Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat het besluit is bekend gemaakt.

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken door een e-mail aan de gemeente te sturen. U kunt ook geen bezwaar aantekenen tegen een ingediende aanvraag voor een vergunning.

Bezwaar maken

Bezwaarschrift indienen Algemeen (DigiD)  Bezwaarschrift indienen Algemeen (E-Herkenning)

Bezwaarschrif indienen Sociaal Plein (DigiD)  Bezwaarschrift indienen Sociaal Plein (E-Herkenning)

U kunt ook een brief sturen. U richt dan uw brief aan Burgemeester en Wethouders, Postbus 9900, 1201 GM, Hilversum.

Voor bezwaren tegen gemeentelijke belastingen vindt u hier meer informatie: Bezwaar gemeentelijke belastingen.  

Hoe wordt uw bezwaarschrift behandeld?

De Commissie Bezwaarschriften

 1. Als een bezwaarschrift aan alle wettelijke eisen voldoet, wordt het in behandeling genomen.
 2. Onderdeel van de behandeling is dat wordt beoordeeld of het probleem dat u in uw bezwaarschrift aan de orde stelt, opgelost kan worden.
 3. Indien geen oplossing bereikt kan worden vraagt de gemeente advies aan de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften. Deze commissie adviseert de gemeente bij het nemen van een beslissing.
 4. In de meeste gevallen nodigt de commissie u uit om tijdens een hoorzitting een mondelinge toelichting op uw bezwaar te geven. Er wordt ook een betrokken gemeentevertegenwoordiger uitgenodigd. Als er sprake is van andere belanghebbenden, worden deze ook uitgenodigd. U kunt ook aangeven dat u geen prijs stelt op een hoorzitting. In dat geval krijgt u geen uitnodiging voor een hoorzitting en beoordeelt de Commissie uw bezwaar op grond van de schriftelijke stukken.
 5. De commissie voor bezwaarschriften brengt na de hoorzitting een advies uit over de zaak. Dit advies wordt aan de gemeente verzonden.
 6. Vervolgens neemt de gemeente een beslissing op het bezwaarschrift. Deze beslissing ontvangt u samen met het advies. Als de gemeente het advies van de commissie niet volgt, krijgt u schriftelijk uitleg waarom er van het advies wordt afgeweken.

Op een hoorzitting kunt u zich ook laten vertegenwoordigen door iemand anders. Dit hoeft geen advocaat te zijn. Kunt u niet zelf op de hoorzitting aanwezig zijn, geef dan iemand anders (door een machtiging) toestemming om u te vertegenwoordigen. De schriftelijke machtiging moet u van tevoren opsturen of deze moet naar de zitting worden meegenomen.

Bij behandeling door de Commissie Bezwaarschriften heeft de gemeente 12 weken (na afloop van de bezwaartermijn van 6 weken) de tijd om een beslissing op uw bezwaar te nemen. Binnen die 12 weken kan de gemeente de termijn met maximaal 6 weken verlengen tot 18 weken.

Ambtelijk horen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat sommige bezwaren niet meer aan de Commissie Bezwaarschriften worden voorgelegd, maar door ambtenaren worden behandeld. Zij zijn niet eerder betrokken geweest bij het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt. Dit garandeert een frisse blik.

Ambtelijk horen vindt plaats bij de volgende besluiten waartegen bezwaarschriften worden ontvangen:

 • omgevingsvergunningen voor vellen van bomen (kapvergunning)
 • huisnummeringsbesluiten
 • besluiten inzake WOB-verzoeken (Wet Openbaar Bestuur)
 • besluiten Basisregistratie personen (BRP)
 • parkeervergunningen (geen gehandicapten)
 • omgevingsvergunning voor uitwegen
 • Besluiten urgentieverklaringen wonen
 • (Eenvoudige) besluiten inzake horeca

Bij hoge uitzondering kan het voorkomen dat bezwaren uit bovenstaande categorieën toch nog door de Commissie Bezwaarschriften behandeld worden. Dit is het geval als deze zaken politiek gevoelig en/of juridisch ingewikkeld zijn. U wordt gehoord door de secretaris van de Commissie Bezwaarschriften Na de hoorzitting brengt de secretaris een schriftelijk advies over uw bezwaarschrift uit aan burgemeester en wethouders. Zij nemen een beslissing over uw bezwaarschrift. Bij behandeling via ambtelijk horen heeft de gemeente 6 weken (na afloop van de bezwaartermijn van 6 weken) de tijd om een beslissing op uw bezwaar te nemen. Binnen die 6 weken kan de gemeente de termijn met maximaal 6 weken verlengen tot 12 weken.

Voorlopige voorziening

Iemand die een vergunning heeft gekregen, kan hiervan gewoon gebruikmaken, ook al heeft u hiertegen een bezwaarschrift ingediend. Als u het besluit wilt laten schorsen, moet u daarvoor zo spoedig mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening (uitstel) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingediend.

Overschrijding van de behandeltijd

Als de termijn om uw bezwaarschrift te behandelen niet gehaald wordt, kunt u de gemeente in gebreke stellen. De gemeente heeft dan nog 14 dagen om toch een besluit op uw bezwaar te nemen. Daarna moet zij u een dwangsom betalen. De dwangsom bedraagt € 23 tot € 45 per dag, met een maximum van € 1.442. U kunt een dwangsom aanvragen via het formulier van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar het secretariaat van de Commissie Bezwaarschriften, telefoon: 14 035. Mailen kan ook, naar h.vogel@hilversum.nl of g.slabbekoorn@hilversum.nl.