Subsidie Sport

Organisaties in Hilversum kunnen een programmasubsidie aanvragen. Deze is bedoel om activiteiten te ondersteunen.

Voor wie is deze subsidie bedoeld

Organisaties in Hilversum die sportactiviteiten organiseren die passen binnen de doelstellingen zoals genoemd in de Beleidsnota sport en bewegen 2016 t/m 2020.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd

U kunt subsidie aanvragen om activiteiten te ondersteunen die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente.

Voorwaarden

We beoordelen uw aanvraag aan de doelen genoemd in de Beleidsnota sport en bewegen 2016 t/m 2020. De looptijd van deze nota is verlengd. 

Wat stuurt u mee

 • Een activiteitenplan met daarin
  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  • de doelen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd en een beschrijving hoe de activiteiten daaraan bijdragen.
 • Een begroting van de kosten voor deze activiteiten en een dekkingsplan.
 • Indien van toepassing bij een per boekjaar verstrekte subsidie: de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag.
 • Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan dan moeten de volgende bijlagen extra worden meegestuurd:
  • Een kopie van de oprichtingsakte, de statuten van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag indient.
  • Een bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel.
  • Een jaarverslag en jaarrekening inclusief balans van het voorgaande boekjaar.

Wanneer aanvragen

U kunt een aanvraag uiterlijk 13 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd indienen.

 Aanvragen subsidie (e-Herkenning)

Aanvragen organisaties zonder e-Herkenning:

Aanvraag zonder e-Herkenning

Besluit

We nemen binnen 13 weken een besluit op uw volledig ingestuurde aanvraag.

Contact

 Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de subsidiecoördinator. U kunt mailen naar subsidies@hilversum.nl of bellen met 14035

Bijlagen