Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten 14 april 2022

Aanwezig:

Commissieleden: R. Petersma (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, I. van Koningsbruggen, A. Mulder, H. Gietelink-Swane

Adviseur(s): mw. Hensch (adviseur cultuurhistorie), mw. De Nie (plantoetser). Mw. Portier, mw. Safaa, mw. Koenders

Secretaris: Mw. J. Vroons & Dhr. B. van Steen

Welstandskamer 2

Alexanderlaan 34

Zaak 850520

plaatsen dakkapel achterzijde

3a, Emmastraat, Bijzonder welstandsniveau

Bezoekers: aanvrager en architect

Het plan betreft het plaatsen van een om de hoek gaande dakkapel op het achter- en zijdakvlak van een woning, waarbij de dakkapel de kilkeper doorsnijdt. De woning staat in een gebied met een bijzonder welstandsniveau. Het beleid in dit gebied is consoliderend en dient ertoe de waardevolle karakteristieken van het gebied te beschermen. Verder is volgens de welstandsnota een uitganspunt voor dakkapellen dat deze niet ten koste mag gaan van de kapvorm of het silhouet domineert. Hiervoor zijn een aantal objectcriteria geformuleerd in de welstandsnota.

Advies

Eén van de karakteristieken van het pand is de opbouw van de dakvorm. De kepers zijn hierin een belangrijk element. Door de dakkapel over de kilkeper te plaatsen wordt de kapvorm te veel aangetast. De dakkapel voldoet hiermee ook niet aan het objectcriterium dat een dakkapel minstens 50 cm. afstand moet houden van de keper. Hiermee voldoet het plan niet aan zowel de objectcriteria als de gebiedscriteria uit de welstandsnota. De commissie ziet geen aanleiding om hier beargumenteerd van te kunnen afwijken.

Zij kan zich wel twee losse dakkapellen voorstellen, mits deze aan de eerdergenoemde objectcriteria voor dakkapellen voldoen.

Conclusie: negatief advies

 

Schapenkamp 186

Zaak 850244

bouwen uitbouw bg, dakterras 1ste verd, verbouwen pand van 1 naar 2 woningen en legalisatie uitbouw aan de rechterzijgevel (al meer dan 30 jaar gebouwd) 

1c, De Stad, Bijzonder  

Bezoekers: architect en aanvrager (via MS Teams)

Het plan betreft het verwijderen van een bestaande uitbouw en het bouwen van een nieuwe kleinere aanbouw aan een woning. Op de aanbouw komt een dakterras voorzien van een hekwerk. Eén raam van de dakkapel wordt verlaagd en voorzien van een deur als toegang tot het dakterras. De woning staat in een gebied met een bijzonder welstandsniveau.

Advies

De commissie ziet met het plan een grote verbetering ten opzichte van de bestaande situatie. Zij adviseert dan ook positief op het plan, met uitzondering van het hekwerk op het dakterras. De detaillering van het hekwerk is niet passend bij het welstandsniveau van dit gebied. De commissie adviseert te kiezen voor een ranker, dunner en verfijnder hekwerk passender bij de kwaliteit van het pand.

Wanneer het plan aan bovenstaande punten wordt aangepast, kan het secretariaat het plan verder afdoen.

Conclusie: negatief advies, tenzij

 

Welstandskamer 1                       

Kerkstraat 76        

Zaak 850554

wijzigen winkelpui en entree

1a, Stadshart, Bijzonder welstandsniveau

Bezoeker: gemachtigde

Het plan betreft een wijzing op een vergunde situatie van het wijzigen van een winkelpui en entree. Het pand staat in een gebied met een bijzonder welstandsniveau.

De commissie constateert dat de wijziging een verbetering is ten opzichte van de vergunde situatie. Zij maakt nog twee opmerkingen op het plan:

 1. De materiaalkeuze voor Alucobond vindt de commissie te veel decor en adviseert in plaats hiervan een staalplaat te gebruiken.
 2. Er missen kleurnummers op tekening en/of kleurenstaat. De commissie adviseert – om de ambitie en kwaliteit van het plan te borgen – de kleurnummers aan te leveren op tekening of middels een kleurenstaat.

Wanneer het plan aan bovenstaande punten wordt aangepast, kan het secretariaat het plan verder afdoen.

Conclusie: negatief advies, tenzij

 

Zeverijnstraat 16  

Zaak 850235

vervangen entree/luifel                    

7a, Traditionele bedrijventerreinen, Luw welstandsniveau

Bezoekers: Nee

Het plan is eerder op 6 januari 2022 als vooronderzoek aan de commissie voorgelegd. De commissie stemde destijds in met de ingeslagen weg. De commissie constateert dat het plan verder is uitgewerkt conform het eerdere advies en conform de gebiedscriteria die er vanuit de welstandsnota worden gesteld aan plannen binnen dit gebied. Zij constateert dat er geen reclame-uitingen worden voorgesteld binnen het ingediende plan. Wanneer er nog reclame-uitingen worden toegevoegd, zullen deze nog door de commissie beoordeeld moeten worden. Zij adviseert op voorhand de reclame-uitingen conform de welstandsnota en geïntegreerd vorm te geven als onderdeel van de architectuur.

Conclusie: positief advies

 

Colosseum 1

Zaak 850377 Vooronderzoek

aanpassingen aan trappartij en muurtjes langs het terras             

7b, Arenapark, Bijzonder welstandsniveau

Bezoekers: landschapsarchitect en gemachtigde

Het plan betreft een vooronderzoek voor aanpassingen aan de trappartij en de muurtjes aan de noordzijde van het gebouw (BBC gebouw). Deze wijzigingen zijn passend binnen het masterplan uit 2020. Het voorstel wordt gepresenteerd door de landschapsarchitecte, waarbij tevens de context wordt geschetst (NB: de presentatie was geen onderdeel van de ingediende stukken. De commissie vraagt om de presentatie of na te sturen of te uploaden via het OLO). Er zijn verschillende deelgebieden, waarvan er één reeds is gerealiseerd (Homecourt Arena). Een onderdeel van het masterplan is een oost-west verbinding maken, waarbij het BBC gebouw een schakelpunt vormt. De noordzijde is op dit moment meer een achterzijde. De ambitie is om hier meer een voorzijde van te maken. De reeds vergunde wijziging van de entree is hier onderdeel van. De huidige situatie van de trappartij is verouderd en heeft geen hellingbaan, waardoor het gebouw slecht toegankelijk is. Het is de ambitie om de uitstraling en de toegankelijkheid te verbeteren. Het plan is om de twee muurtjes te verwijderen om zo de trappartij minder in te knellen en de twee flanken te integreren. De nieuwe tribunetrap zal als een soort ritssluiting werken tussen de twee vergroende flanken. De trap en hellingbaan zullen uit lichtgrijs natuursteen bestaan.

Advies

De commissie merkt ten eerste op dat er in het recente verleden vaker wijzigingen aan dit gebouw zijn voorgelegd. De commissie krijgt door de losse aanvragen een versnipperd beeld. Zij vraagt zich af hoe de samenhang bewaakt wordt en wie dit doet. Zij nodigt de initiatiefnemers graag uit om op korte termijn het totale plan (masterplan en BKP) te presenteren, zodat zij toekomstige aanvragen beter in context kan beoordelen.

De commissie begrijpt en ondersteunt de ambitie om ook op deze plek meer beleving en verblijf te creëren. Het valt de commissie op dat het plan om de muurtjes te verwijderen voornamelijk is ontstaan uit het verhaal om de oost-west verbinding te verbeteren. Zij merkt op dat hierbij te weinig is geredeneerd vanuit het gebouw zelf. De architectuur van het gebouw maakt bijvoorbeeld een krachtig gebaar naar het monument aan de overzijde van de atletiekbaan. Door het verwijderen van de muurtjes is een afgekaderde plek, een architectonisch terras, een meer fluïde landschap geworden. Hierdoor wordt het voorwaartse gebaar naar het landschap en het ensemble met het monument aan de overzijde weggehaald en staat het gebouw nu teruggedrongen op de plek. Dit vindt de commissie bevreemdend.

De commissie ziet de volgende keer graag meer onderbouwing vanuit de architectuur en architectonische thema van het gebouw zelf en de cultuurhistorische context. Zij vindt het belangrijk dat de historische continuïteit en de architectonische grondgedachte van het gebouw zelf wordt meegenomen in de ontwerpkeuzes voor het landschap.

Conclusie: stemt niet in met de ingeslagen weg

 

Van Riebeeckweg 212   

Zaak 850384   Vooronderzoek          

parkeergarage                      

8d, Monnikenberg, Ambitiedocument Monnikenberg (2017)

Bezoekers: Ja

Het plan is eerder op 31 maart 2022 als een vooronderzoek aan de commissie voorgelegd. Het voorstel betreft een wijziging op een reeds vergunde parkeergarage. Tergooi is voornemens om op het gehele dak van de parkeergarage zonnepanelen te installeren. De afgelopen keer zijn een aantal oplossingsrichtingen gepresenteerd voor de wijze waarop het gevelontwerp hierop zou moeten reageren. De commissie kon niet instemmen met deze voorstellen, voornamelijk omdat de nieuwe betonnen verdieping een te zwaar beeld oplevert. Vandaag presenteert de architect een nieuw voorstel, waarbij de constructie voor de panelen lichter is, lager wordt en los wordt gehouden van de gevels.

Advies

De commissie heeft de afgelopen keer aangegeven dat er concessies aan het eerdere gezamenlijk behaalde resultaat gedaan moesten worden. De commissie herhaalt dit vandaag nogmaals. In de basis vraagt de commissie bij een wijziging van het ontwerp, dat het wederom een overtuigend geheel wordt. Daarvan is ze met het nieuwe voorstel niet overtuigd. Dit komt onder ander doordat de schaduwvlakken van de panelen erg dominant zijn in het beeld. De toevoeging maakt onvoldoende connectie met het bestaande ontwerp, waardoor het gebouw zijn oorspronkelijke dynamiek mist. De commissie doet de suggestie om de oplossingsrichting nogmaals conceptmatig te benaderen door

 1. ofwel de constructie die achter de gevel te zien is te vervaardigen van een hoogwaardig materiaal anders dan de constructie van de parkeergarage zelf (bijvoorbeeld hout)
 2. ofwel het dak in lijn met schuine lijnen van de gevels te positioneren waar de panelen op komen te liggen (de lijnen volgen van het bestaande ontwerp)

 De commissie denkt dat wanneer het plan wederom conceptmatig klopt, de parkeergarage wederom een overtuigend geheel kan worden.

 

Conclusie: stemt niet in met de ingeslagen weg

 

Gezamenlijke commissie

Wisseloordlaan 6 

Zaak 808300      

afgraven grond, nieuwbouw woning en bijgebouw

3e, Noordelijk Vlllagebied, Beschermd welstandsniveau

Bezoekers: toekomstige bewoners, architect en plantoetser

Het plan is eerder op 31 maart 2022 aan de commissie voorgelegd. De afgelopen keer heeft de commissie nog opmerkingen gemaakt over de landschappelijke inpassing, gevelcompositie, kleur- en materiaal gebruik. De architect ligt het aangepaste plan toe.

Advies

De commissie is blij met de toelichtende tekeningen en impressies. Het plan wordt hierdoor veel meer inzichtelijk en beter te beoordelen.

Inpassing landschap

Op tekening is nu verwerkt hoe de inrit zich tot de landschappelijke setting verhoudt. Het verval van de voorzijde van de kavel tot de achterzijde van de kavel is ca. 1,5 meter. De tekeningen geven de commissie nu een beter inzicht in het toekomstige beeld. De twijfels over de duurzaamheid en landschappelijke inpassing zijn hiermee weggenomen.

Gevelcompositie

Door verschil te introduceren in openheid in het lamellensysteem tussen de entreezone en de gevels is er een overtuigendere entree ontstaan. De entree is representatief geworden waardoor de commissie hier positief op adviseert. 

Materiaal- en kleurgebruik

De juiste materiaal- en kleurkeuzes zijn zeer essentieel voor harmonie of juist contrast met de omgeving. In de kleur- en materialenstaat ontbreken kleurnummers, waardoor de commissie onvoldoende kan beoordelen of de gekozen materialen in combinatie met de gekozen kleuren voldoende in harmonie zijn met de omgeving. Daarom ziet zij de beeldbepalende materialen graag bemonsterd en de kleurkeuzes gespecificeerd op tekening en/of kleurstaat.

Detaillering

De detaillering is uitgebreid en inzichtelijk gemaakt. Ze zijn zorgvuldig. Ze geeft een helder inzicht in het toekomstige beeld. De twijfel over het gebruik van zink in combinatie met riet is, door voorbeelden ervan in eerdere projecten van de architect, weggenomen. Op basis hiervan is het advies op de detaillering positief.

Conclusie:    negatief advies (hoofdopzet akkoord, kleur- en materiaalgebruik nog bemonsteren en verduidelijken op tekening)

 

Monumentenkamer

 

Burgemeester van Hellenberg Hubarlaan 11         

Zaak 850076      

sloop van een serre en bouw van een veranda                  

3d, Stedelijk Villagebied, beschermd welstandsniveau

Bezoekers: aanvrager

Het plan is eerder op 3 maart 2022 aan de commissie voorgelegd. Het plan is aangepast conform het vorige advies. Het plan is passend binnen de criteria van de welstandsnota, waardoor het advies op het plan nu positief is.

Conclusie:   positief advies

 

Bordetstraat 18  (gemeentelijk monument)

Zaak 806641      

uitbreiden achterzijde en plaatsen 2 dakramen voorzijde monumentaal pand                    

4a, Electrobuurt Zwaluwplein Liebergen, Bijzonder welstandsniveau

Bezoekers: aanvrager

Het plan is eerder op 25 november 2021, 27 januari 2021 en 3 maart 2022 aan de commissie voorgelegd. Het plan is aangepast conform het vorige advies, waardoor de monumentale waarde niet meer onevenredig wordt aangetast. Op basis hiervan is het advies op het plan positief.

Conclusie: positief

 

Sterrelaan 10           

Zaak 850214      

uitbreiden achterzijde                  

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau

Bezoekers: aanvrager

Het plan is eerder op 3 maart 2022 aan de commissie voorgelegd. Het aangepast plan wordt door de eigenaar kort toegelicht. Er is met het aangepaste plan een betere aansluiting gekomen bij het buurpand.

Advies

De commissie complimenteert de aanvrager met het aangepaste plan. Het plan is een grote verbetering ten opzichte van de vorige keer. De commissie kan dan ook op hoofdlijnen instemmen met plan. Zij ziet voor een definitieve beoordeling de beeldbepalende details (zoals de kozijnen incl. roedes, aansluiting van het dak en aansluiting balustrade) graag tegemoet.

Conclusie: negatief advies

 

Hilvertsweg 232    

Zaak 850217      Vooronderzoek

erker en dakkapel voorzijde en aanpassen dak achterzijde                          

4f, Plan Zuid, Beschermd welstandsniveau

Bezoekers: gemachtigde

Het plan betreft een vooronderzoek voor het plaatsen van een erker aan de voorzijde, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en een uitbreiding aan de achterzijde van een woning. De woning staat in een beschermd stadsgezicht waar een beschermd welstandsniveau geldt.

Erker

De erker aan de voorzijde is voorstelbaar. Een dergelijke erker komt vaker voor in de straat. In de verdere uitwerking ziet de commissie graag op tekening aangetoond dat deze inderdaad qua vormgeving, kleur- en materiaalgebruik en detaillering overeenkomt met deze in de straat voorkomende erkers.

Dakkapel voorzijde

De dakkapel in het voordakvlak in voorstelbaar. In de verdere uitwerking ziet de commissie graag op tekening aangetoond dat deze in hoogte is uitgelijnd met de dakkapel van de buren. Ook zal middels inzichtelijke maatvoering en detailtekeningen moeten worden aangetoond dat de dakkapel voldoet aan de objectcriteria die er vanuit de welstandsnota aan dakkapellen worden gesteld.

Achterzijde

Het dakenlandschap binnen dit beschermde stadsgezicht vormt de kern van de aanwijzing tot beschermd gebied. Daarom is behoud van het bestaande kapvorm essentieel voor de waarde van het rijksbeschermde stadsgezicht. De verlegging van het dakvlak aan de achterzijde is een te grote aantasting van de kapvorm. De commissie adviseert daarom negatief op de verlegging van het dakvlak naar achteren.

Conclusie: stemt niet in met de ingeslagen weg.

 

Eemnesserweg 109           

Zaak 850594      

slopen schoorsteen in beschermd stads- of dorpsgezicht               

4d, Plan Oost, beschermd welstandsniveau, beschermd stadsgezicht

Bezoekers: aanvrager

Het plan betreft de aanvraag tot het slopen van de schoorsteen. De schoorsteen leidt tot lekkages. De eigenaresse geeft aan dat er al van alles is gedaan – ook intern – om de lekkages te voorkomen maar de ingrepen hebben tot nu toe niet geholpen. De woning staat in het beschermde stadsgezicht waar een beschermd welstandsniveau geldt.

Advies

De commissie heeft begrip voor het dilemma en vindt het een vervelende situatie voor de aanvraagster. De commissie heeft de taak om wijzigingen aan de bebouwing te toetsen aan de uitgangspunten en criteria die er in de welstandsnota zijn geformuleerd. Bij de beoordeling van plannen wordt in samenhang met de beschrijving en uitgangspunten getoetst aan de hand van gebiedscriteria. Daarin wordt gesteld dat gebouwen deel uitmaken van een stedenbouwkundig patroon en dat een individuele woning onderdeel uitmaakt van een ruimtelijke compositie. De betreffende schoorsteen is als element zodanig gepositioneerd in de oksel van de huizenrij, dat deze een nadrukkelijk verticaal architectonisch element onderdeel is van de stedenbouwkundige compositie. In het gespiegelde belendende bouwblok is op dezelfde plek een schoorsteen geplaatst, waardoor de schoorsteen ook onderdeel is van een groter stedenbouwkundig patroon.

De commissie heeft in de vergadering andere opties overwogen, bijvoorbeeld het inkorten tot de goot. Maar zij komt tot de conclusie dat ook door deze opties de waarde van het beschermde stadsgezicht onevenredig wordt aangetast. De commissie kan op basis van haar opdracht en toetsingskader dan ook niet anders dan negatief adviseren op de sloop van de schoorsteen. Zij vult hierop aan dat zij de noodzaak onderschrijft om  het technische probleem snel op te lossen, om verder verval te voorkomen.

Conclusie:  negatief advies

’s Gravelandseweg 27  (gemeentelijk monument)

Zaak 850459      

verbouwen monumentaal winkelpand                 

1a, Stadshart, Bijzonder welstandsniveau

Bezoekers: architecten

Het plan betreft wijzigingen aan een gemeentelijk monument. De sportwinkel gaat weg, een makelaarskantoor komt hiervoor in de plaats. Aan de achterzijde worden de oude bergingen gesloopt, de kelder wordt ingericht als vergaderruimte, de glazen pui aan de voorzijde wordt vervangen en het pand wordt voorzien van nieuwe reclame-uitingen.

Advies:

De commissie is nog niet overtuigd van het plan. De uitgangspunten zijn nog niet helder, de commissie vraagt de architect de ontwikkeling van het pand in de tijd na te gaan en dit te verwerken in een “bouwhistorisch onderzoek light” zodat de commissie een beter beeld heeft van de bouwhistorie en mogelijke waarden.

De commissie kan dus nog niet adviseren op de sloop van de bestaande bergingen en het aanpassen van de kelder. Een bouwhistorisch onderzoek zal uit moeten wijzen of de commissie akkoord kan gaan met de sloop en de ingrepen in de kelder. Dit dient aangeleverd te worden.

De nieuw voorgestelde kozijnen zijn te fors voor de glazen pui. Bij monumenten wordt altijd geadviseerd voor behoud of herstel. De bestaande kozijnen kunnen voorzien worden van nieuw monumentenglas dat hetzelfde beeld geeft als het huidige glas. De bestaande sponning is maatgevend voor de dikte van het nieuwe glas.

De commissie doet de suggestie om de houten deur te vervangen door een stalen pui passend bij de vormentaal van de bestaande stalen kozijnen.

De reclame-uitingen passen niet binnen de objectcriteria voor reclame in de welstandsnota. Het grote verticale reclamebord op de verdieping verstoort  de architectuur van het monument. Het bord is ook te groot voor de gevel. De horizontale letters boven de luifel passen ook niet bij het karakter van het monument. Reclame-uitingen zijn niet mogelijk boven de luifel. Nieuwe reclame dient zich te voegen naar de objectcriteria voor reclame uit de welstandsnota en onder de luifel geplaatst te worden.

Conclusie: negatief advies

 

Hoge Naarderweg 46 (gemeentelijk monument)

Zaak 850378       Vooronderzoek

restyling aanbouw                        

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau

Bezoekers via MS Teams (architect)

Vanwege een nieuwe gebruiker is de architect gevraagd het kantoorpand een nieuw uiterlijk te geven. Hierbij is gekozen om het monument zoveel mogelijk afleesbaar te maken ten opzichte van de later geplaatste uitbouw. De uitbouw, bestaand uit verschillende volumes, zal voorzien worden van grijs stucwerk en zwart houten geveldelen.

Advies:

De commissie kan niet instemmen met het voorstel. De toepassing van donkere materialen in combinatie met de aanpassingen van de puien maken het plan te contrasterend voor het monument en te weinig samenhangend. Het kleurgebruik oogt willekeurig. De welstandscriteria voor aanbouwen aan monumenten vragen om ondergeschiktheid ervan; het kleurgebruik moet van het monument zijn afgeleid. Door de voorgestelde aanpassingen van de puien komt de aanbouw meer vast te zitten aan de villa en ontstaat een onrustig totaalbeeld. De huidige kozijnstroken zorgen voor een duidelijke scheiding tussen de villa en de aanbouw maar deze komen in het huidige planvoorstel te vervallen.

De commissie vraagt de architect het kantoorvolume ondergeschikt te houden aan het monument. Zij vraagt rust te brengen in de vormgeving, de materiaalkeuzes en de kleurstelling zodat er een aanbouw wordt vormgegeven die past bij de villa en daar zoveel als mogelijk ondergeschikt aan is.

Conclusie: stemt niet in met de ingeslagen weg

 

Sterrelaan 34

Zaak 850268     

uitbreiden en plaatsen dakkapel achterzijde                      

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau

Aanwezig: geen

Het plan betreft het plaatsen van een uitbouw en een dakkapel aan de achterzijde, het verwijderen van de schoorsteen in het zijdakvlak en het plaatsen van zonnepanelen op ditzelfde dakvlak.

Advies:

De uitbouw aan de achterzijde is ondergeschikt en passend vormgegeven bij dit pand in het beschermde stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied.

De dakkapel aan de achterzijde is moeilijk te beoordelen. De tekeningen lijken niet te kloppen met de werkelijkheid, de maatvoering op de geveltekening klopt niet met de maatvoering in de details. De dakkapel dient horizontaal uitgelijnd te zijn met de dakkapel van de buren en te passen binnen de objectcriteria voor dakkapellen in de welstandsnota. Dit dient op tekening duidelijk gemaakt te worden.

De commissie adviseert negatief op het slopen van de schoorsteen. De schoorsteen is kenmerkend voor het bouwblok en als accent van waarde voor het beschermde stadsgezicht. De aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen op hetzelfde zijdakvlak is daarmee ook niet akkoord.

Wanneer het plan op bovenstaande onderdelen is aangepast kan het secretariaat van de CWM dit plan ambtelijk afhandelen.

Advies: negatief advies, tenzij

 

Saturnusstraat 25

Zaak 850517      

plaatsen zonnepanelen               

4d, Plan Oost, Bijzonder welstandsniveau

Bezoekers: Nee

Advies:

De commissie adviseert vooralsnog negatief op het plaatsen van zonnepanelen op het voordakvlak. De plaatsing en hoeveelheid zonnepanelen zorgen voor een onrustig beeld op het, voor het beschermde stadsgezicht Oost, zo kenmerkende rode dakvlak. De commissie vraagt de aanvrager een rustige rechthoekige hoofdvorm te hanteren bij het plaatsen van de zonnepanelen. De commissie heeft de voorkeur voor één van de volgende opties die een rustig beeld opleveren:

 • Vijf zonnepanelen in een U-vorm rond het dakraam
 • Eén strook van vier zonnepanelen onder het dakraam
 • Zes zonnepanelen in een vlak aan te vullen met een dummie-paneel in de rechter bovenhoek met een uitsparing voor de schoorsteenpijp.

De commissie doet de suggestie de zonnepanelen uit te voeren in de kleur van het rode dakvlak.

Wanneer het plan op bovenstaande onderdelen is aangepast kan het secretariaat van de CWM dit plan ambtelijk afhandelen. Het plan kan gebruikt worden als trendsetter voor dit blok (Saturnusstraat 13 t/m 43)

Advies: negatief advies, tenzij

 

Kleine Drift 88 (gemeentelijk monument)

Zaak 850376     

plaatsen zonnepanelen               

4a, Electrobuurt Zwaluwplein Liebergen, Bijzonder welstandsniveau

Bezoekers: Aanvrager

Het plan betreft het plaatsen van zonnepanelen op het achterdakvlak van een gemeentelijk monument.

De commissie constateert dat deze aanvraag de eerste is voor het plaatsen van zonnepanelen op het dakvlak. De woning maakt deel uit van een complex, waarbij het doorlopende dakvlak  onderdeel is van de monumentale waarde.

De commissie kan zich zonnepanelen voorstellen op het achterdakvlak onder de volgende voorwaarde:

 • Panelen liggen in één rustig en samenhangend legpatroon, in één vlak of in horizontale stroken.
 • Bij een collectieve aanpak kunnen de horizontale stroken van panelen doorlopen over de perceelgrenzen.
 • Panelen hebben voldoende afstand tot de nok en goot. Richtlijn is minimaal 50 cm.
 • Panelen en frame in een matte uitvoering (geen aluminium frame of glanzende, blauwe panelen)

Wanneer het plan aan bovenstaande punten wordt aangepast, kan het secretariaat het plan verder afdoen. Het plan zal bij een positief advies gelden als een trendsetter voor toekomstige plannen voor het complex.

Conclusie: negatief advies, tenzij

 

Coehoornstraat 29       

Zaak 850462      

plaatsen zonnepanelen               

4d, Plan Oost, Beschermd welstandsniveau

Bezoekers: Nee

Het plan betreft het plaatsen van zonnepanelen op het voordakvlak van een woning. De woning staat in het beschermde stadsgezicht. De commissie staat in principe positief tegenover het plan; de panelen liggen in één rustig en samenhangend patroon. De commissie kan echter uit het legplan niet opmaken dat de panelen op voldoende afstand liggen van de goot. Deze afstand dient minimaal 50 cm. te zijn en dit zal op tekening moeten worden aangetoond. Tot slot doet de commissie de suggestie, geen dwingend advies, om rode i.p.v. zwarte panelen toe te passen.

Wanneer het plan aan bovenstaande punten wordt aangepast, kan het secretariaat het plan verder afdoen.

Conclusie: negatief advies, tenzij

 

Opgemaakt te Hilversum op 19 april 2022

Secretaris CWM dhr. B. van Steen en mw. J. Vroons

Voorzitter de heer R. Petersma