Intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 18 november 2020

Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze wet vervangt de door de voorzitter vastgestelde noodverordening. Nu een noodverordening niet langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening van 18 november in op het moment dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking treedt. Dit intrekkingsbesluit wordt bekendgemaakt op de website van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (www.vrgooienvechtstreek.nl) en op de websites van de betrokken gemeenten.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;

gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 14 oktober 2020, nr. 1762562-212713-PDC19 en 18 november 2020, nr.1783491-214414-PDC19;

constaterende dat hiermee een intensieve en bijzondere periode wordt afgesloten waarin de voorzitters van de Veiligheidsregio, verenigd in het Veiligheidsberaad, een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bestrijding van Covid 19;

besluit:

Artikel 1

De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 18 november 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en treedt in werking met ingang van 1 december 2020.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 18 november 2020.

Vastgesteld op 1 december 2020 te Hilversum

 

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO GOOI EN VECHTSTREEK

P.I. Broertjes