Subsidie Welzijn en Zorg: Programma subsidie


We willen dat iedere inwoner naar vermogen kan meedoen en kan bijdragen aan onze samenleving. Elke inwoner van Hilversum hoort erbij en doet er toe. De gemeente Hilversum wil een gezonde, sterke en sociale samenleving voor haar inwoners en een kwalitatief goede ondersteuning voor hen die dat nodig hebben. Lichte ondersteuning waar mogelijk, zwaar waar nodig. Om dit te realiseren zet de gemeente in op een sterke sociale basis die enerzijds bestaat uit actieve inwoners die zich vrijwillig inzetten voor elkaar, de wijk en de gemeente en anderzijds een sociale basisinfrastructuur die daarop aansluit.

Voor wie is deze subsidie bedoeld

Voor organisaties die activiteiten uitvoeren voor inwoners van Hilversum die passen binnen de doelstellingen van de gemeente Hilversum, zoals genoemd in:

 • Kadernota Sociaal Domein 2017-2022
 • Agenda Wmo-Welzijn in de wijk
 • Beleidsplan LHBTI 2019 – 2022 ‘Jezelf zijn in Hilversum’
 • Samen is leuker! Lokale aanpak eenzaamheid Hilversum 2020

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd

Voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van de sociale basis en die gericht zijn op een of meer van de onderstaande onderwerpen:

Ondersteuning bij meedoen

Het ondersteunen van Hilversummers in een kwetsbare situatie waardoor zij zelfredzamer worden of beter kunnen meedoen. Hierbij heeft vrijwillige hulp en ondersteuning die gericht is op één of meer van de volgende gebieden prioriteit:

 • voorkomen en bestrijden van eenzaamheid;
 • praktische ondersteuning (boodschappen, klussen in en om huis);
 • het ondersteunen van (jonge) mantelzorgers;
 • voorkomen en bestrijden van armoede en schulden, waaronder hulp bij financiën en administratie.

Sterke buurten  

Het organiseren van contacten en praktische hulp tussen de buurtbewoners in de wijk onderling. Het wijkbudget is hierbij voorliggend.

Brugfunctie

Het vinden van Hilversummers die nog niet zelfstandig hun weg weten te vinden in de samenleving, hen tijdelijk ondersteunen en hen zo nodig verbinden aan een organisatie uit de (aanvullende) zorg, of uit de basiszorg of de sociale basisinfrastructuur.

Ondersteuning vrijwilligers

Dienstverlening voor het hele veld van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Hierbij wordt ingezet op:

 • het beheren en onderhouden van de vacature bank;
 • het adviseren van maatschappelijke organisaties op het gebied van vrijwilligers;
 • het bieden van deskundigheidsbevordering;
 • het bieden van kennis en informatie over actuele ontwikkelingen rondom vrijwilligers;
 • het vormgeven aan waardering voor vrijwilligers voor hun inzet.

 Buurtactiviteiten in Buurthuizen in zelfbeheer

Het uitvoeren van activiteiten in buurthuizen die bijdragen aan het bereiken van de gemeentelijke doelen, inclusief het zelfstandig beheren en onderhouden van buurthuizen (zelfbeheer). De buurthuizen leveren een bijdrage aan de maatschappelijke opgaven in de wijk.

Voorwaarden

We beoordelen uw aanvraag op:

 • De mate waarin de activiteiten bijdragen aan het bereiken van de beleidsdoelstelling van de gemeente;
 • De mate waarin de activiteiten elkaar en reeds aanwezige activiteiten in de buurt of in Hilversum versterken;
 • De mate waarin de kwaliteit van de activiteiten en van de begeleiders is aangetoond;
 • De prijs/kwaliteitverhouding en prijs/opbrengstverhouding van de activiteiten;
 • De mate waarin de behoefte aan de activiteiten is onderbouwt en de activiteiten aanvullend zijn op wat er al is;
 • De mate van continuïteit in de uitvoering. Het voortzetten van en voortbouwen op bestaande waardevolle activiteiten krijgt voorrang boven nieuwe aanvragen;
 • De mate van kennis over en betrokkenheid bij de buurt/gemeente;
 • De spreiding van de activiteiten en reeds aanwezige vergelijkbare activiteiten over de buurt;
 • De verhouding tussen vrijwillige inzet en betaalde inzet.

Wat stuurt u mee

 • Aanvraagformulier programmasubsidie versterken sociale basis.
  • Dit worddocument moet u opslaan en uploaden samen met activiteitenplan bij de digitale aanvraag.
 • Een activiteitenplan met daarin
  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  • de doelen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd en een beschrijving hoe de activiteiten daaraan bijdragen.
 • Een begroting van de kosten voor deze activiteiten en een dekkingsplan. De begroting toont minimaal de:
  • Personeelskosten;
  • Algemene kosten/organisatiekosten;
  • Huisvestingskosten (alleen op te voeren als uit de aanvraag blijkt dat deze kosten aannemelijk en noodzakelijk zijn);
  • Activiteitenkosten;
  • Inkomsten; gesplitst in de verschillende soorten, zoals subsidie gemeente, inkomsten uit (ver)huur, deelnemersbijdragen, fondsen;
  • Reserves.
 • Indien van toepassing bij een per boekjaar verstrekte subsidie: de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag.
 • Vraagt u de eerste keer subsidie aan? Dan moeten de volgende bijlagen extra worden meegestuurd:
  • Een kopie van de oprichtingsakte, de statuten van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag indient.
  • Een bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel.
  • Een jaarverslag en jaarrekening inclusief balans van het voorgaande boekjaar.

Wanneer aanvragen

U kunt een aanvraag uiterlijk 13 weken voor aanvang van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt indienen.

 Aanvraag subsidie (e-Herkenning)

Aanvragen voor organisaties zonder e-Herkenning:

Aanvraag zonder e-Herkenning

Besluit  

We nemen binnen 13 weken een besluit op uw volledig ingediende aanvraag. Indien u tegelijkertijd ook een aanvraag voor een basissubsidie hebt ingediend, nemen wij een besluit op uw aanvraag voor 1 december.

Bijlagen

Contact

Mail naar subsidies@hilversum.nl of bel 14035