Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Tekstversie Infographic College 2018 - 2022

Samen aan de slag

Hilversum heeft een fijn woon-, leef- en werkklimaat. Dat maakt onze stad geliefd. Wij gaan vol energie aan de slag om Hilversum duurzamer, economisch sterker, veiliger, socialer en nog levendiger te maken met krachtige wijken en buurten. Dit doen wij samen met al onze stedelijke partners.

Duurzaamheid

De komende jaren zetten wij in op het verduurzamen van Hilversum. Dat doen wij samen met alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Onze duurzaamheidsambities liegen er niet om: in 2040 aardgasvrij en in 2050 klimaatneutraal.

Groen

Wij leven in een groene gemeente. Dat moet zo blijven. Daarom bouwen we alleen binnenstedelijk, gaan wij extra bomen planten en voegen we groene ontmoetingsplekken toe in de wijken.

Wijken en buurten

Samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners werken wij aan sterke buurten. Onze buurtcoördinatoren en de wijkcentra spelen hierin een grote rol. Hier gaan wij dan ook extra op inzetten.

Bereikbaarheid

Er zijn verschillende knelpunten die wij gaan aanpakken: de verkeers- situatie bij de Kleine Spoorbomen, de bereikbaarheid van het Media Park en het parkeren van fietsen bij het station en in het centrum.

Sport

Sport is belangrijk. Daarom ondersteunen wij sportverenigingen bij hun sportieve ambities. Wij hebben extra aandacht voor sporters met een lichamelijk of verstandelijke beperking. Door de inzet van buurtsportcoaches wordt sport toegankelijk voor jong en oud.

Onderwijs

Het onderwijs in Hilversum is goed. De overgang van school naar werk verdient extra aandacht. Experimenten op dit gebied stimuleren en faciliteren wij. Wij willen dat Hilversumse kinderen de meest mediawijze kinderen van Nederland worden. Een zorgpunt is taalachterstand die vaak op jongen leeftijd ontstaat. Wij zetten extra in op taalachterstands-programma’s waarbij de ouders ook een rol krijgen.

Welzijn

Wij hebben oog voor het welzijn van onze inwoners. Goed en snel geleverde ondersteuning, voorkomt zorg. Door meer onder- steuning in de buurt te organi- seren wordt deze laagdrempelig en kunnen inwoners langer zelfstandig blijven. In drie wijkcentra gaan wij wijksteunpunten opzetten en wijkcentrum de Lelie wordt herbouwd.

Wonen

Hilversum is een gewilde woonstad. Ons inwoners- aantal groeit en de woningmarkt is krap. Er is onvol- doende doorstroming. De komende jaren blijven wij bouwen. Er komen minimaal 1000 woningen voor 1-en 2- persoons huishouden, wij gaan plekken invullen die voorlopig niet worden ontwikkeld en gaan een aantal binnenstedelijke gebieden doorontwikkelen.

Participatie

Wij betrekken onze partners en inwoners zo vroeg en veel mogelijk bij onze plannen en projecten. Samen maken wij Hilversum. Tijdens deze samenwerkingen spreken wij vooraf goed af wie welke rol heeft.

Levendig

Hilversum bruist, ons centrum leeft en wij zien steeds meer bezoekers naar Hilversum komen. Amateurverenigingen krijgen meer ruimte om cultuur zichtbaar te maken in onze stad. Van de Kerkbrink willen wij een aantrekkelijk cultureel plein maken.

Financiën

Wij hebben en houden ons huishoudboekje goed op orde. Daarom verwachten wij de komende jaren extra geld voor nieuwe uitgaven en investeringen die Hilversum en haar inwoners ten goede komen.

Fusie

Wij bereiden een fusie voor samen met gemeente Wijde- meren, vervolgens streven wij naar een gemeente Gooi- en Vechtstreek voor 2030. Hierbij houden wij oog voor de inwoner en de identiteit van onze buurten.

Hilversumpas

Wij gaan de Hilversumpas invoeren. Uitgangspunt hierbij is dat wij kijken naar wat mensen nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. Erbij horen en er toedoen, daar zetten wij op in.

Veiligheid

Een schoon en veilig Hilversum is het credo. De afgelopen jaren is Hilversum veiliger geworden en de komende jaren blijven wij hier aan werken. Je veilig voelen in je eigen wijk en stad is belangrijk. Wij gaan in gesprek in de buurten en kijken wat er nodig is, bijvoorbeeld extra’s BOA’s.

Organisatie

Ons uitgangspunt is: wat een wijk wil, wat een wijk kan en wat een wijk nodig heeft. Daarom gaan wij meer buurtgericht aan de slag. Om dit goed te doen, moeten wij als gemeente op een andere manier gaan werken en onze werkprocessen daar op inrichten.

Economie

Onze ondernemers vinden wij belangrijk en wij denken graag met ze mee. Daarvoor ontwikkelen wij een ondernemerssteunpunt. Start-ups en bedrijven in de creatieve sector gaan wij extra stimuleren. Wij houden aandacht voor de ondernemers in het centrum en in de wijkwinkelcentra. Kortom; wij werken aan een sterk en aantrekkelijk vestigingsklimaat met extra werkgelegenheid voor onze inwoners.

  • Pieter Broertjes – Burgemeester: Openbare orde en Veiligheid, Crisisbeheersing, Burgerzaken, Juridische zaken, Communicatie, Bestuurlijke aangelegenheden, Bestrijding Mensenhandel, Egelshoek
  • Karin Walters - Hart voor Hilversum: Financiën, Vergunningverlening  & Handhaving, Privacy, Gemeentelijke herindeling, ICT, LHBTI
  • Wimar Jaeger - D66: Economie en Media, Cultuur, Evenementen, Regio, Stationsplein, Hoger- en Beroepsonderwijs, Media Park, Kerkbrink
  • Flori Voorink – VVD: Ruimtelijke ordening, Omgevingswet, Sport, Philipsterrein, Spoorzone, Circusterrein
  • Jan Kastje – GroenLinks: Klimaat en Energie, Natuur en Groen, Milieu, Wonen, Monumenten, Vergunninghouders en vluchtelingen, Zonnestraal
  • Angelika Pelsink - Hart voor Hilversum: Buurten en Wijken, Welzijn, Zorg, project Monnikenberg
  • Annette Wolthers - D66: Werk en Inkomen, Onderwijs, Bereikbaarheid en Parkeren, P&O en Dienstverlening, Arenapark
  • Arno Scheepers – VVD: Beheer Openbare Ruimte en Begraafplaatsen, Grondbeleid en Grexen, Vastgoed, Inkoop, Crailo, Stationsplein