Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Reglement van Orde (pdf, 221 kB)

Reglement van orde Rekenkamer Hilversum


R


eglement van orde Rekenkamer Hilversum


Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen


In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. Rekenkamer: de rekenkamer van de gemeente Hilversum door de gemeenteraad ingesteld per 24 november 2010, bij besluit van 3 november 2010;

 2. Voorzitter: de voorzitter van de rekenkamer of diens plaatsvervanger;

 3. Lid: lid van de rekenkamer;

 4. Lid-rapporteur : lid dat belast is met het (mede) leiding geven aan de uitvoering van een onderzoek;

 5. Secretaris: de ambtelijk secretaris van de rekenkamer.

 6. Raadscommissie: de commissie uit de raad die namens de raad contact onderhoudt met de rekenkamer.

Artikel 2 De voorzitter

 1. Tot de verantwoordelijkheden van de voorzitter behoren:

  1. het voorbereiden en leiden van de vergaderingen van de rekenkamer;

  2. het doen naleven van het reglement van orde;

  3. de externe communicatie;

  4. het aangaan van overeenkomsten met derden ter vervulling van de taken van de rekenkamer;

  5. het invullen van de werkgeversrol voor de secretaris;

  6. voorbereiden voordracht nieuwe leden van de rekenkamer door de raadscommissie.

 2. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door het langstzittende externe lid dan wel, als de overige leden een gelijke periode zitting hebben gehad, het oudste externe lid in jaren. Tot de verantwoordelijkheden van de plaatsvervangend voorzitter behoort het overnemen van het voorzitterschap in situaties waarin de voorzitter terugtreedt ter vermijding van belangenverstrengeling.


Artikel 3 De leden

Tot de verantwoordelijkheden van de leden behoren:

 1. het in gezamenlijkheid met voorzitter en secretaris vorm geven aan het jaarplan, de opzet van onderzoeken, de selectie van onderzoeksbureaus, het formuleren van conclusies en aanbevelingen en het jaarlijks uitbrengen van een verslag van werkzaamheden;

 2. het als lid-rapporteur (mede) leiding geven aan de uitvoering van een onderzoek;

 3. de externe communicatie over een onderzoek zoals genoemd in artikel 2, lid 1, onder c en het aangaan van overeenkomsten zoals genoemd in artikel 2, lid 1, onder d, in die gevallen waarin afgesproken is dat de voorzitter deze zaken niet op zich neemt.


Artikel 4 De secretaris

 1. De secretaris draagt zorg voor de dagelijkse voortgang van de activiteiten van de rekenkamer.

 2. De secretaris is verantwoording verschuldigd en rapporteert aan de voorzitter van de rekenkamer.

 3. De secretaris is in elke vergadering van de rekenkamer aanwezig. Bij zijn verhindering of afwezigheid regelt de rekenkamer een vervanger.

 4. De secretaris ondersteunt de voorzitter en voedt de vergadering met advies en relevante informatie.


Artikel 5 De raadscommissie

 1. Op verzoek van de voorzitter neemt de raadscommissie deel aan de beraadslagingen van de rekenkamer. De raadscommissie heeft hierin een adviserende rol. Het stemrecht is voorbehouden aan de leden van de rekenkamer.

 2. In geval van (kortdurende) verhindering of afwezigheid vervangen de commissieleden elkaar onderling.

 3. De leden van de raadscommissie onthouden zich buiten beraadslagingen van de rekenkamer altijd van uitspraken over de (voorlopige) bevindingen en conclusies aangaande lopende onderzoeken.


Hoofdstuk 2 Vergaderingen


Artikel 6 Vergaderingen

 1. De rekenkamer vergadert in de regel één keer per maand in het raadhuis. Voor het overige wordt vergaderd zo dikwijls als de meerderheid van de leden dit nodig oordeelt.

 2. De vergaderingen zijn besloten.

 3. De secretaris maakt verslag van de vergaderingen. Deze verslagen zijn niet openbaar.


 1. Uit naam van de voorzitter zendt de secretaris – spoedeisende vergaderingen uitgezonderd - tenminste drie werkdagen vóór een vergadering de leden de voorlopige agenda en bijbehorende stukken onder vermelding van de dag, tijd en plaats van de vergadering.

 2. De agenda vermeldt de onderwerpen, die in de vergadering behandeld zullen worden in de volgorde waarin deze aan de orde zullen worden gesteld.

 3. De rekenkamer kan besluiten de volgorde van behandeling te wijzigen.

 4. De rekenkamer kan besluiten in spoedeisende gevallen, op voorstel van een lid of de voorzitter, onderwerpen die niet in de agenda zijn vermeld, terstond in behandeling te nemen.


Artikel 8 Besluitvorming

 1. De rekenkamer streeft naar unanimiteit en besluit bij meerderheid van stemmen.

 2. Besluitvorming is alleen mogelijk wanneer tenminste de helft van de in functie zijnde leden van de rekenkamer aanwezig is (quorum).

 3. Indien de stemmen staken en uitstel van besluitvorming niet mogelijk is heeft de voorzitter of bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter de doorslaggevende stem.

 4. De voorzitter en leden van de rekenkamer dragen buiten de vergaderingen de besluiten van de rekenkamer uit.


Hoofdstuk 3 Budget


Artikel 9 Budget en budgethouder

 1. Voor de besteding van haar uitgaven binnen het budget is de rekenkamer uitsluitend verantwoording schuldig aan de gemeenteraad.

 2. De rekenkamer wijst één van haar leden aan als budgethouder.


Artikel 10 Declareren van kosten

De leden kunnen na toestemming van de rekenkamer werkelijk gemaakte kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun functie en waarvoor zij niet reeds een vergoeding ontvangen, tegen overlegging van de originele nota en/of reisbescheiden declareren ten laste van het budget van de rekenkamer.Hoofdstuk 4 Inwerkingtreding en citeertitel


Artikel 11 Slotbepaling

Alles wat niet bij dit reglement is bepaald, kan bij meerderheid van stemmen door de rekenkamer worden geregeld.


Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit Reglement van orde is in werking getreden met ingang van 1 maart 2011.


Artikel 13 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement van orde rekenkamer Hilversum’.


Aldus vastgesteld in de vergadering van de rekenkamer op 8 februari 2011.


de voorzitter,dr. V.M.C. van Geen
3