Privacyverklaring Bodycams Hilversum

BOA’s kunnen een bodycam gebruiken. De gegevens van de bodycam worden niet uitgewisseld met andere organisaties. Op deze pagina leest u over de bewaartijd van de beelden, wie deze gegevens te zien krijgen en hoe de bodycam werkt.

Doel

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens door middel van het gebruik van bodycams is het bevorderen van de objectieve veiligheid (door het voorkomen en beperken van aantal en ernst van incidenten) én het (meer subjectieve) veiligheidsgevoel van Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s).

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van de behartiging van haar gerechtvaardigde belangen als werkgever van de BOA's. De gemeente Hilversum heeft als werkgever een bijzondere verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van haar medewerkers bij de uitoefening van de opgedragen taken.

Categorieën persoonsgegevens

Hiervoor gebruikt de gemeente de volgende categorieën persoonsgegevens:
•    BOA-nummers van BOA’s van de gemeente Hilversum.
•    Video-geluidsopnamen (gezichten, kleding, houding, gedrag, stem), inclusief dag, datum, tijdstip

Geen ontvangers, geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming

De gemeente Hilversum wisselt in het kader van het gebruik van bodycams door BOA's geen persoonsgegevens uit met andere organisaties. Wel kunnen opnames worden gevorderd door justitie en aan de politie worden verstrekt als een BOA aangifte doet van geweld. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijnen

De bodycam staat continue stand by en registreert alles, maar bewaart de beelden niet standaard. Dit heet pre-recorden. Wanneer de opnameknop door de BOA wordt ingedrukt, dan worden de voorafgaande 60 seconden vastgelegd. Nadat de bodycam weer in stand-by wordt gezet, loopt de opname nog 60 seconden door. Alleen deze beelden worden bewaard. De BOA kan hier geen invloed meer op uitoefenen. Aan de opname van beelden gaat een waarschuwing van de BOA vooraf. Na 28 dagen worden de opgenomen beelden verwijderd en vernietigd, tenzij sprake is van een incident met betrekking tot de veiligheid van een BOA. In het geval van zo’n incident worden de beelden bewaard tot het moment waarop ze niet langer noodzakelijk zijn voor de afhandeling van het incident.

Beveiliging

De beelden worden versleuteld op de bodycam opgeslagen en kunnen ter plekke niet bekeken of verwijderd worden. Na de dienst worden de opnames van de bodycam verwijderd en geüpload naar een beveiligde omgeving. De beveiliging voldoet aan hoge eisen, zoals die gelden voor alle vergelijkbare systemen van de gemeente Hilversum. De Chief Information Security Officer houdt toezicht op de informatiebeveiliging.

Wie mag de beelden inzien

Alleen geautoriseerde functionarissen van de gemeente mogen de opnames bekijken en uitsluitend als het past binnen de doelstelling van het vergroten van de veiligheid van de BOA’s. Daarnaast heeft elke betrokkene (de gefilmde burger of handhaver) recht op inzage in de eigen persoonsgegevens. Alle betrokkenen kunnen een inzageverzoek indienen volgens de procedure op de pagina: Privacy verklaring gemeente Hilversum. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien: die worden dus onherkenbaar gemaakt.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens met bodycams

Natuurlijk helpen wij u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Komt u er toch niet samen met ons uit? U heeft dan ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De gemeente Hilversum heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Dit is een externe toezichthouder op de gegevensverwerkingen die binnen de gemeente Hilversum plaatsvinden. Wilt u rechtstreeks contact met onze FG? Stuur dan een e-mail naar FG-Hilversum.

Infographic