Bodemonderzoek

Hier kunt u een bodemonderzoek aanvragen.

In sommige gevallen moet u een bodemonderzoek aanleveren. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij:

 • aanvraag omgevingsvergunning (bouwen)
 • verandering gebruik grond of pand naar een gevoeligere functie
 • starten of stoppen met bodembedreigende activiteiten

Omgevingsvergunning

De gemeente mag alleen een omgevingsvergunning verlenen, als de kwaliteit van de bodem op de bouwlocatie geschikt is voor het bedoelde gebruik van die locatie. Deze geschiktheidsverklaring wordt op basis van bodemonderzoeksgegevens afgegeven door de gemeente. Een bodemonderzoek is niet verplicht als:

 • het geen verblijfsruimte is (persoon is gemiddeld minder dan 2 uur per dag in de ruimte)
 • uitbreiding van het bebouwd oppervlak minder dan 50 m2 bedraagt én de locatie 'onverdacht' is
 • er al voldoende bruikbare onderzoeksresultaten bij de gemeente beschikbaar zijn

Verdacht

Een locatie is verdacht als uit eerder onderzoek een te hoge concentratie aan vervuiling blijkt, er bodembedreigende activiteiten bekend zijn of als deze uit een historisch onderzoek blijken. Als nog aanwezige bouwwerken gesloopt worden, moet het bodemonderzoek na deze sloop plaats vinden.

Vervuiling

Als er sprake is van matige of sterke bodemvervuiling, dan zal de verontreiniging eerst moeten worden afgeperkt. Als de risicobeoordeling uit het bodemonderzoek aangeeft dat er (gezondheids)risico's zijn voor de gebruikers van het bouwwerk, kan een bouwvergunning geweigerd worden. Meestal komen er extra eisen in de bouwvergunning te staan. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de bodem voor de bouw schoongemaakt (gesaneerd) moet worden.

Vereisten bodemonderzoekrapportage

 • Voldoen aan NEN-5740 onderzoeksprotocol
 • Uitgevoerd door gecertificeerd bedrijf
 • Bij verdachte situatie: maximaal 2 jaar oud
 • Bij onverdachte situatie: maximaal 5 jaar oud

Kosten

 • Aanvraag beoordelen rapportage: afhankelijk van kaveloppervlak. Vanaf € 163,60
 • Beoordelen rapportages over bodemgesteldheid, nader onderzoek, saneringsonderzoek, saneringsplan of saneringsevaluatie: € 327,10

Meer informatie

Bel dan met 14 035 (gemeente Hilversum, team Voorbereiding & Uitvoering) of stuur uw vraag per mail naar bodem@hilversum.nl.