanbouw, die tegen de luifel aan is gebouwd, tekort gedaan. Juist door het overnemen van metselwerk en detaillering wordt het onderscheid tussen hoofdvolume en aanbouw minder helder.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een aanbouw. Een van de denkrichtingen kan zijn om de aanbouw in een ander materiaal te maken. In ieder geval dient de aanbouw ondergeschikt te zijn. Het doorzetten van materiaal en metselwerk zoals van het hoofdgebouw is ook denkbaar, maar in ieder geval moet de aanbouw aan de criteria en maatvoering uit de welstandsnota voldoen.  

De commissie adviseert een architect te betrekken bij het uitwerken van een passende aanbouw.

Advies commissie: Negatief advies.

 

J.H.B. Koekkoekstraat 24

Zaak 743960

verbouwen woning

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau

Bezoeker:  architect

Het betreft alleen het balkonhek en een dak doorvoer voor een gashaard.

De commissie is positief over het feit dat het balkonhek is afgestemd op het hek van het belendend perceel, een houten hekwerk met een afdekker.

De pui op de begane grond wordt vervangen door een houten pui met dubbele deuren. Dit is vergunningsvrij, daarom wordt hierover niet geadviseerd.

Advies commissie: Positief advies

 

Neuweg 191

Zaak 746894

Vooroverleg, Dakopbouw

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4F, Plan zuid, Tuindorp bloemenbuurt zuid, Gewoon welstandsniveau

Bezoekers: aanvrager en uitvoerder

Toelichting:

Er is een originele uitbouw uit 1906 en nog een latere aanbouw. Boven op de oorspronkelijke uitbouw is een extra volume gewenst. Aanvrager heeft met de buren overlegd en zij hebben geen bezwaar. Vanaf de weg is het niet of nauwelijks zichtbaar.

Reactie commissie:

Een aanbouw moet, conform de welstandsnota ondergeschikt zijn. De voorgestelde opbouw op de bestaande uitbouw is niet ondergeschikt.  Deze opbouw gaat door de gootlijn en dat betekent een flinke ingreep in het oorspronkelijk dak en daarmee ook in de hoofdvorm. In het hele blok is nog geen aanbouw van twee lagen hoog gebouwd. De commissie oordeelt dat de voorgestelde aanbouw niet ondergeschikt is. Ook zou de aanbouw heel dicht naast de bestaande dakkapel komen. Er ontstaat daardoor een rommelig beeld dat vanuit oogpunt van welstand ongewenst is. Op basis van de objectcriteria voor aanbouwen adviseert de commissie negatief.

Advies commissie:  De commissie stemt niet in met de ingeslagen weg.

Kerkstraat 6

Zaak 750413

verbouwen pand naar 2 appartementen boven winkel

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1A, Stadshart, Ontwikkelperiode: Villakern, Bijzonder welstandsniveau

Bezoekers: aanvrager en architect

Toelichting:

Het betreft oorspronkelijk twee panden. Die zijn in het verleden door de winkel die de panden in gebruik had, samengevoegd.

De witgeschilderde gevels worden van de verf ontdaan door middel van stoom, zodat het originele metselwerk weer zichtbaar wordt. De indeling van de gevel van het hele volume wordt grotendeels teruggebracht in de oorspronkelijk toestand. Reclame uitingen worden in de pui verwerkt.

Reactie commissie:

De commissie waardeert het initiatief en staat er positief tegenover. De commissie vraagt zich af of de voorgestelde detaillering overal haalbaar is, met name de grote glasvlakken. De architect heeft aangegeven dat het technisch mogelijk is. De commissie benadrukt het belang van ranke detailleringen van de kozijnen.

Advies commissie: Positief advies.

 

Van Musschenbroekstraat 31A

Zaak 757472

verbouwen/uitbreiden pand naar kinderdagverblijf

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5C, Röntgenstraat en omgeving,  Luw welstandsniveau

Bezoekers: aanvrager, aannemer en architect

Toelichting:

Het plan betreft een bestaand jeugdhonk dat wordt verbouwd tot kinderdagverblijf.

Uitgangspunt is daarbij wel om het pand deels te bewaren. Het is een bekend pand dat ook gewaardeerd wordt door de buurt.

Reactie commissie:

Het plan overschrijdt het bouwvlak van het bestemmingsplan. Het advies van de omgevingsteam is nog niet gereed zodat nog niet zeker is of vanuit de gemeente wordt meegewerkt aan de afwijking. Vanuit welstand is er geen bezwaar op deze aanvraag.

Advies commissie: Positief advies.

 

Welstandskamer I

Bosdrift 96

Zaak 733485

vervangen van complex St. Carolus door twee nieuwe gebouwen

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: op 15 april gepresenteerde stukken, die nagezonden zijn.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4G, Schrijverskwartier, Bijzonder welstandsniveau.

Bezoekers: aanvrager, architect, toehoorders

Toelichting door de aanvrager:

Er komen twee volumes waarvan de ene aan de Bosdrift ligt, het woongebouw, en de andere op het middenterrein, het zorggebouw. Het gebouw aan de Bosdrift is in de architectonische uitwerking afgestemd op de bestaande bebouwing aan de Bosdrift. Ook voor het gebouw op het middenterrein zijn karakteristieken uit de buurt overgenomen. Veel groen en hoogteverschillen blijven behouden. Parkeren wordt grotendeels ondergronds opgelost. Opmerkingen uit de buurt die via een webinar zijn opgehaald, zijn in het ontwerp meegenomen

Reactie commissie:

Het plan is op 5 november 2020 eerder besproken. Naar het oordeel van de commissie is het advies van die bespreking niet vertaald in het voorliggende gewijzigde plan. Op wezenlijke onderdelen komt het plan niet tegemoet aan de opmerkingen van dat eerdere advies.

Puntsgewijs zijn dat nog steeds dezelfde problemen:

  • De commissie mist een stedenbouwkundig- en architectonisch concept dat consequent is uitgevoerd en antwoord geeft op de vraag waarom het plan is zoals het is.
  • Het voorgestelde plan onttrekt zich volledig aan de stedenbouwkundige setting er is geen sprake van ruimtelijke samenhang.
  • Het zorggebouw heeft een veel te zwaar programma. Er wordt kennelijk gebruik gemaakt van vrijstellingen uit het bestemmingsplan, dat lijkt de commissie hier, gezien de stedenbouwkundige situatie, geen goed idee. Dat wordt nog problematischer door het toevoegen van luifels en balkons.
  • Het voorgestelde programmatische volume heeft geen enkele relatie tot de bestaande bebouwde omgeving. De gebouwen zijn te fors, ondanks de cosmetische poging de bouwblokken een bescheidener voorkomen te geven.
  • De schaalsprong onttrekt zich aan de bestaande setting met lage bebouwing aan de randen.
  • Het woongebouw deed nog wel een poging zich te verhouden tot de bestaande context in materiaal en dakvormen maar keert zich nu nog meer af van de straat af en heeft een weinig aantrekkelijke begane grond. Zo presenteert het gebouw zich bijvoorbeeld met een nooduitgang naar de Bosdrift, ligt de eigenlijke hoofdingang verscholen en bestaat de begane grond voor ongeveer een kwart uit bergingen. (22%)
  • De hiërarchie en de architectonische logica van de gebouwen wordt niet ondersteund door hoe de gebouwen programmatische in elkaar zitten. De commissie noemt de volgende voorbeelden:

Het zorggebouw is een symmetrische gebouw met een middendeel. Logisch is dat de entree wordt ondergebracht in het middendeel, maar in het plan wordt het bouwdeel gebruikt voor logistiek, vuilafvoer en linnen. De entree zit nu aan de zijkant van de risaliet. Dit is nog steeds niet logisch.

  • De commissie maakt zich zorgen over de ruimtelijke kwaliteit van het semi-openbare binnengebied. Hier enkel een landschappelijk ontwerp overheen leggen volstaat niet. Het is noodzakelijk dat er een integraal ontwerp van deze ruimten komt, waarbij architectuur, stedenbouw en landschap er samen voor zorgt dat hier een aantrekkelijk wereld ontstaat. Hoewel er nu ondergrondsparkeren is toegevoegd, blijft het terrein een onaantrekkelijke weinig samenhangende ruimte. Van een plein, is geen sprake.
  • De commissie merkt op dat er is vastgesteld dat er een overschrijding is van het in het bestemmingsplan aangegeven maximale bebouwingspercentage, maar dat de gemeente hiermee coulant wil omgaan, omdat de overschrijding voornamelijk wordt veroorzaakt door noodtrappenhuizen en balkons. De commissie merkt op dat de voorgestelde vormgeving van deze (dichtgemetselde) noodtrappenhuizen en balkons met gesloten gemetselde balustraden de massa en het volume van het (zorg)gebouw nog groter maakt, wat niet wenselijk is.
  • Het bouwblok in het middenterrein versnippert onder andere de toepassing van de middenrisaliet. De keuze om de architectuur van beide blokken gelijk te maken lijkt geen gelukkige keuze. Voor het volume op het middenterrein is dat niet passend. Dat het nu minder wit is, is wel een verbetering.

Advies commissie: Negatief advies.

 

Bodemanstraat 9

Zaak 746909

verbouwen winkelpand

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4G, Schrijverskwartier, Bijzonder welstandsniveau.

Bezoeker: projectmanager

Toelichting:

In de huidige winkelplint komt een winkelketen. Op het vlak van veiligheid, isolatie en ventilatie van de winkelruime voldoet de ruimte niet. Besloten is de puien te vervangen en een kwaliteitsslag te maken.

Het metselwerk wordt lichtgrijs en de puien antraciet. Er zijn geen oorspronkelijke tekeningen gevonden.


Reactie commissie:

De commissie juicht het toe dat er gestreefd wordt naar een kwaliteitsslag. Ze merkt op dat de nu voorgesteld profielen heel vlak zijn. Er bestaan profielen die een passender antwoord zijn op de stalen profielen van het bestaande jaren 60 pand. Het is van origine een mooi karakteristiek gebouw. De huidige plint is niet meer in het ritme van het oorspronkelijke gebouw.  Ook wat de kleurstelling betreft is meer connectie te maken met het jaren 60 gebouw.  

De commissie adviseert om een architect te betrekken om de begane grond in één architectonisch gebaar op te lossen. En ze geeft de suggestie mee om vooral te kijken naar de kwaliteit en vormgeving het oorspronkelijke gebouw. Ook geeft de commissie de suggestie mee om de reclame uitingen te integreren en stelt dat de reclame uitingen moet voldoen aan de criteria in de nota.

De commissie ziet een op bovenstaande punten aangepast plan graag t.z.t. tegemoet.

Advies commissie: negatief advies.

 

Gezamenlijke commissie

 

Van der Lindenlaan 125

Zaak 748984

Vooronderzoek, Paviljoen Pinetum Blijdenstein (vervangen/wijzigen)

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Ensemble Torenlaan en omgeving, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht, Redengevende omschrijving van het gemeentelijk monument

Bezoekers: aanvrager en architect

Toelichting:

Het paviljoen, dat in de plaats komt van een bestaand gebouwtje, richt zich meer op de landschapsarchitectuur dan op de omliggende bebouwing en is ontwikkeld als onderdeel van de tuin. Omdat de footprint van het oude gebouw wordt overgenomen, worden de wortels van bomen niet aangetast.

Het streven is om het paviljoen als een betonnen monoliet te maken. De wanden worden in secties gestort. De toeslag van stenen is onderin substantieel groter. Voor de afwerking van het dak wordt de bekisting gegoten in polyurethaan zodat een hele gladde bekisting ontstaat en daarmee ook een spiegelgladde betonafwerking. Op de bovenkant komt een klein afschot en overloop aan de achterkant voor de afvoer van regenwater. Het gebouw zal gaan verweren. De grove onderkanten zullen sneller verweren en meer opgaan in de tuin. Dat is bewust bedoeld.

Reactie commissie:

Cultuurhistorie: In een Engelse landschapstuin gaat het om ”to move and meld and elevate the mind”. Het ontwerp past hier mooi in.  Het is een aanvulling op de beleving van de tuin. Eigenlijk zou de term ‘folly’ hier meer op zijn plaats zijn dan paviljoen. Complimenten voor het ontwerp.

Architectuur: Het ontwerp wordt positief ontvangen. Wel zijn er nog vragen over hoe het beton op sommige plekken goed gestort kan worden. Dat is een aandachtspunt voor de verdere uitwerking.

Vanwege de constructie en materialisatie voorziet de commissie dat het object door verwering een ruïneus uiterlijk zal krijgen. Is het gewenste beeld voor de lange termijn technisch haalbaar op deze manier? Er zal een keuze moeten worden gemaakt, ook over de wijze van onderhoud... De nu voorgestelde zandcement afschotlaag is niet waterdicht en zal snel kapot vriezen. De commissie is erg bezorgd of dit prachtige concept wel overeind blijft in de uitwerking en hoe het gebouw zich houdt in weer en wind. De commissie adviseert ervaren deskundigen op het gebied van beton brut in te schakelen om er zeker van te zijn dat het gewenste eindbeeld daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Nadere details en een reactie op bovenstaande ziet de commissie bij de definitieve aanvraag graag tegemoet.

Advies commissie: De commissie stemt in met de ingeslagen weg.

 

Vaartweg 7

Zaak 739299

Vooronderzoek, realiseren drie wooneenheden

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau, Redengevende omschrijving van het gemeentelijk monument Vaartweg 5 (sluit aan op).

Bezoeker: architect

Toelichting:

Het plan betreft het realiseren van drie appartementen, met een trappenhuis aan de zijkant.

De oorspronkelijk bouwtekeningen zijn niet gevonden. Naar oplossingen om het trappenhuis inpandig op te lossen is gezocht, maar dat blijkt niet haalbaar omdat het teveel m2 kost. Het trappenhuis wordt een transparant volume, vermoedelijk in glas. De vensters aan de voorzijde zullen traditioneel worden vormgegeven.

Reactie commissie:

De commissie merkt om te beginnen op dat het omgevingsteam nog negatief is ten aanzien van parkeren.

Cultuurhistorie: het gebouw bevindt zich in de aanloop naar het stadscentrum en bestaat uit (voormalige) woonwinkelhuizen. Links van het te wijzigen pand ligt een monument. Dat nog een winkel met bovenwoning is.. Het trappenhuis zoals nu wordt voorgesteld, drukt het monument ernaast teveel weg en overschaduwt het  . Als er op die plek al een trappenhuis komt, mag dit het bouwdeel niet samensmelten met het dak. De ramen op de begane grond suggereren een historische situatie die nooit heeft bestaan. Daar was namelijk een winkel. Geadviseerd wordt daarom om een andere invulling te zoeken die meer aansluit bij de karakteristieke woonwinkelarchitectuur. De dakkapellen zijn in verhouding tot het dakvlak te groot.

Architectuur: De steeg dichtbouwen is niet passend. Het beeld van twee losstaande panden moet behouden blijven. Het is beter om het trappenhuis inpandig op te lossen. De dakkapellen zijn ook vanuit architectuur beschouwd te kolossaal. De commissie vraagt zich af of het programma van drie lagen appartementen niet veel te omvangrijk is voor dit pand.

Advies commissie: De commissie stemt niet in met de ingeslagen weg.

 

Emmastraat 24

Zaak 731618

verbouwen monumentaal pand

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3A, Emmastraat, Bijzonder welstandsniveau, Redengevende omschrijving van het gemeentelijk monument.

Bezoeker: aanvrager en architect

Toelichting:

Het plan is eerder besproken op 28 januari jl. Er ligt nu een aangepast ontwerp. Ook is er een bouwhistorische waardenstelling bijgevoegd. Deel B is enigszins aangepast en er is inrichtingsplan bijgevoegd. Voor deel C was er aanvankelijk een uitbouw over de hele zijgevel van het voorhuis. Dit is gewijzigd naar een haakse uitbreiding. De trap in het voorhuis is op advies van de commissie haaks op de gang gemaakt. In de schuur is de vide vergroot om de ruimtelijkheid van de schuur en kapconstructie meer beleefbaar te houden. Alle spanten blijven in het zicht. Het tochtportaal is komen te vervallen.

De lichtstraat in de nok in het voorhuis is komen te vervallen.  Ook in de schuur is het daklichtplan gewijzigd.

Reactie commissie:  Er is op een positieve manier gereageerd op de opmerkingen van de commissie uit de vorige bespreking. De commissie adviseert de toegevoegde stalen kozijnen niet zwart maar antraciet of lichtgrijs te maken voor een wat vriendelijker karakter. Wanneer het plan hierop wordt aangepast, kan het onder mandaat ambtelijk door de secretaris worden afgehandeld.

Advies commissie: Niet akkoord tenzij de nieuwe kozijnen antraciet of lichtgrijs worden.

 

Landgoed Kruisheide 4 perceel 1 Utrechtseweg 58

Zaak 754888

Vooronderzoek, nieuw te bouwen woning + berging

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3B, Utrechtseweg, Bijzonder welstandsniveau, Redengevende omschrijving van het gemeentelijk monument (Tuin Larixlaan onder voorbescherming).

Bezoeker: aanvrager en architect

NB Het plan is eerder besproken op 7 januari jl. Maar dat betrof een ander plan.

Strijdig met bestemmingsplan.

Toelichting:

Het betreft een woning van twee lagen met kap. Het gebouw is alzijdig ontworpen. De schoorsteen is prominent in het ontwerp. Het bijgebouw is nu, op advies van de commissie, aan de linkerzijde gepositioneerd en gecombineerd met een carport. Er is gekozen voor donkerbruine baksteen, spekbanden in natuursteen en houten geveldelen in antraciet en keramische, antraciete pannen. De kozijnen worden voorgesteld in antraciet. Voor- en achtergevel hebben een accent gekregen in het metselwerk. Daarin is een volume geschoven met wit en zwart.

Reactie commissie:

De commissie spreekt haar waardering uit voor deze nieuwe insteek, waarbij het huis en het bijgebouw veel beter gepositioneerd worden.  Op hoofdlijnen is de commissie positief over het plan.  De voorgevel en zijgevel zijn representatief. Het spel met twee in elkaar geschoven volumes is voorstelbaar. Maar de erg prominente, witte goot en de zwarte band brengen het geheel teveel uit balans. Met name aan de straatkant wordt harmonie in het ontwerp nog gemist. Hier moet nog verder op ontworpen worden.. De commissie is nog niet overtuigd van de compositie van de twee volumes en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Dat kan nog helderder gemaakt worden.

Op de detaillering en materialisering zal de commissie graag verder ingaan bij de definitieve aanvraag.

Advies commissie: De commissie stemt in met de ingeslagen weg met daarbij de bovenstaande opmerkingen.

 

Rossinilaan 15

Zaak 732437

Vooronderzoek, de realisatie van een vrijstaande woning met bijgebouw

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht

Bezoekers: aanvragers en architect

Toelichting door de aanvrager:

Het betreft sloop en nieuwbouw. Het ontwerp is geïnspireerd op de gebouwen in de omgeving. In verhouding en massa opbouw is het afgestemd op de omringende bebouwing. De nieuwbouw bestaat uit het hoofdgebouw, een tussenlid en een bijgebouw. De massa is geleed opgebouwd, met het oog op de bezonning. Er is gebruik gemaakt van klassieke details maar ook van eigentijdse details. Er wordt gebouwd op de bestaande bouwplek. Er hoeven daarom geen bomen te wijken.

Het bijgebouw wijkt af van het hoofdgebouw om de suggestie te wekken dat het bijgebouw later is toegevoegd. Zo wordt het hele volume minder kolossaal. De kaders zijn van onbehandeld eikenhout. De kozijnen liggen in diepe neggen terug.

Reactie commissie:

De plek is zeer beeldbepalend gelegen in het Rijks beschermd stadsgezicht. Een sloopvergunning voor het bestaande pand moet nog worden aangevraagd en zal alleen worden vergund als er overtuigende nieuwbouw terugkomt.

Cultuurhistorie: Hoewel herkenbare details zijn ingepast, is het plan in compositie (verhoudingen, geledingen, gevels) onvoldoende afgestemd op panden in de omgeving. De welstandsnota vraagt bovendien dat doorzichten zoveel mogelijk behouden blijven. Het tussenlid in baksteen staat dat in de weg.  Bovendien is het tussenlid te weinig ondergeschikt voor wat de hoogte betreft en ook

 omdat het in één lijn met de achtergevel van het hoofdhuis ligt.

Architectuur:.

Het volume is kolossaal. Zowel in daadwerkelijk volume als in de architectonische uitwerking daarvan, zoals bijvoorbeeld de plat afgedekte daken maar ook de hoogte en de plek van het bijgebouw voldoen niet aan de criteria voor bijgebouwen in een beschermde situatie. Zo ligt een bijgebouw bij voorkeur zes meter achter de voorgevel rooilijn en is de hoogte maximaal 3 meter. Ook is niet goed duidelijk hoe de massa van hoofdgebouw en bijgebouw zich nu precies verhouden tot hun omgeving. Het lijkt erop dat het programma te groot is voor de mogelijkheden van dit kavel. De architectuur, in compositie en vormgeving, is een collage van stijl elementen van verschillende perioden uit de buurt, maar overtuigd niet als zelfstandige nieuwe harmonische compositie. Ook hoe en waarom die compositie zich tot de omgeving verhoudt is niet duidelijk. Ook de suggestie van verschillende tijdslagen (het bijgebouw wezenlijk anders vormgegeven dan het hoofdgebouw) overtuigd niet. Er is geen sprake van een harmonische compositie die past bij de statige en monumentale opbouw van panden in de omgeving. Ook de geleding, verhouding en detaillering is daar niet op afgestemd. De hoek met de schoorsteen in combinatie met de koekoek en daarbij de eiken details is wezensvreemd.

De commissie adviseert nadrukkelijk om de welstandsnota bij de  planvorming te betrekken.

Advies commissie: de commissie stemt niet in met de ingeslagen weg.

 

Mussenstraat 35

Zaak 752076

stedenbouwkundig plan Werf 35

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 7A, Traditionele bedrijventerreinen, Luw welstandsniveau, Voorbescherming als gemeentelijk monument.

Het plan is eerder besproken op 4 maart jl. De commissie maakt een rectificatie op het verslag. Hier is per abuis de zin toegevoegd: “De commissie stemt in met de ingeslagen weg.” 

Toelichting:

In de stedenbouwkundige visie is een hoofdstuk met betrekking tot beeldkwaliteit opgenomen. Dit hoofdstuk wordt ter advisering aan de commissie voorgelegd, met de expliciete vraag of het werkbaar en bruikbaar is voor de commissie.

In het collegevoorstel staat nog aangegeven dat dit document het toetsingskader wordt voor welstand. Dat is uiteindelijk toch niet het geval. Het hoofdstuk over beeldkwaliteit behoeft nog een nadere uitwerking. Het BKP komt t.z.t. ter advisering nog naar de commissie. In mei gaat de stedenbouwkundige visie naar het college. Daarna wordt het welstandskader opgesteld en het bestemmingsplan, die vervolgens aan de raad zullen worden voorgelegd. De ARK geeft advies over het stedenbouwkundig model. En aan welstand wordt de vraag voorgelegd of in het voorgelegde  potentie zit voor een afwegingskader ten behoeve van welstandscriteria.

De aandachtspunten die in maart genoemd zijn, zijn verder uitgewerkt. Er is nu een duidelijkere keuze gemaakt in het dakenlandschap, mede naar aanleiding van het historisch onderzoek. Ook zijn er verschillen in de architectuur: voorde nieuwbouw is een  individuele identiteit geformuleerd. De openbare ruimte is uitgewerkt. Hoogte accenten zijn benoemd naast de repetitie van bouwblokken, plus open plinten voor meer interactie.

Reactie commissie:

Er is enthousiasme over de zorgvuldigheid en samenhang van het (lijvige) document. De commissie wil graag gedegen reageren en heeft daar meer tijd voor nodig. In een volgende vergadering zal zij haar reactie formuleren.

De commissie betreurt dat het terrein grenzend aan Werf 35 niet bij de ontwikkelingen betrokken kan worden. De eigenaar is naar verluidt niet geïnteresseerd om met de grotere ontwikkeling te doen.

Advies commissie: de commissie zal na de tekst bestudeerd te hebben, een gedetailleerd advies geven.

 

Monumentenkamer

Torenlaan 27

Zaak 747260

Vooronderzoek, plaatsen kap op bestaande garage

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Ensemble Torenlaan en omgeving, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht

Bezoeker: gemachtigde van de aanvrager

Reactie commissie:

De commissie doet de vrijblijvende suggestie om te overleggen met de buren, zoals dat ook door het omgevingsteam is aangegeven.

 

Advies commissie: De commissie stemt in met de ingeslagen weg

 

Zonnelaan 18-1

Zaak 753324

interne verbouwing monumentaal pand

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht en redengevende omschrijving van het gemeentelijk monument

Reactie commissie: Vanwege het feit dat de monumentale waarde van dit pand vooral ligt in de gaafheid van het exterieur en de ensemblewaarde betekent de voorgestelde wijziging in het interieur (dat al ingrijpend is verbouwd) geen verdere aantasting van de monumentale waarden.

Advies commissie: Positief advies

 

Bosdrift 15

Zaak 720802

wijzigen kozijn achtergevel monumentaal pand

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4F, Plan Zuid, Tuindorp,

Bloemenbuurt Zuid, Bijzonder welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht en redengevende omschrijving van het rijksmonument

Bezoeker: aanvrager en architect

Het plan is eerder behandeld op 18 februari jl.

Advies commissie: Positief advies

 

Waldecklaan 32

Zaak 752087

plaatsen losse schuur in achtertuin

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3A, Emmastraat en omgeving, Bijzonder welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument.

Bezoeker (deze vergadering niet aanwezig)

Reactie commissie:

NB Er is nog geen advies van het omgevingsteam.

Advies commissie: Positief advies.

                                                                                                         

Kerkstraat 82

Zaak 738872

verbouwen monumentaal pand naar winkelruimte begane grond en 38 appartementen op verdiepingen

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1A, Stadshart, Ontwikkelperiode: Wederopbouw , Bijzonder welstandsniveau, Redengevende omschrijvingen van het gemeentelijk monument.

Bezoekers: ontwikkelaar, initiatiefnemer en architect

Toelichting:

De voorgenomen wijzigingen bestaan uit het herstellen van de laatste oorspronkelijke kozijnen op de bovenste verdieping; ze worden  voorzien van monumentenglas. Daarnaast worden voorzieningen getroffen ten behoeve van brandwerendheid. Er komt een nieuwe entree voor de appartementen. En er komt nog een extra deur op de begane grond, als vluchtweg voor de appartementen op de verdiepingen. Uit het bouwhistorisch rapport is op te maken wat oorspronkelijk is en wat in de loop der tijd al veranderd is. De gevelbekleding en dakluifel zijn nog origineel. Dat blijft behouden en waar nodig hersteld. Begane grond is van een andere eigenaar. De luifel zit nu niet in de aanvraag.

Reactie commissie:

De commissie zou advies van de afdeling erfgoed op prijs stellen. Er is weliswaar veel documentatie gestuurd, maar omdat vanuit de afdeling al langer afstemming over het plan heeft plaatsgevonden, mist de commissie de kaders voor haar advies.  De commissie betreurt het zeer dat zij niet eerder bij het plan betrokken is geweest en er nu meteen een definitieve aanvraag ligt. Naar verluidt is alleen het exterieur beschermd, als afspraak met de eigenaar tijdens de aanwijzing.

Naar de mening van de commissie houdt het ontwerp te weinig rekening met het monument. Het voorgestelde woonprogramma tast het karakter van het monument (architectuur en typologie) te zeer aan. En er is geen kans benut om het monument door de herbestemming te verrijken. Het ontwerp is teveel ontworpen vanuit de nieuwe functie , terwijl het monument leidend zou moeten zijn.

De hoofdentree van de woningen is niet goed ingepast in de gevel en heeft geen allure die recht doet aan het monument. De entree voor de 35 appartementen is blijkbaar ook voor de fietsen. De vliesgevel is door de aangebrachte vloeren geen vliesgevel meer, terwijl die in de oorspronkelijke staat visuele ruimte schept en wezenlijk deel uitmaakt van het monument.

Ten aanzien van de ingreep in de glaspuien wordt niet duidelijk gemaakt hoe de colorbell panelen worden toegepast. Er komen ook andere ramen. Niet duidelijk is hoe de nieuwe ramen erin zullen worden verwerkt.

Er is wel een quickscan maar geen volledig bouwhistorische analyse. Zodoende heeft de commissie geen inzicht in de mate waarin de monumentale waarden in het interieur al dan niet worden aangetast. Dat geldt ook voor de te verwijderen trap. Daarvan is de waarde niet volledig in beeld. Er worden naar de mening van de commissie veel waarden over het hoofd gezien bij de manier waarop de herbestemming nu wordt ingezet. De monumentale waarden van dit warenhuis van Dudok worden teveel aangetast.

Op zich waardeert de commissie het streven om het monument een nieuwe functie te geven. Echter in het huidige plan worden de monumentale waarden te veel aangetast.  Dat geldt op detailniveau maar ook ten aanzien van het uitgangspunt voor de omgang met het monument.  Overigens is het ook problematisch om de transformatie los te zien van de voorgenomen ingrepen op de begane grond. De commissie zou het op prijs stellen als dit toch wordt meegenomen, met name ten aanzien van de luifel om het gebouw weer tot een welsprekend  Dudok-monument te maken.

Advies commissie: Negatief advies.

 

Vreelandseweg 52

Zaak 711460

verbouwen monumentaal botenhuis, plaatsen erfafscheiding

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 7A, Traditionele bedrijventerreinen, Luw welstandsniveau, Redengevende omschrijvingen van het rijksmonument.

Reactie commissie:

De loods is onderdeel van een monumentaal ensemble. De beleving van het complex wordt door het hek geschaad omdat het te hoog is en  door de plaatsing van de spijlen - te dicht oogt. Dat is vanuit cultuurhistorie ongewenst. De commissie verwijst naar de criteria in de welstandsnota met betrekking tot hekwerken.

De commissie adviseert nadrukkelijk om de ensemblewaarde van dit complex te respecteren en het hekwerk zo te plaatsen en vorm te geven dat het  het complex als ensemble beleefbaar blijft.

Tegen de voorgenomen verbouwing van het botenhuis bestaat geen bezwaar.

Advies commissie: Positief ten aanzien van de interne verbouwing en negatief ten aanzien van het hekwerk.

 

Beethovenlaan 49

Zaak 749916

herbouwen bijgebouw

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht en redengevende omschrijving van het gemeentelijk monument

Bezoeker aanvrager en architect

Toelichting:

Het bestaande houten tuinhuis wordt vervangen door een nieuw houten gebouwtje, dat past bij de villa en bestaande garage. Er is gekozen is voor hout, in de sfeer van een tuinhuis. Het grote raam op de erfgrens biedt zicht op het bos. De overige raamindelingen zijn afgestemd op het huis en de garage. Kleuren worden overgenomen van het woonhuis. 

Reactie commissie:

Het ontwerp voor een nieuw tuinhuis is zorgvuldig uitgewerkt en passend bij het woonhuis.

Advies commissie: Positief advies.

 

Dit verslag omvat 14 pagina´s

Opgemaakt te Hilversum op 15 april 2021

Secretaris CWM de heer B. van Steen / mw. J. Kalmijn

Voorzitter de heer J. de Haan