Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Raadscommissies

Ruimtelijke ordening & Wonen | Duurzaamheid en Bereikbaarheid | Economie & Bestuur | Zorg & Samenleving | Verbonden partijen | Audit- en rekeningcommissie | Referendumcommissie

Commissie Ruimtelijke ordening & Wonen

Voorzitter: Mw. Jacqueline Kalk
Griffier bereikbaar via griffie@hilversum.nl

Portefeuilles Wonen, Monumentenzorg: wethouder dhr. J. Kastje

Portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet en projecten Philipsterrein, Circusterrein: wethouder dhr. F.G.J. Voorink

Portefeuille Grondbeleid & Grexen, Beheer openbare ruimte en projecten Crailo, Stationsplein: wethouder A.R.C. Scheepers

Commissie Duurzaamheid & Bereikbaarheid

Voorzitter: Dhr. Hein Jaarsma
Griffier bereikbaar via griffie@hilversum.nl

Portefeuilles Klimaat en Energie, Natuur en Groen, Milieu: wethouder dhr. J. Kastje

Portefeuilles Bereikbaarheid en Parkeren en project Arenapark: wethouder mevr. A.J. Wolthers

Commissie Economie & Bestuur

Voorzitter: Mw. Bianca Verweij
Griffier: bereikbaar via griffie@hilversum.nl

Portefeuille P&O en Dienstverlening: wethouder mevr. A.J. Wolthers

Portefeuille Inkoop: wethouder dhr. A.R.C. Scheepers

Portefeuilles Veiligheid en Openbare orde, Crisisbeheersing, Bestuurlijke aangelegenheden, Burgerzaken en Juridische zaken, Communicatie en project Egelshoek: burgemeester dhr. P.I. Broertjes

Portefeuilles Economie, Media, Evenementen, Regio, Project Mediapark: wethouder dhr. M.W. Jaeger

Portefeuilles Financiën, Wet alg. regels herindeling (ARHI), ICT, Privacy: wethouder mevr. K.J. Walters

Portefeuille Vergunningverlening en handhaving: wethouder dhr. F. Voorink

Commissie Zorg & Samenleving

Voorzitter: Dhr. Ruud Verkuijlen
Griffier: bereikbaar via griffie@hilversum.nl

Portefeuille Welzijn en Zorg en LHBTI: wethouder mevr. K.J. Walters

Portefeuille Vergunninghouders en vluchtelingen: wethouder dhr. J. Kastje

Portefeuille Werk en Inkomen en Onderwijs, project Monnikenberg: wethouder mevr. A.J. Wolthers

Portefeuille Sport en Bescherming en Opvang: wethouder dhr. F.G.J. Voorink

Portefeuilles Buurten en Wijken: wethouder dhr. A. Scheepers

Commissie Verbonden Partijen

Voorzitter: Dhr. Henk Blok
Griffier bereikbaar via griffie@hilversum.nl

Portefeuille Veiligheidsregio: Burgemeester P.I. Broertjes

Portefeuille Regio Gooi en Vechtstreek, Tomin, Metropool regio A’dam (MRA):  wethouder M.W. Jaeger

Portefeuille Omgevingsdienst Flevoland Gooi&Vechtstreek (OFGV): wethouder dhr. F. Voorink

Portefeuille Bank Ned. Gemeenten (BNG): wethouder K.J. Walters

Portefeuille groen en natuur, GNR, GAD: wethouder J. Kastje

Audit- en rekeningcommissie

Voorzitter: Dhr. Frits Vogel
Griffier: bereikbaar via griffie@hilversum.nl

De Audit- en rekeningcommissie is een raadscommissie die onderzoekt of het college het financieel beheer juist en volgens de met de gemeenteraad afgesproken regels heeft uitgevoerd en weergegeven.

De commissie houdt zich daarvoor bezig met de boekhoudkundige stukken en de jaarstukken. Zij praat met de accountant over de jaarstukken en brengt jaarlijks verslag uit over de bevindingen aan de raad.
Verder geeft de Audit- en rekeningcommissie aan de raad en het college advies over het financiële beleid van de gemeente in algemene zin.  En tot slot heeft de gemeenteraad aan deze commissie opgedragen om de selectie en de aanbesteding van de accountantsdiensten te regelen. De vergaderingen van de Audit- en rekeningcommissie zijn in beginsel openbaar. De commissie is geen beleidsvoorbereidende commissie zoals bijvoorbeeld de commissie Zorg & Samenleving, maar een commissie met een specifieke opdracht en deskundigheid. Het is een commissie die bestaat alleen uit raadsleden / commissieleden.

Referendumcommissie

leden referendumcommissie

Hilversum kent een correctief raadgevend referendum. Bij een referendum kunnen inwoners stemmen over een voorstel waarover de gemeenteraad al een besluit heeft genomen. Met de in november 2019 geïnstalleerde referendumcommissie is de gemeente Hilversum in staat een verzoek goed op te pakken. Wouter Zorg, Inez Derks en Marion Veerbeek vormen samen de Referendumcommissie.