Klachten over de gemeente

Klacht insturen | Voorwaarden | Klachtencoördinator | Nationale Ombudsman

Vindt u dat u onjuist bent behandeld door een ambtenaar van de gemeente? Bijvoorbeeld omdat afspraken niet zijn nagekomen. Dan kunt u daarover een klacht indienen. Ook al gaat uw klacht over een ambtenaar, de gemeente is verantwoordelijk voor het handelen van deze persoon. Dat geldt voor alle personen die werken bij de gemeente. Een klacht wordt dus in alle gevallen tegen de gemeente gericht.

Klacht insturen

 • Onlinedigitaal klacht indienen
 • Telefonisch: bel met 14 035
 • Per post: aan Burgemeester en Wethouders, Postbus 9900, 1201 GM, Hilversum

Vermeld in uw klacht het volgende:

 • Duidelijke omschrijving van uw klacht in het Nederlands
 • Dagtekening (datum waarop u de brief heeft geschreven)
 • Naam en adres
 • Handtekening
 • Kopieën van alle belangrijke stukkenKnop melding openbare ruimte doen

Let op: heeft u een klacht over dingen die niet goed gaan in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld losliggende stoeptegels? Daarvoor gebruikt u de knop Melding doen.

Klachtencoördinator

Voor meer informatie over het indienen van een klacht over de gemeente kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator: (035) 629 27 54. Of mail naar: klachtencoordinator@hilversum.nl.

Voorwaarden

Uw klacht wordt niet in behandeling genomen als deze gaat over een situatie:

 • waarover u eerder heeft geklaagd.
 • die langer dan 1 jaar geleden is.
 • waartegen beroep kan/kon worden aangetekend. Behalve als het gaat over het niet op tijd nemen van een besluit.
 • die eerder door een rechterlijke organisatie of administratieve rechter is behandeld.
 • die onderdeel is van een opsporingsonderzoek of vervolging op bevel van de officier van justitie.

Ontvangstbevestiging

Als uw schriftelijke klacht is ontvangen, krijgt u daarvan een bevestiging. In deze brief leest u ook over het verdere verloop en wie de klacht behandelt.
Als uw klacht niet voldoet wordt aan de formele voorwaarden die de gemeente daaraan stelt, dan wordt deze niet verder behandeld. U krijgt daar dan binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht bericht van.

Oneens met de uitkomst

Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtenbehandeling? Dan kunt u zich richten tot het bureau van de Nationale Ombudsman in Den Haag. Dit bureau is onafhankelijk en doet als externe organisatie onderzoek naar de achtergronden van klachten over gemeenten.

.