Vraag en Antwoord

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over de Mobiliteitsvisie 2040

Wat is de mobiliteitsvisie 2040?

De mobiliteitsvisie 2040 is een toekomstvisie voor verkeer en vervoer (bereikbaarheid en leefbaarheid) in Hilversum in 2040. Een visie geeft een vergezicht en een gezamenlijk gedeeld beeld van de toekomst, wat mogelijkheden laat zien over een langere periode. Een mobiliteitsvisie is nodig om Hilversum voor te bereiden op de toekomst op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid.

Wie denkt en schrijft er mee aan de mobiliteitsvisie 2040?

Samen met inwoners, belanghebbenden, overheden en het bedrijfsleven bouwt Hilversum verder aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie 2040. Om alle meningen en ideeën te verzamelen worden verschillende middelen ingezet:

 • Van 20 augustus tot 23 september 2020 heeft er een enquête gelopen onder de inwoners van Hilversum. 
 • Een focusgroep wordt samengesteld van deelnemers uit verschillende wijken en buurten om de resultaten nader te bespreken.
 • In de periode van oktober tot en met december 2020 wordt er met professionele belanghebbenden binnen Hilversum gesproken, individueel of in een groep. Dat zijn niet alleen grotere bedrijven, maar ook verenigingen, instellingen of landelijke partijen die een belang in Hilversum hebben.
Wat staat er te gebeuren voor de mobiliteitsvisie 2040?

Voor het tot stand komen van de Mobiliteitsvisie 2040 worden onderstaande hulpmiddelen ingezet:

 • Een uitgebreid onderzoek (de eerder genoemde enquête van 20 augustus t/m 23 september 2020) op het gebied van kennis, houding en gedrag gericht op (nieuwe) mobiliteitsconcepten onder belanghebbenden (bedrijfsleven, ondernemers, wijk- en buurtverenigingen etc.) en inwoners van de gemeente Hilversum. Dit onderzoek is onder andere uitgegaan van huidige trends en ontwikkelingen.
 • Participatie bijeenkomsten met 125 verschillende belanghebbenden, inwoners waaronder buurt- en wijkverenigingen, bedrijfsterreinen (werkgevers-werknemers), ondernemers, belangenverenigingen, collega overheden, etc.
 • Hilversum in 3D; doormiddel van een interactieve 3D kaart van Hilversum worden allerlei mobiliteitsvormen verder bekeken. Dit op basis van verschillende denkrichtingen in 2040 (zie volgende vraag).
Hoe wordt voor mobiliteitsvisie2040 het samenwerken met alle betrokken partijen vorm gegeven?

Door opzoek te gaan naar de mobiliteitsvisie2040 komen wij met elkaar vraagstukken tegen en staan wij voor keuzes. Door het verzamelen van denkbeelden en doordat wij met elkaar het gesprek aangaan, zijn er verschillende ‘denkrichtingen ’ ontstaan. Te weten:

 • “Binnen Hilversum gebeurt het” : wonen en werken trekt naar elkaar toe
 • “Hilversum wordt schoner” : duurzaamheid staat bovenaan
 • “Hilversum verbindt het” : wegen zijn nodig voor alle fietsen, steps, wandelaars en auto’s
 • “Hilversum hightech” : de toekomst is technologie
 • “Hilversum zegt het zelf” : wij horen graag wat u vindt dat Hilversum nodig heeft!
Wat houdt de enquête in die van 20 augustus tot 23 september 2020 heeft gelopen?

Het betreft een enquête onder Hilversummers. Het onderzoek richt zich op inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Door te onderzoeken wat de wensen van de Hilversummers zijn ten aanzien van kennis, houding en gedrag, heeft de gemeente de bouwstenen verzameld voor de mobiliteitsvisie 2040. Willen we een groene stad zijn, een auto gedreven stad of juist meer een stad die ruimte geeft aan mensen die fietsen, wandelen en binnen Hilversum werken? Of willen we een technologische stad zijn waarin we nieuwe technologische ontwikkelingen gebruiken om ons sneller te verplaatsen? Dit zijn onder andere vragen die in de enquête gesteld zijn.
De antwoorden van de 1802 deelnemers zijn verwerkt in het rapport

Voordat de enquête online werd gezet is de vragenlijst getoetst en van te voren voorgelegd aan diverse partijen, zoals belangenbehartigers, andere overheden, buurt- en wijkverenigingen, ondernemers en andere stakeholders. Deze ideeën zijn verwekt waarna de vragenlijst online is gezet.

Wat wordt er gedaan met alle resultaten, ideeën en meningen?

De antwoorden van de 1802 deelnemers worden verwerkt in een rapport en deze wordt na 11 november geplaatst op de website van de gemeente Hilversum.
Als laatste fase wordt de inbreng van iedereen die is gevraagd, samengebracht in een (tijdelijk) ontwerp mobiliteitsvisie2040. Dit document komt begin 2021 ter sprake in de raad en in het college.

Daarnaast zijn deze onderzoeksresultaten gekoppeld aan het zogeheten BSR model. Dit is een communicatiemodel waar binnen de gemeente Hilversum mee gewerkt wordt. Het model gaat in op de levensstijlen van de inwoners van de gemeente Hilversum. De mens staat centraal, wat een belangrijke werkwijze is voor de mobiliteitsvisie 2040.

Hoe verhoudt de mobiliteitsvisie zich tot de omgeving- en woonvisie?

De mobiliteitsvisie 2040, de woon- en omgevingsvisie gaan hand in hand. De uiteindelijke vraag is: wat voor een stad wil je zijn in 2040? De mobiliteitsvisie geeft aan de ene kant input op de omgevings- en woonvisie en aan de andere kant geven deze visies ook weer input op de mobiliteitsvisie. De samenhang tussen deze visie is van groot belang en hier wordt ook rekening mee gehouden.

Wat gebeurt er nadat de mobiliteitsvisie 2040 is vastgesteld?

Nadat de raad heeft besloten welke denkrichtingen ingezet moeten worden, zal er een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen worden opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma gaat in op de “hoe” vraag en gaat meer in op praktische zaken.

Waar kan ik meer informatie vinden over de mobiliteitsvisie?

Deze pagina en de pagina Mobiliteitsvisie 2040 zullen steeds voorzien worden met de laatste informatie over de mobiliteitsvisie.