Privacyverklaring gemeente Hilversum

Privacybeleid | AVG

U heeft er het recht op dat de gemeente Hilversum zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in de Uitvoeringswet. De nadere regels hebben wij uitgewerkt in ons gemeentelijk privacybeleid.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch.

Denk aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van een nieuwsbrief.
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Als u een klacht heeft of bezwaar wil maken.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

Het kan ook voorkomen dat de gemeente bijzondere persoonsgegevens verwerkt zoals gegevens die iets kunnen zeggen over uw gezondheid, politieke voorkeur, strafrechtelijke verleden etc. Dit doet de gemeente alleen als hier een wettelijke grondslag voor is.

Bewaren van persoonsgegevens

De gemeente Hilversum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

Gemeente Hilversum zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als hier een rechtmatige grondslag voor is. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging

De gemeente Hilversum neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in het informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of in bepaalde gevallen te verwijderen. De gemeente reageert in ieder geval binnen vier weken op dit verzoek. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Schriftelijk verzoek indienen met een handtekening:
Team Concernadvisering
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

Datalekken

Ondanks inspanningen kunnen incidenten helaas niet altijd worden voorkomen. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een dossier dat kwijtraakt. In deze gevallen kan er sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat de gemeente daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en, indien nodig, de betrokken persoon over het datalek inlichten. Denkt u dat er sprake is van een datalek? Meld dit dan direct bij de gemeente Hilversum.

Websitebezoek

Voor informatie over de gegevens die wij opslaan in het kader van het websitebezoek zie Proclaimer.

Contactgegevens

Heeft u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken? Stuur dan een e-mail naar Privacy Office.

De gemeente Hilversum heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Dit is een interne toezichthouder op de gegevensverwerkingen die binnen de gemeente Hilversum plaatsvinden.

Wilt u rechtstreeks contact met onze FG? Stuur dan een e-mail naar FG-Hilversum

Natuurlijk helpen wij u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Komt u er toch niet samen met ons uit? U heeft dan ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.