Overige subsidies

Wilt u subsidie aanvragen bij de Gemeente Hilversum? Kijk dan eerst of uw activiteit aansluit bij één van de bovenstaande subsidieregelingen. Staat uw subsidie er niet bij? Dan kunt u een aanvraag indienen onder ‘overige subsidies’.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd

U kunt subsidie aanvragen voor voorzieningen en activiteiten die helpen om de doelen van de gemeente te bereiken. Deze doelen worden jaarlijks vastgesteld in de gemeentebegroting en in de betreffende beleidskaders.

Voorwaarden

U voldoet aan de voorwaarden en verplichtingen uit de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2021. Hierin staat onder andere:

 • De activiteiten zijn gericht op de gemeente of haar inwoners.
 • De subsidie is noodzakelijk voor het verrichten van de activiteiten.
 • De subsidie past binnen het beleid van de Gemeente Hilversum.
 • Uw aanvraag is op tijd ingestuurd.

Wat stuurt u mee

 • Een activiteitenplan met daarin
  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  • de doelen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd en een beschrijving hoe de activiteiten daaraan bijdragen.
 • Een begroting van de kosten voor deze activiteiten en een dekkingsplan.
 • Indien van toepassing bij een per boekjaar verstrekte subsidie: de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag.
 • Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan dan moeten de volgende bijlagen extra worden meegestuurd:
  • Een kopie van de oprichtingsakte, de statuten van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag indient.
  • Een bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel.
  • Een jaarverslag en jaarrekening inclusief balans van het voorgaande boekjaar.

Wanneer aanvragen

Uiterlijk 13 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Een aanvraag voor een basissubsidie (langdurige subsidie r moet uiterlijk 1 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie vraagt worden ingediend.

Indien u zowel een basissubsidie als een programmasubsidie aanvraagt dient u deze tegelijkertijd in te dienen vóór 1 juli voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden.

Aanvraag

 Aanvraag subsidie (e-Herkenning)

Aanvragen voor organisaties zonder e-Herkenning:

Aanvraag zonder e-Herkenning

Besluit

We nemen binnen 13 weken een besluit op uw volledig ingediende aanvraag. Indien u een aanvraag voor een basissubsidie hebt ingediend, nemen wij een besluit op uw aanvraag voor 1 december.

Bijlage

Contact

Mail subsidies@hilversum.nl of bel 14035