Basissubsidie Cultuur aanvragen

Organisaties die tot de culturele basisinfrastructuur worden gerekend kunnen een basissubsidie aanvragen voor het dekken van hun vaste kosten.

Voor wie is deze subsidie

Organisaties die tot de culturele basisinfrastructuur behoren. Dit zijn professionele culturele organisaties, die met hun activiteiten structureel bijdragen aan de gemeentelijke doelen voor cultuur.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd

De basissubsidie draagt bij aan de dekking van structurele lasten voor bijvoorbeeld personeel en huisvesting van voorzieningen die het college heeft aangewezen als behorend tot de basisinfrastructuur.

Voorwaarden

We beoordelen subsidieaanvragen op hun artistieke waarde en zakelijke kwaliteit. Wij kijken wat de meerwaarde van de activiteiten is voor Hilversum, zoals beschreven in subsidiecriteria Kunst en Cultuur Hilversum 2016-2020 en er wordt beoordeeld of de aanvraag past binnen het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente (zoals vastgelegd in Metrum, kunst- en cultuurbeleid Hilversum 2015-2020).

Wat stuurt u mee

 • Aanvraagformulier basissubsidie (pdf)
 • Beleidsplan voor 5 jaar waarin de activiteiten worden omschreven mede in relatie tot de begroting
 • Meerjarenbegroting die
  •  een vertaling is van de strategische doelen van de organisatie,
  •  uitgewerkt is naar activiteiten en/of prestaties
  • onderbouwd is en inzichtelijk, voorzien van een toelichting;
 • Een jaarverslag en jaarrekening van het voorgaande jaar, tenzij deze al bij de gemeente aanwezig zijn.
 • Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan:
  • Een kopie van de oprichtingsakte, de statuten van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag indient.
  • Een bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel.

Wanneer aanvragen

Een aanvraag voor een basissubsidie moet voor 1 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden ingediend.

 Aanvraag subsidie (e-Herkenning)

Aanvraag subsidie zonder e-Herkenning

Besluit

We nemen een besluit op uw tijdig en volledig ingestuurde aanvraag voor 1 december.

Regels

Contact

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de subsidiecoördinator. U kunt mailen naar subsidies@hilversum.nl of bellen met 14035