Alternatieven voor inspreken

Naast inspreken kunt u de gemeenteraad ook schrijven, contact opnemen met de wethouder, bezwaar maken of een klacht indienen.

Het kan zijn dat u niet kunt komen inspreken, omdat er sprake is van één van de uitzonderingen die genoemd zijn in het Reglement van Orde van de gemeenteraad. Wat kunt u dan doen?

Brief schrijven aan de raad

U kunt een brief schijven aan de gemeenteraad. Deze stuurt u  aan de griffie van de gemeenteraad via griffie@hilversum.nl. Dit is een manier om uw onderwerp onder de aandacht te brengen bij de raad, ook al handelt de raad meestal niet zelf uw brief af.

Wat gebeurt er met uw brief?

Uw brief  wordt verspreid onder de raads- en commissieleden én hij wordt geplaatst op de zogenaamde ‘lijst van ingekomen stukken’. Dit is een  lijst waarop alle brieven staan die sinds de vorige raadvergadering aan de raad zijn gestuurd. Voor deze brieven  is een apart agendapunt op de raadsagenda. De raad beslist dan wat er met de brieven moet gebeuren. Vaak zal de raad de brief aan het college doorsturen  voor verdere afhandeling. Het kan  ook  zijn dat een fractie vragen stelt aan het college/de portefeuillehouder over het onderwerp uit uw brief.

Afspraak maken met de wethouder

Soms is het zo dat een inspreker in de raadscommissie een onderwerp aansnijdt dat thuishoort bij een wethouder. Het kan dan gaan om  vragen  aan de wethouder of zorgen die  met de wethouder gedeeld worden. Is dit  bij u  het geval? Dan kunt u het beste een afspraak maken met de desbetreffende wethouder of  hem/haar een mail  sturen. Een afspraak maken kan via het secretariaat via het algemene telefoonnummer 14 035 of via één van de mailadressen van de wethouders.

Bezwaar en beroep

Als u een besluit heeft gekregen waarmee u het niet eens bent, dan staat er in veel gevallen bezwaar (en later beroep) open tegen dat besluit. In dat geval kunt u niet komen inspreken, maar moet u bezwaar maken tegen gemeentelijke besluiten.

Klacht indienen, klachtencoördinator en ombudsman

Als u vindt dat u niet goed bent behandeld door de gemeente/een gemeentelijke ambtenaar, dan kunt u daarover een klacht indienen. Op de pagina klachten over de gemeente  vindt u ook hoe u een klacht kunt indienen over ongemakken in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld losse stoeptegels (Melding Openbare Ruimte). Als u daarna nog niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de nationale ombudsman