Subsidie Welzijn en Zorg: Basissubsidie

Organisaties die wij tot de basisinfrastructuur rekenen, kunnen een basissubsidie aanvragen. Deze subsidie is gericht op het instandhouden van een voorziening. Een basissubsidie leidt niet automatisch tot een meerjarige subsidie. Er moet jaarlijks een nieuwe subsidie aangevraagd worden.

Voor wie is deze subsidie bedoeld

Voor organisaties die tot de basisinfrastructuur behoren. Dit zijn professionele organisaties, die met hun activiteiten structureel bijdragen aan de gemeentelijke doelen voor welzijn en zorg.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd

De basissubsidie draagt bij aan de dekking van structurele lasten voor bijvoorbeeld personeel en huisvesting van voorzieningen die het college heeft aangewezen als behorend tot de basisinfrastructuur.

Voorwaarden

Uw aanvraag moet voldoen aan de Algemene subsidieverordening 2021.

Wat stuurt u mee

  • Beleidsplan jaar waarin de activiteiten worden omschreven mede in relatie tot de begroting. Maak in uw beleidsplan ook duidelijk waarom u vindt dat uw aanvraag een basissubsidie betreft;
  • Begroting die (a) een vertaling is van de strategische doelen van de organisatie, (b) uitgewerkt is naar activiteiten en/of prestaties en (c) onderbouwd is en inzichtelijk, voorzien van een toelichting;
  • Jaarverslag en jaarrekening van het voorgaande jaar, tenzij deze al bij de gemeente aanwezig zijn.
  • Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan:
    • Een kopie van de oprichtingsakte, de statuten van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag indient.
    • Een bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel.

Aanvragen

Een aanvraag voor een basissubsidie moet voor 1 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden ingediend.

Aanvraag subsidie (e-Herkenning)

Aanvragen voor organisaties zonder e-Herkenning:

Aanvraag zonder e-Herkenning

Besluit

We nemen een besluit op uw tijdig en volledig ingestuurde aanvraag voor 1 december.

Bijlagen

Contact

Mail naar subsidies@hilversum.nl of bel 14035