Koninklijke Onderscheidingen 2020

Hier vindt u een overzicht van de Koninklijke onderscheidingen van 2020.

Vrijdag 24 april is de landelijke Lintjesregen. Vanwege alle maatregelen in verband met het coronavirus is er dit jaar een aangepaste viering. Burgemeester Pieter Broertjes heeft voor vrijdag 24 april 13:00 uur telefonisch contact opgenomen met iedereen die in Hilversum een koninklijke onderscheiding is toegekend, om hen persoonlijk op de hoogte stellen van deze koninklijke waardering. De onderscheidingen worden echter nog niet uitgereikt.

Landelijk uitgesteld

Vandaag 3 juli was het zover. Eindelijk kon burgemeester Pieter Broertjes de gedecoreerden persoonlijk te woord staan en de onderscheiding overhandigen.
 

dhr. C.I. (Cees) Brüggemann (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Is een onderscheiding toegekend vanwege zijn jarenlange verdiensten voor
•    de Personele Unie Katholiek Hilversum (samenwerkingsverband van 3 parochies; de H. Vitus – H. Willibrord, de H. Hart – H. Joseph en de O.L. Vrouw – Verrijzenis)
•    tennisvereniging “het Melkhuisje”
•    het St. Annagesticht
•    Stichting Padre Geraldo en project Obra Social Sagrado de Curacao Jesus

Toespraak

Cees Brügemann (68) is jarenlang eigenaar / directeur geweest van een vooraanstaande drukkerij in Hilversum. Hij heeft de kleine drukkerij opgebouwd tot de indrukwekkende drukkerij die het heden ten dage is. Voor zijn eigen bedrijf heeft hij zich hard gemaakt voor een goed sociaal beleid. Niet alleen voor zijn eigen medewerkers, maar zeker ook voor anderen. Zijn zakelijke talent heeft hij ook voor onze samenleving ingezet.

Vanuit zijn katholieke achtergrond heeft hij Stichting Padre Geraldo opgericht. Een Stichting die tot doel had om een priester in Noord-Brazilië te ondersteunen bij het verwezenlijken van zijn plannen bij de Braziliaanse parochie.
Nadat alle plannen in 2013 zijn verwezenlijkt, laat hij dezelfde inzet zien bij een soortgelijk project in Curaçao; Obra Social Sagrado de Curaçao Jesus.
De werkzaamheden voor deze projecten betroffen voornamelijk fondsenwerving, maar geven een goed beeld van zijn inzet voor - en betrokkenheid bij degenen die het minder hebben.

Vanaf 2003 is hij ook regent en penningmeester van het St. Anna Gesticht te Hilversum en beoordeelt hij wekelijks de vele aanvragen voor projecten die voornamelijk de katholieke jeugd en onderwijs betreffen.

Het kerkbestuur kan ook op zijn inzet rekenen; namelijk als vrijwilliger en penningmeester van de Personele Unie Katholiek Hilversum. De Unie is een formeel samenwerkingsverband van de drie centrale parochies in Hilversum; de H. Vitus - H. Willibrord, de H. Hart - H. Joseph en de O.L. Vrouw - Verrijzenis. Cees draagt onder andere zorg voor het gebouwbeheer en de zorg voor de ontwikkeling en het beheer van de website.

Hiernaast heeft hij zich ook 6 jaar ingezet als voorzitter van een grote tennisvereniging in Hilversum; "het Melkhuisje". Hij heeft in een economisch moeilijke tijd ( de periode tussen 2008 en 2014) gezorgd, dat de vereniging zich kon handhaven.

Zijn staat van dienst en zijn inzet voor de samenleving is niet onopgemerkt gebleven.

Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd Cornelis Ignatius Brügemann te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

 

dhr. A. (Ahmed) Doufikar (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

AhmedIs een onderscheiding toegekend vanwege zijn inzet op maatschappelijk gebied voor met name de Marokkaanse gemeenschap in Hilversum.
•    Als maatschappelijk werker bij Versa – Welzijn;
•    Als verbinder in de driehoek tussen de Marokkaanse gemeenschap, de Hilversumse politiek en het professionele ondersteunend welzijnsveld;
•    Als vrijwilliger bij de PvdA voor de inwoners van Hilversum Oost en – Noord
•    Als vrijwilliger bij de moskee en moskeevereniging al-Amal

Toespraak

Ahmed Doufikar (68) emigreerde als 19-jarige vanuit Marokko naar Nederland. Vanaf het moment dat hij voet op Nederlandse bodem zette, is hij een betrokken burger van de Nederlandse samenleving geworden. Hij toont een groot verantwoordelijkheidsbesef, in zijn persoonlijk leven en voor anderen; in het bijzonder voor mensen die hulp of steun nodig hebben.

Hij heeft een groot gevoel voor rechtvaardigheid, voor correctheid en zorgvuldigheid van bestuurlijke procedures die consequenties hebben voor mensen, en voor de menselijke maat in het maatschappelijk werk. Als maatschappelijk werker bij de Stichting Buitenlandse Werknemers Leiden, vervolgens vanaf 1980 bij de Federatie Maatschappelijke Dienstverlening / Versa Welzijn, heeft hij zijn kantooruren nooit als de begrenzing van zijn inzet beschouwd. Hij is ook daarbuiten altijd aanspreekbaar geweest voor jongeren, migranten en andere mensen die een beroep op hem deden of acuut advies of steun nodig hadden.

Belangrijk is dat hij al vanaf het begin van zijn nieuwe leven in Nederland initiatieven heeft genomen om andere migranten tot steun te zijn, te organiseren, en hen wegwijs te maken in Nederland. Buiten zijn werk om heeft hij tal van initiatieven genomen om jongeren te begeleiden, hen te laten sporten, te adviseren, als een soort ‘levenscoach’ op te treden. Door zijn robuuste en vaderlijke uitstraling heeft hij altijd het vertrouwen genoten van de Hilversumse jongeren voor wie hij zich inzette.

Naast zijn "reguliere" werkzaamheden als maatschappelijk werker, heeft hij zich als vrijwilliger altijd ingezet om enerzijds migranten uit hun isolement te halen en anderzijds ook een bijdrage te leveren multiculturele kennismakingen, ondersteuning van talent en ontspanning. Door het organiseren van sportactiviteiten voor migranten, Marokkaans toneel met zelfgeschreven en geregisseerde voorstellingen, maar ook als mede-organisator van een Hilversums armoedeplatform "bekend maakt bemind".

Zelfs na zijn pensionering in 2017 blijft hij op onbezoldigde basis spreekuren houden voor cliënten. Ook is hij actief voor de moskee en de moskeevereniging Al-Amal, aan de oprichting waarvan hij aan de wieg heeft gestaan.

Als burgemeester ben ik ontzettend blij met deze betrokken inwoner. Ahmed kan worden gezien als een verbinder in de driehoek tussen de Marokkaanse gemeenschap, de Hilversumse politiek en het professionele ondersteunend welzijnsveld.

Hij is een maatschappelijk werker, die geruime tijd werkzaamheden heeft verricht op een wijze die hem onderscheidt van anderen. Door zijn vele vrijwilligersactiviteiten is hij van enorm belang voor de samenleving gebleken.

De inzet van Ahmed is ook in Den Haag niet onopgemerkt gebleven.

Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd Ahmed Doufikar te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

dhr. G. (Gerard) Dubois (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Is een onderscheiding toegekend vanwege zijn jarenlange inzet voor de samenleving:
•    Voor de gemeentelijke politiek voor het CDA;
•    Voor de Christelijke Gereformeerde Kerk
•    Voor Stichting Andantina
•    Voor Stichting Schuldhulpmaatje en
•    Voor Bibliotheek Hilversum

Toespraak

Gerard Dubois (73) heeft een indrukwekkende staat van dienst.

Voor zijn pensionering heeft hij arbeidsintensieve tijden meegemaakt.

Van projectleider tot manager bij Ballast-Nedam; waarbij ook plaatsing in het buitenland aan de orde was. Na terugkomst in Nederland heeft hij leiding gegeven aan verschillende woningcorporaties.

Naast zijn drukke reguliere werkzaamheden heeft Gerard zich altijd voor de samenleving ingezet.

De gemeentelijke politiek; met name het CDA, heeft een warme plek in zijn hart.

Vele jaren was hij als lid van het CDA aan de Hilversumse politiek verbonden. Vanwege zijn vertrek naar het buitenland heeft hij zijn politieke carrière tijdelijk moeten onderbreken. Later heeft hij het gemeenteraadslidmaatschap weer op zich genomen en was zelfs vervangend wethouder voor het CDA.

Inzet voor de kerk is ook een vast onderdeel van de vele vrijwilligersactiviteiten. Zijn financiële kennis en  bouwkundige adviezen bleken van groot belang tijdens de reorganisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Rehoboth in Hilversum.

Ook bij de Centrale Kerkenraad van de Christelijk Gereformeerde Kerk Zwolle heeft hij als voorzitter zorg gedragen voor de algehele reorganisatie.

Gerard Dubois is ook oprichter van - en vrijwilliger bij de Stichting Andantina. Deze privé-stichting heeft ten doel om uitkeringen te verstrekken op het gebied van educatie en evangelieverspreiding.

Hiermee wordt steun geboden aan ziekenhuizen, pastors , scholen en opleidingen voor studenten wereldwijd.

Maar zijn vrijwilligersactiviteiten zijn onuitputtelijk. Ik wil er nog een aantal noemen:

  • Voorzitter van de Bewonersvereniging Johannes Geradtsweg;
  • Vrijwilliger bij de Stichting Schuldhulpmaatje. Hier werden hulpbehoevenden door hem geholpen om de financiën weer op orde te krijgen en
  • Voorzitter van het Bestuur Volksuniversiteit Hilversum. Gerard hield zich bezig met de fusie van de Volksuniversiteit met de Bibliotheek Hilversum en was tevens lid van de Raad van Toezicht.

Een indrukwekkende staat van dienst!

Gesteld kan worden, dat Gerard Dubois zich zeer geruime tijd heeft ingespannen voor de samenleving. Gelet hierop heeft het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd Gerhardus Dubois te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

dhr. A.N.A. (Arnoud) Frankvoort (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Is een onderscheiding toegekend vanwege zijn jarenlange inzet en enorme betrokkenheid bij korfbalvereniging “de Corvers”

Is niet aanwezig vanwege vakantie. De koninklijke onderscheiding wordt maandag 13 juli in het Raadhuis uitgereikt.

dhr. M.C. (Marc) van Gelder (Ridder in de orde van Oranje-Nassau)

Is een onderscheiding toegekend vanwege zijn jarenlange inzet:
Als bestuurslid van verschillende organisaties, zoals het Diabetes Fonds, het Helen Dowling Instituut , de “Netherland-America Foundation (NAF)” en voor het historisch paleis en hedendaags museum “Paleis het Loo”.

Toespraak

De heer Marc van Gelder (58) is iemand die naast zijn reguliere werkzaamheden altijd een grote maatschappelijke betrokkenheid heeft getoond.

Dit komt onder andere tot uiting door zijn inzet als bestuurslid van verschillende organisaties, zoals voorzitter van de Raad van Toezicht van het Diabetes Fonds. lid van de Raad van Toezicht van het Helen Dowling Instituut en de belangrijkste; zijn inzet vanaf 2003 als bestuurslid van de "Netherland-America Foundation" (NAF) en zijn inzet vanaf 2008 als lid van de Raad van Toezicht van "Paleis Het Loo".

In 2003 woonde en werkte hij in Amerika en heeft hij zich als bestuurslid ingezet voor de NAF. Dit is een stichting die een uitwisseling tussen Nederland en de Verenigde Staten initieert en ondersteunt met beurzen en programma's op het gebied van kunst, bedrijfsleven, openbare orde en behoud van historisch erfgoed.

Decennialang heeft hij een grote rol gespeeld bij het promoten van Nederlands- Amerikaanse banden en is o.a. betrokken bij het Peter Stuyvesant Ball, het Washington D.C. Ambassador’s Dinner. In 2016 werd een Nederlandse afdeling van de NAF opgericht. Marc van Gelder heeft een belangrijke rol gehad bij de totstandkoming hiervan en heeft zich in de jaren erna ingezet voor de vergroting van deze Nederlandse afdeling, met als hoogtepunt het recente NAF Gala van april 2019 (naar voorbeeld van het Peter Stuyvesant Ball in New York). Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven zijn beschermpaar van de NAF.

Zijn inzet voor Paleis Het Loo is ook zeer prijzenswaardig. Het betreft een historisch paleis en een hedendaags museum over het koningshuis.

Vanaf 2008 is hij als lid van de Raad van Toezicht betrokken voor Paleis Het Loo.

Zijn financiële expertise en economisch – en  bedrijfskundige kennis zijn van grote waarde gebleken. Als lid van de auditcommissie monitort hij het financiële beleid en is hij een belangrijke schakel in het controleproces van de financiële huishouding van het museum.

Als lid van de bouwcommissie was hij mede-verantwoordelijk voor een grote vernieuwing & verbouwingsoperatie van € 123 miljoen. Zijn brede financiële kennis en ervaring waren hierbij onmisbaar.

Ook was hij actief betrokken bij de organisatie van het museum en bij de werving van de nieuwe algemeen directeur.

De jaarlijkse functioneringsgesprekken met de algemeen directeur en de periodieke overleggen met de ondernemingsraad behoren ook tot zijn takenpakket.

Marc was gedurende 5 jaar ook lid van de Raad van Toezicht van het Helen Dowling Instituut. Dit is een geestelijke gezondheidszorginstelling die psychologische zorg biedt aan

mensen met en na de genezing van kanker. Hij ging actief in gesprek met de therapeuten en medewerkers en heeft zich vanuit een oprechte belangstelling in hun werk verdiept.

 

Vanaf 2015 is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Diabetes Fonds. Hij geeft in deze rol mede richting aan het beleid van het Diabetes Fonds en heeft een samenwerking tot stand gebracht met de patiëntenvereniging Diabetesvereniging Nederland (DVN) . Hij stelt tevens zijn netwerk beschikbaar voor het leggen van waardevolle contacten met het bedrijfsleven om de doelstelling van het fonds te realiseren.

Naast de genoemde vrijwilligerstaken verricht Marc nog diverse lidmaatschappen van Raden van Toezicht. Er blijft weinig vrije tijd over.

De onbaatzuchtige inzet en expertise van Marc van Gelder is zeer prijzenswaardig en van zeer groot belang gebleken. Gelet hierop heeft het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd Marc Christiaan van Gelder te benoemen tot RIDDER in de Orde van Oranje-Nassau.

mw. M. (Maasje) van der Veen – Hoffman (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Is een onderscheiding toegekend vanwege haar jarenlange vrijwilligerswerk voor Amaris Gooizicht en Stichting Dobre Destiny.

Maasje van der Veen (85) is ruim 40 jaar vrijwilligster bij het woonzorgcentrum Amaris Gooizicht in Hilversum.

Toespraak

Zij is mede-initiatiefneemster van de wekelijkse koffie-ochtenden in het zorgcentrum. Twee ochtenden per week verzorgt zij samen met andere vrijwilligers de koffiegroep. Dit is een onmisbaar sociaal evenement voor de meeste bewoners.  Maasje is tevens verantwoordelijk voor de coördinatie van de vrijwilligers voor deze koffiegroep.

Naast de koffiegroep zijn er meerdere evenementen in het zorgcentrum en ook hiervoor kan altijd op de inzet van Maasje worden gerekend.

Dit varieert van het bakken van pannenkoeken, het bemannen van een marktkraam op de Gooizicht markt tot het begeleiden van bewoners tijdens de jaarlijkse bewonersvakantie op de boot in Leiden.

Naast haar vrijwilligerswerk voor Amaris Gooizicht, zet Maasje zich ook in voor de Stichting Dobre Destiny. Dit is een Stichting die zich richt op hulpverlening aan de Oekraïne.

Maasje verzamelt al jaren kleding en andere spullen. Zij breidt truien en sjaals voor de kinderen in de Oekraïne. Ook maakt zij kaarten, waarvan de opbrengst ook ten goede komt aan het kindertehuis van deze stichting.

Het is prijzenswaardig, dat Maasje zich ondanks haar hoge leeftijd, zo inzet en blijft inzetten voor haar medemens. Aan de waardering die zij al krijgt van de bewoners van Amaris Gooizicht wordt nog een hele fraaie waardering toegevoegd; een koninklijke waardering!

Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd Maasje van der Veen - Hoffman te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

dhr. A. (Alexander) de Lanoy Meijer (Ridder in de orde van Oranje-Nassau)

Is een onderscheiding toegekend vanwege zijn jarenlange inzet:
Als vrijwilliger / bestuurslid van de Hilversumsche Golf Club;
Als commissielid Dutch Open van REVED International B.V en
Als bestuurslid van het landelijke Fonds 1815 ( stichting die financiële steun verleent aan veteranen en hun nabestaanden in moeilijke omstandigheden)

Toespraak

Ondanks zijn zeer drukke werkzaamheden als directeur effecten bij Fortis Mees Pierson, heeft Alexander de Lanoy Meijer (72) zich altijd ingezet voor anderen. Hij is vanaf 2012 gepensioneerd en nog steeds kunnen velen op zijn inzet en medewerking rekenen. 

Zijn werkzaamheden kunnen in 3 activiteiten worden verdeeld;

Namelijk voor de Hilversumsche Golf Club,  REVED International B.V. en voor het Fonds 1815. Ik zal zijn bijzondere verdiensten per activiteit toelichten.

Als actief lid van de Hilversumsche Golf Club heeft hij vele bestuurs- en vrijwilligersfuncties vervuld.  Een aantal belangrijke activiteiten:

Zijn inzet voor de jeugd. Hij ontwikkelde een jeugdplan ter bevordering van hun spel en zette zich in voor het betrekken van de jeugd bij de golfsport.

Hij was voorzitter van de belangrijke wedstrijdcommissie. Jarenlang heeft hij de belangen van het sportgedeelte in de club vorm gegeven en ondersteund.

Daarnaast was hij lid van de Commissie 'Dutch Open' en was hij in de periode

1985-2010 medeverantwoordelijk voor de organisatie van dit internationale

toernooi. Verder was hij actief als baancommissaris en leverde een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de baanconditie en de ontwikkeling van nieuwe middelen en methoden bij het groenbeheer. Hij was de drijvende kracht achter de vergroening van de vereniging 'the Green Deal'.

Alexander heeft zich meer dan dertig jaar vrijwel onafgebroken ingespannen als bestuurder of commissielid. De Hilversumsche Golf Club is een begrip in Nederland. Mijn voorganger burgemeester Ernst Bakker heeft namens de Commissaris van de Koning (destijds nog Koningin) in 2010 tijdens het internationale golftoernooi “KLM-Open” de Koninklijke Erepenning uitgereikt.

Het voortbestaan van een sportvereniging kan alleen stand houden door de inzet van de vele vrijwilligers, zoals Alexander de Lanoy Meijer daar één van is.

Maar een meer dan dertig jaar lange inzet is uniek!

Vanuit zijn lidmaatschap van de Hilversumsche Golf Club was Alexander gedurende de jaren 1980 tot 1995 lid van de Commissie Dutch Open van REVED International B.V. Dit is het sportmanagementbureau dat verantwoordelijk was voor het bekende internationale golftoernooi voor professionals. Als lid van de organiserende commissie was hij verantwoordelijk voor de portefeuille “recording en transport”. Hiernaast verrichtte hij vele hand- en spandiensten om het toernooi tot een succes te maken.

Naast de golfsport zet Alexander de Lanoy Meijer zich ruim vijftien jaar in als bestuurslid van het landelijke Fonds 1815. Dit is een stichting die financiële steun verleent aan veteranen en hun nabestaanden in moeilijke omstandigheden.

Als penningmeester is hij verantwoordelijk voor de financiën van het Fonds, maar ook voor de behandeling en beoordeling van de financiële aanvragen.

Tevens geeft hij vorm aan het toewijzingsbeleid en is hij lid van de 'Kleine Commissie' die de aanvragen behandelt. Daarnaast overlegt hij met andere ondersteuningsfondsen voor

militairen en veteranen om tot gezamenlijke oplossingen voor grote aanvragen te komen.

Alexander de Lanoy Meijer is van groot belang voor de samenleving gebleken. Dit vinden niet alleen het bestuur van de Hilversumse Golf Club,  de eigenaar van REVED International en het bestuur van het Fonds 1815, maar ook de koning.

Gelet op de jarenlange inzet en verdiensten, heeft het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd Alexander de Lanoy Meijer te benoemen tot RIDDER in de Orde van Oranje-Nassau.

mw J.M. (Joke) Looije – Loman (Lid in de orde van Oranje-Nassau

Is een onderscheiding toegekend vanwege haar jarenlange vrijwilligerswerk voor Amaris Gooizicht en het Gooisch Fanfare Orkest ( voorheen Oranje Harmonie).

Toespraak

Joke Looije-Loman (76) zet zich vanaf 1965 al in als vrijwilliger voor het Gooisch Fanfare Orkest, voorheen de Oranje Harmonie genaamd.
In 1956 begonnen als spelend lid (saxofoon) en vanaf 1965 werden hier vrijwilligerswerkzaamheden aan toegevoegd. Van bestuursfuncties tot overige werkzaamheden, niets was haar teveel.
Zij heeft kleding gemaakt voor de majorettengroep, zij was lid van de commissie activiteiten, zij beheerde kleding en draaide haar hand ook niet om voor het schoonmaken van het repetitiegebouw.
Helaas maakte enkele jaren geleden een val met de fiets een einde aan vele vrijwilligerswerkzaamheden en het spelen van de saxofoon, maar verzorgt Joke nog steeds de catering tijdens de repetitieavonden.


Naast haar inzet voor de het Gooisch Fanfare Orkest, is zij zich vanaf 1997 ook gaan inzetten voor woonzorgcentrum Amaris Gooizicht.
Voor de bewoners van dit woonzorgcomplex zijn de vrijwilligers van zeer groot belang. Joke is in ieder geval 2 ochtenden in de week werkzaam bij de koffiegroep en verricht hiernaast allerlei hand- en spandiensten bij de vele andere evenementen, zoals de Gooizicht markt, de bingo en de uitstapjes voor bewoners.

Vrijwilligers zijn voor muziekverenigingen en woonzorgcentra onmisbaar en het Gooisch Fanfare Orkest en Amaris Gooizicht zijn dan ook heel blij met de inzet van Joke. Dit verdient ook openlijke waardering.

Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd Johanna Maria Looije - Loman te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

mw. M. (Gré) Bakker – Randshuizen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)


Is een onderscheiding toegekend vanwege haar jarenlange inzet als vrijwilliger voor woondienstencentrum St. Joseph (voorheen woonzorgcentrum Marimba) en de door haar opgerichte bridgeclub.

Toespraak

Sinds Gré Bakker (82) in 2004 in woondienstencentrum St. Joseph ( voorheen woonzorgcentrum Marimba genaamd) is komen wonen, heeft zij zich direct ingezet voor haar medebewoners en buurtgenoten.

Zij is mede-initiatiefnemer en organisator van het buurtcontact in het Grand Café van het woondienstencentrum. Wijkbewoners uit de wijk Hilversum-Oost en de Liebergen en  medebewoners van het woondienstencentrum komen maandelijks bij elkaar.

Zij is ook oprichter en coördinator van een bridgeclub. Er wordt wekelijks gespeeld en een paar maal per jaar wordt er door haar een bridgedrive georganiseerd.

Zij verzorgt de eigen aanwas van het ledenbestand, door in 2014 een beginnerscursus voor ouderen op te starten. Iedere woensdagochtend brengt zij de ouderen de kunst van het bridgen bij. Deze cursus wordt gegeven van september tot en met juni.

Hiernaast is zij vele jaren actief geweest als lid en was zij voorzitter van bewonerscommissie Marimba. Deze commissie heeft het onderlinge contact tussen de bewoners en de leefbaarheid enorm verbeterd. Gré Bakker onderhield het contact met vele organisaties, zoals Versa Welzijn, Sherpa, Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken en HilverZorg. Zij verrichtte ook veel hand- en spandiensten voor de bewoners die dat nodig hadden.

Onlangs is zij gestopt als commissielid, maar achter de schermen zet zij zich nog steeds in, heb ik uit betrouwbare bron vernomen.

Momenteel neemt het bridgen de meeste tijd in beslag.

Gré Bakker heeft zich meer dan 15 jaar ingespannen voor haar medebewoners en buurtgenoten. Dit verdient openlijke waardering.

Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd Margaretha Bakker - Randhuizen te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

dhr. M.L. (Meijndert) Ruitenberg (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Is een onderscheiding toegekend vanwege zijn vele vrijwilligerswerkzaamheden voor:
•    De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve;
•    Voor de Vereniging Helemaal Oké Oost Hilversum;
•    De lokale politieke partij Hart voor Hilversum en
•    Voor Stichting de Geus / wijkcentrum de Geus.

Toespraak

Een bekende naam, Meijndert Ruitenberg (67) bij de gemeente Hilversum! In het dagelijks leven was jij werkzaam in de uitvaartsector. Naast deze reguliere werkzaamheden heb jij je geruime tijd gedurende zeer veel uur per week ingezet voor de Hilversumse samenleving.

Voor natuurbehoud middels jouw inzet als voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve, een natuur- en recreatiegebied in Hilversum. Jij hebt je ingezet ter voorkoming van diverse bouwplannen.

Voor welzijn middels de Vereniging Helemaal Oké Oost Hilversum. Jij was medeoprichter en voorzitter van deze vereniging, welke is opgericht om de bewoners te betrekken bij de besluitvorming en planvorming van de overheid en de coöperaties. Mede door jouw inzet zijn sloopplannen van de woonwijk omgezet in woningrenovaties met behoud van huurplekken, waardoor de bewoners niet hoefden te verhuizen.

Jij was ook medeoprichter en voorzitter van de lokale politieke partij Hart voor Hilversum. Vanuit deze partij werd jij ook fractievoorzitter en lid van de gemeenteraad van Hilversum.

En tot slot heb jij je met hart en ziel ingezet voor Stichting De Geus / wijkcentrum De Geus.

Jij bent medeoprichter en voorzitter van Stichting de Geus, opgericht ter overname en continuering van het buurthuis De Geus in Hilversum. Bewoners mogen dagelijks gebruik maken van de faciliteiten. Speciale vermelding verdienen enerzijds het zorgnetwerk 1221 waardoor bewoners met bijna alle hulpvragen terecht kunnen bij professionals en waarvan betrokkene de mede-initiatiefnemers en anderzijds de speelgoedbank voor kansarme kinderen, waarvoor jij fungeert als gastheer. Daarnaast zet jij je ook in voor een werkgroep ten behoeve van de LHBTI+ gemeenschap in Hilversum. Je staat iedereen bij met raad en daad, van jong tot oud.

Vele buurtgenoten maken hier ook daadwerkelijk gebruik van. Jij bent het oog en oor van de buurtgenoten en zorgt ook dat problemen worden opgelost. Door jouw informatie en inbreng kunnen vele problemen in de wijk in kaart worden gebracht en worden aangepakt.

Iemand die zich zo inzet voor zijn medemens, verdient openlijke waardering. Gelet op jouw totale verdiensten ten bate van onze Hilversumse samenleving, mag ik je melden, dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd je te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

mw. A. (Aaf) Buurman – Schilstra (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Is een onderscheiding toegekend vanwege haar jarenlange vrijwilligerswerk voor de bewoners van  Amaris Gooizicht.

Toespraak

Aaf Buurman 984) zet zich al ruim 40 jaar in als vrijwilliger.
Haar eerste vrijwilligerswerkzaamheden werden verricht bij de gereformeerde basisschool De Wegwijzer in Hilversum en bij de Christelijk Gereformeerde Kerk “de Schuilhof” in Hilversum.

Vanaf 1984 heeft zij zich aangemeld als vrijwilliger bij woonzorgcentrum Amaris Gooizicht.
Destijds was zij mede-initiatiefneemster van de wekelijkse koffie-ochtenden in het woonzorgcentrum. Deze koffie-ochtenden verzorgt zij nog steeds.
Twee ochtenden per week verzorgt zij samen met andere vrijwilligers de koffiegroep. Dit is een onmisbaar sociaal evenement voor de meeste bewoners.

Naast de koffiegroep kan er ook bij de vele andere evenementen van Amaris Gooizicht een beroep worden gedaan op de inzet van Aaf.
Hierbij moet worden gedacht aan de begeleiding van daguitjes, zoals een bezoek aan de Keukenhof, het openluchtmuseum of de avondvierdaagse. Maar ook ondersteuning bij evenementen in het woonzorgcentrum zelf, zoals muziekoptredens, markten en de bingo.

Het is prijzenswaardig, dat Aaf zich ondanks haar hoge leeftijd, zo inzet en blijft inzetten voor haar medemens. Aan de waardering die zij al krijgt van de bewoners van Amaris Gooizicht wordt een hele fraaie waardering toegevoegd; een koninklijke waardering!

Gelet op haar jarenlange inzet voor de samenleving, ben ik verheugd te kunnen melden, dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd Afke Buurman - Schilstra te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

mw. M.P. (Maria) Kruithof – Stoutjesdijk (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

KruithofIs een onderscheiding toegekend vanwege haar vele vrijwilligerswerkzaamheden, o.a.:
•    Haar inzet voor vele verschillende activiteiten voor de protestantse wijkgemeente Hilversum;
•    Haar vrijwilligerswerk voor Amaris Zuiderheide en
•    Haar inzet voor roeivereniging CornelisTromp

Toespraak

Mevrouw Kruithof-Stoutjesdijk (73) is een dame met aandacht voor de mensen om haar heen.
Dit blijkt al uit haar reguliere werkzaamheden. Tot haar pensionering in 2006 was zij wijkverpleegkundige bij de Amaris Zorggroep in Hilversum. Vele Hilversummers zullen destijds een beroep op haar hebben gedaan.
Zij is tijdens haar reguliere werk al begonnen met het verrichten van vrijwilligerswerk op verschillende fronten. Dit doet zij nu nog steeds.

Al jarenlang en een groot deel van haar tijd zet zij zich in voor de protestantse wijkgemeente Hilversum. Vanuit de Bethlehemkerk worden er door haar vele verschillende vrijwilligerswerkzaamheden verricht. Een kleine opsomming:
•    sectiemedewerker wijk Kerkelanden en bezoekt als zodanig de leden van de Bethlehemkerk;
•    lid van de tuingroep;
•    ouderling, met als speciale opdracht het verzorgen van uitvaarten en de nazorg aan nabestaanden;
•    pleitbezorger voor het ontstaan van het Stiltecentrum na de renovatie van de Bethlehemkerk. Mede door haar inzet is het stiltecentrum gerealiseerd.

Daarnaast startte zij een maandelijkse eetgroep met- en voor alleenstaande vrouwen, organiseerde zij maandelijkse wandelingen en avondmaalsvieringen. Tevens werkte zij mee aan de totstandkoming van het boek "Het verhaal van Kerkelanden" voor het
50-jarig jubileum van de wijk.

Ook de bewoners van woonzorgcentrum Amaris Zuiderheide kunnen op haar inzet rekenen. Niet alleen als chauffeur en begeleider van de Zuiderheidebus, maar ook bij de organisatie van uitstapjes.

Maria Kruithof zet zich ook in voor roeivereniging Cornelis Tromp. Zij is een zogenaamd roeimaatje en begeleidt het aangepast roeien voor mensen met een lichamelijke beperking en organiseert roeitochten. Ook is zij actief bij de wekelijkse eetgroep van deze roeivereniging.

Maria Kruithof is een onmisbare vrijwilliger voor met name de Protestante Wijkgemeente Hilversum, maar ook voor Amaris Zuiderheide en voor Cornelis Tromp. Zoveel jaren belangeloze inzet voor de samenleving blijft niet onopgemerkt.
Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd, Maria Pieternella Kruithof-Stoutjesdijk te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.