Privacy verklaring ondermijning

De gemeente Hilversum vindt een goede verwerking van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Met deze privacyverklaring is zij open over de persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt.

Wat is ondermijning?

Ondermijning is een veelomvattend begrip van allerlei vormen van (georganiseerde) criminaliteit waarbij de grens tussen bovenwereld en de onderwereld vervaagt. Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Criminelen beïnvloeden zo onze samenleving. Hierdoor raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Het voorkomen van criminele activiteiten is dan ook een belangrijke taak van de gemeente Hilversum.

Waarom wil de gemeente ondermijning aanpakken?

Ondermijning vormt een bedreiging voor de veiligheid en leefbaarheid van onze stad. Het zorgt voor oneerlijke concurrentie en misbruik. Ondermijnende criminaliteit kan niet alleen door politie en justitie worden tegengehouden. Gemeenten hebben in de aanpak van ondermijning een eigen belangrijke rol en kunnen met het gebruik van bestuurlijke maatregelen ondermijning aanpakken en voorkomen. Door een goede samenwerking binnen de gemeente en met partners zoals de politie, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie, wordt ondermijning aangepakt. Deze samenwerking gebeurt binnen zogenoemde RIEC-samenwerkingsverbanden.

Wat doet de gemeente om ondermijning aan te pakken?

Op basis van haar wettelijke taken en bevoegdheden beschikt de gemeente over informatie die ondermijnende activiteiten goed in kaart kan brengen. De gemeente heeft ook verschillende bestuursrechtelijke hulpmiddelen waarmee ondermijning kan worden aangepakt.

Om te weten of die hulpmiddelen kunnen worden gebruikt, doet de gemeente onderzoek naar signalen die op ondermijning kunnen wijzen. Een signaal kan bijvoorbeeld een melding zijn van een ongeruste buurtbewoner, of een interne melding van een medewerker van de gemeente. Het signaal wordt eerst verder uitgelegd met informatie uit open en eigen bronnen voordat er een onderzoek wordt gestart. Pas als het signaal kan worden beoordeeld en ‘zwaar’ genoeg wordt gevonden, wordt een onderzoek gestart. Dit gebeurt allemaal in lijn met privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Tijdens zo’n onderzoek kunnen dan nog meer verschillende bronnen gebruikt worden. Bijvoorbeeld informatie uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, of informatie van het Kadaster. Dit gaat bijvoorbeeld om NAW-gegevens, geboortedata, contactgegevens, bedrijfsgegevens, financiële gegevens (jaarcijfers) en eigendomsgegevens.

Dit proces gaat altijd stapsgewijs. Eerst worden openbare bronnen bekeken en in een later stadium worden interne, gesloten bronnen bekeken. Het kan ook zijn dat een signaal uiteindelijk leidt tot een integrale casus onder het RIEC convenant.

Mag dat zomaar?

Het verwerken van persoonsgegevens voor de aanpak van ondermijning mag nooit ‘zomaar’. Daar moet een duidelijke noodzaak voor zijn. Tijdens een onderzoek blijft de gemeente in iedere fase beoordelen of die noodzaak (de grondslag) aanwezig is. Dit is een verplichting die voortkomt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

De grondslag voor de gegevensverwerking berust op artikel 6, lid 1, onder e, AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Meer specifiek is de gegevensverwerking gebaseerd op de algemeen omschreven taken uit de gemeentewet die met name zorgplichten van de burgemeester en het college van B&W bevatten. Daarnaast is een aantal specifieke taken in verband met openbare orde en veiligheid aan de burgemeester toegewezen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester op grond van de Gemeentewet en de Opiumwet.

Houdt de gemeente zich wel aan de AVG?

Bij het verwerken van persoonsgegevens bij de aanpak van ondermijning moet de gemeente Hilversum zich aan alle regels uit de AVG houden. Om dit te waarborgen is een aantal maatregelen getroffen, welke zijn uitgewerkt in een protocol. De belangrijkste zijn:

  • als een signaal niet voldoet aan een aantal eisen, waaronder de eis dat aan de hand van objectieve criteria van een signaal van ‘ondermijning’ gesproken kan worden, wordt er geen onderzoek gestart. Het signaal wordt opgenomen in de database en na één jaar geanonimiseerd bewaard;
  • bij elke fase in het onderzoek vindt een toets plaats: is het signaal ‘zwaar’ genoeg, is er nog voldoende noodzaak om het onderzoek naar een volgende fase te brengen? Als het antwoord daarop ‘nee’ is, wordt het onderzoek afgebroken;
  • bij elke fase in het onderzoek vindt een toets plaats: mag de gemeente specifieke persoonsgegevens opvragen of delen? Als het antwoord daarop ‘nee’ is, worden de persoonsgegevens niet gedeeld en/of worden er niet meer persoonsgegevens opgevraagd;
  • indien een onderzoek voortijdig wordt afgebroken, wordt het onderzoek in een afgeschermde omgeving bewaard en na 1 jaar vernietigd;
  • indien een onderzoek leidt tot een bestuurlijke interventie wordt het dossier gedurende 5 jaar in een afgeschermde omgeving opgeslagen;
  • de verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op beveiligde omgevingen met zeer beperkte toegang tot aangewezen rollen.  

Wat zijn mijn rechten?

Bij de aanpak van ondermijning heeft u dezelfde rechten als bij alle andere gemeentelijke processen. Meer informatie hierover is te vinden in de algemene privacyverklaring van de gemeente Hilversum. Uw rechten kunnen worden beperkt indien zwaarwegende belangen zich tegen de toekenning van het verzoek verzetten.

Toegang tot persoonsgegevens

U krijgt alleen toegang tot uw persoonsgegevens als u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij de aanpak van ondermijning vindt in Hilversum geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Er is altijd sprake van een menselijke toetst.  

Vragen of contact?

Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen kunt u contact opnemen met de privacy officer van gemeente Hilversum via de email: privacy@hilversum.nl

Heeft u vragen over het toezicht op de privacy of een klacht, dan is het mogelijk om contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming via FG@hilversum.nl. Let op dat u in de email geen vertrouwelijke informatie meestuurt; dit om uw eigen privacy te waarborgen.

Komt u er niet met ons uit? Dan kunt u ook een klacht of tip indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze versie is opgesteld op 10 januari 2022