Vragen en antwoorden februari 2021

De antwoorden op de vragen gesteld door de bewoners van De Boomberg tijdens de bijeenkomst op 15 februari 2021

Vragen aan de gemeente

Is de commissie Dannenberg of de heer Dannenberg als deskundige door u gevraagd om commentaar te geven op het plan van Kwintes en op dit risico analyse rapport. Zo niet, zou u dat alsnog willen doen?   
Antwoord:
Nee, dit plan en rapport zijn niet met de commissie besproken.  Bureau Ravenkop heeft als onderdeel van haar werkzaamheden met leden van de commissie gesproken. 

Nu uit de risicoanalyse blijkt dat de netto risico’s van dit plan onaanvaardbaar hoog zijn, was de uitspraak van de Burgemeester in juni 2020: "dan heeft Kwintes een probleem en dan moet Kwintes rekenschap afleggen aan de Gemeente en de bewoners". Wanneer gaat dat wat de Gemeente betreft gebeuren.             
Antwoord: Wij zijn blij dat Kwintes het aantal clienten vermindert en er geen forensische clienten gehuisvest worden. Maar wij zijn ook teleurgesteld dat Kwintes het rapport niet als basis ziet voor haar aanpassingen en hierin ook geen basis ziet haar plannen verder bij te stellen. De primaire verantwoordelijkheid ligt op dit moment bij Kwintes.

Zijn de uitkomsten van de risicoanalyse aanleiding voor de regio Gooi en Vechtstreek en de Gemeente Hilversum om Kwintes te verzoeken de huisvesting van de geplande 86 cliënten te decentraliseren naar 4 of 5 locaties?
Antwoord: Wij zijn blij dat Kwintes het aantal clienten vermindert en er geen forensische clienten gehuisvest worden.Wel willen wij benadrukken, dat het college van mening is dat er voor iedereen plek is in Hilversum. Bij een gemeente van de grootte van Hilversum horen ook maatschappelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld opvang voor daklozen en verslavingsopvang. Ook voor mensen die vanwege hun zorgaanvraag een steuntje in de rug nodig hebben om zo ook op een goede manier te kunnen wonen. Het is belangrijk dat er zorgvuldig gekeken wordt naar de belangen van de toekomstige cliënten als de buurt. Dat is in het rapport van bureau Ravenkop beschreven.

Gaat de Gemeente een rol spelen, financieel bijspringen, in de ondersteuning van Kwintes bij ingrijpende aanpassing van het plan?           
Antwoord: Nee, dat gaat de gemeente niet doen.

Is de burgemeester nu van mening dat Kwintes n.a.v. de conclusies uit de risicoanalyse 'een probleem heeft'? En zo ja, welke vervolgstappen heeft de Gemeente in gedachten?  
Antwoord: Ja, het college is nog steeds van mening dat Kwintes met de uitkomsten van de risicoanalyse een probleem heeft. Kwintes heeft, binnen de zakelijke mogelijkheden die zij heeft, een aanpassing aan de plannen voor De Stolpe gedaan.  In de komende maanden moet Kwintes in samenspraak met bewoners van De Boombergbuurt en de gemeente bezien worden hoe met de resterende risico’s omgegaan kan worden. Kwintes heeft de gemeente gevraagd hierin een terughoudende rol te nemen en Kwintes in de gelegenheid te stellen dit samen met de omwonenden op te pakken. De gemeente respecteert dit verzoek maar blijft het proces wel nadrukkelijk volgen.

welke conclusies verbindt de Gemeente aan het rapport van Ravenskop?       
Antwoord: Wij zijn blij dat Kwintes het aantal clienten vermindert en er geen forensische clienten gehuisvest worden.Wel willen wij benadrukken, dat het college van mening is dat er voor iedereen plek is in Hilversum. Bij een gemeente van de grootte van Hilversum horen ook maatschappelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld opvang voor daklozen en verslavingsopvang. Ook voor mensen die vanwege hun zorgaanvraag een steuntje in de rug nodig hebben om zo ook op een goede manier te kunnen wonen. Het is belangrijk dat er zorgvuldig gekeken wordt naar de belangen van de toekomstige cliënten als de buurt. Dat is in het rapport van bureau Ravenkop beschreven.

In hoeverre kunnen de buurtbewoners rekenen op steun van de gemeente, nu duidelijk wordt uit de risicoanalyse dat het plan van Kwintes voor de Stolpe onacceptabel hoge risico’s met zich mee brengt?       
Antwoord: Wij begrijpen dat de buurt op meer had gehoopt.  Het beoogde gebruik van De Stolpe past binnen de kaders van het bestemmingsplan. Zolang voor de plannen van Kwintes geen aanvullende vergunning nodig is, heeft de gemeente geen mogelijkheid om iets te doen. Wanneer er vanwege verbouwingen een (omgevings)vergunning wordt aangevraagd, wordt deze aanvraag zorgvuldig getoetst aan de vigerende wettelijke kaders. De uitkomsten van de risicoanalyse wegen wij hierin ook zeker mee. Zo nodig verbindt de gemeente, met in achtneming van de (juridische) kaders, aanvullende maatregelen aan een vergunning.

Accepteert de gemeente de conclusies en aanbevelingen uit het rapport Ravenkop?
Antwoord: De gemeente Hilversum staat nog steeds achter het rapport en onderschrijft het rapport op hoofdlijnen.

Is de gemeente bereid en in staat de door Ravenkop voorgestelde beheersmaatregelen te nemen?
Antwoord: Voor zover die op het gebied van gemeente liggen, zal de gemeente die beheermaatregelen ook opvolgen.

Hoe gaat de gemeente een nieuw plan van Kwintes beoordelen en waaraan materieel en formeel toetsen (naast uiteraard het bestemmingsplan)?         
Antwoord: Het beoogde gebruik van De Stolpe past binnen de kaders van het bestemmingsplan. Zolang voor de plannen van Kwintes geen aanvullende vergunning nodig is, heeft de gemeente geen mogelijkheid om iets te doen. Wanneer er vanwege verbouwingen een (omgevings)vergunning wordt aangevraagd, wordt deze aanvraag zorgvuldig getoetst aan de vigerende wettelijke kaders. De uitkomsten van de risicoanalyse wegen wij hierin ook zeker mee. Zo nodig verbindt de gemeente, met in achtneming van de (juridische) kaders, aanvullende maatregelen aan een vergunning.

Kan de buurt er van uitgaan dat de gemeente het uitgangspunt kleinschaligheid voor Beschermd Wonen (dus voor zowel WMO als WLZ-inwoners van de gemeente) ook in het beleidsplan 21-24 blijft handhaven?        
Antwoord: Gemeente en regio zullen, binnen hun bevoegdheden, in het nieuwe beleidsplan nadere regels aan kwantiteit en kwaliteit van bescherming en opvang opnemen. 

Is de gemeente bereid de buurt te betrekken bij het vervolgtraject en zo ja in welke vorm?
Antwoord: Kwintes heeft ons beloofd snel met de buurtbeheergroep te starten. Dit is de plek waar Kwintes in gesprek gaat met de buurt over de verder afspraken en vervolgstappen. Dit is ook de plek waar u het gesprek met Kwintes aan kan gaan om wederzijds draagvlak voor de uitgangspunten en belangen te creëren.

Kwintes heeft nadrukkelijk aangegeven deze taak op zich te willen zich nemen en de gemeente verzocht zich op de achtergrond te houden. Wij respecteren dat verzoek maar blijven het proces monitoren. En uiteraard spelen wij daar via de inzet van de buurtcoördinator een rol in. Maar de primaire verantwoordelijkheid ligt bij Kwintes.

Wordt van deze sessie een opname gemaakt en ter beschikking gesteld?        
Antwoord: Ja, deze is via de website van de gemeente terug te kijken. (hilversum.nl/stolpe)

Onderschrijft de Gemeente Hilversum het standpunt van onafhankelijk bureau Ravenkop en haar objectieve conclusie uit de risicoanalyse dat de netto risico's van de huidige plannen van Kwintes onaanvaardbaar zijn? 
Antwoord: Uit de risicoanalyse blijkt dat er aanzienlijke risico’s kleven aan het huisvesten van een grote hoeveelheid mensen in een kleine woongemeenschap. Ongeachte in welke buurt dit is, moet er zorgvuldig gekeken worden naar wat een voorziening inpandig aan kan en wat de leefomgeving van de buurt waarin het staat kan hebben. Ook het belang van de toekomstige cliënten moet hierin worden afgewogen.  De onderzoekers hebben geconcludeerd dat in dit geval sprake is van een duidelijke onbalans.

Garandeert de Gemeente dat Kwintes geen plannen uit mag voeren die een onaanvaardbaar netto risico voor haar cliënten en de Boombergbuurt met zich meebrengen?              
Antwoord: Het rapport geeft duidelijk aan dat de plannen van Kwintes mogelijk risico’s meebrengt. Het is primair aan Kwintes om te zorgen dat deze risico’s zich niet voltrekken. De gemeente zal daar vanuit haar verantwoordelijkheid op toezien en zo nodig op reageren.

Is de Gemeente Hilversum van mening dat het huidige plan van tafel moet nu duidelijk is geworden dat het een onaanvaardbaar netto risico met zich meebrengt?        
Antwoord: Wij zijn blij dat Kwintes het aantal clienten vermindert en er geen forensische clienten gehuisvest worden. Maar wij zijn ook teleurgesteld dat Kwintes het rapport niet als basis ziet voor haar aanpassingen en hierin ook geen basis ziet haar plannen verder bij te stellen. Dit is de keuze van Kwintes. De gemeente Hilversum staat nog steeds achter het rapport en onderschrijft het rapport op hoofdlijnen.

Zijn de beheersmaatregelen zoals omschreven in de risicoanalyse die voor rekening komen voor de Gemeente Hilversum uitvoerbaar?              
Antwoord: Voor zover die op het gebied van gemeente liggen zal de gemeente die beheermaatregelen ook opvolgen.

Kan de Boombergbuurt ervan uitgaan dat de Gemeente Hilversum bij het nieuw op te stellen plan van Kwintes voor De Stolpe ervoor zorgdraagt dat de openbare orde en veiligheid, de leefbaarheid en de buurtparticipatie gegarandeerd zijn? Zo ja, hoe?
Antwoord: Zoals hier gesteld kan de gemeente dat nooit garanderen. Maar de gemeente spant zich tot het uiterste in om de veiligheid en leefbaarheid te waarborgen.

Kan de buurt er van uitgaan dat de gemeente het uitgangspunt kleinschaligheid voor Beschermd Wonen (dus voor zowel WMO als WLZ-inwoners van de gemeente) ook in het beleidsplan 21-24 blijft handhaven?        
Antwoord: Gemeente en regio zullen, binnen hun bevoegdheden, in het nieuwe beleidsplan nadere regels aan kwantiteit en kwaliteit van bescherming en opvang opnemen. 

Uit de risicoanalyse blijkt dat het gebouw met de huidige hoeveelheid kleine studio’s en gelimiteerde gemeenschappelijke ruimtes in feite ongeschikt is voor zorg (WLZ, WMO, Hilverzorg, etc.). Welke randvoorwaarden cq eisen kan de gemeente en/of regio Gooi & Vechtstreek bij voorbaat stellen aan een eventueel nieuw plan.           
Antwoord: Zolang het gebruik van het gebouw past binnen het bestemmingsplan en de geldende regels voor veiligheid in het gebouw, kan geen voorwaarden stellen. De gemeente ziet wel toe op naleving van deze regels en ook de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving. 

Wordt er door de gemeente Hilversum goed onderzocht wat de (negatieve) impact is voor de leefbaarheid in de Boomberg van de cumulatieve impact van Talpa en van Kwintes - naast alle andere aanwezige maatschappelijke instellingen in de Boomberg? (Veiligheid, leefbaarheid, overlast, verkeersdrukte         
Antwoord: Nee, de gemeente kan vinger aan de pols houden qua (verkeers) veiligheid, maar leefbaarheid is lastig te onderzoeken. Onze buurtcoordinator is aanspreekpunt mochten er zorgen leven op dit gebied.

Nu uit het rapport van Ravenkop blijkt dat de plannen van Kwintes met De Stolpe onacceptabele risico’s kunnen opleveren voor zowel de patiënten als de omwonenden/de Boombergwijk, is  de vraag welke rechtsmiddelen de Gemeente Hilversum bereid is in te zetten wanneer Kwintes voornemens is om door te gaan met het huisvesten van circa 80 patiënten met zwaardere zorgprofielen in De Stolpe.         
Antwoord: Kwintes heeft aangegeven haar plannen aan te passen. Deze vraag is in dat licht niet opportuun

Eerder in bewonersbijeenkomst gaf de Gemeente Hilversum aan dat zij weinig zeggenschap zouden hebben wat betreft de plannen van Kwintes over de invulling van De Stolpe. Nu uit het rapport van Ravenkop blijkt dat het originele plan van Kwintes leidt tot onacceptabele risico’s voor de openbare orde en veiligheid in de Boombergwijk: Is de Gemeente Hilversum bereid om met een beroep op de openbare orde en veiligheid Kwintes een halt toe te roepen in het voortzetten van zijn schadelijke plan om De Stolpe in te richten voor te veel kwetsbare patiënten met zwaardere zorgprofielen? Antwoord: Kwintes heeft aangegeven haar plannen aan te passen. Deze vraag is in dat licht niet opportuun

Is de Gemeente Hilversum bereid om Kwintes een vergunning te onthouden voor verbouwingen aan het pand of perceel zolang Kwintes niet met een acceptabel plan komt voor de invulling van de zorgbestemming van De Stolpe?
Antwoord: Dat kunnen wij als gemeente niet doen, dit is juridisch niet toegestaan.

Er worden geen mitigerende maatregelen voorgesteld om de parkeerdruk  op te lossen. Dit is geen vraag. Bovendien is door de gemeente op basis van vragen in het onderzoek aangegeven dat de voorgenomen plannen passen binnen het vigerende bestemmingsplan

1.     Op pag. 58 wordt ter vergelijking een andere locatie met 16 bewoners in een met de Boomberg vergelijkbare buurt  genoemd waar het 5 jaar duurde voordat deze groep in de buurt goed ‘geland’ was. Als je dat extrapoleert naar 10 of 40 bewoners in de Stolpe, reken dan eens uit hoeveel jaren je verder bent voordat zo’n groep goed in de buurt is ‘geland’. Overigens is de suggestie dat tussen de 10 en 40 bewoners wel in te passen zijn in Stolpe niet verder onderbouwd. De risico’s blijven ook bij 40 bewoners zeer groot.
Antwoord: Dit is geen vraag.

Hoe nu verder? Hoe wordt de handhaving geregeld om ervoor te zorgen dat Kwintes zich bij vervolgstappen daadwerkelijk inzet om de aanbevelingen uit te voeren om de risico’s terug te dringen. En welke sancties kunnen er worden toegepast als Kwintes zich aan die maatregelen onttrekt?       
Antwoord: Op dit moment is er geen sprake van een overtreding van wet- en regelgeving noch sprake is van een verstoring van de openbare orde door Stichting Kwintes. Daarbij zijn er geen concrete aanwijzingen waaruit zou blijken dat er sprake is van een ernstig vrees op een verstoring van de openbare orde. De uitgevoerde risico-analyse van Bureau Ravenkop biedt onvoldoende aanknopingspunten om een dergelijke vrees te kunnen onderbouwen. Dat betekent dat er geen sprake is van sancties. Wanneer De Stolpe in bedrijf is en er vinden daadwerkelijke verstoringen van de openbare orde plaats, dan bestaat de mogelijkheid dat de burgemeester aanwijzingen geeft aan stichting Kwintes, opdat de verstoring van de openbare orde wordt beeindigd.

"De Risico-analyse geeft een duidelijk beeld. Het komt mij voor dat de Gemeente Hilversum optimaler had kunnen optreden dan nu het geval is geweest. Dat geldt voor zowel de positie van de toekomstge clienten van Kwintes als voor de omgeving. Enkele punten van aandacht hierin zijn:

  • Het achterblijven van informeren van uw wijkbewoners.
  • Hoe beoordeelt u zichzelf gezien vanuit het standpunt van bewoners?
  • Het vertrouwen van uw burgers in het handelen van de Gemeente Hilversum.

Antwoord:  De gemeente heeft gehandeld zoals van haar verwacht mag worden. Bij een nieuw initiatief is de inititiefnemer (in dit geval Kwintes) als eerste aan zet om de wijkbewoners te informeren. Dat neemt niet weg dat de gemeente het belangrijk vindt dat bewoners goed geïnformeerd worden hierover. Reden dat de gemeente Kwintes hierover heeft geadviseerd. Tevens heeft de gemeente Kwintes meegeholpen enkele bewonersavonden te organiseren voor de bewoners van de buurt.

Heeft de Gemeente hiervan geleerd? 
Antwoord: Het college is van mening is dat er voor iedereen plek is in Hilversum. Bij een gemeente van de grootte van Hilversum horen ook maatschappelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld opvang voor daklozen en verslavingsopvang. Ook voor mensen die vanwege hun zorgaanvraag een steuntje in de rug nodig hebben om zo ook op een goede manier te kunnen wonen. Het is belangrijk dat er zorgvuldig gekeken wordt naar de belangen van de toekomstige cliënten als de buurt. Dit soort voorzieningen liggen altijd gevoelig, een heldere en open communicatie richting de buurt is belangrijk.

Op welke punten had de Gemeente optimaler kunnen acteren?          
Antwoord: Het college is van mening is dat er voor iedereen plek is in Hilversum. Bij een gemeente van de grootte van Hilversum horen ook maatschappelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld opvang voor daklozen en verslavingsopvang. Ook voor mensen die vanwege hun zorgaanvraag een steuntje in de rug nodig hebben om zo ook op een goede manier te kunnen wonen. Het is belangrijk dat er zorgvuldig gekeken wordt naar de belangen van de toekomstige cliënten als de buurt. Dit soort voorzieningen liggen altijd gevoelig, een heldere en open communicatie richting de buurt is belangrijk.

Op welke wijze kan men dit in de toekomst voorkomen?          
Antwoord: Het college is van mening is dat er voor iedereen plek is in Hilversum. Bij een gemeente van de grootte van Hilversum horen ook maatschappelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld opvang voor daklozen en verslavingsopvang. Ook voor mensen die vanwege hun zorgaanvraag een steuntje in de rug nodig hebben om zo ook op een goede manier te kunnen wonen. Het is belangrijk dat er zorgvuldig gekeken wordt naar de belangen van de toekomstige cliënten als de buurt. Dit soort voorzieningen liggen altijd gevoelig, een heldere en open communicatie richting de buurt is belangrijk.

Zal de gemeente vervolgens groen licht geven aan het Kwintes project in de Stolpe en daarmee ook de verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van de clienten en van de buurt in het geval van (gewelds)incidenten?  
Antwoord: Het beoogde gebruik van De Stolpe past binnen de kaders van het bestemmingsplan. De verantwoordelijkheid voor veiligheid van cliënten en het voorkomen van incidenten zowel binnen als buiten het gebouw door clienten van De Stolpe is primair een verantwoordelijkheid van Kwintes. De gemeente monitort de veiligheid en leefbaarheid in deze buurt net als in de rest van Hilversum en treedt op waar nodig.

3. Considering the recommended size and outside conditions (e.g. size of private green area), what ground surface de Stolpe should be to accommodate the regulated requirements? Gegeven de aanbevolen oppervlakte en de buitenruimte, wat had de grond oppervlakte moeten zijn om aan de vereisten/ regels te voldoen ?  
Antwoord: Die berekening is niet gemaakt.

10. Page 58:  reference is made to the neighbourhood management group. There is no neighbours group with power of attorney to represent all neighbours, therefore communication and work must be opened to all local resident willing to participate. Er wordt gereferereerd naar een buurtbeheergroep. Er is geen buurtbeheer groep als zodanig en communicatie moet dus ook met alle lokale buurtbewoners ingezet worden. Kwintes and the municipality can not transfer their responsibility to ensure a safe neighbourhood by involving a neighbour coordinator (of note there is currently no such coördinator) in agreement about the deployment of community police officer – How will clients feel if they think that local residents are policing them?
Antwoord: Kwintes en de gemeente kunnen niet hun verantwoordelijkheden om een veilige buurt te garanderen van zich afschuiven door een buurt coordinator en/of een buurt politie agent in te zetten. Dit zal niet gaan voorkomen dat er incidenten plaats vinden, net als dat het nu ook niet voorkomt dat er inbraken plaats vinden. 
Antwoord: Vraag wordt beantwoord door Kwintes

12. Page 60: “.Negative: … to offer their forensic clients exactly the same as they do for regular clients” = irresponsible. Will the municipality agree with such situation in its town?
Antwoord: Wij zijn blij dat Kwintes het aantal clienten vermindert en er geen forensische clienten gehuisvest worden.

Vragen voor Kwintes

Risico 7c – Personeelstekort; Beheersmaatregelen Kwintes Voor deze risico’s heeft Kwintes de volgende beheersmaatregelen genoemd: In de eerste populatie die zal verhuizen naar De Stolpe zijn geen ex-forensische beschermd wonen cliënten aanwezig. Kwintes is een organisatie met door SBB erkende locaties waar naast HBO, ook MBO wordt opgeleid. Is Kwintes voornemens om ook bij De Stolpe op te gaan leiden?
Vraag wordt beantwoord door Kwintes

In de risicoanalyse worden wensen uitgesproken zoals het bieden van ‘een warm, vertrouwd thuis’ en ‘veel gezondheid’ voor de nieuwe bewoners van De Stolpe. Hoe laten we als ‘wijkbewoners’ onze maatschappelijke betrokkenheid  zien en hoe Kwintes ze daarbij helpen?    
Vraag wordt beantwoord door Kwintes

"Pagina 79; overige succesingrediënten zijn; meedoen met ‘gluren bij de buren’; mogelijkheden om elkaar over en weer te leren kennen. Ook door bijvoorbeeld ateliers in het gebouw te vestigen zodat er diensten verleend kunnen worden, cliënten laten meehelpen bij evenementen in de buurt, open dagen of een openings-/kennismakingsfeest, meedoen met Sint Maarten of de Straatspeeldag, bewoners betrekken bij de buurtvereniging.  Qua overige ideeën om De Stolpe succesvol te laten landen, geldt dat veel respondenten nog iets willen noemen, maar dat hier bijna geen nieuwe zaken op tafel komen. Uitzonderingen hierop zijn: het instellen van buurttoezicht;
interne ontspannings- en activiteitenruimten creëren;
meedoen met ‘gluren bij de buren’; mogelijkheden om elkaar over en weer te leren kennen. Ook
door bijvoorbeeld ateliers in het gebouw te vestigen zodat er diensten verleend kunnen worden,
cliënten laten meehelpen bij evenementen in de buurt, open dagen of een openings- /kennismakingsfeest, meedoen met Sint Maarten of de Straatspeeldag, bewoners betrekken bij de buurtvereniging;
een huislijker aangezicht aan het pand geven (eerder is ook genoemd: niet één groot gebouw, maar meerdere kleinere gebouwen);
een proefperiode voor nieuwe cliënten instellen;
maar ook niet teveel aandacht besteden aan negatieve geluiden uit de buurt omdat men snel een negatief geluid laat horen.
Overige succesingrediënten worden de ‘wijkbewoners’ dus gepresenteerd. Hoe denken ze dit concreet vorm te geven, met name wijk gerelateerde activiteiten?
Vraag wordt beantwoord door Kwintes

Geïnterviewde buurtbewoners gaven aan: bij een voor de buurt behapbaar aantal bewoners van De Stolpe, kent men op termijn genoeg gezichten om zich niet alleen vertrouwd te (blijven) voelen in de buurt maar ook een zekere mate van sociale controle gezamenlijk te kunnen blijven uitvoeren. Men leert elkaar als bewoners over tijd kennen, inclusief elkaars eigenaardigheden, en kan een kort praatje maken. Aansluiting die twee kanten op werkt. Hoe denk Kwintes  de ‘wijkbewoners’ kennis te laten maken met de cliënten?    
Nu uit de risico analyse blijkt dat de netto risico’s te hoog zijn, gaat Kwintes het pand de Stolpe nu verkopen?    
Vraag wordt beantwoord door Kwintes

Welke conclusies verbindt Kwintes aan het rapport van Ravenskop?    
Vraag wordt beantwoord door Kwintes

Hoe nu verder (incl evt planning/tijdslijnen besluitvorming)?    
Vraag wordt beantwoord door Kwintes

Op welke termijn zouden wij nu meer duidelijkheid kunnen verwachten over “hoe nu verder”?     
Vraag wordt beantwoord door Kwintes

Gaat Kwintes de verbouwing stil zetten en het pand verkopen? Of wordt het pand aangepast voor een kleinere groep bewoners van Kwintes?  
Vraag wordt beantwoord door Kwintes

Accepteert Kwintes de conclusies en aanbevelingen uit de risico-analyse/het rapport Ravenkop?    
Vraag wordt beantwoord door Kwintes

Is het plan van Kwintes (projectplan 2020 met latere aanvullingen naar Ravenkop) met deze risico-analyse van Ravenkop  definitief van de baan?    
Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Gaat Kwintes een nieuw plan maken met inachtneming van de reeds toegezegde beheersmaatregelen én aanpassing van aantallen en zorgzwaarte én interne pand- aanpassing in lijn met de risico-analyse?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Welke rol speelt de Regio c.q het Zorgkantoor hierin?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
In welk stadium van de ontwikkeling van het nieuwe plan betrekt Kwintes de buurt en in welke vorm?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Wanneer is het nieuwe plan beschikbaar en communiceerbaar met de buurt?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Nu objectief duidelijk is geworden in de door onafhankelijk bureau Ravenkop uitgevoerde risicoanalyse dat de huidige plannen van Kwintes met de Stolpe een onaanvaardbaar netto risico met zich meebrengen voor de cliënten van Kwintes en de Boombergbuurt, mogen we ervan uitgaan dat het huidige plan van tafel is?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Gaat Kwintes een nieuw plan voor de Stolpe maken?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Garandeert Kwintes dat in haar nieuwe plan voor de Stolpe er geen onaanvaardbaar netto risico zoals geformuleerd in de risicoanalyse resteert voor zowel haar cliënten als voor de Boombergbuurt?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Vormen de risico's, beheersmaatregelen en conclusies zoals geformuleerd in de risicoanalyse de voorwaarden voor het nieuwe plan van Kwintes met de Stolpe?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Nu duidelijk is geworden dat niet de grootte en huidige indeling van het pand de basis moet vormen van het plan van Kwintes voor de Stolpe maar de leefomstandigheden in en rond het pand voor de cliënten, de draagkracht van de wijk, en de netto risico's zoals beschreven in de risicoanalyse, gaat Kwintes haar nieuwe plan ook op die basis vormgeven?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Uit  de risicoanalyse blijkt dat de plannen voor De Stolpe zoals voorgesteld door Kwintes niet passend zijn en dat er een aanzienlijk risico resteert (6a) dat Kwintes de buurt niet meekrijgt. Gaat Kwintes akkoord om van meet af aan de Boombergbuurt, regio en gemeente op een constructieve wijze te betrekken bij het tot stand komen van het nieuwe plan?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Welke tijdslijn heeft Kwintes in gedachten om een nieuw plan op te stellen?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Het is gebleken dat Kwintes zich niet aan afspraken houdt  ; de tijdelijke verhuur werd toch omgezet in een aankoop van de Stolpe . Heeft het wel zin om afspraken te maken met Kwintes omtrent het aantal inwoners en eventuele forensische "clienten"?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Vanwege de privacy wetgeving is het mogelijk dat inwoners kunnen weigeren om hun dossier mee te geven naar een andere instelling  met vaak fatale gevolgen hierop (bijv de moord op Anne Faber) Graag uw commentaar hierop.    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Ligt de optie van verkoop van de Stolpe nu als reëel scenario op tafel?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
stel dat het plan, in afgeslankte vorm, doorgaat met bijvoorbeeld 20 cliënten wat zijn de consequenties voor Kwintes als zich een calamiteit voordoet met een kwetsbare buurtbewoner die ernstig letsel oploopt of nog erger door toedoen van één van haar cliënten.    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
nu het huidige plan van tafel moet, is een plan met een kleinschalige (20 cliënten) bezetting voor jullie financieel haalbaar of gaat Kwintes het pand de Stolpe nu verkopen    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Hoe ziet traject er nu verder uit na dit negatieve advies?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
De aanbevelingen gaan diverse kanten op welke spoor wordt gevolgd?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Als De Stolpe doorgaat hoeveel bewoners wil Kwintes dan huisvesten?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
N.a.v rapport houden wij gevoel dat dit geen goed idee blijft in een dunbevolkte wijk. Is er kans dat plan wordt afgeblazen?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Mevrouw vraagt zich af waarom het gebouw De Boomberg (Vaartweg 42) niet gebruikt wordt. Dat gebouw zou leeg staan.    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Opmerking vooraf: Ondanks een aantal effectieve beheersmaatregelen die Kwintes bereid is te treffen (blz 63) blijven er 8 grote netto risico’s over die zonder additionele beheersmaatregelen niet aanvaardbaar zijn (blz 64). Een van deze grote risico’s betreft ‘Probleemgedrag richting passanten / buurtbewoners in de buurt’ (1i).  Gradueel opschalen van het bewoneraantal (blz 67) maakt het vorenstaande niet anders!! Het aantal bewoners in de Stolpe dat beter aansluit in de buurt ligt volgens dit onderzoek tussen de 10 en 40 bewoners. Is Kwintes bereid het bewoneraantal conform het vorenstaande te verlagen?     Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Opmerking vooraf: Ondanks een aantal effectieve beheersmaatregelen die Kwintes bereid is te treffen (blz 63) blijven er 8 grote netto risico’s over die zonder additionele beheersmaatregelen niet aanvaardbaar zijn (blz 64). Een van deze grote risico’s betreft ‘Probleemgedrag richting passanten / buurtbewoners in de buurt’ (1i).  Gradueel opschalen van het bewoneraantal (blz 67) maakt het vorenstaande niet anders!! Het aantal bewoners in de Stolpe dat beter aansluit in de buurt ligt volgens dit onderzoek tussen de 10 en 40 bewoners. Is Kwintes bereid om de voorgestelde additionele beheersmaatregelen (zie tabel 10 op blz. 67) onverkort uit te voeren?     Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Opmerking vooraf: Ondanks een aantal effectieve beheersmaatregelen die Kwintes bereid is te treffen (blz 63) blijven er 8 grote netto risico’s over die zonder additionele beheersmaatregelen niet aanvaardbaar zijn (blz 64). Een van deze grote risico’s betreft ‘Probleemgedrag richting passanten / buurtbewoners in de buurt’ (1i).  Gradueel opschalen van het bewoneraantal (blz 67) maakt het vorenstaande niet anders!! Het aantal bewoners in de Stolpe dat beter aansluit in de buurt ligt volgens dit onderzoek tussen de 10 en 40 bewoners. Indien Kwintes niet bereid is het bewonersaantal naar 10 tot 40 te verlagen, noch bereid is de voorgestelde additionele maatregelen onverkort uit te voeren, wil Kwintes dan aansluiten bij de voormalige functie van de Stolpe en zich richten op ouderenzorg?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Indien Kwintes noch bereid is het bewonersaantal te verlagen naar 10 tot 40, noch bereid is de voorgestelde additionele maatregelen te treffen en niet wil terugkeren naar de oorspronkelijke doelgroep, resteert slechts de mogelijkheid om de Stolpe te verkopen omdat de voorgenomen activiteiten een gevaar vormen voor de openbare orde en veiligheid en niet inpasbaar zijn in de buurt. Deelt Kwintes deze conclusie?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
De conclusie van het rapport van onafhankelijk onderzoeksbureau Ravenkop is dat uw voornemen om meer dan 80 cliënten met zware zorgprofielen te huisvesten in De Stolpe zeer onverantwoord is voor zowel de cliënten als de omwonenden/de Boombergwijk. In de bewonersbijeenkomsten vorig jaar gaf u aan dat de “business case” vereist dat 80 cliënten door Kwintes gehuisvest moeten worden om de operatie kostendekkend te maken. Nu uit het rapport van Ravenkop blijkt dat het maatschappelijk onverantwoord en risicovol is om uw huidig plan voort te zetten, is de vraag hoe u nu de “business case” rond gaat krijgen met minder dan de helft van het beoogde aantal cliënten met lichtere zorgprofielen in De Stolpe.     Vraag wordt beantwoord door Kwintes
De conclusie van het rapport van onafhankelijk onderzoeksbureau Ravenkop is dat uw voornemen om meer dan 80 cliënten met zware zorgprofielen te huisvesten in De Stolpe zeer onverantwoord is voor zowel de cliënten als de omwonenden/de Boombergwijk. In de bewonersbijeenkomsten vorig jaar gaf u aan dat de “business case” vereist dat 80 cliënten door Kwintes gehuisvest moeten worden om de operatie kostendekkend te maken. Nu uit het rapport van Ravenkop blijkt dat het maatschappelijk onverantwoord en risicovol is om uw huidig plan voort te zetten, is Overweegt u om deze reden om het pand De Stolpe te verkopen aangezien de “business case” vraagt om een invulling van De Stolpe die blijkens het rapport maatschappelijk onverantwoord is naar zowel de cliënten toe als de bewoners van de Boombergwijk?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
De risicoanalyse is slechts op aandringen van de buurt en de burgermeester uitgevoerd. Het rapport van onafhankelijk onderzoeksbureau Ravenkop heeft als conclusie dat er onaanvaardbare netto risico’s overblijven bij uitvoering van uw plannen. Gelet op deze uitkomst heeft uw interne governancestructuur klaarblijkelijk gefaald. Zonder tussenkomst van de buurt en de burgermeester zou u grote risico’s voor uw cliënten en de buurt hebben laten ontstaan. Welke verbeteringen gaat u naar aanleiding van deze gang van zaken intern in uw organisatie doorvoeren om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
") In de risico analyse van  a tm 1i worden de volgende beheersmaatregelen meegenomen schijnbaar op basis van input van  Kwintes Er worden geen (ex-)TBS cliënten en geen (ex)-zedendelinquenten geplaatst. - Er worden geen cliënten met een actuele verslaving geplaatst. Als gevolg daarvan worden een aantal rode risico’s met tot wel 60% verlaagd naar oranje en vallen ze daarmee weg uit de netto risico’s waarbij  beheersmaatregels nodig zijn. Is dit niet een onterechte aanname? Verder op in het rapport worden juist deze twee groepen niet uitgesloten en wordt er juist van uit gegaan dat deze groepen aanwezig zullen zijn Bv. pag. 39 Middelengebruik is iets waar vaak in ieder geval een deel van de beschermd wonen doelgroep mee in aanraking is geweest in hun verleden, al dan niet in de vorm van een verslaving. Pag 45 Het taxeren van risico’s bij ex-forensische cliënten wordt door de justitiële instelling gedaan. De risico-taxatie van deze cliënten die bij Kwintes in begeleiding komen, wordt overgenomen en daar wordt naar gehandeld door de begeleiders.

"    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Wat is het effect op de gehele risico analyse als risico 7a (verzwaring van de profilen) in de loop van de tijd wel degelijk gaat toenemen.    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Wat is het effect op tabel 10 als jullie geadviseerde additionele beheersmaatregelen volledig uitgevoerd worden, behalve risico 7a. Maw een kleiner clienten groep van 10 tot 40, betere ruimere indeling, strikter beleid, etc, etc, maar de profilen worden toch verzwaard     Vraag wordt beantwoord door Kwintes
1.     In de inleiding van het rapport van Ravenkop staat dat vanuit de buurt duidelijk is gemaakt dat het aantal beoogde clienten veel te hoog is en het absorptievermogen van de buurt te boven gaat. Dat dit gebeurt in combinatie met een ingrijpende verandering van het zorgprofiel verergert de situatie verder. En dat tenslotte Kwintes voorlopig kan rekenen op blijvend wantrouwen vanuit de buurt vanwege hun uitermate slechte communicatie geeft op voorhand weinig reden om aan te nemen dat deze locatie met succes door Kwintes in gebruik kan worden genomen voor de door hen beoogde cliëntengroep. Als je daarbij de enorme lijst met grote risico’s telt kun je je afvragen of Kwintes niet beter naar een andere locatie kan uitzien.    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Forensisch profiel valt niet meer in risicogroep rood. Waarom niet? Bewoners met een forensische achtergrond of ex-tbs-ers behoren tot de zwaarste categorie risico’s, 100% dus. Niet duidelijk wordt gemaakt hoe dit risico te mitigeren. Zolang Kwintes deze groepen niet uitsluit, zal de buurt zich blijven verzetten    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Pag 66: Zorgwekkend is ook dat het risico t.g.v. alcohol- en drugsgebruik hoog blijft. Striktere controle op alcohol en drugs is noodzakelijk. Dat lijkt niet goed uitvoerbaar bij de eerder gesignaleerde personeelstekorten. Wat gaat Kwintes hieraan doen?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
 Duidelijk is dat zowel de gemeenschappelijke binnenruimte als de buitenruimte ongeschikt is. Vooralsnog lijkt de enige juiste conclusie dat er feitelijk geen buitenruimte op het terrein van de Stolpe is. Ook in de directe omgeving rondom de Stolpe zijn geen geschikte buitenvoorzieningen.  Welke conclusie gaat Kwintes hieruit trekken?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Overigens is niet duidelijk welke leeftijdscategorieën in welke mate Kwintes verwacht in de Stolpe te gaan huisvesten    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Uit de risicoanalyse blijkt overduidelijk, dat het plan van Kwintes volstrekt niet realistisch is en buitengewoon slecht uitpakt voor de cliënten van Kwintes, voor de geloofwaardigheid van Kwintes, voor het vertrouwen van de bewoners van Hilversum in Kwintes, voor de vele schoolgaande kinderen die naar een school in de Boombergwijk gaan en voor de bewoners van de Boombergwijk.  Dit is voor velen geen nieuws, gezien de uiterst slechte ervaringen die opgedaan zijn met (cliënten van) Kwintes in de periode dat Kwintes De Stolpe gehuurd heeft. Zo zijn vele bewoners en bezoekers van de Boombergwijk door cliënten van Kwintes bedreigd, soms zelfs meermalen. Dat Kwintes dit zelf niet heeft willen of kunnen inzien roept veel vragen op over de professionaliteit en integriteit van  Kwintes.    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Wat gaat Kwintes doen met de aanbevelingen uit het rapport|?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Gaat Kwintes het aantal cliënten aanzienlijk verlagen tot het aantal dat het rapport adviseert? (maximaal 10 tot 40 bewoners).    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Gaat Kwintes de beoogde cliënten populatie aanpassen overeenkomstig de adviezen van het rapport? (minder zware zorgprofielen en Wmo met verhoogde kansen om weer te participeren in de maatschappij).    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Gaat Kwintes het advies voor een ruimere woonzorg opzet onverkort uitvoeren?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Gaat Kwintes het advies voor een strikter beleid rond alcohol en drugs in de praktijk brengen? Hoe? Vanaf dag 1? 24 uur per etmaal?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Gaat Kwintes het pand herindelen voor grotere en daarmee meer toekomstbestendige woningen? Zo ja, wanneer?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Is Kwintes bereid om alle aanbevelingen uit het rapport onverkort over te nemen en uit te voeren en daarmee een eerste, zeer noodzakelijke, stap te zetten om haar geloofwaardigheid enigszins te herstellen?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Gaat Kwintes de instroom van profielen, die veel onrust veroorzaken en daardoor een groot rimpel effect op gang brengen en de leefkwaliteit voor een grote groep betrokkenen ernstig benadelen, verhinderen?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Page 5: Which economic reasons would have prevented Kwintes from consulting the municipality or the local residents of de Stolpe?  Welke economische redenen zouden Kwintes hebben weerhouden om de gemeente of lokale bewoners van de Stolpe raad te plegen?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
2. Considering the recommended size for individual flats and common areas, what is the maximum number of clients that Kwintes should have in de Solpe should the project be pursued?  Gegeven de aanbevolen maatvoering voor individuele appartementen en algemene ruimtes, wat is het maximale aantal clienten daat Kwintes in de Stolpe project had moeten opnemen?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Risico 2d: Als medicatie door een client geweigerd wordt, heeft een medicatie protocol (de beschreven beheersmaatregel) niet veel zin meer aangezien de client dit dus weigert. Er moet dus een andere beheersmaatregel gezocht worden, zoals bijvoorbeeld relocatie naar een geschiktere locatie waar de patient wel geholpen kan worden. Kwintes heeft aangegeven dat hier alleen stabiele clienten gaan komen.     Vraag wordt beantwoord door Kwintes
5. Risk 2f (page 40): Tensions between guidance and client: Considering the number of clients planned and their profiles, the risk and impact should be much higher as the conditions would be optimum to trigger conflicts. It should be 8x10=80, rather 36  Spanningen tussen begeleiding en client: Dit risico en de impact zou veel hoger moeten zijn doordat, gegeven het aantal geplande clienten and hun profielen, de situatie dusdanig ingericht is om conflicten te genereren.    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
7. Page 46: Effectiviteit beheersmaatregelen”If client does not settle well in de Stolpe, relocation is not excluded”. Relocation should be compulsory to a more adapted environment    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Als de client niet goed integreert in de Stolpe dan zou relocatie niet uitgesloten moeten zijn." Relocatie naar een beter aangepaste omgeving zou verplicht moeten zijn 3b. Begeleiders hebben niet het geschikte profiel. Tijdens de informatieavond heeft Kwintes aangegeven dat zij inderdaad wel graag een medewerker zouden inzetten met medische zorg vaardigheden (zoals een zuster/broeder) maar dat deze moeilijk te recruiten zijn voor Kwintes en dat zij dus effectief geen medische zorg profielen kunnen inzetten. Waarom is de kans dan bestempeld als "Laag"? En ook de effectiviteit van de beheersmaatregel hierbij is daarmee moeilijk te plaatsen “Kwintes will move the workforce of supervisors from the locations that are being discontinued”: is the workforce fully trained to manage such a high number of clients in such crowded environment? Zijn de Kwintes medewerkers daadwerkelijk goed/adequaat getraind om zo'n hoog aantal clienten in zo'n drukke omgeving aan te kunnen? Zie ook voorbeelden van incidenten in het verleden waarbij de medewerker wegrijdt in zijn auto omdat hij het niet meer aan kan.  3c: What in practice means that minimum knowledge and skills described by the Standard in craftsmanship framework will be ensured for all new employees? Will transferred employee from another location be considered new employee? Wat betekent in de praktijk de dat medewerkers de Kwintes Academy volgen? Hoe is bepaald dat de basismethodiek adequaat is voor alle nieuwe medewerkers?     
What certification brings the “Kwintes Academy”? What is the program? Welke certificatie brengt de "Kwintes Academie"? Wat houdt dit programma in?    
What will be the total number of team members in de Stolpe as planned by Kwintes? Day? Night? Background and trainings? Will there be a doctor on site? Wat wordt het totale aantal medwerkers in de Stolpe zoals gepland door Kwintes. Dag? Nacht? Achtergrond? Opleiding/training?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Risico 3e: Toen er 'snachts een incident was waarbij de client het gebouw in de brand dreigde te steken, ging de medewerker er vandoor omdat hij het niet meer aan kon. Hoe kan er hier gesproken worden over een effective beheersing door Kwintes?     Vraag wordt beantwoord door Kwintes
8. Page 47: it cannot be ruled out that someone can enter or leave the buiding without supervision – it happened in the past when a temporary resident was found in the morning asleep in a garden of a local resident without anyone aware in de Stolpe. How can Kwintes ensure it will not happen again? Hoe kan Kwintes er voor zorgen dat men niet ongezien het gebouw uit kan gaan? Een tijdelijke Kwintes bewoner is in het verleden slapend op een oprit in de buurt aangetroffen zonder deze client gemist was. Hoe zorgt Kwintes ervoor dat dit niet nog een keer gebeurt?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
9. Risks 4a, 4b, 4c regarding communal space, space in / around the building, outdoor space: Kwintes does not have any risk minimisation measures as the garden can not be extended and the business plan works only with a far too large number of clients. How these 3 major risks will be corrected? Kwintes heeft geen plan om deze risico's te beheersen? Hoe kan dit gemitigeerd worden?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
10. Page 58:  reference is made to the neighbourhood management group. There is no neighbours group with power of attorney to represent all neighbours, therefore communication and work must be opened to all local resident willing to participate. Er wordt gereferereerd naar een buurtbeheergroep. Er is geen buurtbeheer groep als zodanig en communicatie moet dus ook met alle lokale buurtbewoners ingezet worden. Kwintes and the municipality can not transfer their responsibility to ensure a safe neighbourhood by involving a neighbour coordinator (of note there is currently no such coordinator) in agreement about the deployment of community police officer – How will clients feel if they think that local residents are policing them? Kwintes en de gemeente kunnen niet hun verantwoordelijkheden om een veilige buurt te garanderen van zich afschuiven door een buurt coordinator en/of een buurt politie agent in te zetten. Dit zal niet gaan voorkomen dat er incidenten plaats vinden, net als dat het nu ook niet voorkomt dat er inbraken plaats vinden.     Vraag wordt beantwoord door Kwintes
11. Page 59: “There is a lot of confusion, unrest and (sometimes) unwillingness among local residents despite Kwintes’ efforts so far”= Untrue and very insulting. Kwintes has lied to local residents, hidden elements of information and manipulated the truth. Local residents can simply not trust an organisation whose transparency policies are unreliable. another location with 16 residents needed 5 years for everything to land properly. What about with 86 clients?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
pagina 14; Vraag: 24 uurs toezicht? Met 2 slaap /waak diensten op 86 bewoners gedurende de nacht is er dan nog sprake van werkelijk 24-uurs toezicht?     Vraag wordt beantwoord door Kwintes
Pagina 16; In de buurt zelf zijn geen bushaltes te vinden; op de ’s-Gravenlandseweg en de Vaartweg rijden wel bussen op elk 2 verschillende lijnen. ( +/- 350 m is 6 minuten lopen Vraag: hoe dicht bij wil je het hebben? OV is wel degelijk aanwezig alleen niet direct voor de deur.     Vraag wordt beantwoord door Kwintes
pagina 27; Vraag: Als Kwintes deze richtlijn had doorgelezen voordat ze het pand aankochten, hadden ze meteen kunnen zien dat het pand totaal niet geschikt te maken is voor hun businessmodel met 86 permanente WML bewoners met een grote zorgvraag.  Waar is het misgegaan in de besluitvorming binnen Kwintes wat betreft de aankoop van De Stolpe?      Vraag wordt beantwoord door Kwintes
pagina 28; Vraag: Juist de beoogde toekomstige bewoners vallen in de categorie waarvan een grotere woonruimte gewenst is in combinatie met een groter mogelijkheid van gemeenschappelijke ruimtes voor dagbesteding ( advies commissie Dannenberg ). Dit plan lijkt geen modernisering van de zorg maar eerder een achteruitgang. Is de leiding van Kwintes zich wel bewust wat ze hun cliënten aandoet met dit plan? Geen vooruitgang maar achteruitgang van hun kwaliteit van leven.     Vraag wordt beantwoord door Kwintes
"pagina 29; Vraag: in het voorstel is totaal geen fysieke ruimte voor somatische zorg. Ook deze mensen hebben soms (blijvende?) somatische zorg nodig. Waar gebeurt dit in het voorstel en waar gaat dit in de toekomst gebeuren? Omdat de bewoners permanente bewoners zijn, en dus daar oud zullen worden, gaat ook bij hen de fysieke gezondheid achteruit. Hoe wordt dit opgelost?

"    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
pagina 34; Vraag: Waar gaan die activiteitenbegeleiders hun activiteiten uitvoeren?  De gemeenschappelijke ruimte is op elke verdieping of afwezig of erg klein. Dat betekent dat een activiteit slechts met een beperkte groep bewoners van de desbetreffende verdieping plaats moet vinden. Bovendien is dat dan in de enige beschikbare ruimte en zodoende is er geen mogelijkheid om de overige bewoners gelijktijdig iets anders aan te bieden, al is het maar een gezamenlijk koffie-moment. Diegenen die niet mee willen doen aan de geboden activiteit zijn dan verplicht in hun eigen woning te blijven.     Vraag wordt beantwoord door Kwintes
pagina 35; Vraag: er wordt gesproken over een beperkte aanwezigheid van een receptie medewerker (bepaalde tijdstippen overdag). Is juist een receptie-medewerker niet de eerste persoon die de veiligheid van binnenkomende en uitgaande mensen in de gaten moet houden en daarmee de veiligheid van zowel de bewoners als de buurt verhoogd?     Vraag wordt beantwoord door Kwintes
pagina 35;  Vraag: Het VIM-systeem is waarschijnlijk een interne tool. In hoeverre heeft de buurt of desnoods de beheers groep daar toegang toe? In het verleden bleek dat niet ieder incident voldoende gedocumenteerd was en daardoor onbekend bij de verantwoordelijke personen.     Vraag wordt beantwoord door Kwintes
"pagina 39; Vraag: Het gebruik van drugs en alcohol buiten valt niet onder deze huisregels. De buurt heeft juist hiervan veel last ervaren het afgelopen jaar. Bijvoorbeeld rookoverlast vanaf de balkons. Veel afval in het aangrenzende parkje. Zijn daar geen strengere afspraken over te maken?
En de bewoners mee laten helpen bij het onderhoud van het parkje. Vanuit de buurt doen o.a. vrijwilligers er veel aan om het parkje prettig te houden voor een ieder.
"    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
pagina 43 en 45; Vraag: Juist bij deze zorgvragende groep blijkt het dag/nachtritme vaak verstoord. Daarom kunnen er ‘s nachts regelmatig calamiteiten ontstaan die voor één persoon niet hanteerbaar zijn. Bovendien is juist bij deze groep het risico van kopieer-gedrag groot. Hoe gaat die ene dienstdoende wacht hiermee om?     Vraag wordt beantwoord door Kwintes
pagina 43 en 45: Vraag: Is het pand getest op brandveiligheid en is er voor de verzorgenden een plan van aanpak bij brand? 86 bewoners evacueren is geen sinecure, zeker niet ‘s nachts met deze onderbezetting aan personeel.      Vraag wordt beantwoord door Kwintes
pagina 55; Vraag: Een toegang rechtstreeks vanuit de tuin van De Stolpe naar het Boombergpark wordt genoemd als mogelijk 4e uitgang. Het vigerende servituut staat dit niet toe. De historische vereniging Albertus Perk zal zich daartegen ongetwijfeld verzetten. En dat kan een lang proces worden.     Vraag wordt beantwoord door Kwintes
pagina 45; Vraag: In hoeverre kunnen de buurtbewoners vertrouwen dat dit niet gebeurt?     Vraag wordt beantwoord door Kwintes
pagina 51; Vraag: Gaat De Stolpe dan ook meewerken aan onderhoud van het parkje?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
pagina 56; Vraag: Kwintes is toch een bestaande organisatie met veronderstelde kennis en ervaring? Je verschuilen achter kinderziektes vind ik niet erg passend. Zeker niet gezien de grootte van dit project en hun ervaring met de doelgroep waar ze mee zullen werken.      Vraag wordt beantwoord door Kwintes
"pagina 57: Vraag: De wijkagent en de boa’s zijn nu al overbelast. Onze buurtcoördinator heeft een veel groter werkgebied dan alleen De Stolpe. In hoeverre is het reëel om te veronderstellen dat deze organisaties de veiligheid in de buurt kunnen garanderen?
Veiligheid moet primair een taak zijn van Kwintes zelf.
"    Vraag wordt beantwoord door Kwintes
pagina 59; Vraag: Krijgt de buurt een garantie dat dit ook echt niet gaat gebeuren?     Vraag wordt beantwoord door Kwintes
pagina 60; Vraag: Dit is al jaren een bekend probleem. Personeelstekort op de locatie De Stolpe zou de veiligheid van iedereen flink doen afnemen. Is het dan niet veel verstandiger om de beoogde groep van 86 bewoners tenminste te halveren of wellicht nog kleiner te maken?    Vraag wordt beantwoord door Kwintes