Raadscommissies

Momenteel vergaderen wij met raadscommissies. De onderwerpen die binnenkomen worden op portefeuillehouder ingedeeld en over de commissievergaderingen verdeeld. Deze raadscommissies vervangen de specifieke vak-commissies. De raadscommissies vinden plaats op woensdag.

Bekijk de agenda en stukken

Commissie Ruimtelijke ordening & Wonen

Voorzitter: Mw. Jacqueline Kalk
Griffier bereikbaar via griffie@hilversum.nl

 • Portefeuilles Wonen, Monumentenzorg: wethouder dhr. B. Heller
 • Portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet en projecten Philipsterrein, Spoorzone, Circusterrein: wethouder dhr. F.G.J. Voorink
 • Portefeuille Grondbeleid & Grexen, Beheer openbare ruimte en projecten Crailo, Stationsplein: wethouder A.R.C. Scheepers

Commissie Duurzaamheid & Bereikbaarheid

Voorzitter: Dhr. Hein Jaarsma
Griffier bereikbaar via griffie@hilversum.nl

 • Portefeuilles Klimaat en Energie, Natuur en Groen, Milieu: wethouder dhr. B. Heller
 • Portefeuilles Bereikbaarheid en Parkeren en project Arenapark: wethouder mevr. A.J. Wolthers

Commissie Economie & Bestuur

Voorzitter: Mw. Bianca Verweij
Griffier: bereikbaar via griffie@hilversum.nl

 • Portefeuille P&O en Dienstverlening: wethouder mevr. A.J. Wolthers
 • Portefeuille Inkoop: wethouder dhr. A.R.C. Scheepers
 • Portefeuilles Veiligheid en Openbare orde, Crisisbeheersing, Bestuurlijke aangelegenheden, Burgerzaken en Juridische zaken, Communicatie, Bestrijding mensenhandel: burgemeester dhr. P.I. Broertjes
 • Portefeuilles Economie en Media, Evenementen, Projecten Mediapark, Kerkbrink: wethouder dhr. G. Kuipers
 • Portefeuilles Financiën, ICT, Privacy: wethouder mevr. K.J. Walters
 • Portefeuille Vergunningverlening & handhaving en Regio: wethouder dhr. F. Voorink

Commissie Zorg & Samenleving

Voorzitter: Dhr. Ruud Verkuijlen
Griffier: bereikbaar via griffie@hilversum.nl

 • Portefeuille Welzijn en Zorg en LHBTI: wethouder mevr. K.J. Walters
 • Portefeuille Vergunninghouders en vluchtelingen: wethouder dhr. B. Heller
 • Portefeuille Werk & Inkomen en Onderwijs: wethouder mevr. A.J. Wolthers
 • Portefeuille Sport en Bescherming en Opvang: wethouder dhr. F.G.J. Voorink
 • Portefeuilles Buurten en Wijken: wethouder dhr. A. Scheepers

Commissie Verbonden Partijen

Voorzitter: Dhr. Henk Blok
Griffier bereikbaar via griffie@hilversum.nl

In deze commissie worden in beginsel alleen de planning & control-documenten van de verbonden partijen geagendeerd.

 • Tomin: wethouder A.J. Wolthers,
 • OFGV: wethouder F.G.J. Voorink
 • Regio Gooi & Vechtstreek: wethouder F.G.J. Voorink,
 • Veiligheidsregio: burgemeester P.I. Broertjes
 • GNR: wethouder B. Heller
 • MRA en EBU: wethouder G. Kuipers en Burgemeester P.I. Broertjes
 • BNG: wethouder K.J. Walters
 • Vitens: wethouder A.R.C. Scheepers
 • Uitvaartstichting Hilversum: wethouder A.R.C. Scheepers
 • Parkeercoöperatie: wethouder A.J. Wolthers
 • GEM Crailo: wethouder K.J. Walters (AVA)
 • G40:
 • Fysieke pijler: wethouder F.G.J. Voorink
 • Sociale pijler: wethouder K.J. Walters
 • Pijler Economie en werk: wethouder G. Kuipers

Audit- en rekeningcommissie

Voorzitter: Dhr. Frits Vogel
Griffier: bereikbaar via griffie@hilversum.nl

De Audit- en rekeningcommissie is een raadscommissie die onderzoekt of het college het financieel beheer juist en volgens de met de gemeenteraad afgesproken regels heeft uitgevoerd en weergegeven.

De commissie houdt zich daarvoor bezig met de boekhoudkundige stukken en de jaarstukken. Zij praat met de accountant over de jaarstukken en brengt jaarlijks verslag uit over de bevindingen aan de raad.
Verder geeft de Audit- en rekeningcommissie aan de raad en het college advies over het financiële beleid van de gemeente in algemene zin.  En tot slot heeft de gemeenteraad aan deze commissie opgedragen om de selectie en de aanbesteding van de accountantsdiensten te regelen. De vergaderingen van de Audit- en rekeningcommissie zijn in beginsel openbaar. De commissie is geen beleidsvoorbereidende commissie zoals bijvoorbeeld de commissie Zorg & Samenleving, maar een commissie met een specifieke opdracht en deskundigheid. Het is een commissie die bestaat alleen uit raadsleden / commissieleden.

Referendumcommissie

leden referendumcommissie

Hilversum kent een correctief raadgevend referendum. Bij een referendum kunnen inwoners stemmen over een voorstel waarover de gemeenteraad al een besluit heeft genomen. Met de in november 2019 geïnstalleerde referendumcommissie is de gemeente Hilversum in staat een verzoek goed op te pakken. Wouter Zorg, Inez Derks en Marion Veerbeek vormen samen de Referendumcommissie.