Hilversum krijgt nieuw zorgpark

Hilversum krijgt een geheel nieuw zorgpark. De Hilversumse gemeenteraad stemde woensdagavond 1 februari unaniem in met het Masterplan Monnikenberg.

Het Masterplan Monnikenberg behelst naast het zorgpark, nieuwe woonvormen en natuurbehoud en -ontwikkeling aan de bosrijke, oostelijke rand van Hilversum. Met de realisatie van Masterplan Monnikenberg verzekert Hilversum zich niet alleen van een zorgpark van bovenregionaal belang, maar ook van een gebiedsontwikkeling waarbij de reeds bestaande kwaliteiten van Monnikenberg verder versterkt worden.

Het Masterplan Monnikenberg is een initiatief van Tergooiziekenhuizen, Merem Behandelcentra, het Goois Natuurreservaat en HPG Hilversum.

Zorgpark

Op het zorgpark in Hilversum komen onder meer nieuwbouw voor Tergooiziekenhuizen, Merem Behandelcentra (inclusief de Mytylschool), radiotherapiecentrum van het Antoni van Leeuwenhoek/NKI en overige zorgvoorzieningen. De nieuwbouw voor Tergooi en Merem is noodzakelijk om inwoners in de Gooi en Vechtstreek ook in de toekomst van hoogwaardige zorg te kunnen voorzien. Bundeling van diverse zorginstellingen op het zorgpark biedt de mogelijkheid de verschillende zorgvormen nauw op elkaar te laten aansluiten en nieuwe tot stand te brengen. Daarmee kan beter worden ingespeeld op de wensen en behoeften van inwoners in de regio.

Wonen

Naast het zorgpark behelst het plan de bouw van circa zeshonderd woningen. Ongeveer de helft daarvan heeft een bestemming die zorg gerelateerd kan zijn, de andere helft kan worden getypeerd als ‘wonen op het landgoed’. De woningbouw is onder meer noodzakelijk om het masterplan te realiseren en de natuur te kunnen behouden, herinrichten en verder te ontwikkelen.

Natuur

De natuur is naast zorg en wonen, de derde belangrijke pijler van het plan. Het masterplan voorziet in behoud en waar mogelijk de verdere versterking en ontwikkeling van de natuur. Het gebied vormt daarmee een belangrijke verbindingsschakel tussen de Heuvelrug en Gooimeer. De initiatiefnemers zullen het Monnikenberg Groenfonds oprichten, waarmee behoud en beheer van de unieke natuur op Monnikenberg voor de komende honderd jaar beter gewaarborgd is.Duurzame ontwikkeling

De initiatiefnemers streven met het masterplan een duurzame ontwikkeling van het gebied Monnikenberg na. Met het plan wordt de energievraag en het energieverbruik structureel verminderd, verkeer en transport zoveel mogelijk beperkt en worden duurzame energiesystemen en materialen toegepast.

Terugblik

Plan Monnikenberg werd in april 2011 overhandigd aan wethouder Van der Want. In de periode daarna konden inwoners van Hilversum en overige belanghebbenden hierop reageren. Mede naar aanleiding daarvan werd aanvullend onderzoek gedaan op het gebied van natuur en verkeer. De uitkomsten leidden tot het nieuwe Masterplan Monnikenberg. Het Hilversumse college van Burgemeester en Wethouders gaf daarvoor in december 2011 groen licht. In het nieuwe plan is een duidelijker scheidslijn tussen bebouwing en natuur aangebracht, is de nadruk op natuurontwikkeling vergroot en zijn de woningbouwplannen aangepast. Uit het uitgebreide onderzoek naar de verkeersafwikkeling van het zorgpark op de Soestdijkerstraatweg is gebleken dat de maatregelen die de gemeente Hilversum neemt in het kader van het Integraal Bereikbaarheidsplan voldoende robuust zijn om het verkeer rondom Monnikenberg straks op te vangen. Het positieve besluit van de gemeenteraad over het Masterplan Monnikenberg is een afronding van deze fase van het besluitvormingsproces. Het zorgpark moet in 2018 klaar zijn.

 


Uitgelicht


Zoeken