Subsidie Controle Coronatoegangsbewijs (CTB) en aanvullende aanvraag

Sinds september 2021 bestaat de plicht om te controleren op een geldig coronatoegangsbewijs op bepaalde locaties. Zoals horeca, cultuur en sportaccommodaties. Deze verplichte controle is bedoeld om de verspreiding van het virus te beperken en de samenleving zoveel mogelijk open te houden. Door deze verplichting is op deze locaties extra inzet van ondersteunend personeel en materiaal nodig. De landelijke overheid heeft subsidie beschikbaar gesteld om organisaties te compenseren voor de extra kosten die zij hierdoor maken.

Deze bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming in de kosten die gemaakt zijn voor de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB), met een maximum van € 2.000 per organisatie, van 8 tot 31 december 2021 én zo lang het beschikbare budget niet op is.

Budget beschikbaar tot en met 31 december 2021

De aanvraag is gesloten

Voor wie

Alle Hilversumse organisaties in horeca, kunst en cultuur, sport en evenementen die op grond van de Wet publieke gezondheid tijdelijk verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren, komen in aanmerking voor een vergoeding van de kosten.

Voorwaarden

U kunt de subsidieregeling voor uw onderneming aanvragen als:

 • De vestiging van uw organisatie in Hilversum is;

 • U conform artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 controle uitvoert op het coronatoegangsbewijs;

 • U kosten heeft gemaakt voor de uitvoering van de controle op het coronatoegangsbewijs.

 • U behoort tot de doelgroep (organisaties in de sectoren horeca, sport, evenementen, kunst en cultuur die volgens de Wet publieke gezondheid tijdelijk verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren).

Vergoedbare kosten voor materiaal en/of inhuur van derden

U heeft in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 noodzakelijke kosten gemaakt voor materiaal, loon en/of inhuur. Dit zijn kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten zoals gastheren, -vrouwen of beveiligers die coronatoegangsbewijzen controleren of die de controle op coronatoegangsbewijzen bevorderen en makkelijker maken. U heeft kosten gemaakt voor:

 1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten.

 2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1.

 3. In geval van externe inhuur de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten.

 4. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren.

 5. Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4.

Kosten die niet voor vergoeding in aanmerking komen

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding:

 • Kosten voor verplichtingen die aangegaan zijn voor 22 september 2021.

 • Kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.

 • Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Subsidiebedragen

De gemeente Hilversum heeft een budget van € 235.000 vanuit de rijksoverheid beschikbaar om toe te kennen. Dit bedrag is ook direct het plafond van deze regeling. U kon in eerste instantie maximaal € 2.000 per organisatie aanvragen. Nu er nog budget beschikbaar is, kunt u een tweede aanvraag indienen voor de extra kosten die u heeft maakt voor boven de € 2.000  De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Op het moment dat het plafond wordt bereikt, worden de volledige subsidieaanvragen die op die dag zijn binnengekomen gerangschikt door middel van loting.

Let op: Uit de aanvraag moet duidelijk blijken dat de aangevraagde subsidie daadwerkelijk ingezet wordt voor de controle op de coronatoegangsbewijzen. In de aanvraag voegt u een onderbouwing toe van de kosten die u heeft gemaakt ten behoeve van de controle van het coronatoegangsbewijs. Geef in een bijlage duidelijk aan welke kosten u in de eerste aanvraag heeft opgegeven én welke kosten u bij de tweede aanvraag als bewijslast meestuurt. U kunt niet twee keer dezelfde kosten indienen.

Toekenning subsidie

 • U ontvangt een reactie op uw aanvraag op het opgegeven e-mailadres.
 • Uit de toekenning blijkt welk bedrag u krijgt, tot een maximum van € 2.000. Of bij een aanvullende aanvraag voor het bedrag dat u boven de € 2.000 indient.
 • Factoren die van belang zijn voor de toekenning zijn:

  • of u de aangevraagde gelden inzet voor controle op CTB;

  • of de kosten hiervan passen binnen het kader van de regeling;

  • of de kosten hiervan in voldoende mate onderbouwd en redelijk zijn;

Termijn

U ontvangt de subsidie op de kortst mogelijke termijn. De toewijzing en afhandeling van uw aanvraag gebeurt snel, zorgvuldig en volgens de wetgeving. De gemeente kan een controle uitvoeren op de juistheid van de ingediende subsidieaanvragen. Als hieruit blijkt dat de subsidie onterecht of onrechtmatig is toegekend, dan kan het subsidiebedrag worden teruggevorderd. Net als bij andere coronacrisis steunmaatregelen wordt er een moreel beroep op u gedaan.

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen acht weken, bericht of de subsidie aan u wordt toegekend.  Zodra uw subsidieaanvraag is toegekend, ontvangt u de tegemoetkoming uiterlijk binnen vier weken na goedkeuring.

Contact

Els Kruijt (Relatiemanager centrum, Gijsbrecht en zorg) via e.kruijt@hilversum.nl of (035) 629 20 00 / 14 035

Regels

De regels leest u op de website officiële bekendmakingen.

Veelgestelde vragen subsidie Controle Coronatoegangsbewijs Hilversum

Algemeen

Voor wie geldt deze subsidie?

Alle Hilversumse organisaties in horeca, kunst en cultuur, sport en evenementen die op grond van de Wet publieke gezondheid tijdelijk verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren, komen in aanmerking voor een eenmalige vergoeding van de kosten.

Vanaf wanneer tot wanneer kan ik de subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen vanaf 8 tot en met 31 december 2021. Bepalend hierbij is het moment van digitale registratie van het aanmeldformulier.

Is er een subsidieplafond?

Ja, het subsidieplafond is € 235.000. Per organisatie was er in eerste instantie een maximum van € 2.000. Omdat er nog budget over is, is het mogelijk om een aanvullende aanvraag in te dienen als u extra kosten heeft gemaakt boven deze € 2.000. Hierbij gelden de volgende regels:

 • Subsidie wordt verleend op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.
 • Als een subsidieaanvraag nog niet volledig is door het ontbreken van bepaalde documenten, dan geldt de dag van indienen van de volledige aanvraag.
 • Dreigt het subsidieplafond op een bepaalde dag te worden overschreden, dan vindt de rangschikking op die dag plaats door loting.

Voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen?
 • De vestiging van uw organisatie is in Hilversum;
 • De organisatie voert tijdelijk controle uit het coronatoegangsbewijs;
 • De organisatie maakt in de periode 22 september tot en met 31 december 2021 kosten voor de uitvoering van de controle op het coronatoegangsbewijs;
 • De organisatie behoort tot de doelgroep (organisaties in de sectoren horeca, sport, evenementen, kunst en cultuur die op grond van de Wet publieke gezondheid tijdelijk verplicht zijn te controleren op het coronatoegangsbewijs).

Gemaakte kosten

Welke kosten worden vergoed?

U heeft in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 noodzakelijke kosten gemaakt voor materiaal, loon en/of inhuur van derden. Dit zijn kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten zoals gastheren, -vrouwen of beveiligers die coronatoegangsbewijzen controleren of die de controle op coronatoegangsbewijzen bevorderen en makkelijker maken. U heeft kosten gemaakt voor:

 1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten.
 2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1.
 3. In geval van externe inhuur de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten.
 4. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren.
 5. Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4.
Welke kosten worden niet vergoed?
 • Kosten voor verplichtingen die aangegaan zijn voor 22 september 2021.
 • Kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.
 • Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.
Wat als ik geen bonnen of facturen heb?

U moet uw aanvraag zo goed mogelijk onderbouwen met facturen of andere documenten die inzage geven in de door u gemaakte kosten. Heeft u geen facturen of loonoverzichten dan kunt u een urenoverzicht maken met een duidelijke toelichting.  

Waar moet de onderbouwing van de kosten aan voldoen?

De facturen en bonnen moeten het subsidiebedrag onderbouwen. Hierop moet duidelijk staan:

 • De naam en het adres van de leverancier of winkel.
 • De aankoopdatum.
 • De gekochte goederen, producten, diensten.

De facturen, salarisoverzichten of urenverantwoording, moeten het totale aangevraagde subsidiebedrag onderbouwen. Uit de bewijsstukken moeten duidelijk blijken:

 • dat de kosten zijn gemaakt door uw organisatie;
 • dat de kosten zijn gemaakt in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021;
 • wat de aard is van de producten of diensten, of de verschuldigde loonkosten
Mijn organisatie maakt gebruik van vrijwilligers, kan ik dan ook een aanvraag indienen?

Organisaties die gebruik maken van vrijwilligers kunnen een aanvraag indienen. U stuurt in dat geval een duidelijke urenverantwoording mee. Voor de vergoeding wordt als maatstaf de maximale vrijwilligersvergoeding gehanteerd zoals bepaald door de Belastingdienst.

Indienen aanvraag

Hoef ik voor de subsidieaanvraag maar één factuur in te dienen?

U moet het volledig door u aangevraagde subsidiebedrag verantwoorden met bewijsstukken.

Vindt er een controle van de verleende aanvraag plaats?

Ja, de gemeente kan een controle uitvoeren op de juistheid van de ingediende subsidieaanvragen. Als hieruit blijkt dat de subsidie onterecht of onrechtmatig is toegekend, dan kan het subsidiebedrag worden teruggevorderd. Net als bij andere coronacrisis steunmaatregelen wordt er een moreel beroep op u gedaan.

Termijn

Wanneer ontvang ik de subsidie?

U ontvangt de tegemoetkoming op de kortst mogelijke termijn. De toewijzing en afhandeling van uw aanvraag gebeurt snel, zorgvuldig en volgens de wetgeving. Net als bij andere coronacrisis steunmaatregelen wordt een moreel beroep op u gedaan. Er kan een controle worden uitgevoerd of de subsidie terecht is toegekend.

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen acht weken, bericht of de subsidie aan u wordt toegekend.  Zodra uw subsidieaanvraag is toegekend, ontvangt u de tegemoetkoming uiterlijk binnen vier weken na goedkeuring.