Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Raadscommissies

Ruimtelijke ordening & Wonen | Duurzaamheid en Bereikbaarheid | Economie & Bestuur | Zorg & Samenleving | Verbonden partijen | Audit- en rekeningcommissie

De gemeenteraad heeft vijf raadscommissies, die zich met meerdere beleidsterreinen bezighouden en een Audit- en rekeningcommissie. De raadscommissies vergaderen eens per maand op woensdagavond. De commissie Ruimtelijke ordening & Wonen en  de commissie Zorg & Samenleving vergaderen gelijker tijd. De commissie Economie & Bestuur en de commissie Duurzaamheid & bereikbaarheid vergaderen ook gelijker tijd op een andere woensdagavond.

De commissie verbonden partijen vergadert ongeveer drie keer per jaar, ook op  woensdagavond.

Een raadscommissie wordt voorgezeten door één van de raadsleden. De commissie neemt geen besluiten, maar geeft advies aan de gemeenteraad en aan het college. Besluitvorming vindt altijd plaats in de gemeenteraad of door het college. Dat is ervan afhankelijke wiens bevoegdheid het is om het besluit te nemen. De vijf commissies hebben geen vaste leden. Raadsleden en commissieleden nemen deel aan de commissievergaderingen. De fracties kiezen zelf welk fractielid bij een onderwerp het woord voert. U kunt de commissievergaderingen bijwonen in het raadhuis. In het vergaderschema (pdf) ziet u wanneer de vergaderingen plaats vinden en inwelke ruimte van het raadhuis..

Commissie Ruimtelijke ordening & Wonen

Voorzitter: Mw. Jacqueline Kalk
Griffier bereikbaar via griffie@hilversum.nl

Portefeuilles Wonen, Monumentenzorg: wethouder dhr. J. Kastje

Portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet en projecten Philipsterrein, Circusterrein: wethouder dhr. F.G.J. Voorink

Portefeuille Grondbeleid & Grexen, Beheer openbare ruimte en projecten Crailo, Stationsplein: wethouder A.R.C. Scheepers

Commissie Duurzaamheid & Bereikbaarheid

Voorzitter: Dhr. Hein Jaarsma
Griffier bereikbaar via griffie@hilversum.nl

Portefeuilles Klimaat en Energie, Natuur en Groen, Milieu: wethouder dhr. J. Kastje

Portefeuilles Bereikbaarheid en Parkeren: wethouder mevr. A.J. Wolthers

Commissie Economie & Bestuur

Voorzitter: Mw. Bianca Verweij
Griffier: bereikbaar via griffie@hilversum.nl

Portefeuille P&O en Dienstverlening: wethouder mevr. A.J. Wolthers

Portefeuille Inkoop: wethouder dhr. A.R.C. Scheepers

Portefeuilles Veiligheid en Openbare orde, Crisisbeheersing, Bestuurlijke aangelegenheden, Burgerzaken en Juridische zaken, Communicatie en project Egelshoek: burgemeester dhr. P.I. Broertjes

Portefeuilles Economie, Media, Evenementen, Regio, Mediapark: wethouder dhr. M.W. Jaeger

Portefeuilles Financiën, Wet alg. regels herindeling (ARHI), ICT, Privacy, Vergunning en handhaving: wethouder mevr. K.J. Walters

Portefeuille Vergunningverlening en handhaving: wethouder dhr. F. Voorink

Commissie Zorg & Samenleving

Voorzitter: Dhr. Ruud Verkuijlen
Griffier: bereikbaar via griffie@hilversum.nl

Portefeuille LHBTI: wethouder mevr. K.J. Walters

Portefeuille Vergunninghouders en vluchtelingen: wethouder dhr. J. Kastje

Portefeuille Werk en Inkomen en Onderwijs: wethouder mevr. A.J. Wolthers

Portefeuille Sport: wethouder dhr. F.G.J. Voorink

Portefeuilles Buurten en Wijken: wethouder dhr. A. Scheepers

Commissie Verbonden Partijen

Voorzitter: Dhr. Henk Blok
Griffier bereikbaar via griffie@hilversum.nl

Veiligheidsregio: Burgemeester P.I. Broertjes

Regio Gooi en Vechtstreek, Tomin, Metropool regio A’dam (MRA):  wethouder M.W. Jaeger

Omgevingsdienst Flevoland Gooi&Vechtstreek (OFGV), bank Ned. Gemeenten (BNG): wethouder K.J. Walters

GNR, GAD: wethouder J. Kastje

Audit- en rekeningcommissie

Voorzitter: Dhr. Frits Vogel
Griffier: bereikbaar via griffie@hilversum.nl

De Audit- en rekeningcommissie is een raadscommissie die onderzoekt of het college het financieel beheer juist en volgens de met de gemeenteraad afgesproken regels heeft uitgevoerd en weergegeven.

De commissie houdt zich daarvoor bezig met de boekhoudkundige stukken en de jaarstukken. Zij praat met de accountant over de jaarstukken en brengt jaarlijks verslag uit over de bevindingen aan de raad.
Verder geeft de Audit- en rekeningcommissie aan de raad en het college advies over het financiële beleid van de gemeente in algemene zin.  En tot slot heeft de gemeenteraad aan deze commissie opgedragen om de selectie en de aanbesteding van de accountantsdiensten te regelen. De vergaderingen van de Audit- en rekeningcommissie zijn in beginsel openbaar. De commissie is geen beleidsvoorbereidende commissie zoals bijvoorbeeld de commissie Zorg & Samenleving, maar een commissie met een specifieke opdracht en deskundigheid. Het is een commissie die bestaat alleen uit raadsleden / commissieleden.