Herstelagenda

De coronacrisis heeft een flinke impact gehad. Bepaalde Hilversummers, sectoren en maatschappelijke partners zijn harder geraakt dan anderen. Om verschillende groepen te helpen bij het herstel, stelde de gemeente de ‘Corona Herstelagenda’ op. De gemeente investeert € 1,6 miljoen om samen uit de crisis te komen. De agenda gaat over de periode oktober 2021 tot oktober 2022.

 

Wethouder Karin Walters (Financiën en Zorg en Welzijn): “Waar onze inspanningen tot voor kort gericht waren op het bestrijden van de directe gevolgen van de crisis, kijken we nu vooruit naar de toekomst. We werken samen aan herstel met en voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Met als doel een gezond en sterk Hilversum.”
Wethouder Annette Wolthers (Werk en Inkomen): “Het is vooral belangrijk dat de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken in deze moeilijke tijden, weten hoe ze ons kunnen vinden. De gemeente ondersteunt waar het kan. Denk daarbij aan het vinden van een nieuwe baan in de zorg met het programma Zorgstart. Of ondernemers die het financieel toch moeilijk hebben goed te adviseren met het loket voor zelfstandigen. Maar ook jongeren die moeilijk aan een MBO-stage kunnen komen krijgen extra aandacht.“

Herstel op sociaal en economisch gebied

De hulp bij herstel is op twee gebieden van toepassing: op sociaal gebied en op economisch gebied. De herstelagenda is opgebouwd uit een aantal thema’s die hieronder vallen. Bij sociaal herstel gaat het om maatregelen over zorg, jeugd, onderwijs of armoede. Bij de economische maatregelen uit de agenda gaat het om de arbeidsmarkt, de lokale economie en cultuur.

Sociaal herstel: Stimuleren van gelijke kansen

De gemeente en de zorgaanbieders vinden het van vitaal belang dat alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Door corona is dit een stuk lastiger geworden. Met de herstelagenda zet de gemeente samen met haar partners, zoals Versa Welzijn, Atelier Buitengewoon, de Meubelwerf en Kwintes, in op het uitbreiden van activiteiten gericht op inloop en ontmoeting van kwetsbare inwoners. Om kwetsbare Hilversummers beter te bereiken, wordt er extra ingezet op 'Begeleiding in de wijk'. Inwoners krijgen daardoor sneller en beter passende hulp

Tijdens de coronapandemie werd duidelijk dat een goede weerstand belangrijk is voor de gezondheid. De gemeente wil de gezondheid van inwoners verbeteren, door onder andere bewegen te stimuleren. Eén van de doelen uit de herstelagenda is om de bekendheid van beweegactiviteiten in de eigen wijk voor zowel voor jong als oud beter onder de aandacht te brengen. Hiervoor wordt een buurtsportcoach aangesteld die zich richt op deze doelgroepen.

Economisch: herstel van economie en stad

De herstelagenda richt zich ook op het beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Bestaande initiatieven worden aangepast op de veranderde economie en op de verschuiving van werkgelegenheid binnen sectoren. Er wordt geïnvesteerd in het vergroten van de inzetbaarheid van zzp’ers in de creatieve industrie door scholing in data/Artificiële Intelligentie samen met Media Perspectives en andere partners van kennisinstellingen.

De gemeente vindt het ook belangrijk om de lokale economie te ondersteunen en gaat met partners in de stad werken aan een gebiedsagenda voor het centrum. Hierbij wordt gekeken naar de toekomst van het centrum, bijvoorbeeld op het gebied van leegstand en verdere vergroening- en verduurzaming. Daarnaast wordt er een impuls gegeven aan de digitalisering van het MKB via SPOT035. Daarmee wordt er ingespeeld op de toegenomen vraag naar ondersteuning bij het opstellen van een digitaliseringsstrategie passend bij de veranderende economie.

Het komende jaar wordt ook een impuls gegeven aan de sport en cultuursector, door onder andere het doorzetten van de coronasteun van het Rijk. Dit is van belang voor het voortbestaan van culturele instellingen, sportclubs en verenigingen. Het geeft hen de tijd om zich te richten op herstel. Daarnaast zijn er door de beperkingen tijdens de lockdown in de cultuursector nieuwe digitale manieren gevonden om cultuur en kunst bij mensen te brengen, bijvoorbeeld door middel van ‘hybride’ evenementen - een combinatie tussen een fysiek en online evenement - zoals de Dutch Media Week. Een hybride evenement is een combinatie tussen een live en online evenement Samen met de provincie Noord-Holland zet de gemeente in op het stimuleren van deze vorm van innovatieve transitie.

Wethouder Gerard Kuipers (Economie en Cultuur): “Cultuur gaan we inzetten om Hilversum zowel op sociaal als op economisch gebied gezonder en sterker te maken. Wij vinden het belangrijk dat we samen met de culturele sector, buurtcoördinatoren en cultuurcoaches het culturele aanbod meer naar de wijken brengen. Door meerdere culturele evenementen per jaar in onze wijken te programmeren, zorgen we voor verbinding en ontmoeting in de wijk. Naast het vergroten van de leefbaarheid in de wijken, ondersteunen we hiermee ook de culturele sector die nog altijd in zwaar weer zit.”

Flexibele agenda vanwege onvoorspelbare factoren

De agenda is geschreven op een moment dat nog niet alle ontwikkelingen in de coronacrisis volledig zijn uitgekristalliseerd. Daarom is ingezet op een flexibele agenda waarbij rekening is gehouden met vier onvoorspelbare factoren. De duur van de coronacrisis, de volledige omvang van de impact van corona op de samenleving, de mate waarin een rol van de gemeente in het herstel nodig is en de beschikbaarheid van (externe) financiering. De gemeente houdt bij de uitvoering rekening met deze onvoorspelbaarheden en past de maatregelen hier indien nodig op aan.

Bijlage