Inspreken

Uitleg, werkwijze en alternatieven voor inspreken

Wat is inspreken?

Inspreken betekent dat u vertelt aan een raadscommissie hoe u denkt over een onderwerp. U maakt dan gebruik van het recht om in te spreken. U kunt inspreken over een agendapunt, maar ook over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Als u wilt inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat dan wordt u uitgenodigd voor het vragenhalfuur, voorafgaand aan een commissievergadering. Vragen die horen bij een onderwerp dat al wel op de agenda staat komen aan bod bij het betreffende onderwerp in de raadscommissie.

Waar kan ik inspreken?

In de raadscommissies kan ingesproken worden.
U kunt ook een presentatie geven in een van de commissies over een onderwerp. In de raad kan niet ingesproken worden.
Wilt u inspreken, meldt dit dan vooraf bij de griffie. De griffie helpt u graag, zodat u zich goed kunt voorbereiden.

Waarom is er de mogelijkheid om in te spreken?

De raad geeft inwoners de mogelijkheid om voor definitieve vaststelling van beleid over een onderwerp in te spreken. Dat vindt plaats in een commissievergadering, waar raadsleden vragen kunnen stellen aan de inspreker. In de vergadering wordt dan vaak al duidelijk wat er met uw opmerkingen gaat gebeuren. De korte en directe aanpak is prettig voor de inspreker én de commissieleden. Zo kan voorgesteld beleid, voor dat de raad een besluit neemt, nog worden aangepast.

Zijn er regels voor dit inspreken?

Er zijn regels. De spreektijd is 5 minuten in eerste termijn. Daarna krijgen de commissieleden de kans om u vragen te stellen. Nadat het onderwerp in de eerste termijn door de commissieleden en de wethouder is behandeld, is er nog tijd voor een korte reactie van 1 minuut van uw kant. Een inspreker gaat niet in discussie met de commissieleden. Het gaat hier om vraag en antwoord.

Hoe krijg ik een reactie?

Reacties op uw verhaal krijgt u direct in de commissievergadering. Commissieleden stellen u vragen en u antwoordt direct. Tot slot reageert de wethouder ook op uw verhaal. Het verslag van de vergadering kunt u na goedkeuring hier nalezen.

Inspreken tijdens online commissievergaderingen

In deze periode van aangescherpte regels en afspraken kunt u op twee manieren uw standpunt kenbaar maken aan de raad van Hilversum .
1) Schriftelijk.
U stuurt uw bijdrage schriftelijk aan de griffie van Hilversum. Dit kan via email: griffie@hilversum.nl. De griffier biedt uw bijdrage aan de commissie aan. De commissieleden betrekken uw bijdrage bij de vergadering. Vermeld alstublieft duidelijk om welke vergadering het gaat en over welk onderwerp uw bijdrage gaat.

2) Online inspreken tijdens de digitale vergadering via een computer op het raadhuis.
Er is de mogelijkheid om naar het raadhuis toe te komen om in te spreken. U krijgt ter plaatse de beschikking over een computer en neemt online deel aan het betreffende vergaderpunt. De griffie zorgt voor begeleiding. In de raadzaal worden op grote afstand van elkaar drie computers geplaatst. U neemt als inspreker plaats achter de computer en doet mee met de vergadering. Alle commissieleden, met uitzondering van de voorzitter, vergaderen vanuit hun eigen huis. Er worden maximaal 3 insprekers tegelijkertijd toegelaten tot de raadzaal. Als er meer insprekers zijn dan wordt er gewisseld en kunnen insprekers die niet aan de beurt zijn op een andere locatie in het raadhuis de livestream volgen. De bodedienst zorgt ervoor alle regels over het afstand houden van elkaar worden nageleefd.

Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Stuurt u dan een verzoek via de email naar de griffie van Hilversum via griffie@hilversum.nl De griffier neemt dan contact met u op over de gang van zaken.

Alternatieven voor inspreken

Op de pagina alternatieven voor inspreken leest u wat de mogelijkheden zijn als u zelf niet kunt inspreken.