Veelgestelde vragen verkeersveiligheid

De meest gestelde vragen over verkeersveiligheid beantwoord

Er wordt zo hard gereden in mijn straat, het lijkt hier wel een racebaan. Kan de gemeente daar niet wat aan doen?

Snelheidsovertredingen zijn een van de grootste ergernissen in het verkeer. Omwonenden hebben hier veel last van, als ook de andere weggebruikers. En het kan lijden tot verkeersonveilige situaties.  Het is echter vaak lastig om zonder metingen een goed beeld te krijgen van hoe hard automobilisten rijden. Gevoelsmatig lijkt een auto in een smalle woonstraat vaak al snel harder te rijden dan toegestaan.

De politie controleert op snelheidsovertredingen en deelt boetes uit. Niet de gemeente. De gemeente gaat over inrichting van de openbare ruimte. De gemeente richt de straten en wegen zo in dat het veiliger wordt op straat. Dit doet de gemeente altijd volgens de regels vanuit het Rijk. Hierbij kunt u denken aan drempels, wegvernauwingen, snelheidsdisplays en zebrapaden. In de meeste gevallen ontstaan verkeersonveilige situatie echter door het gedrag van weggebruikers die het niet zo nauw nemen met de verkeersregels.

De gemeente onderscheidt de klachten in twee categorieën:

Te hard rijden in 50 kilometerstraten

De meeste 50 kilometerwegen in Hilversum maken onderdeel uit van de centrumring of zijn radialen. Radialen zijn belangrijke wegen van en naar het centrum. In deze wegen zijn vaste telpunten aangebracht die het gehele jaar door data opleveren. Zo’n telpunt is een lus die in de rijbaan is aangebracht. Daarmee meten we de verkeersintensiteit. Dit kan de volgende data opleveren: snelheid, hoeveel auto’s, vrachtwagens of (brom)fietsers per etmaal. 

Om de snelheid te bepalen gaan we uit van een landelijke formule. Die wordt de V-85 genoemd. Daarbij staat de V voor snelheid. Die 85 is een percentage.

Een voorbeeld:

De gemeente vraagt de data op van een telpunt in de Larenseweg. Dat telpunt geeft vervolgens de formule: V-85 = 55 kilometer per uur.

Dit betekent dan dat 85% van alle motorvoertuigen die gedurende een etmaal (24 uur) over dat telpunt zijn heen gereden niet harder heeft gereden dan 55 kilometer per uur.
 

Te hard rijden in 30 kilometerstraten en woonerven

In 30 kilometerstraten en woonerven kunnen bewoners zelf veel doen tegen automobilisten die te hard rijden. Samen met buurtgenoten kunt u een campagne starten. Daarvoor verwijzen wij u graag naar de site van Veilig Verkeer Nederland. Met de buurtacties vraagt u aandacht voor meer verkeersveiligheid bij u in de buurt. Het is mogelijk om een stickeractie, een snelheidsmeting of een remwegdemo in te zetten. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de buurtacties die op de website van Veilig Verkeer Nederland worden aangeboden.

Helpen deze buurtacties niet, dan kan de gemeente eventueel een snelheidsonderzoek doen. Dit doen we bij meldingen van bewoners over te hard rijden en in overleg met de buurt.  We leggen dan voor twee weken een telslang in de straat. Blijkt uit het onderzoek dat er te snel gereden wordt, dan gaat de gemeente verder onderzoeken of en welke maatregelen zij kan nemen. Daarnaast komt de straat dan op de prioriteitenlijst van de gemeente van straten waar te hard gereden wordt en waar aanvullende maatregelen nodig zijn.

Kan er in mijn straat een zebrapad worden geplaatst?

De gemeente plaatst bijna nooit zebrapaden in 30 km gebieden. Deze zijn alleen nuttig als er sprake is van een continue stroom van overstekende voetgangers. Uit onderzoek blijkt dat daar in Hilversum nauwelijks sprake van is. Bovendien blijkt dat automobilisten nauwelijks voorrang verlenen en een zebrapad weinig uitmaakt in het gedrag van de weggebruiker.

Kan er in mijn straat een telslang worden geplaatst?

Het is mogelijk om een snelheidsonderzoek te laten uitvoeren als veel inwoners meldingen doen over snelheidsovertredingen in de straat. Zie punt 1 tot en met 3.

Kan er in mijn straat een snelheidsdisplay worden geplaatst?

Dat kan. De gemeente beschikt over meerdere snelheidsdisplays. Dit zijn digitale borden die direct aangeven hoe hard iemand rijdt. Dit maakt weggebruikers direct bewust van hun rijgedrag. De gemeente plaatst deze tijdelijk. Dan heeft het effect. Als de snelheidsdisplays lang blijven hangen, wordt het effect minder. En hangt de gemeente de displays op andere plekken.

Als metingen uitwijzen dat er stelselmatig te hard wordt gereden in een straat, dan wordt onderzocht welke maatregelen in de straat getroffen moeten worden om dat tegen te gaan.

De snelheidsdisplays worden voor 50 en 30 km straten gebruikt. In woonerven zijn dergelijke snelheidsdisplay niet geschikt, omdat het bijna niet meer te meten is. 

Kan er in mijn straat een verkeersdrempel worden geplaatst?

De gemeente heeft geen loket waar inwoners een aanvraag kunnen indienen voor verkeersmaatregelen zoals een drempel. Er is geen geld beschikbaar om extra verkeersdrempels in de straat aan te leggen. Verkeersdrempels worden vaak geplaatst wanneer hele straten worden verbouwd en opnieuw worden ingericht.

Kan er een flitspaal worden geplaatst?

Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor het plaatsen van flitspalen. De gemeente kan en mag zelf geen flitspalen plaatsen of de boetes hiervan innen. Het is alleen mogelijk om flitspalen te plaatsen op gebiedsontsluitingswegen (50, 70 of 80 km/uur) en alleen daar waar procentueel gezien veel overtredingen plaats vinden. Dit is dus helaas niet mogelijk op 30km wegen. De gemeente kan de verkeerssituatie eventueel wel aangeven bij het Openbaar Ministerie, maar het Openbaar Ministerie bepaalt wat de vervolgstappen zijn.

Kan er een spiegel worden geplaatst voor mijn uitweg, of om vanuit de uitweg van mijn straat zicht te halen op fietsers, voetgangers en overig verkeer op de kruisende weg?

De gemeente plaatst deze spiegels niet meer. In sommige gevallen worden geplaatste spiegels ook weer weggehaald. Dat gebeurt om verschillende redenen. Zo is lang niet elke weggebruiker even goed zichtbaar in een spiegel en is het niet goed mogelijk om in de spiegel in te schatten hoe hard een weggebruiker nu eigenlijk gaat. Een spiegel kan er ook voor zorgen dat weggebruikers te hard gaan rijden op locaties waar zij eigenlijk stapvoets moeten rijden of even moeten stilstaan. Op sommige locaties kunnen deze spiegels zorgen voor schijnveiligheid. Tot slot worden spiegels vaak beklad of stukgemaakt.

Kan de politie een snelheidscontrole uitvoeren?

Het is mogelijk om een snelheidscontrole door de politie te laten uitvoeren. Dit is alleen mogelijk via de wijkagent. De wijkagent zal kijken hoeveel meldingen er over een locatie binnenkomen. Als er veel meldingen over verkeersoverlast binnenkomen bij één locatie, vraagt de wijkagent aan het basisteam van de politie of zij een snelheidscontrole willen uitvoeren.

Kunnen de boa’s in onze wijk handhaven op verkeersoverlast en (fout)parkeren?

Het handhaven op parkeeroverlast wordt deels uitgevoerd door de parkeerservice van de gemeente. Dit gaat met name om betaald parkeren en foutparkeren binnen betaalde parkeerzones. De wijkboa’s zijn verantwoordelijk voor de overige verkeersoverlast. Hierbij proberen zij eerst de overlast te verminderen en wordt pas als laatste redmiddel een boete uitgedeeld. Bij gevaar of hinder grijpen de wijkboa’s in.

Waar wordt naar gekeken bij het bepalen van welke verkeersmaatregelen als eerste worden uitgevoerd?

Alle wegen en buurten op de prioriteitenlijst worden op volgorde gezet op basis van een aantal voorwaarden:

  1. Is de weg of buurt binnenkort toe aan groot onderhoud of duurt dit nog meer dan 15 jaar?
  2. Zijn er (op basis van een risicoanalyse) situaties die een verhoogd risico opleveren voor weggebruikers?;
  3. Zijn er punten waar (veel) verkeersongevallen plaatsvinden?;
  4. Is er een (basis)school in de directe omgeving?;
  5. Is het een doorgaande route en/of veel wijkvreemd verkeer (mensen die niet in de wijk wonen, maar er wel doorheen rijden/fietsen/lopen)?
  6. Wat is de gemiddelde snelheid en wat is de V85 (snelheid die door 85% van de weggebruikers niet overschreden wordt). Hoe hoger deze snelheid, hoe hoger de verkeersmaatregel op de prioriteitenlijst komt.

Verkeerscampagne ‘Rustig aan, we wonen hier allemaal’

De gemeente en politie zetten zich in tegen huftergedrag in het Hilversumse verkeer. Tijdens deze campagne werd onder meer extra gecontroleerd en bekeurd op tien wegen waarover de laatste tijd veel klachten zijn binnengekomen. Deze verkeerscampagne ‘Rustig aan, we wonen hier allemaal’ is uitgevoerd in de eerste twee weken van april 2021. De betrokkenen waren de buurtcoördinatoren, scholen, sportverenigingen, het team verkeer, de politie, het communicatieteam van de gemeente en het team openbare orde en veiligheid. De aanleiding voor de herhaling van de campagne was de overlast die Hilversummers ervaren door automobilisten die te hard, te gevaarlijk of met veel lawaai bij hen door de straat rijden en het succes van de vorige campagne.

Waar kan ik verkeersoverlast melden?

Bij algemene verkeersoverlast kunt u dit melden bij de gemeente Hilversum via Melding openbare ruimte.Bij specifieke gevallen kunt u dit melden bij de politie via 0900-8844 of www.politie.nl, het liefst met een kenteken en eventuele andere gegevens. Maak deze melding op het moment dat u overlast ervaart. Ontstaat er een verkeerssituatie waarbij de aanwezigheid van de politie zelf gewenst is, bel dan naar 0900-8844. Bij spoed kunt u naar 112 bellen.