Bestemmingsplan inzien

Hier kunt u de bestemmingsplannen inzien van de gemeente Hilversum.

De gemeente stelt bestemmingsplannen vast om haar grondgebied ruimtelijk te ordenen. Het bestemmingsplan is het enige plan dat rechten en plichten vastlegt voor die ruimtelijke ordening. Aan elk perceel in Hilversum is een bestemmingsplan toegekend. De bestemming van een perceel geeft aan waarvoor de grond gebruikt mag worden (bijvoorbeeld wonen, bedrijven, winkels, horeca, wegen, groen, water). In een bestemmingsplan staat ook wat er gebouwd mag worden op een perceel. Waar de bouwgrenzen liggen, hoe hoog u mag bouwen en welk percentage van een perceel u mag bebouwen leest u in een bestemmingsplan.

Procedure bestemmingsplan

Het proces rond een bestemmingsplan, de 'bestemmingsplanprocedure', bestaat uit verschillende fases.

Inspraak

De gemeente bepaalt of er voor een plan of verzoek dat zich nog in een voorbereidingsfase van ontwikkeling bevindt inspraak wordt gehouden Wanneer inspraak wordt gevoerd over een plan dan mag elke inwoner reageren op dit plan of verzoek. U kunt dan een reactie over het plan of verzoek kenbaar maken. Nadat de inspraakperiode voorbij is, beraadt de gemeente zich op de inspraakreacties. Zo kan een plan of verzoek verbeterd worden voordat het plan of verzoek in de formele fase wordt behandeld.

Ontwerp

Direct indienen van een zienswijze (DigiD) Direct indienen van een zienswijze (e-Herkenning)

Nadat de gemeente de inspraak- en overlegreacties in het bestemmingsplan heeft verwerkt, heet dit een 'ontwerpbestemmingsplan'.
Ontwerpbestemmingsplan bekijken in de burgerleeskamer: terinzagelegging
De gemeenteraad moet een bestemmingsplan vaststellen. Maar voor dat kan, zijn er eerst 6 weken waarin u het kunt bekijken. In jargon: we leggen het ontwerp ter inzage. Dit kondigen we aan op internet, in De Gooi en Eembode en in de Staatscourant. In die 6 weken kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren. Een reactie op het ontwerpbestemmingsplan heet officieel een 'zienswijze'. Als een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd kunt u via de knop ‘direct regelen’ een reactie geven. Dit kan alleen als een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd .

Als geen ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd en u wilt vragen stellen over een bestemmingsplan neem dan contact op met de gemeente.

Wilt u een woning of bedrijf (ver)bouwen? Wilt u een bestaand pand een andere functie geven? Controleer dan altijd eerst welke regels er gelden. U heeft misschien ook een omgevingsvergunning nodig. Dat checkt u eenvoudig op het Omgevingsloket Online. Daarnaast moeten uw activiteiten passen binnen het geldende bestemmingsplan. Is dat niet het geval, dan kunt u een vergunning aanvragen om af te mogen wijken van het bestemmingsplan.

Vaststelling

De gemeenteraad beslist uiteindelijk om het bestemmingsplan vast te stellen. Het proces van vaststelling is wettelijk voorgeschreven. Het start eigenlijk al met de terinzagelegging (zie hierboven).

Zienswijze toelichten bij raadsinformatieavond
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan legt de gemeenteraad uit hoe de gemeente met de zienswijzen is omgegaan. Mensen die een zienswijze hebben gegeven, krijgen de gelegenheid dit mondeling toe te lichten. Dat gebeurt tijdens de raadsinformatieavond.

Vaststellen bestemmingsplan

Is de terinzagelegging voorbij? Dan moet de gemeenteraad het bestemmingsplan binnen 12 weken vaststellen. Heeft de gemeenteraad het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen genomen? Dan kan er niets meer aan het bestemmingsplan veranderd worden. Het plan is dan officieel een vastgesteld bestemmingsplan.

Beroep

Na de vaststelling kunt u het vastgestelde bestemmingsplan opnieuw 6 weken bekijken. In deze fase kunt u in beroep gaan tegen de vaststelling bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen een belanghebbende kan in beroep gaan, dus iemand die zelf met het bestemmingsplan te maken heeft.

Geconsolideerde versie van het bestemmingsplan

Op onze digitale bestemmingsplankaart staat een aantal bestemmingsplannen met de status ‘geconsolideerd’. Dat is een leesbare versie waarin wijzigingen zijn aangebracht door een of meer andere bestemmingsplannen. Bijvoorbeeld: het bestemmingsplan ‘Regeling meervoudige bewoning’. Een regel is aangepast en geldt voor 19 bestaande bestemmingsplannen. Die wijzigingen zijn verwerkt in de kaart en de regels van de geconsolideerde versie van die plannen.
Daarmee ontstaat een actuele versie van deze plannen. Een geconsolideerde versie heeft geen juridische status; ze is bedoeld als service aan de gebruiker, die op die manier niet in verschillende plannen, die voor een locatie gelden, hoeft te zoeken naar de laatst geldende regels. De officiële geldige bestemmingsplannen zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ruimtelijk plan inzien

Een bestemmingsplan kunt u inzien bij de gemeente, maar de gemeente is ook verplicht de bestemmingsplannen digitaal beschikbaar te stellen. U kunt de bestemmingsplannen op verschillende plaatsen online bekijken;

  • Bestemmingsplannen online bekijken op de gemeentelijke website via Roview
  • Bestemmingsplannen online bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
Regels ruimtelijk plan

Iedereen moet zich aan de regels uit het bestemmingsplan houden. Niet alleen bewoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf. Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • Toelichting; hierin zijn de kenmerken en bedoelingen van een gebied vastgelegd;
  • Regels; in de regels staat omschreven wat wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming;
  • Een kaart (verbeelding); op de kaart staat het bestemmingsplan getekend. De bestemmingen staan daarop aangegeven met kleuren, strepen en lettercodes.
Afwijken van een ruimtelijk plan

Wilt u een woning of bedrijf (ver)bouwen? Wilt u een bestaand pand een andere functie geven? Controleer dan altijd welke regels er gelden. U heeft misschien ook een omgevingsvergunning nodig. Dat checkt u eenvoudig op het Omgevingsloket Online. Daarnaast moeten uw activiteiten passen binnen het geldende bestemmingsplan. Is dat niet het geval, dan kunt u een vergunning aanvragen om af te mogen wijken van het bestemmingsplan.