Tekstversie Infographic begroting

Dit is een infographic, een informatieve illustratie. Hierin vertelt de gemeente Hilversum meer over de begroting voor 2022.

De begroting heeft als titel ‘Werken aan herstel’ meegekregen. Deze titel staat bovenaan de infographic.

Links staat een inleiding van het college van burgemeester en wethouders. Hierin staat dat het college samen met inwoners, ondernemers en andere partijen in de stad wil werken aan een gezond en sterk Hilversum na de coronacrisis. Ook is dit een bijzondere begroting omdat dit de laatste is van het huidige college van B en W. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart komt er een nieuw college en burgemeester Pieter Broertjes neemt volgend jaar afscheid.

In de inleiding vertelt het college dat deze infographic links naar video’s bevat. Hierin geven de burgemeester en wethouders antwoord op vragen van inwoners over allerlei onderwerpen, zoals de woningmarkt, zorg, cultuur, natuur en aardgas.

Deze infographic bestaat verder uit twee delen: de inkomsten en de uitgaven van de gemeente.

Linksonder staan de inkomsten onderverdeeld.

De gemeente Hilversum krijgt 214.386 miljoen euro van het Rijk.

De gemeente Hilversum ontvangt ook inkomen uit de woonlasten. In de infographic is te zien hoe deze inkomsten zijn opgebouwd.

 • 22,25 miljoen euro komt uit de Onroerend Zaak Belasting, de OZB
 • 8,32 miljoen euro komt uit de rioolheffing
 • 12,18 miljoen euro komt uit de afvalstoffenheffing

Het blokje met woonlasten bevat nog extra informatie. Hierin staat wat er in de woonlasten wijzigt. Dat is de volgende opsomming:

 • Lagere woonlasten huurders
 • Rioolheffing naar verhuurder
 • Hogere afvalstoffenheffing, daarom daling OZB met 4%
 • Woonlasten woningeigenaren stijgen alleen met inflatie

De inkomsten van de gemeente Hilversum zijn verder opgebouwd uit:

 • 4,89 miljoen euro komt uit inkomsten die niet van het Rijk komen
 • 0,31 miljoen euro komt uit de precariobelasting
 • 5,9 miljoen euro komt uit parkeergelden

 

 • 0,51 miljoen euro komt uit de hondenbelasting
 • 3,16 miljoen euro komt uit vergunningen
 • 1,66 miljoen komt uit leges

 

 • 4,39 miljoen euro komt uit vastgoed en grondexploitatie
 • 0,25 miljoen euro komt uit dividend
 • 4,28 miljoen euro komt uit overig
 • 1,78 miljoen euro komt uit besteding reserves

In het rechterdeel van de infographic staan de uitgaven onderverdeeld.

Vervolgens wordt per thema uitgelegd wat de kosten en speerpunten zijn.

ThemaWonen en leven: In een mooie, levendige, bereikbare en duurzame stad.

Hier is 69,6 miljoen euro voor gereserveerd.

De speerpunten op het gebied van Wonen en Leven zijn:

 • Transformatie Stationsgebied, ontwikkeling Arenapark en postcodegebied 1221
 • Levendig Mediaplein rondom de Kerkbrink
 • Multifunctioneel complex 'De Nieuwe Lelie'
 • Meedenken bij verduurzamen woning
 • Renovatie begraafplaats Bosdrift
 • Ruimte voor natuur in de stad
 • Balans op de woningmarkt
 • Cultuur naar de wijken en cultureel erfgoed
 • Hilversum bereikbaar en verkeersveilig

Thema zorg: In een verbindende, kansrijke en ondersteunende stad.

Hier is 98,49 miljoen euro voor gereserveerd.

De speerpunten op het gebied van Zorg zijn:

 • Kracht van de wijken staat centraal
 • Investeren in algemene voorzieningen
 • Zelfstandigheid inwoners versterken
 • Lokaal Preventieakkoord: gezonde leefstijl en meer bewegen
 • Corona Herstelagenda

Thema werken: In een ondernemende, werkende en sociale stad.

Hier is 58,98 miljoen euro voor gereserveerd.

Het speerpunt op het gebied van Werken is:

 • Inspelen op veranderende arbeidsmarkt
 • Invoeren Wet inburgering
 • Inwoners begeleiden naar werk
 • Samenwerking met organisaties, bedrijven en kennisinstellingen
 • Regionaal samenwerken

Thema bestuur: Van een veilige, dienstverlenende, effectieve en efficiënt bestuurde stad.

Hier is 50,95 miljoen euro voor gereserveerd.

Het speerpunt op het gebied van Bestuur is:

 •  Integraal veiligheidsplan
 • Aanpak ondermijning
 • Verbinding tussen zorg en veiligheid
 • Levendige en veilige stad

Thema

Financiën en grondexploitaties: Van een financieel gezonde stad
Hier is 5,28 miljoen euro voor gereserveerd.

Het speerpunt op het gebied van Financiën en grondexploitaties is:

 • Gemeentelijk vastgoed

Onderaan deze infographic staat de url: hilversum.begroting-2022.nl