Demonstreren in Hilversum

Wilt u demonstreren? Geef dit dan tijdig door via deze pagina.

De gemeente Hilversum is van mening dat demonstreren een belangrijk (grond)recht is. Maar net zoals bij vele maatschappelijke verworvenheden, zijn er wel spelregels waar iedereen zich aan moet houden. Met deze regels willen wij voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan (gezondheid risico’s. verkeersrisico’s of openbare orde risico’s) voor de deelnemers én voor de bewoners van Hilversum.

Aanmelden

Demonstraties moeten volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) uiterlijk 48 / 24  uur van tevoren worden aangemeld. Dit kan via veilig@hilversum.nl. Doe dit zo snel mogelijk, zodat er voldoende tijd is voor afstemming en het treffen van noodzakelijke voorzieningen op maat.

Wanneer een demonstratie te laat of niet wordt aangemeld is, mag dit een reden zijn om aanvullende regels op te leggen geven of de demonstratie te verbieden/ontbinden. Het OM, Politie en de gemeente beslist hierover.

Maatregelen corona

Voor demonstreren geldt het wettelijk kader van de Wet Openbare Manifestaties (WOM) en de normale procedure. Zorg dat u maatregelen treft zodat alle demonstranten minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en van passanten houden. Iedere deelnemer aan een demonstratie is primair zelf verantwoordelijk voor het ordelijk verloop en naleven van de coronamaatregelen. En nogmaals, daarbij is de 1,5 meter afstand maatregel essentieel.

Iedere deelnemer treft ook zelf maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus.

De gemeente faciliteert eventueel ook in een aantal voorzieningen. Bijvoorbeeld plaatsen van hekken of looproutes afbakening.

Voorwaarden

De burgemeester mag voorwaarden aan de demonstratie stellen om de openbare orde en veiligheid, het verkeer en de gezondheid te beschermen. De gemeente en politie kunnen na de melding voorbereidingen treffen voor het faciliteren van de demonstratie of manifestatie. Ook kunnen zij inschatten of er maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid te waarborgen. Denk bijvoorbeeld aan een alternatieve route, tijdstip of duur van de demonstratie.

Regels tijdens de demonstratie

Vanuit de gemeente vragen wij de organisator en de deelnemers van een demonstratie zich aan de volgende regels te houden om de demonstratie of manifestatie zo goed mogelijk te laten verlopen voor zowel deelnemers als omwonenden en omstanders:

 • de demonstratie mag geen gevaar of onnodige hinder opleveren voor voetgangers, het verkeer en omwonenden
 • er mag niet gediscrimineerd worden op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere zaken, of opgeroepen worden tot geweld
 • de demonstratie of manifestatie mag geen schade toebrengen aan derden
 • de in- en uitgangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden. Mensen moet vrij in en uit kunnen lopen
 • de locatie van de demonstratie moet schoon achterblijven. Als er flyers uitgedeeld worden en deze op de grond vallen, dan moeten de demonstranten deze zelf opruimen
 • er mogen geen voorwerpen verbrand worden voor, tijdens of na de demonstratie
 • deelnemers van de demonstratie mogen geen alcohol bij zich dragen of gebruiken
 • er moet gezorgd worden voor een zogenaamde ordedienst (herkenbare begeleiders die de manifestatie of demonstratie ordelijk laten verlopen)
 • losse stokken, losse stangen en losse pvc-buizen worden gezien als (slag)wapen en zijn verboden
 • het openbaar vervoer mag niet belemmerd worden
 • aan hulp- en reddingsdiensten moet altijd doorgang verleend worden
 • aanwijzingen van de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid moeten opgevolgd worden
 • als er sprake is van een tocht, dan blijft deze in beweging. Het is dus niet toegestaan om stil te houden of te gaan zitten bij bepaalde objecten, tenzij de politie hier aanwijzingen voor geeft, of dit van tevoren is doorgesproken met de politie.