Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Koninklijke onderscheidingen 2019

Hans van den Bogaard | Aris Doelman | Age Fluitman | Jan Willem Hoogendoorn | Hans de la Parra | Cees Punter | Johan Schras | Jannie Stomphorst – Smit | Gerard Susan | Lex Wolf

Vrijdag 26 april zijn de jaarlijkse Koninklijke onderscheidingen uitgereikt door burgemeester Pieter Broertjes. Tijdens de 'Lintjesregen' worden mensen die voor langere tijd van waardevolle betekenis zijn (geweest) in de samenleving onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau. Onderstaande personen hebben een lintje uitgereikt gekregen. Waarom, leest u onder de namen van de personen.

Groesfoto gedecoreerden 2019

Hans van den Bogaard

Hans van den Bogaard heeft zich jarenlang ingezet als vrijwilliger op verschillende terreinen; met name op het gebied van sport en muziek.

Hij is één van de twee oprichters van het Haarlems Accordeonorkest (opgericht januari 1959). Naast het feit, dat hij spelend lid was, heeft hij vele vrijwilligerstaken en bestuurstaken voor het orkest verricht.
Ondanks dat hij later vanuit Haarlem naar Hilversum is verhuisd, bleef hij nog jarenlang als penningmeester aan het orkest verbonden. Hans is én blijft als ere-lid en ere-voorzitter nauw betrokken bij het orkest en geldt tevens als grootse fan die altijd bij concerten te vinden is.

Buiten de accordeon had hij nog een andere hobby; klaverjassen.
Hij was spelend lid én secretaris van klaverjasvereniging "De Meent" en betrokken bij de organisatie van het koppeltoernooi en de minimarathons.
Per september 2014 helaas geen lid meer van de vereniging, maar bij grote evenementen nog altijd aanwezig om als vrijwilliger hulp te bieden.

Zijn allergrootste passie is voetbal; vooral schoolvoetbal.
Vele jaren was hij bestuurslid van voetbalvereniging Hilversumse Boys en lid van het jeugdbestuur van Allen Weerbaar.
Naast zijn inzet voor deze voetbalverenigingen heeft hij zich samen met zijn vrouw Ati, ruim 35 jaar ingezet voor het organiseren en het uitvoeren van het schoolvoetbal in Gooi Noord. Dit is een belangrijke taak. Door zijn inzet hebben de afgelopen jaren honderdduizend  kinderen meegedaan.
Helaas heeft hij zijn werkzaamheden voor de schoolvoetbalcommissie per 8 juni 2018 beëindigd. Bij zijn afscheid is hij samen met zijn vrouw Atie benoemd tot ERELID van de schoolvoetbalcommissie Gooi Noord.

Naast de al verkregen erelidmaatschappen, wordt er vandaag nog een hele mooie waardering  aan toegevoegd; namelijk een koninklijke onderscheiding.

Gelet op zijn staat van dienst en zijn inzet voor de samenleving, heeft het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd om Johannes Wilhelmus van den Bogaard te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

Aris Doelman

Aris Doelman heeft meer dan twintig jaar vrijwilligerswerk verricht voor een belangrijk sociaal en educatief project in Hilversum; Kinderboerderij de Hertenkamp in Hilversum.

Al die jaren heeft hij zich ingezet voor behoud en verbetering van deze Kinderboerderij, met als belangrijkste doel: een faciliteit bieden waar kinderen (gratis) zeven dagen per week kennis kunnen maken en plezier kunnen bleven aan de omgang met dieren en natuur.

Onder zijn penningmeesterschap is er veel gerealiseerd:

 • alle gebouwen zijn gerenoveerd en er is een veldschuur gebouwd;
 • er is een uitgebreid educatief schoolpakket ontwikkeld gericht op grotere kennis van natuur en dieren;
 • de kinderboerderij is omgezet naar een zorgboerderij waar naast drie stafleden en een veertigtal vrijwilligers ook zo’n tien medewerkers met een verstandelijke - of emotionele beperking werkzaam zijn.
 • Er worden jaarlijks duizenden bezoekers ontvangen.

Naast zijn werkzaamheden voor de kinderboerderij heeft Aris zich ook 8 jaar lang ingezet als voorzitter van de Programmaraad van de gemeente Hilversum. Deze raad heeft de kabelmaatschappij geadviseerd over de samenstelling van het wettelijke basispakket voor radio en tv op de kabel.

Beste Aris, gelet op jouw jarenlange verdiensten voor de kinderboerderij, kan worden gesteld dat jij je geruime tijd hebt ingespannen ten bate van de samenleving. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd om Aris Doelman te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

Age Fluitman

Age, je hebt een indrukwekkende staat van dienst.

Ik waarschuw u vast, er komen veel Engelse termen en afkortingen ter sprake. Tot je pensionering in 2014 was jij werkzaam bij PricewaterhouseCoopers (PwC). Naast verschillende bestuursverantwoordelijkheden heb jij je gedurende jouw carrière bij PwC tevens ingezet voor een groot aantal bijzondere onderwerpen.

Jij was nauw betrokken bij de totstandkoming van de internationale Code of Conduct en de implementatie van deze code.

Tevens was jij Eurofirm Business Conduct Leader en lid van de Global Corporate Responsibility (CR) Board van PwC. Jij bouwde het beleid voor verantwoord ondernemen verder uit door invulling te geven aan PwC’s medewerking aan een duurzame ontwikkeling en de betrokkenheid bij de samenleving.

Mede dankzij jouw inzet was PwC in staat een voortrekkersrol te ontwikkelen. Het ontwikkelde beleid op het gebied van verantwoord ondernemen is van grote invloed geweest op de reputatie van PwC in de markt.

Jij hebt een belangrijke rol gespeeld bij het wereldwijd geld inzamelen voor het project Educating the children of Dafur. In samenwerking met de United Nation High Commissioners Refugees (UNHCR) heeft PwC in 2008 het programma “Power of 10” bedacht. Jij was aangesteld als lid van de Council of Business Leaders. Middels dit programma heeft PwC in totaal vier miljoen euro opgehaald uit hun netwerk en hiermee onderwijs mogelijk gemaakt voor twintigduizend gevluchte Soedanese kinderen.

Naast deze werkzaamheden voor PwC heb jij nog vele andere activiteiten ontplooit. Ik noem er verschillende op, maar vrees, dat  de lijst niet eens compleet is:

 • Bestuurslid van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen
 • Voorzitter van de Hilversumse Mixed Hockeyclub (HMHC). Hierbij heb je de club door een onstuimige periode geloodst en heb je met veel inzet en toewijding als eerste club in Nederland twee kunstgrasvelden gerealiseerd.
 • Penningmeester van peuterspeelzaal de Mallemolen
 • Penningmeester van de Hilversumse Scholen Vereniging
 • Penningmeester van Hilversum Pas Op! Deze stichting heeft als doelstelling het bevorderen en instandhouden van onroerende zaken, hun omgeving en / of waardevolle gebieden, welke voorkomen of zullen worden geplaatst op de lijst van beschermde monumenten
 • Voorzitter van de financiële raad van de Goyer Golf & Country Club
 • Penningmeester van de Koninklijke Watersport Vereeniging Loosdrecht (KWVL)
 • Voorzitter van de VVD afdeling Hilversum
 • Voorzitter van de Hilversumsche Golf Club (HGC)
 • Voorzitter van de Stichting Marathon 365
 • Lid van de raad van toezicht van het Companietheater Amsterdam
 • Vicevoorzitter van de raad van toezicht en voorzitter van de Audit Comité van NEMO Science Museum te Amsterdam
 • Voorzitter MKB van de Kamer van Koophandel Amsterdam
 • Bestuurslid en voorzitter van Stichting Ondersteuning van het VUmc Alzheimercentrum te Amsterdam
 • Lid van raad van toezicht van de Ingeborg Douwes Stichting
 • Voorzitter van de commissie van beheer en van Stichting Singer Memorial Foundation en bestuurslid van de Stichting Steun Continuïteit Singer
 • Lid van de raad van commissarissen van Stichting Centrum Hilversum en Hilversum City Marketing

Naast deze indrukwekkende lijst activiteiten was er ook nog sprake van lidmaatschap van de Ronde Tafel, de Lions, de Rotary, de Gooische Ondernemers Sociëteit en Sociëteit de Unie.

Ik weet niet, hoe je het voor elkaar hebt gekregen. Een dag heeft maar 24 uur.

Beste Age, gelet op jouw enorme staat van dienst kan worden gesteld dat jij je geruime tijd hebt ingespannen ten bate van de samenleving. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd om Age Antonius Gerardus te benoemen tot RIDDER in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan Willem Hoogendoorn

Gisteren was je jarig en ben je verrast door je kleinkinderen Hunter en Quinty. Zij hadden een heel bijzonder verjaardagscadeau. Verkleedt als koning Willem-Alexander en koningin Maxima ben je door hen uitgenodigd om vandaag naar het Raadhuis in Hilversum te komen. Daar sta je dan!

Natuurlijk heeft dit een reden. Je hebt als district- directeur bij ABN-AMRO altijd een zeer drukke baan gehad, maar dat heeft je nooit weerhouden om naast je reguliere werkzaamheden, je jarenlang in te zetten voor voetbalvereniging SC ’t Gooi, de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond) en het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie).

In 1968 heb jij je als vrijwilliger verbonden aan SC ’t Gooi, een bekende sportclub in Hilversum. Gedurende de afgelopen vijftig jaar ben je voor hen als bestuurlijk vrijwilliger van zeer grote betekenis. Vele verschillende bestuursfuncties heb jij vervuld en voor ’t Gooi veel voor elkaar gekregen. Voor al deze verdiensten ben je door de sportclub terecht benoemd tot Erelid. Nog steeds maak jij deel uit van het bestuur en vervul jij zelfs twee functies; voorzitter en secretaris.

Bij ’t Gooi is de basis gelegd voor jouw werkzaamheden bij de KNVB.

In 1995 werd jij benoemd tot penningmeester/lid van het Dagelijks Bestuur van de sectie amateurvoetbal. Vanuit deze functie werd jij ook penningmeester/lid van het bondsbestuur. Door deze functies droeg jij grote bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het beleid en de financiën van de KNVB in totaal en de sectie amateurvoetbal met meer dan 1 miljoen leden in het bijzonder.
Binnen de KNVB was jij naast deze eerder genoemde functies ook penningmeester van de stichtingen EURO 2000 (organisatie EK), NeXXT 2005 ( organisatie WK voor spelers onder 21 jaar), EURO 2007 (organisatie EK voor spelers onder de 21 jaar)  én bestuurslid/penningmeester van de Onroerend Goed Stichting KNVB Sportcentrum Zeist (SSZ). Jij hebt een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling- en totstandkoming van het nieuwe KNVB-bondsbureau en hebt aan de wieg gestaan van de KNVB- Campus.

Bondsvoorzitter Max van Praag heeft aangegeven, dat jij in het bestuur amateurvoetbal en het bondsbestuur een eminente rol hebt gespeeld, vooral vanwege je financiële kennis. Jij wist telkens een koersvaste, evenwichtige bestuursstijl te koppelen aan een charmante- en respectvolle omgang met iedereen. Jouw oordeel was altijd wijs en overtuigend. Deze kwaliteiten hebben de KNVB enorm geholpen bij de soms gecompliceerde besluitvormingsprocessen. Vanwege de vele verdiensten werd jij bij jouw afscheid in december 2007 benoemd tot Bondsridder.

Afscheid nemen bestaat niet voor jou, want jij bent nog steeds betrokken bij de KNVB. Tijdens jouw bestuurlijke periode, tot op de dag van vandaag vervul jij de rol van “head of delegation” bij onder andere het nationale elftal jongens onder de 17 jaar.

Naast de KNVB, zet jij je ook in voor het NOC*NSF.

Als bestuurlijk vrijwilliger werk je mee aan maatschappelijke sportprojecten waarvoor kennis en ervaring met complexe financiële- en organisatorische zaken een rol spelen.

Je bent al jaren penningmeester van het fonds voor de topsporter. Dit is een fonds dat zorgdraagt voor onkosten en levensonderhoud van topsporters, die geen andere inkomsten hebben. Zo kunnen zij zich geheel op hun sportprestaties richten.

Als bestuurslid / penningmeester zet jij je ook in voor de Algemene Nederlandse Voetbalvereniging “De Zwaluwen” en voor de Stichting Zwaluwen Jeugd Actie. Zij steunen het aangepast voetbal van de KNVB en realiseren projecten voor kinderen met een lichamelijke- of verstandelijke beperking.

Tot slot nóg een activiteit. Vanaf de oprichting in 2010 ben jij vrijwilliger bij de Stichting Raisin Hope Foundation Nederland. Zij zetten zich in voor mensen met hersenletsel door het  organiseren van activiteiten in de fiets- en wielerwereld. Jij hebt niet alleen een inbreng op financieel- en administratief gebied, maar jij bent ook een enthousiaste vrijwilliger tijdens het jaarlijke Raisin Hope Event.

Dit alles om mensen met hersenletsel een mooie dag te bezorgen en geld bijeen te halen voor het landelijke netwerk van aangepaste fietsen van de Foundation Nederland.

Gesteld kan worden, dat Jan Willem Hoogendoorn zich enorm heeft ingezet en zich nog steeds inzet ten behoeve van de sport en de samenleving.
Gelet op zijn totale verdiensten, heeft het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd om Jan Willem Hoogendoorn te benoemen tot RIDDER in de Orde van Oranje-Nassau.

Hans de la Parra

Hans de la Parra, jij hebt naast jouw drukke werkzaamheden op het gebied van Human Resources, altijd tijd vrijgemaakt om je in te zetten voor het bestuur van het katholiek onderwijs in Hilversum en voor het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Vanaf 1989 ben jij bestuurlijk betrokken en heb je een een zeer grote inbreng gehad bij de groei- en de totstandkoming van de huidige Alberdingk Thijm Scholen (ATS). Jij wordt gekenmerkt als een krachtdadig bestuurder, die niet alleen in hoofdlijnen denkt, maar altijd kijkt naar de menselijke maat.

Vanuit jouw lidmaatschap van de zeer betrokken oudervereniging van het Alberdingk Thijm College (ATC) heb jij in allerlei rollen bijgedragen aan de ontwikkelingen van het ATC. Jij werd benoemd tot voorzitter van het bestuur van het ATC en bij de omvorming van bestuur naar Raad van Toezicht (RvT) werd jij als vanzelfsprekend voorzitter van deze raad.

In de loop der jaren zijn er meerdere maatschappelijke veranderingen geweest, die van grote invloed zijn geweest op het ATC; discussies over denominatie, kwaliteit van onderwijs, samenwerken, fuseren, uitbreiden en nieuwe wegen zoeken om de onderwijsvisie uit te dragen.

Daarbij werd steeds gehamerd op de interne motivering: niet het worden van de grootste, niet het worden van de rijkste maar wel vanuit passie voor goed onderwijs uitbouwen van de eigen organisatie, vanuit eigen kracht. Het uitdagen van leerlingen en medewerkers om het beste uit zichzelf te halen stond hierbij centraal.

Mede dankzij jouw inzet werden in 2008 zowel het katholiek basisonderwijs en het katholiek voortgezet onderwijs in het Gooi in één bestuurlijke organisatie ondergebracht; namelijk de Alberdingk Thijm Scholen (ATS). Achttien basisscholen en zes middelbare scholen in Hilversum en omgeving.

Sinds 2014 ben jij toezichthouder van de nevenstichtingen van de ATS, van waaruit extra activiteiten voor de leerlingen worden ontplooid.

Jij hebt een grote stempel gedrukt op het primair – en middelbaar onderwijs in het Gooi zoals het nu door de ATS wordt uitgedragen.

Naast het onderwijs, heb jij je tot voor kort ook een bijzondere inzet getoond voor het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP, een beroepsvereniging voor en door psychologen van 13.000 leden)

Je hebt verschillende bestuursactiviteiten verricht, respectievelijk bestuurslid van de sectie Mens, Werk en Organisatie, lid van het sectorbestuur Arbeids- en Organisatiepsychologen en lid van verschillende commissies.

Jij hebt drie succesvolle leergangen ontwikkeld voor de collega Arbeids- en Organisatiepsychologen om kennis te delen en hun professionalisering te versterken. De onderwerpen werden niet alleen bespreekbaar gemaakt; er werd ook gekeken naar belangrijke tools en oplossingen. De eerste leergang betrof Senioriteit,  de tweede leergang had het thema “Uitdagen in de A&O-psychologie: de grens tussen Wetenschap & Praktijk” en de derde leergang heet  “Leven is leren”.

Gesteld kan worden, dat jij beschikt over brede praktijkervaring en een duidelijke visie op- en betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van de beroepsgroep van Arbeids- en Organisatiepsychologen.

Beste Hans, gelet op jouw inzet voor het katholiek onderwijs en het Nederlands Instituut voor Psychologen kan worden gesteld dat jij je geruime tijd hebt ingespannen ten bate van de samenleving. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd om Johannes Chrysostomus Maria de la Parra te benoemen tot RIDDER in de Orde van Oranje-Nassau.

Cees Punter

Cees, jij bent al ruim 30 jaar werkzaam bij de Politie Eenheid Midden-Nederland.
Naast jouw reguliere politie-activiteiten heb jij altijd tijd vrijgemaakt om vele vrijwilligerswerkzaamheden te verrichten, zoals bestuurslid en diaken van de Regenboogwijkgemeente Hilversum en 2 bestuursfuncties; voorzitter van kaatsvereniging Melle Veenstra en voorzitter van Politie Muziekgezelschap Excelsior.

Als bestuurslid en diaken heb jij je gedurende 5 jaar ingezet voor de Middenwijk, tegenwoordig de Regenboogwijkgemeente in Hilversum. Je hebt je intensief ingezet voor het project Armoede in Hilversum. Samen met je vrouw heb je ook enkele jaren de huiscatechese voor tieners verzorgd.

Vanaf 1995 ben jij voorzitter van kaatsvereniging Melle Veenstra en verantwoordelijk voor de kaatssport in Hilversum. Heel bijzonder, daar de meeste kaatsverenigingen in Friesland te vinden zijn. Slechts zeven verenigingen zijn buiten Friesland te vinden en Melle Veenstra is hier één van. De leden komen uit de hele regio.
Behalve in Hilversum zijn de overige verenigingen gevestigd in Wageningen, Den Haag, Dronten, Hank Dussen, Alkmaar en Groningen. In onderling verband worden kaatswedstrijden georganiseerd.
Als voorzitter regel jij alles voor de vereniging, zoals de sportbanen bij andere sportverenigingen (de vereniging heeft geen eigen sportbanen), het bijhouden van de website van de vereniging en de organisatie van de jaarlijkse KNKB-wedstrijd voor 50 + senioren (Koninklijke Nederlandse Kaatsbond).

Vanaf 2001 ben jij ook voorzitter van Politie Muziekgezelschap Excelsior. Je bent zelf geen muzikant, maar draagt de politiemuziek een warm hart toe. Je vindt het belangrijk om het positieve contact tussen de burgers en de politie te bevorderen. Muziek is hierbij een prachtig hulpmiddel. Onder jouw voorzitterschap treedt het muziekgezelschap vele malen per jaar op tijdens talrijke evenementen. Als beschermheer van Excelsior ben ik enorm trots op dit muziekgezelschap. Vele representatieve gelegenheden van de gemeente Hilversum worden door hen muzikaal opgeluisterd, zoals Koningdag en de 4 mei-herdenking.

Wat heel bijzonder is, dat onder jouw voorzitterschap, zowel de kaatsvereniging als het muziekgezelschap in 2019 hun 100-jarig bestaan vieren.

Cees, ik heb je tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Hilversum al toegesproken en de gemeentespeld van Hilversum opgespeld. Deze gemeentelijke onderscheiding is toegekend aan Excelsior – vanwege het 100-jarig bestaan - en uit hoofde van jouw voorzitterschap heb jij hem gekregen. Vandaag wordt hier een persoonlijke waardering aan toegevoegd.

Jij hebt je geruime tijd ingespannen voor de samenleving en dit is niet onopgemerkt gebleven.

Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd Cornelis Punter te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

Johan Schras

Johan Schras is een zeer gewaardeerd lid van het Apostolisch Genootschap in Hilversum.
Al 57 jaar zet hij zich vele uren per week, met hart en ziel, op vele fronten in voor dit Genootschap. De voormalig voorganger de heer Van der Hulst en de huidige voorganger de heer Van der Molen Kuipers, vandaag ook hier aanwezig, kunnen dit onderschrijven.

Johan Schras heeft vele verschillende werkzaamheden voor het Apostolisch Genootschap verricht. Ik noem er een aantal op, maar ben mij ervan bewust dat er zeker werkzaamheden zullen ontbreken.

 1. hij gaf voorlichting aan jongeren die interesse toonden in het Apostolisch Genootschap;
 2. hij was geestelijk verzorger van de gemeente “Hilversum Badhuislaan”;
 3. hij verzorgde de erediensten en vieringen in het district;
 4. hij was verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de plaatsen van samenkomst in de La Rivièrestraat en de Badhuislaan. Dit was een veelomvattende taak. Vaak kwamen storingen op de meest ongelegen momenten;
 5. hij was - en is nog steeds lid van het koor. Niet alleen tijdens de erediensten maar ook bij begrafenissen en andere speciale gelegenheden;
 6. hij verricht ondersteunende werkzaamheden voor het koor en
 7. hij verricht diverse hand- en spandiensten voor het Apostolisch Genootschap in het algemeen.

Johan Schras is niet alleen dienstbaar voor het Apostolisch Genootschap, maar ook voor zijn naaste familie, diverse vrienden en buren. Zij doen nooit tevergeefs een beroep op de hulp, de inzet en mantelzorg van Johan.

Naast het Apostolisch Genootschap kan ook het Filmtheater op de inzet van Johan rekenen.

Het Filmtheater is zeer blij met de vrijwilligers die bereid zijn elke maand opnieuw filmkranten rond te brengen in hun wijk.
Johan verzorgt al 44 jaar lang de maandelijkse bezorging van de filmkrant. Hij is één van de oudste - en trouwste wijkbezorgers.

De bijzondere verdiensten van Johan zijn niet onopgemerkt gebleven.  

Gelet op zijn jarenlange inzet ten bate van de samenleving, heeft het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd Johan Willem Schras te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

Jannie Stomphorst – Smit

Jannie dacht vandaag een voorlichtingsbijeenkomst  te krijgen van PostNL. Haar man Ron heeft het voor elkaar gekregen, dat zijn werkgever PostNL hen beiden een uitnodiging heeft gestuurd om vandaag in het Raadhuis van Hilversum deel te nemen aan een cursus Pensioen in Zicht.

Ik moet je teleurstellen…….. Die cursus gaat vandaag niet plaatsvinden, maar dat heb je inmiddels wel begrepen. Gezien je leeftijd duurt het ook nog even……. met pensioen gaan.

Jannie, je bent al 31 jaar werkzaam als begeleidster voor verstandelijk beperkten bij zorginstelling Stichting Sherpa in Hilversum.
Naast jouw reguliere werkzaamheden, zet jij je ook in als vrijwilliger en coördinator van de Vriendenkring Sherpa. Deze kring heeft tot doel cliënten met een beperking, die zelfstandig begeleid in de samenleving wonen, een aantal vaardigheden bij te brengen, waarmee zij vrienden kunnen maken in de maatschappij. Om dit mogelijk te maken, heb jij verschillende thema-avonden en feestavonden georganiseerd in buurthuis De Lelie en later De Koepel. Dit betrof grotendeels vrijwilligerswerk.
Het is zeer belangrijk, dat deze groep in de samenleving aansluiting kan vinden en de activiteiten die de Vriendenkring organiseert zijn hierbij van zeer grote waarde.
Zeer onlangs heb jij tijdens de viering van het 25-jarig jubileum van de Vriendenkring dit dankbare- en helaas noodzakelijke vrijwilligerswerk beëindigd.

Vanaf 2017 zet jij je ook in als vrijwilliger bij het Wijkcentrum de Koepel, onderdeel van Versa Welzijn. Jij bent onder andere mede-organisator van de kinderdisco en de rommelmarkt. Ook ben jij lid van de buurtgroepen Kerkelanden Leeft en Netwerk 1216,  een buurtgroep die probeert om het zo aangenaam en gezellig mogelijk te maken. Hiervoor verricht jij allerlei werkzaamheden, uiteenlopend van het bezorgen van de wijkkrant tot het wandelen door de wijk met ouderen.

Jannie, jij bent iemand die uiterst positief, met een aanstekelijk enthousiasme en optimisme iedereen in beweging weet te krijgen. Jij bent een vrijwilliger met een groot hart voor de mensen om je heen, maar met name voor de verstandelijk beperkten en jouw buurtgenoten.

Dit verdient niet alleen de waardering van de mensen waar je dagelijks mee omgaat, maar ook koninklijke waardering.

Gelet op jouw jarenlange inzet kan ik je melden, dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd je te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerard Susan

Gerard Susan is een vrijwilliger die jarenlang werkzaamheden verricht op verschillende fronten.

Vanaf  2005 ben jij werkzaam als vrijwilliger voor het Rode Kruis. Aanvankelijk als eerste hulpverlener en als chauffeur. Gaandeweg heb jij je meer en meer toegelegd op het coördineren van activiteiten zoals de recreatieve activiteiten en het sociaal vervoer.
Toen deze activiteiten niet meer tot de kernactiviteiten van het Nederlandse Rode Kruis behoorden, heb jij je ingezet voor het behoud van de sociale activiteiten en sociaal vervoer.

Jij hebt de verandering van het Rode Kruis Sociaal Vervoer naar HilverZorg / HilverTours begeleid. Daarna zet jij je, tot op de dag van vandaag, nog steeds in voor de coördinatie van vijftig andere vrijwilligers bij HilverTours.

Naast deze werkzaamheden heb jij je ook voor andere vrijwilligerstaken ingezet;
- als penningmeester van bridgeclub Het Trefpunt in Naarden;
- als chauffeur bij Stichting Rolstoelbus Vervoer ’t Gooi. Jij verzorgt het vervoer van mensen

  met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking;
- als mantelzorger voor iemand met Alzheimer. Jarenlang heb jij hem begeleid;
- als vrijwilliger bij de hydrotherapie in het zwembad van Sherpa te Baarn. Jij fungeerde als assistentbegeleider van de hydrotherapeut. Er moesten namelijk altijd twee mensen aanwezig zijn als begeleiding van de therapie in het zwembad.

Beste Gerard, gelet op jouw vrijwilligerswerkzaamheden kan worden gesteld dat jij je geruime tijd hebt ingespannen ten bate van de samenleving. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd om Gerard Adrianus Susan te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

Lex Wolf

Lex Wolf, tot gisteren wist je niet beter, of jij moest vandaag als voorsteller aanwezig zijn bij de uitreiking van een koninklijke onderscheiding voor Aris Doelman. Wat jij echter niet wist, dat dezelfde Aris Doelman ook voor jou een onderscheiding heeft aangevraagd.

Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt, dat er twee mannen zijn, die voor elkaar een koninklijke onderscheiding aanvragen en het dan niet van elkaar weten.

Nadat Aris Doelman zijn voordracht had ingediend, heeft hij een vakantie geboekt, waarin ook lintjesregen valt. Hij is vandaag helaas niet aanwezig. Hij heeft de dochter van Lex gevraagd om voor hem alles rondom een mogelijke uitreiking te regelen en dat is helemaal goed gekomen.

Lex Wolf, in de afgelopen 43 jaar heb je je als vrijwilliger op verschillende fronten ingezet voor de samenlevingen.

Jij bent één van de oprichters  en de eerste voorzitter van de Wijkraad Hilversumse Meent, tegenwoordig de Stichting Hilversumse Meent (SHM). De Wijkraad is in 1976 opgericht om als onafhankelijke wijkorganisatie de belangen van de bewoners van de Hilversumse Meent te behartigen. Jij hebt je vooral ingezet voor het versterken van een sociale infrastructuur in de nieuwe wijk. Hetgeen buitengewoon is gelukt. De SHM is een voorbeeld voor alle andere buurten in Hilversum.

Je was lid van de Hilversumse Programmaraad, een onafhankelijk adviesorgaan dat de kabelmaatschappij adviseert over een goede samenstelling van het wettelijke basispakket voor radio en tv op de Hilversumse kabel;

Je bent al 34 jaar actief lid van de Rotary Club Hilversum 3. In deze Rotary heb je in verschillende commissies zitting genomen en je hebt jehiermee ingezet voor vele diverse acties en fondsenwerving voor diverse goede doelen. Een aantal voorbeelden zijn:

 • de watervoorzieningen in kindertehuizen in Zuid-Amerika;
 • lokale projecten in Hilversum zoals:
 • het bladvrij maken van de oude begraafplaats "De Hof";
 • het ontwikkelen van een creatieve kamer binnen het centrum Viore (een inloopcentrum voor mensen met kanker en hun naasten) en;
 • het oprichten en uitvoeren van de Speelgoedbank Hilversum. Je bent actief bij de begeleiding van het uitzoeken van speelgoed door de kinderen. Daarbuiten ben jij ook betrokken bij het schoonmaken, sorteren, uitreiken en inzamelen van het speelgoed.

Ook de golfsport kan op jouw inzet rekenen. Naast een gewaardeerd spelend lid van Golfclub Almeerderhout bent je ook al jaren secretaris van de seniorenwedstrijdcommissie. En zet jij je in voor allerlei activiteiten van deze Golfclub. Mede door jouw inbreng en aanwezigheid is er in de Golfclub veel samenhang en plezier onder de senioren ontstaan.

Een andere bestuursfunctie is het penningmeesterschap van de Jaarclub van de  Hotelschool Den Haag. Het bestuur organiseert reünies, bij voorkeur in de Hotelschool en altijd in contact met de huidige studenten en docenten.

De laatste jaren besteed jij de meeste tijd aan Stichting Kinderboerderij De Hertenkamp te Hilversum.
Als voorzitter geeft jij leiding aan het bestuur en de medewerkers en  heb jij je ingezet voor de onderhandelingen met Philadelphia en de gemeente Hilversum. Dit heeft geresulteerd in een status tot zorgboerderij; er werken mensen met een verstandelijke beperking die hierdoor ervaring opdoen op diverse vlakken.

Daarnaast zet jij je actief in om donateurs te werven. Extra bijdragen zijn onmisbaar.  Kinderboerderij De Hertenkamp heeft een unieke positie ingenomen in de gemeente Hilversum en trekt jaarlijks enkele tienduizenden bezoekers.
Naast deze drukke vrijwilligerswerkzaamheden heb jij altijd oog voor de mensen om je heen. Je hebt je ingezet als mentor voor een vriendin van je dochter en draagt ook 24 uur per dag de zorg voor jouw echtgenote. Dit ondanks jouw hoge leeftijd.

Beste Lex, gelet op jouw jarenlange verdiensten kan worden gesteld dat jij je geruime tijd hebt ingespannen ten bate van de samenleving. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd om David Alexander Wolf te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

Wilt u iemand voordragen? Op de pagina 'Koninklijke onderscheidingen' vindt u meer informatie.